Year 2017, Volume 1 , Issue 2, Pages 83 - 105 2017-10-17

ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISI ÜZERİNDE İŞ YAŞAM KALİTESİNİN ROLÜ: BEŞ YILDIZLI OTEL AŞÇILARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
THE ROLE OF WORK LIFE QUALITY ON THE PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL SUPPORT: AN EMPIRICAL RESEARCH ON FIVE STAR HOTEL COOKS

Arif Yılmaz [1] , Haluk Tanrıverdi [2]


Bu çalışmanın amacı aşçıların Örgütsel Destek Algısı (AÖD) ile Genel İş Yaşam Kalitesi (GİYK) düzeylerini belirlemek ve Algılanan Örgütsel Destek üzerinde, alt boyutları ile birlikte Genel İş Yaşam Kalitesinin etkilerini ortaya çıkarmaktır. Veriler İstanbul’da bulunan beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan aşçılardan anket yoluyla elde edilmiştir. Araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri arasındaki ilişki Pearson korelasyon, etki ise regresyon analizi ile test edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, aşçıların Algılanan Örgütsel Destek, İş Yaşam Kalitesi, İş Ortamı, Sağlanan Hizmetler düzeyleri “yüksek”, Çalışma Koşulları düzeyi “orta” olarak saptanmıştır. Algılanan Örgütsel Destek ile İş Yaşam Kalitesi ve alt boyutları arasında pozitif yönlü ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca iş yaşam kalitesi ve alt boyutlarının, Algılanan örgütsel destekte meydana gelen değişimin açıklayıcısı olduğu bulgusu elde edilmiştir.

The aim of this study is to determine the level of General Work Life Quality (GWLQ) and Perceived Organizational Support (POS) and to reveal the effects of General Work Life Quality on Perceived Organizational Support, along with its sub-dimensions. The data was obtained from a survey of the chefs working in the five-star hotel business in Istanbul in 2015. The relationship between the dependent and independent variables of the study was tested by Pearson correlation and the effect was tested by regression analysis. As a result of the research, the perceived organizational support, work life quality, business environment and provided services level of the cooks were found to be "high" and the working conditions level was "medium". A positive relationship was found between Work Life Quality and sub-dimensions and Perceived Organizational Support. In addition, Work Life Quality and sub-dimensions were found to be statistically significant explanatory of the change in perceived organizational support.

 • Aba, G. (2009). İş Yaşam Kalitesi ve Motivasyon İlişkisi: Sağlık Sektöründe bir Uygulama (Yüksek Lisans Tezi). Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı.
 • Aksungur, A. (2009). Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin İş Doyumu ve Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Allen, D., Shore, L., ve Griffeth, R. (2003). The Role Of Perceived Organizational Support And Supportive Human Resource Practices İn The Turnover Process. Journal Of Management, 29: 99-118.
 • Berg, V.D. ve Martins, N. (2013). The Relationship Between Organizational Trust and Quality Of Work Life. SA Journal Of Human Resource Management, 11 (1): 13.
 • Coyle-Shapiro, J.-M., ve Conway, N. (2005). Exchange Relationships: Examining Psychological Contracts And Perceived Organizational Support. Journal Of Applied Psycholog, 90 (4): 774–781.
 • Çiçek, D. (2005). Örgütlerde Motivasyon ve İş Yaşam Kalitesi: Bir Kamu Kuruluşundaki Yönetici Personelin Motivasyon Seviyelerinin Tespit Edilerek İş Yaşam Kalitesinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma (Doktora Tezi). Adana: Çukurova Üniversitesi.
 • Eisenberger, R., Fasolo, P., ve Davis-Lamastro, V. (1990). Perceived Organizational Support And Employee Diligence, Commitment, And Innovation. Journal Of Applied Psychology, 75(1): 51-59.
 • Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S. ve Sowa, D. (1986). Perceived Organizational Support. Journal of Applied Psychology, 71(3): 500-507.
 • Eisenberger, R. (1986). Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği: 15 Mayıs 2015 tarihinde http://Www.Psychology.Uh.Edu/Faculty/Eisenberger/Files/Spos_8.Pdf adresinden erişildi.
 • Elma, C. ve Demir, K. (2003). Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar: Uygulamalar ve Sorunlar, Ankara: Anı Yayınları.
 • Erdaş, K. D. (2010). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Lider-Üye Mübadelesi, Algılanan Örgütsel Destek ve Öz Denetim Kişilik Özelliğinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerindeki Etkileri. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.
 • Fındıklı, A.,M. (2014). Algılanan Lider Desteği ve Algılanan Örgütsel Destek İle İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinde Örgütsel Özdeşleşmenin Aracılık Rolü: İstanbul'da Kamu Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, 25(77), 136-157.
 • Hayta, A. B. (2007). Çalışma Ortamı ve Koşullarının İşletme Verimliliği Üzerine Etkisi. Ticaret ve Turizm Egitim Fakültesi Dergisi(1), 21-41.
 • Huzzard, T. (2003). The Convergence Of The Quality Of Working Life And Competitiveness. Stockholm: National Institute For Working Life.
 • Kalaycı, Ş. (2006). Spss Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti.
 • Konovsky, M. A. (1994). Citizenship Behavior And Social Exchange. Academy Of Management Journal, 37(3), 656-669.
 • Lambert, S. J. (2000). Added Benefıts: The Lınk Between Work-Lıfe Bınefıts And Organızatıonal Cıtızenshıp Behavıor. Academy Of Management Journal, 43(5), 801-815.
 • Levine, M. F. (1984). Defining Quality Of Working Life. Human Relations.
 • Loi, R., Ngo, H.-Y., ve Sharon, F. (2006). Linking Employees’ Justice Perceptions To Organizational Commitment And İntention To Leave: The Mediating Role Of Perceived Organizational Support. Journal Of Occupational And Organizational Psychology,(79): 101-120.
 • Özdevecioğlu, M. (2003). Algılanan Örgütsel Destek İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi, 18 (2): 113 -130.
 • Özkalp, E., ve Kırel, Ç. (2001). Örgütsel Davranış. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Öztürk, F. (TY). Fen Eğitim Araştırmalarında Ölçme Verilerinin Analizi. 15 Mayıs 2015 tarihinde https://kemaldoymus.files.wordpress.com/2009/12/bilimsel-arastirmalarda-kullanilan-odeller1.ppt adresinden erişildi.
 • Ramesh, N. (2013). A Study On Qualıty Of Work Lıfe Among Nurses. National Journal Of Community Medicine, 4(3): 471-474.
 • Rhoades, L. and Eisenberger, R. (2002). Perceived Organizational Support: A Review of The Literature. Journal of Applied Psychology, 87(4): 698–714. doi: 10.1037//0021-9010.87.4.698
 • Salant, P. and Dillman, D. A. (1994). How To Conduct Your Own Survey. John Wiley & Sons, Inc.
 • Tan, M., Polat, H., ve Şahin, Z. A. (2012). Hemşirelerin Çalışma Ortamlarına İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi. Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi,(4): 67-78.
 • Turunç, Ö., Çelik M. (2010). Çalışanların Algıladıkları Örgütsel Destek Ve İş Stresinin Örgütsel Özdeşleşme Ve İş Performansına Etkisi. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 17(2).
 • Türkay, O. (2015). Çalışma Yaşamı Kalitesinin İş Memnuniyeti ve Bağlılık Üzerine Etkileri: Seyahat Acentaları Üzerine Bir Araştırma. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 22(1): 239-256.
 • Uysal, F.G. (2002). Çalışma Yaşamı Kalitesi ve Çağdaş Yönetim. İş, Güç: Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 4 (1)
 • Ventegodt, S., ve Merrıck, J. (2009). Health And Happiness From Meaningful Work: Research İn Quality Of Working Life. New York: Nova Science Publishers, Inc.
 • Walker, B., Cheney, D., ve Stage, S. (2009). The Validity And Reliability Of The Self-Assessment And Program Review. Journal Of Positive Behavior Interventions, 11(9): 94–109.
 • Yılmaz, A.(2016). Algılanan Örgütsel Destek Ortamında İş Stresi ve İş Yaşam Kalitesinin İş Performansı Üzerine Araştırılması: İstanbul’da Bulunan Beş Yıldızlı Otellerde Çalışan Aşçılar Üzerine Bir Araştırma (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul: İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • İnternet Kaynakları
 • http://www.istatistikanaliz.com/regresyon_analizi.asp Erişim T.: 20 Haziran 2017.
 • http://quantpsy.org/sobel/sobel.htm Erişim T.: 28 Haziran 2017.
 • http://www.turob.com/uyeler/bes_yildizli_oteller .aspx Erişim T.: 05 Mart 2015
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Author: Arif Yılmaz
Country: Turkey


Author: Haluk Tanrıverdi
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 17, 2017

Bibtex @research article { ijma343213, journal = {International Journal of Management and Administration}, issn = {}, eissn = {2587-1668}, address = {}, publisher = {Cenk AKSOY}, year = {2017}, volume = {1}, pages = {83 - 105}, doi = {10.29064/ijma.343213}, title = {ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISI ÜZERİNDE İŞ YAŞAM KALİTESİNİN ROLÜ: BEŞ YILDIZLI OTEL AŞÇILARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Arif and Tanrıverdi, Haluk} }
APA Yılmaz, A , Tanrıverdi, H . (2017). ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISI ÜZERİNDE İŞ YAŞAM KALİTESİNİN ROLÜ: BEŞ YILDIZLI OTEL AŞÇILARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA. International Journal of Management and Administration , 1 (2) , 83-105 . DOI: 10.29064/ijma.343213
MLA Yılmaz, A , Tanrıverdi, H . "ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISI ÜZERİNDE İŞ YAŞAM KALİTESİNİN ROLÜ: BEŞ YILDIZLI OTEL AŞÇILARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA". International Journal of Management and Administration 1 (2017 ): 83-105 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijma/issue/30847/343213>
Chicago Yılmaz, A , Tanrıverdi, H . "ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISI ÜZERİNDE İŞ YAŞAM KALİTESİNİN ROLÜ: BEŞ YILDIZLI OTEL AŞÇILARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA". International Journal of Management and Administration 1 (2017 ): 83-105
RIS TY - JOUR T1 - ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISI ÜZERİNDE İŞ YAŞAM KALİTESİNİN ROLÜ: BEŞ YILDIZLI OTEL AŞÇILARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA AU - Arif Yılmaz , Haluk Tanrıverdi Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29064/ijma.343213 DO - 10.29064/ijma.343213 T2 - International Journal of Management and Administration JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 105 VL - 1 IS - 2 SN - -2587-1668 M3 - doi: 10.29064/ijma.343213 UR - https://doi.org/10.29064/ijma.343213 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 International Journal of Management and Administration ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISI ÜZERİNDE İŞ YAŞAM KALİTESİNİN ROLÜ: BEŞ YILDIZLI OTEL AŞÇILARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA %A Arif Yılmaz , Haluk Tanrıverdi %T ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISI ÜZERİNDE İŞ YAŞAM KALİTESİNİN ROLÜ: BEŞ YILDIZLI OTEL AŞÇILARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA %D 2017 %J International Journal of Management and Administration %P -2587-1668 %V 1 %N 2 %R doi: 10.29064/ijma.343213 %U 10.29064/ijma.343213
ISNAD Yılmaz, Arif , Tanrıverdi, Haluk . "ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISI ÜZERİNDE İŞ YAŞAM KALİTESİNİN ROLÜ: BEŞ YILDIZLI OTEL AŞÇILARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA". International Journal of Management and Administration 1 / 2 (October 2017): 83-105 . https://doi.org/10.29064/ijma.343213
AMA Yılmaz A , Tanrıverdi H . ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISI ÜZERİNDE İŞ YAŞAM KALİTESİNİN ROLÜ: BEŞ YILDIZLI OTEL AŞÇILARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA. IJMA. 2017; 1(2): 83-105.
Vancouver Yılmaz A , Tanrıverdi H . ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISI ÜZERİNDE İŞ YAŞAM KALİTESİNİN ROLÜ: BEŞ YILDIZLI OTEL AŞÇILARI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA. International Journal of Management and Administration. 2017; 1(2): 105-83.