Year 2020, Volume 3 , Issue 1, Pages 36 - 48 2020-01-15

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI HAKKINDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ALGI DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Utku ŞENDURUR [1]


Günümüz ekonomisinde işletmeler arası rekabetin ve toplumun sosyal ve çevresel farkındalığının artması ile birlikte, sürdürülebilir olma artık işletmelerin en temel amacı haline gelmiştir. Artık paydaşlar, geleneksel raporlamanın yanında, işletmelerin sosyal ve çevresel faaliyetleri ile ilgili bilgi verdikleri sürdürülebilirlik raporlamasını da talep etmektedirler. Geleceğin muhasebe meslek mensupları, yöneticileri, işletme sahipleri ve kamu çalışanları olmaya aday muhasebe öğrencilerinin de bu raporlama sistemi hakkında bilgi sahibi olması son derece önem arz etmektedir. Bu çalışmada sürdürülebilirlik raporlaması hakkında, öğrencilerin algı düzeylerinin ölçülmesi amaçlanmış ve ortaya çıkan sonuçlar birbiri ile karşılaştırılmıştır. Çalışmada Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin farklı bölümlerinde ve sınıflarında öğrenim gören öğrencilerinin sürdürülebilirlik raporlaması hakkındaki algı düzeylerini ölçmek üzere bir anket uygulanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, öğrencilerin sınıfları, bölümleri, cinsiyetleri ve staj durumlarına göre, gruplar arasında istatistiki olarak anlamlı farklılıklar bulunamamıştır. Öğrenciler derslerde sürdürülebilirlik raporlamasından çok az bahsedildiğini belirtmiş ve bu konuda derslerde daha fazla uygulama yapılmasını gerektiğini söylemişlerdir

Sürdürülebilirlik Raporlaması, Anket, T-testi, anova
 • Adebayo, E. (2000). Corporate Social Responsibility Disclosure, Corporate Financial and Social Performance: An Empirical Analysis. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Nova Southeastern University.
 • Ali , A., Murphy , H., & Nad, S. (2014). Hospitality Students’ Perceptions of Digital Tools for Learning and Sustainable Development. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 15, 1-10.
 • Alonso, A. M., Navarrete, F., & Rodriguez, P. (2015). Corporate Social Responsibility Perception in Business Students as Future Managers: A Multifactorial Analysis. Business Ethics, 24(1), 1-17.
 • Altınbay, A. (2007). Çevresel Maliyetlerin Raporlanması. Akademik Bakış Dergisi, 11.
 • Anbar, A., Anbar, D., & Çorak, S. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılarının Ölçülmesi: Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 15(2), 119-139.
 • Arlow, P. (1991). Personel Characteristics in College Students’ Evaluations of Business Ethics and Corporate Social Responsibility. Journal of Business Ethics, 10, 63-69.
 • Atakan, M., & İşçioğlu, G. (2006). Türk Tüketicilerinin Bakış Açısıyla İşletmelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,, 8(32), 125-133.
 • Balal, A. (2000). Environmental Reporting in Developing Countries: Empirical Evidence from Bangladesh. Eco Management and Auditing, 7(3), 114-121.
 • Başar, A., & Başar, M. (2006). Sosyal Sorumluluk Raporlaması ve Türkiye'deki Durumu. Sosyal Bilimler Dergisi,, 2, 214-230.
 • Bayraktar, T., & Güvenç, D. (2014). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısını Belirleme Üzerine Bir Araştırma: Kandıra Meslek Yüksekokulu Örneği. Çalışma İlişkileri Dergisi, 5(2), 40-50.
 • Biasutti, M., & Frate, S. (2016). A Validity and Reliability Study of the Attitudes Toward Sustainable Development Scale. Environmental Education Research, 23(2), 1-17.
 • Borkowski, S., & Ugras, Y. (1998). Business Students and Ethichs: A Meta Analysis. Journal of Business Ethics, 17(11), 117-127.
 • Chen, H., & Wang, X. (2011). Corporate Social Responsibility And Corporate Financial Performance in China: An Empirical Research From Chinese Firms. Corporate Governance, 11(4), 361-370.
 • Cochran, P., & Wood, R. (1984). Corporate Social Responsibility and Financial Corporate Social Responsibility and Financial Performance. Akademy of Management Journal, 27(1), 42-56.
 • Cormier, D., & Gordon, I. (2001). An Examination of Social and Environmental Reporting Strategies. Accounting Auditing & Accountability Journal, 14(5), 587-616.
 • Corney, G., & Reid, A. (2007). Student Teachers’ Learning about Subject Matter and Pedagogy in Education for Sustainable Development. Environmental Education Research, 13(1), 33–54.
 • Çalışkan, A. (2012). Sürdürülebilirlik Raporlaması. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 1, 41-68.
 • Çelik, S., Zeytinoğlu, E., & Akarım, Y. (2014). Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Finansal Performans Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 18(1), 439-453.
 • Çiftçioğlu, B., & Poroy, N. (2010). Sosyal Sorumluluk ve Bölümlere Göre Raporlama İlişkisini Anlamaya Yönelik Bir Araştırma. İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 1, 83-99.
 • Davey, H. (1982). Corporate Social Responsibility Disclosure in New Zealand: An Empirical Investigation. Working Paper, Massey University.
 • Elias, R. (2004). An Examination of Business Students Perception of Corporate Social Responsibilities Before and After Bankruptcies. Journal of Business Ethics, 52, 267-281.
 • Fidan, M. E., & Uysal, T. (2017). Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları Konusunda Üniversite Öğrencilerinin Algı Düzeylerinin Ölçülmesi: Bilecik Şeyh Edabali Üniversitesi Örneği. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 19(33), 24-35.
 • Fleischman, R., & Schuele, K. (2006). Green Accounting: A Primer. Journal of Accounting Education, 24(1), 35-66.
 • Griffin, J., & Mahon, J. (1997). The Corporate Social Performance and Corporate Financial Performance Debate: Twenty-five Years of Incomparable Research. Business and Society, 36, 5-31.
 • Güven, E., & Aydoğdu, M. (2012). Çevre Sorunlarına Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Öğretmen Adaylarının Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi. Journal of Teacher Education and Educators, Öğretmen Eğitimi ve Eğitimcileri Dergisi, 1(2), 185-202.
 • Ho, L., & Taylor, M. (2007). An Empirical Analysis of Triple Bottom Line Reporting and Its Determinates: Evidence from United States and Japan. Journal of International Financial Management and Acoounting, 18(2), 123-150.
 • Hotamışlı, M., Menteşe, A., Çağ, A., & Yörük, E. (2010). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bilinci: Afyon Kocatepe Üniversitesinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(34), 280-299.
 • Hüssein, A., & Cankül, D. (2010). Üniversite Öğrencilerinin Yeşil Pazarlama Faaliyetleri Kapsamında Çevreye İlişkin Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1, 50-67.
 • Idowu, S., & Tawlor, B. (2004). A Comparative Study of the Contents of Corporate Social Responsibility Reports of UK Companies. Management of Environmental Quality: An International Journal, 15(4), 420-437.
 • İşseveroğlu, G. (2001). İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik. Celal Bayar Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 8(2), 55-67.Joshi, P., & Gao, S. (2009). Multinational Corporate Social and Environmental Disclosures on Web Sites. International Journal of Commerce & Management, 19(1), 27-44.Kaya, U., & Karakaya, A. (2008). Sosyal Raporlama Anlayışının Muhasebe Meslek Mensupları Tarafından Algılanması Üzerine Ampirik Bir Çalışma. Muhasebe ve Denetime Bakış, 7(24), 153-170.
 • Khalil, D., Ramzy , O., & Mostafa, R. (2013). Perception towards Sustainable Development Concept: Egyptian Students' Perspective. Sustainability Accounting Management and Policy Journal, 4(3), 307-327.
 • Kılınç, A., & Aydin, A. (2013). Turkish Student Science Teachers’Conceptions of Sustainable Development: A phenomenography. International Journal of Science Education, 35(5), 731-752.
 • Kolk, A., Walhain, S., & Wateringen, S. (2001). Environmental Reporting by the Fortune Global 250: Exploring the Influence of Nationalty and Sector. Business Strategy and the Environment, 10(1), 15-28.
 • Kraft, K. (1991). The Relative Importance of Social Responsibility in Determining Organizational Effectiveness: Student Responses. Journal of Business Ethics, 10, 179-188.
 • Lamsa, A., Vehkapera, M., Puttonen, T., & Pesonen, H. (2008). Effect of Business Education on Womenand Men Studies’ Attitudes on CorporatResponsibility in Society. Journal of Business Ethics, 82, 45-58.
 • Margolis, J., & Walsh, J. (2003). Misery Loves Companies: Rethinking Social Initiatives by Business. Administrative Science Quarterly, 48, 268-305.
 • McGuire, J., Sundgreen, A., & Schneeweis, T. (1988). Corporate Social Responsibility and Firm Financial Performance. Academy of Management Journal, 31(4), 854-872.
 • McWilliams, A., & Siegel, D. (2000). Corporate Social Responsibility And Financial Performance: Correlation or Misspecification? Strategic Management Journal, 21(5), 603-609.
 • Morçin, E. (2013). Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nitelikleri Algısı: Çıldır Meslek Yüksekokulu Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), 70-81.
 • Morkoç, D., & Erdönmez, C. (2014). Sosyal Sorumluluk Kampanyalarına Yönelik Algı ve Tutumlar: ÇSBMYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Ejovoc ( ElekctronicJournal of VocationalCollages), 4(3), 282-301.
 • Nikel, J. (2007). Making Sense of Education Responsibly: Findings from a Study of Student Teachers' Understanding(s) of Education, Sustainable Development and Education for Sustainable Development. Environmental Education Research, 13(5), 545-564.
 • Öksüz, B. (2014). Halkla İlişkiler ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlişkisi: Halkla İlişkiler Öğrencilerinin Görüşlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 8(3), 55-75.
 • Özalp, İ., Tonus, Z., & Sarıkaya, M. (2008). İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılamaları Üzerine Bir Araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 69-84.
 • Pava, M., & Krausz, J. (1996). The Association Between Corporate Social Responsibility and Financial Performance: The paradox of Social Cost. Journal of Business Ethics, 15(3), 321-357.
 • Roberts, R. (1992). Determinants of Corporates Social Responsibility Disclosure: An Application of Stakeholder Theory. Accounting Organizations and Society, 17(6), 595-612.
 • Rosen, M. (2013). Engineering and Sustainability: Attitudes and Actions. Sustainability, 5, 372-386.
 • Sammalisto , K., Sundström, A., Haartman, R., Holm, T., & Yao, Z. (2016). Learning about Sustainability What Influences Students’ Self-Perceived Sustainability Actions after Undergraduate Education? Sustainability, 8(6), 510-526.
 • Senal, S., & Ateş, B. (2012). Kurumsal Sürdürülebilirlik İçin Muhasebe Ve Raporlama. Muhasebe ve Denetime Bakış, 84.
 • Sobczak, A., Debucquet, G., & Havard, C. (2006). The Impact on Higher Education on Students’ and Young Managers’ Perception of Companies and Corporate Social Responsibility: An Exploratory Analysis, CorporateGovernanace. The European Journal for Business in Society, 6(4), 463-474.
 • Stray, S., & Ballantine, J. (2000). A Sectoral Comparison of Corporate Environmental Reporting and Disclosure. Eco- Managemment and Auditing, 7(4), 165-177.Sürmen, Y., & Aygün, D. (2005). İşletmelerde Sosyal Raporlama. Muhasebe Finansman Dergisi(26), 35-42.
 • Şahin, E., Ertepinar, H., & Teksoz, G. (2012). University Students' Behaviors Pertaining to Sustainability: A Structural Equation Model with Sustainability Related Attributes. International Journal of Environmental and Science Education, 7(3), 459-478.
 • Şendurur, U. (2018). Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi. Özet metin kitabı (s. 49). Ankara: www.ukbk.org.
 • Şendurur, U., & Karacaer, S. (2017). Üçlü Sorumluluk Raporlaması: BIST 100 Endeksi Üzerinde Bİr Araştırma. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 5(12), 897-930.
 • Toker, H., & Tat, M. (2013). Sosyal Sorumluluk: Kamu ve Vakıf Üni-versiteleri Öğrencilerinin Sosyal Sorumluluğa İlişkin Bilgi Düzey-leri ve Algılarının Ölçülmesi. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 8(1), 34-56.
 • Waddock, S., & Graves, S. (1997). The Corporate Social Performance Financial Performance Link. Strategic Management Journal, 18(4), 303-319.
 • Wong, A., Long, F., & Elankumaran, S. (2010). Business Students Perception of Corporate Social Responsibility: The United States, China, and İndia. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 17, 299-310.
 • Yılmaz, Z., & Şahin, Z. (2017). Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Yeşil Muhasebe Konusundaki Algıları ve Farkındalıkları. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 110-122.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8303-4315
Author: Utku ŞENDURUR
Institution: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : January 15, 2020

APA Şendurur, U . (2020). SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI HAKKINDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ALGI DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ . Uluslararası Ekonomi Siyaset İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi , 3 (1) , 36-48 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijephss/issue/51653/649927