Year 2020, Volume 4 , Issue 7, Pages 136 - 177 2020-02-28

ÖZEL SEKTÖRDE İSTİHDAMIN ARTIRILMASINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN ANALİZİ
ANALYSIS OF THE INFLUENTIAL FACTORS INCREASING EMPLOYMENT IN PRIVATE SECTOR

A. Turan ÖZTÜRK [1] , Tuncay ALP [2]


Günümüz ekonomik koşulları göz önünde bulundurulduğunda, bireylerin geçimlerini asgari düzeyde sağlamak amacıyla belli bir ücret karşılığında çalışması kuşkusuz gereklidir. Bireylerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda açık iş pozisyonlarında üretim faaliyetlerinde bulunması ve sürekliliğinin sağlanması son derece önemlidir. Dolayısıyla istihdam sürekliliğinin sağlanması amacıyla bireylerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yapabilecekleri işlere yönlendirmek gereklidir. Türkiye’de istihdam faaliyetleri, Türkiye İş Kurumu tarafından uygulanan aktif ve pasif işgücü istihdam politikaları vasıtasıyla yürütülmektedir. İstihdam faaliyetlerinin yeterince yapılamaması ya da eksik yapılması işsizlik sorununu beraberinde getirecektir. Türkiye İş Kurumu tarafından aktif işgücü politikalarından iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri, işgücü yetiştirme kursları (UMEM, İEP, TYP), dezavantajlı gruplara yönelik düzenlenen meslek eğitim kursları ve pasif işgücü politikası olan işsizlik sigortası hizmetlerinin 2010-2015 yıllarını kapsayan verileri analiz edilerek, literatür taraması yapılmıştır. Bu doğrultuda Türkiye İş Kurumu tarafından istihdama katkı sağlayan hizmetlerin daha iyi seviyelere ulaşabilmesi için önerilerde bulunulmuş, devam eden hizmetlerin olumsuz yönleri ortaya konularak gerekli düzenlenmeleri içeren öneriler ortaya konulmuştur.
İstihdam, Türkiye İş Kurumu, İşsizlik, , İşgücü Arzı, İşgücü Talebi
 • Akbaş, S. (2015), Aktif İşgücü Piyasası Politikalarının Etki Değerlendirmesi: Denizli İli Örneği, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Denizli.
 • Alp, L. (2014), Dezavantajlı Grupların İstihdama Katılmaları: G20 Ülkelerindeki Başarılı Uygulamalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Antalya Kadın Girişimciler, Erişim Tarihi: 10 Haziran 2016 http://www.antalyakadingirisimciler.org/rehber/page 32/ page32.html
 • Arslanoğlu, A. (2013), Küresel Ekonomik Kriz ve İşsizlikle Mücadele Programları: Kısa Çalışma Ödeneği, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Çalışma Ekonomisi Bilim Dalı, İstanbul.
 • Aslan, M. (2010), Küreselleşmenin Gelişmekte Olan Ülkelerde ve Türkiye’de Emek Talebi Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırmalı Analizi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Ankara.
 • Aydın, G. (2014), Esnaf ve Sanatkârların İstihdama İlişkin Sorunlarının İncelenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı İnsan Kaynakları Programı Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Aydın, M. (2011), İstihdam Politikaları Açısından İŞKUR’un Eğitim Programları: Yalova İli Örneği, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Bilim Dalı, İstanbul.
 • Aydın, N. (2012), Türkiye’de İşsizlik Olgusu ve Çözümüne İlişkin Politikaların Etkinliği, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Azaklı, S. B. (2009), Türkiye’de Kayıt Dışı İstihdam ve Ekonomik Boyutu, Karamanoğlu Mehmet bey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Anabilim Dalı, İşletme Bilim Dalı, Karaman.
 • Bekiroğlu, C. (2010), Türkiye’de İşsizlik Sorununun Çözümlenmesinde Uygulanan Ekonomi Politikalarının Analizi, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finans Bankacılık Yüksek Lisans Programı, İstanbul.
 • Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Erişim Tarihi: 11 Haziran 2016 https://biltek.sanayi.gov.tr/sayfalar/santez Detay.aspx
 • Bozdağlıoğlu, E. Y. U. (2008), Türkiye’de İşsizliğin Özellikleri Ve İşsizlikle Mücadele Politikaları, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Aydın.
 • Çetinkaya, E. (2008), Türkiye’de Genç İşsizliği İle Mücadelede Aktif İşgücü Piyasası Politikaları, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Sakarya.
 • Dia5 İnsan Kaynakları, (2013), İŞKUR Mesleki Yönelim Bataryası, Eğitim Kitabı, İstanbul.
 • Erdem, K. (2012), İşsizlikle Mücadelede Mesleki Eğitimin Önemi: Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Eser, B. (2012), Ekonomik Büyüme ve İstihdam İlişkisi: Türkiye Uygulaması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Gök, Ö. (2008), Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının İstihdam Üzerine Etkisi: 1970-2005 Türkiye Üzerine Bir Uygulama, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Kütahya.
 • Güney, A. (2009), İşsizlik, Nedenleri, Sonuçları ve Mücadele Yöntemleri, Kamu-İş Dergisi, S.4, Ankara. Gürel, G. (2012), Türkiye’de İstihdamın Yayılma Etkisi: Alt Endüstriler, Karşılaştırmalı İmalat Sanayii Örneği: 1989-2010, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı İktisat Programı Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Haliloğlu, A. (2011), Türkiye’de İktisadi Büyüme ve İstihdam: 1980-2008, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı İktisat Teorisi Bilim Dalı, İstanbul.
 • İŞKUR, (2016), Erişim Tarihi: 15 Haziran 2016 http://www.iskur.gov.tr/tr-tr/kurumsalbilgi/istatistikler.aspx#dltop
 • Kara, N. E. (2011), Türkiye’de İstihdamı Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Karabulut, A. (2007), Türkiye’deki İşsizliği Önlemede Aktif İstihdam Politikalarının Rolü ve Etkinliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • Karakoç, Z. (2015), İŞKUR’un Eğitim Programlarının Aktif İstihdam Politikaları Açısından İncelenmesi: Kırşehir İli Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Isparta.
 • Mortaş, A. Koç, M. (2010), İhbar Süresi ve Tazminatı, Mali Çözüm Dergisi, S. 99, s. 119,156, İstanbul.
 • Öztürk, A. Turan (2005), Türkiyede Kırsal Kesim Yoksulluğunun Sebepleri ve Çözüm Önerileri, Hacettepe Üniversitesi Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, Cilt16, Sayı1,s.79-91.
 • Pekin, Ç, (2014), İktisat Teorisinde İstihdam Yaklaşımları Çerçevesinde Türkiye’de İstihdam Sorunu ve Çözüm Önerileri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı İktisat Teorisi Bilim Dalı, İstanbul.
 • Solak, L. (2012), İşsizlik Sorunu, Türkiye’de İşsizlikle Asgari Ücret, Sanayi İstihdam Oranı ve Yolsuzluk Arasındaki İlişkinin Analizi, Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir.
 • T. C. Resmi Gazete, Sayı: 5746, (2008, 01 Nisan).
 • T. C. Resmi Gazete, Sayı: 26887, (2008, 26 Mayıs).
 • T. C. Resmi Gazete, Sayı: 29576, (2015, 28 Aralık).
 • Tatar, M. (2006), Türkiye’de İstihdam–İşsizlik ve Çözüm Önerileri: Adıyaman İli Örneği, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Kahramanmaraş.
 • Tetik, A. (2012), Dünyada ve Türkiye’de İşsizlikle Mücadelede Uygulanan Politikalar, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, Isparta.
 • Tiryaki, H. H. (2013), Teorik ve Ampirik Açıdan Gelir Dağılımı ve İşsizlik İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Çalışma, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, İstanbul.
 • TUİK, (2016), Erişim Tarihi: 15 Haziran 2016 https://biruni.tuik.gov.tr/isgucuapp/isgucu.zul
 • Türel, N. A. (2015), Türkiye’de İstihdam ve İşsizlik Sorunları ve Çözüm Önerileri: Özel Sektör Çalışanları Açısından Isparta İli Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Isparta.
 • Uzun, D. (2015), Aktif İstihdam Politikalarının Uzun Süreli İşsizliğe Etkileri ve Türkiye’de İstihdamın Yapısal Analizi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yağmur, A. (2009), İstihdam Edilebilirlik Açısından Eğitim-İstihdam İlişkisi: Konya Bölgesi İmalat Sanayii Örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı İktisat Bilim Dalı, Konya.
 • Yılmaz, H. (2015), KOSGEB Yeni Girişimci Desteği Kapsamında Kurulan Kobi’lerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Kilis İli Örneği, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Kilis.
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8678-7734
Author: A. Turan ÖZTÜRK (Primary Author)
Institution: THK Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü
Country: Turkey


Author: Tuncay ALP
Institution: TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Thanks Sayın Editör; çağımızın büyük sorunlarının başında gelen yoksulluk ve işsizlik sarmalından kurtulmak, bireylerin, kurumların , yerel ve uluslararası organizasyonların temel amaçlarından birisi olmuştur. Özellikle , genç işsizliğin önlenememesi,yönetimler için etik kaygılar doğurmaktadır. Makalede, özellikle 2010- 2015 yılları arasında Türkiye İş Kurumu tarafından etkin olarak uygulanan aktif istihdam politikalarının sonuçları analiz edilerek, çıkarımlarda bulunulmuştur. Böylesine güncel ve yaşamsal bir konuyu ,derginizde paylaşıyor olmaktan mutluluk duyacağımı ifade etmek isterim. Emekleriniz için, şimdiden teşekkür ediyorum.
Dates

Publication Date : February 28, 2020

Bibtex @research article { ijma662169, journal = {International Journal of Management and Administration}, issn = {}, eissn = {2587-1668}, address = {}, publisher = {Cenk AKSOY}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {136 - 177}, doi = {10.29064/ijma.662169}, title = {ÖZEL SEKTÖRDE İSTİHDAMIN ARTIRILMASINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Öztürk, A. Turan and Alp, Tuncay} }
APA Öztürk, A , Alp, T . (2020). ÖZEL SEKTÖRDE İSTİHDAMIN ARTIRILMASINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN ANALİZİ . International Journal of Management and Administration , 4 (7) , 136-177 . DOI: 10.29064/ijma.662169
MLA Öztürk, A , Alp, T . "ÖZEL SEKTÖRDE İSTİHDAMIN ARTIRILMASINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN ANALİZİ" . International Journal of Management and Administration 4 (2020 ): 136-177 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijma/issue/52427/662169>
Chicago Öztürk, A , Alp, T . "ÖZEL SEKTÖRDE İSTİHDAMIN ARTIRILMASINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN ANALİZİ". International Journal of Management and Administration 4 (2020 ): 136-177
RIS TY - JOUR T1 - ÖZEL SEKTÖRDE İSTİHDAMIN ARTIRILMASINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN ANALİZİ AU - A. Turan Öztürk , Tuncay Alp Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29064/ijma.662169 DO - 10.29064/ijma.662169 T2 - International Journal of Management and Administration JF - Journal JO - JOR SP - 136 EP - 177 VL - 4 IS - 7 SN - -2587-1668 M3 - doi: 10.29064/ijma.662169 UR - https://doi.org/10.29064/ijma.662169 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 International Journal of Management and Administration ÖZEL SEKTÖRDE İSTİHDAMIN ARTIRILMASINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN ANALİZİ %A A. Turan Öztürk , Tuncay Alp %T ÖZEL SEKTÖRDE İSTİHDAMIN ARTIRILMASINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN ANALİZİ %D 2020 %J International Journal of Management and Administration %P -2587-1668 %V 4 %N 7 %R doi: 10.29064/ijma.662169 %U 10.29064/ijma.662169
ISNAD Öztürk, A. Turan , Alp, Tuncay . "ÖZEL SEKTÖRDE İSTİHDAMIN ARTIRILMASINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN ANALİZİ". International Journal of Management and Administration 4 / 7 (February 2020): 136-177 . https://doi.org/10.29064/ijma.662169
AMA Öztürk A , Alp T . ÖZEL SEKTÖRDE İSTİHDAMIN ARTIRILMASINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN ANALİZİ. IJMA. 2020; 4(7): 136-177.
Vancouver Öztürk A , Alp T . ÖZEL SEKTÖRDE İSTİHDAMIN ARTIRILMASINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN ANALİZİ. International Journal of Management and Administration. 2020; 4(7): 136-177.