Year 2020, Volume 4 , Issue 7, Pages 54 - 70 2020-02-28

KUŞAKLARA GÖRE İŞ TATMİNİ, TÜKENMİŞLİK VE İŞ YAŞAM DENGESİ

Ebru Beyza BAYARÇELİK [1] , Anil HIDIR ÖZCAN [2]


Bu araştırmanın amacı İş-Aile dengesi, tükenmişlik ve iş tatmini arasındaki ilişkileri X ve Y kuşağı açısından karşılaştırmalı olarak incelemektir. Araştırmada kuşak kavramı, iş tatmini, tükenmişlik ve iş yaşam dengesi ile ilgili literatür bilgisine yer verilerek, son bölümde anket araştırması kapsamında farklı kuşaklardaki çalışanların tükenmişlik, iş tatmini ve iş yaşam dengesi arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırmanın 281 kişilik örneklemine, İstanbul’daki özel banka çalışanlarına kolayda örnekleme yöntemiyle online anket kullanılarak ulaşılmıştır. Araştırmada verilerin toplanmasında İş-Aile Çatışması Ölçeği, Tükenmişlik Ölçeği, İş Tatminini Ölçeği ve sosyo-demografik özellikleri içeren anket formu kullanılmıştır. Araştırmada değişkenlerin birbirlerine olan etkileri belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre banka çalışanlarından hem X kuşağı hem de Y kuşağı için iş-aile dengesinin iş tatminine etkisi pozitif yöndedir. Ayrıca, iş-aile dengesinin etkisinin Y kuşağındakiler için daha kuvvetli olduğu görülmüştür.
İş Tatmini, Tükenmişlik, İş Yaşam Dengesi
 • Acılıoğlı, İ. 2015. İş”te Y Kuşağı, İş ve Yönetim Serisi, Silt. 69, Ankara: Elma Yayınevi.
 • Adams, A. and Bond, S. 2000. Hospital Nurses' Job Satisfaction, Individual and Organizational Characteristics‖, Journal of Advanced Nursing, 32(3), pp. 536-543.
 • Aşan, Ö. ve Özyer, K. 2008. Duygusal Bağlılık ile İş Tatmini ve İş Tatmininin Alt Boyutları Arasındaki İlişkileri Analiz Etmeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(3), ss. 129-151.
 • Arslan, E. 2019. Tükenmişlik ve öz yeterlilik inancı arasındaki ilişkide sosyal destek algısının aracı rolü: Akademik personel örneğinde kuşaklar arası farklılık. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çankaya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ayhün, S. E. 2013. Kuşaklar Arasındaki Farklılıklar Ve Örgütsel Yansımaları. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(1), ss. 93-112
 • Canbulat, S. 2007. Duygusal Zekânın Çalışanların İş Doyumları Üzerindeki Etkisinin Araştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çakmak, F. 2013. Kohort Analizi ile Türkiye’deki İstihdamın Kuşaklara Göre İncelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Doğanbaş, Z.E. 2017. Dönüşümcü liderlik ile iş tatmini arasındaki ilişkinin incelenmesi: Kuşaklar arası farklılık. Yüksek Lisans Tezi. Çankaya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Guest, D. E. 2002. Perspectives On The Study Of Work-Life Balance, Social Science Information, XLI/2, pp. 255-279.
 • Güleryüz, İ. 2016. Öğretmenlerde İşten Ayrılma Niyetinin Yordayıcısı Olarak, İş- Yaşam Dengesi ve Çalışmaya Tutkunlu. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Hackman, J. R., & Oldham, G. R. 1976. Motivation through the design of work: Test of a theory. Organizational Behavior and Human Performance, 16, 250- 279.
 • Karaaslan, S. 2014. Kuşaklararası Farklılıkları Örgütler Üzerinden Anlamak: Bir Alan Araştırması. Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Anabilim Dalı, Ankara. Keleş, H. N. Ç. 2006. İş tatminin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisine İlişkin İlaç Üretim ve Dağıtım Firmalarında Yapılan Bir Araştırma, Doktora Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi
 • Keser, A. 2006. Çalışma Yaşamında Motivasyon. 1. Baskı. Bursa: Alfa Aktüel Yayınları. Kılıç, S., Tanrıkulu T., Uğur H. 2013. Devlet Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin İş Doyumu ve Sosyal Karşılaştırma Düzeylerinin İncelenmesi, International Journal of Human Sciences, 10(1), 760-779.
 • Kılınç, H. 2017. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğrenenlerinin Anadolum ekampüs Öğrenme Yönetim Sistemine İlişkin Görüşlerinin Kuşaklar Bağlamında İncelenmesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3/3, 104–124.
 • Lockwood, N.R. 2003. Work / Life Balance: Challenges And Solutions. HR Magazine, pp. 2-10.
 • Maslach, C., Leiter, M. & Schaufeli, W. 2008. Measuring burnout, in C.L.Cooper, S. Cartwright (eds), The Oxford Handbook of Organizational Well-Being, 86- 108, Oxford University Press, Oxford.
 • Metin, Ö. ve Özer, F.G. 2007. Hemşirelerin tükenmişlik düzeyinin belirlenmesi, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10,1.
 • Saif, M. I., Malik, M. I. & Awan, M. Z. 2011. Employee Work Satisfaction and Work - Life Balance: A Pakistani Perspective, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 3(5), pp. 606-617.
 • Saracel, N., Taşseven, Ö., & Kaynak, E. 2016. Türkiye’de çalışan Y kuşağında iş tatmini-motivasyon ilişkisi. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 5(1), ss.50-79. Soysal, A. 2011. İş yaşamında tükenmişlik, Kilis.
 • Toruntay, H. 2011. Takım Rolleri Çalışması: X ve Y Kuşağı Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Türk Dil Kurumu (TDK), Kuşak, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5cac70c084a833.65863397, [Erişim 6 Nisan 2019] Zempke, R., Raines, C., Filipczak, B. 2013 Generations at Work : Managing the Clash of Boomers, Gen Xers, and Gen Yers in the Workplace, 2nd Ed., Amacom, USA
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4886-5719
Author: Ebru Beyza BAYARÇELİK (Primary Author)
Institution: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Anil HIDIR ÖZCAN
Institution: TÜRKİYE FANANS KATILIM BANKASI
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 28, 2020

Bibtex @research article { ijma665688, journal = {International Journal of Management and Administration}, issn = {}, eissn = {2587-1668}, address = {}, publisher = {Cenk AKSOY}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {54 - 70}, doi = {10.29064/ijma.665688}, title = {KUŞAKLARA GÖRE İŞ TATMİNİ, TÜKENMİŞLİK VE İŞ YAŞAM DENGESİ}, key = {cite}, author = {Hıdır, Anil} }
APA Bayarçeli̇k, E , Hıdır, A . (2020). KUŞAKLARA GÖRE İŞ TATMİNİ, TÜKENMİŞLİK VE İŞ YAŞAM DENGESİ . International Journal of Management and Administration , 4 (7) , 54-70 . DOI: 10.29064/ijma.665688
MLA Bayarçeli̇k, E , Hıdır, A . "KUŞAKLARA GÖRE İŞ TATMİNİ, TÜKENMİŞLİK VE İŞ YAŞAM DENGESİ" . International Journal of Management and Administration 4 (2020 ): 54-70 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijma/issue/52427/665688>
Chicago Bayarçeli̇k, E , Hıdır, A . "KUŞAKLARA GÖRE İŞ TATMİNİ, TÜKENMİŞLİK VE İŞ YAŞAM DENGESİ". International Journal of Management and Administration 4 (2020 ): 54-70
RIS TY - JOUR T1 - KUŞAKLARA GÖRE İŞ TATMİNİ, TÜKENMİŞLİK VE İŞ YAŞAM DENGESİ AU - Ebru Beyza Bayarçeli̇k , Anil Hıdır Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29064/ijma.665688 DO - 10.29064/ijma.665688 T2 - International Journal of Management and Administration JF - Journal JO - JOR SP - 54 EP - 70 VL - 4 IS - 7 SN - -2587-1668 M3 - doi: 10.29064/ijma.665688 UR - https://doi.org/10.29064/ijma.665688 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 International Journal of Management and Administration KUŞAKLARA GÖRE İŞ TATMİNİ, TÜKENMİŞLİK VE İŞ YAŞAM DENGESİ %A Ebru Beyza Bayarçeli̇k , Anil Hıdır %T KUŞAKLARA GÖRE İŞ TATMİNİ, TÜKENMİŞLİK VE İŞ YAŞAM DENGESİ %D 2020 %J International Journal of Management and Administration %P -2587-1668 %V 4 %N 7 %R doi: 10.29064/ijma.665688 %U 10.29064/ijma.665688
ISNAD Bayarçeli̇k, Ebru Beyza , Hıdır, Anil . "KUŞAKLARA GÖRE İŞ TATMİNİ, TÜKENMİŞLİK VE İŞ YAŞAM DENGESİ". International Journal of Management and Administration 4 / 7 (February 2020): 54-70 . https://doi.org/10.29064/ijma.665688
AMA Bayarçeli̇k E , Hıdır A . KUŞAKLARA GÖRE İŞ TATMİNİ, TÜKENMİŞLİK VE İŞ YAŞAM DENGESİ. IJMA. 2020; 4(7): 54-70.
Vancouver Bayarçeli̇k E , Hıdır A . KUŞAKLARA GÖRE İŞ TATMİNİ, TÜKENMİŞLİK VE İŞ YAŞAM DENGESİ. International Journal of Management and Administration. 2020; 4(7): 54-70.