Volume: 7 Issue: 2, 12/27/23

Year: 2023

"International Journal of Global Tourism Research" started its publishing life in 2017. "International Journal of Global Tourism Research" is an electronic, refereed, international, scientific journal published online twice a year (May-December). Original articles in tourism published in the International Journal of Global Tourism Research are published in Turkish and English. International Journal of Global Tourism Research has a global perspective. It promotes exchange of views between geographic regions, cultures and disciplines. The inclusive strategy of the International Journal of Global Tourism Research promotes publications, innovation and diversity from all aspects of tourism globally.

Original articles in tourism published in the International Journal of Global Tourism Research are published in Turkish and English. The inclusive strategy of the International Journal of Global Tourism Research promotes publications, innovation and diversity from all aspects of tourism globally.

1. Genel Yazım İlkeler
"Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi" yılda en az iki defa Mayıs –Aralık aylarında yayınlanan hakemli bir dergidir. Bu sürelerde derginin yayın sistemine bağlı olarak kaymalar oluşturabilir. Bu nedenle dergimiz hiçbir talep ve sorumluluk altında bulunmamaktadır. Derginin yayım dili Türkçe ve İngilizce’dir. Dergi, turizm alanına özgün katkılar yapan teorik ve/veya uygulamalı makaleleri yayınlamayı amaçlamaktadır. Dergiye gönderilen makalelerin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir. Gönderilen makaleler, ilk olarak yayın kurulu tarafından alana özgün katkısı, bilimsel anlatımı ve yazım kuralları yönünden incelenmektedir. Çalışmalar, ön değerlendirme ölçütlerini karşılamaları halinde iki hakeme gönderilmektedir. Hakemlerin ve yazarın/yazarların kimlikleri bu süreçte gizli tutulmaktadır. Hakem raporları doğrultusunda makalenin yayınlanıp yayınlanmamasına, yayın kurulu karar verir. Yazarlar çalışmalarının hangi hakemler tarafından değerlendirildiğini bilemez ve bilmek isteme hakkına da sahip değildir. Bu durum sadece baş editör tarafından bilinir ve gizli tutulur. Düzeltme istenen makalelerin düzeltme süresi 15 gündür. Bu süre içerisinde düzeltmesi yapılmayan makaleler sistemden çıkarılıp, reddedilir. Bu durumda yazar dergimiz hakkında bir yaptırım hakkına sahip değildir. Yayınlanmayan makaleler, yazara geri verilmez. Dergideki makalelerin bilimsel sorumluluğu yazara aittir. Yayınlanmış eserlerden kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir. Dergide yayınlanmasından sonra makalenin tüm telif hakları Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi’ne aittir. Yayınlanmış çalışmaların yazarlarına telif ücreti ödenmez. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi onayı olmadan yayınlanmış makaleler başka bir yerde yayınlanamaz ve çoğaltılamaz.
2. Makalelerin Gönderilmesi
Makaleler, “MS Word” formatında kayıtlı olmalı ve TÜBİTAK ULAKBİM DergiPark sistemindeki Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi sayfasına https://dergipark.org.tr/ijgtr adresinden üye girişi yapılarak yüklenmelidir.
Kör hakemlik politikası nedeniyle DergiPark’a yüklenen makale dosyasında kapak sayfası bulunmamalı, yazar isimlerine yer verilmemeli, ayrıca dosya özelliklerine girilerek yazar bilgileri silinmelidir. Yazar bilgileri sisteme eksiksiz olarak girilmeli, birden fazla yazar olması durumunda “yazar ekle” seçeneğinden yazar sıralamasına dikkat edilerek tüm yazarlar eklenmeli ve iletişim yazarı belirtilmelidir.
3. Yazım Kuralları ve Biçimsel Özellikler
Makaleler, MS Word programında “Times New Roman 12 Punto” karakteriyle 1 satır aralıklı ve iki yana yaslanmış olarak yazılır. Sayfa yapısı A4 olmalı; kenar boşlukları her bir kenardan 2,5 cm. boşluk olacak şekilde ayarlanmalıdır. Paragraf başlarındaki girinti “1,25 cm” ve paragraf aralarındaki boşluk önce “0 nk” sonra “6 nk” olmalıdır.
Makalenin başlığı; “Times New Roman” yazı tipi, “14 punto” büyüklüğünde, koyu, ortalı ve 1 satır aralığında, makalenin ele aldığı konuyu en özlü biçimde yansıtacak şekilde, kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılarak hazırlanmış olmalıdır.
Makalenin genel kurgusu sırasıyla: Makale adı, Türkçe özet, Türkçe anahtar kelimeler, makalenin İngilizce adı, İngilizce özet, İngilizce anahtar kelimeler, tam metin, dipnotlar, kaynakça ve eklerden oluşmalıdır. Özet ve anahtar kelimeler “Times New Roman 10 Punto” karakteriyle yazılmalıdır.
Yazar/yazarlar ile ilgili hiçbir bilgi (isim, kurum, vb.) dergi sistemine yüklenecek olan makale dosyasında yer almamalıdır. Ancak makale kabul edildikten sonra baş editör tarafından yazara isim ve iletişim bilgilerinin eklenmesi için gönderilen makaleye, yazar/yazarların adı ve soyadı açıkça belirtilecek şekilde başlığın altında, ortalı, “Times New Roman” yazı tipi, “11 punto” büyüklüğünde, koyu ve 1 satır aralığında olmalıdır. Yazar/yazarların unvan, kurum ve iletişim bilgileri (*) dipnot ile “Times New Roman” yazı tipi, “9 punto” büyüklüğünde ve 1 satır aralığında yazılmalıdır. Makaleler tez, sunum veya bildiri şeklinde daha önce kullanılmış çalışmalardan makaleye dönüştürülüyor ise mutlaka Türkçe makale başlığına Türkçe, İngilizce Başlığa İngilizce dipnot verilerek bu durum belirtilmelidir.
Özetler ortalama 150 kelimeden oluşmalıdır. Çalışmanın Özetinde, çalışmanın amacı ve kapsamı, özgün yönü ve incelediği alana getirdiği katkı, yöntemi ve başlıca vurguları, değerlendirmeler ve öneriler kısaca belirtilmelidir. Anahtar kelimeler en az üç en çok altı tane olmalıdır. Anahtar kelimelerin arasında virgül kullanılmalı, anahtar kelimelere numara verilmemelidir. Metindeki ana başlıklar, sola dayalı, büyük harfle ve koyu olarak yazılmalıdır. İkinci düzey başlıklar sola dayalı, koyu ve kelimelerin sadece ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Üçüncü düzey başlıkları da sola dayalı ve koyu ancak sadece ilk kelimelerinin ilk harfi büyük yazılmalıdır. Başlıklarda harflendirme ve numaralandırma yapılmamalıdır.
Tablo ve şekil başlıkları, tablo ve şekillerin üzerinde numaralandırılarak “Times New Roman 11 Punto” olarak yazılmalıdır. Tablo içi yazım karakteri “Times New Roman 8 Punto” olmalıdır. Kaynak, şekil ve tablonun altında “Times New Roman 10 Punto” ile kaynakçada olduğu gibi yazılmalı ve sayfa numarası belirtilmelidir.
Dergide, metin içinde kaynak gösterme parantez içinde yazar soy ismi ve yayın yılı ve sayfa numarası olarak verilir. Örneğin: (Avşar, 2005: 46). Kaynak gösterilen çalışma iki yazarlıysa iki yazarın soy isimleri gösterilir. Örneğin: (Avşar ve Bahar, 2003: 69). Kaynak gösterilen çalışma üç ve daha fazla yazarlıysa ilk yazarın “soy ismi vd.” ifadesi kullanılmalıdır. Örneğin: (Avşar vd., 2006: 79). Metin içinde aynı konuya birden fazla kaynak gösterilmişse ya da yer verilmişse, yazarların soy isimleri alfabetik sıralamayla gösterilmelidir. Örneğin; (Atak, 2009; Caner, 2001; Ufuk, 2006). Aynı yazarın aynı yıla ait farklı çalışmaları, yayın yılı sonuna konulacak “a, b, c, …” harfleriyle gösterilmelidir. Örneğin: (Özçelik, 2008a; 2008b).
Metinde dipnot uygulaması ilgili sayfanın altında, metnin bütünlüğünü bozmayacak şekilde yalnızca açıklama amacıyla kullanılmalıdır ve “Times New Roman 9 Punto” karakteriyle verilmelidir.
Metin içi atıflarda ve kaynakçada kullanılan kısaltmalar, referans verilen kaynağın dili gözetilmeksizin, makalenin yazım diline uygun yazılmalıdır. Örneğin: Türkçe makalede ve, vd., Der./Ed., İngilizce makalede and, et al., Ed. gibi.
Yararlanılan kaynaklar, makalenin sonunda ayrı bir sayfada “kaynakça” (references) başlığı altında alfabetik olarak soy isim sırasıyla gösterilmelidir. Her kaynak paragraf girintisiyle başlanarak yazılmalıdır. Kaynakçada aynı yazarın aynı yıla ait çalışmaları varsa, çalışmanın yapıldığı yılın sonuna “a, b, c, …” harfleri koyularak sıralanmalıdır.
Kaynakça yazımında uyulması gereken genel kurallar aşağıda gösterilmiştir.
Kitap:
Kozak, N., Kozak A. M., ve Kozak, M. (2015). Genel Turizm. Ankara: Detay Yayıncılık.
Kitap bölümü:
Bulgan, G. (2016). Otel İşletmeciliği. Üzümcü, P. T. ve Bilgiçli, İ. (Der.) Otel işletmelerinde destek hizmetleri İçinde 265-279. İstanbul: Lisans Yayıncılık.
Dergi:
Bulgan, G. ve Duran, Y. (2017). A study on desktop publishing and digital applications used in publicity and advertisement strategies in tourism in Turkey. Journal of Tourism Theory and Research, 3(1): 58-69.
Demir, Ş. Ş., Davras, G. M. ve Uzun H. (2016). The role of port operations in the development of cruise tourism: The case of port of Antalya. Journal of Human Science, 13(3): 5613-5622.
Tez:
Bulgan, G. (2014). Engelli Turizmi: Antalya İlindeki Dört Ve Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.
Sempozyum ve kongre bildirileri:
Kaygısız, Ü. ve Bulgan, G. (2016). Sosyal medya temelinde bilgi iletişim teknolojilerinin turizmdeki yeri, Uluslararası İktisadi ve İdari Perspektifler Kongresi: Yeni Bölgesel Vizyonlar, 28-30 Eylül 2016, Bakü, Azerbaycan.
İnternet adresi:
Kartalkaya Kayak Merkezi-Bolu, 2013.
http://kurumsal.kultur.gov.tr/turkiye/bolu/gezilecekyer/kartalkaya-kayak-merkez
(Erişim Tarihi 17.12.2016)

Raporlar:
Artar, Y. ve Karabacakoğlu, Ç., “Türkiye’de Özürlüler Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Olarak Konaklama Tesislerindeki Alt Yapı Olanaklarının Araştırılması”, Milli Prodüktivite Merkezi, Ankara, 2003.
Kanun, Yönetmelik ve Tebliğler
Communication From The Commission to The Council, The European Parliament, The Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Towards a Barrier Free Europe for People with Disabilities, Brussels, 12.05.2000, COM(2000) 284 final.
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Resmi Gazete,Tarih: 27.05.1949, Sayı: 7217.
Özürlüler Kanunu ve İlgili Mevzuat, T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Yayınları, Yayın No: 43, Üçüncü Baskı Ankara, 2008.

Makalenin yazımıyla ve atıflarla ilgili belirtilmeyen diğer konularda bilimsel makale yazım kuralları esas alınmalıdır.
Söz konusu kural ve ilkelere uymayan makalelerin sorumlulukları yazara/yazarlara aittir. Dergi Yayın Komisyonu’nun ilgili kural ve ilkelere uymayan makaleleri “değerlendirme sürecinde” “reddetme” hakkı bulunmaktadır.
Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi" 2017 yılında yayın hayatına başlamıştır. "Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi" yılda iki kez (Mayıs-Aralık) online olarak yayınlanan elektronik, hakemli, uluslararası, bilimsel bir dergidir. 

Makale gönderim ücreti bulunmamaktadır.