Year 2020, Volume 4 , Issue 7, Pages 71 - 83 2020-02-28

POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYENİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Fatma YILMAZ [1]


Günümüzde iş ortamlarında artmakta olan rekabet ve insan unsurunun öneminin yaygınlaşması ile işgören verimliliği her geçen gün daha da önemli hale getirmektedir. Bu doğrultuda pozitif örgütsel davranışlar; performansın ve verimliliğin artmasında kişisel gelişmeye önem vermekte, işgörenlerin iş yaşamlarında iyimser ve mutlu oldukları zaman işletmeye daha fazla katkı sağlayacaklarına dikkat çekmektedir. İşletmelere yeni bir bakış açısı getiren pozitif psikolojik sermaye yaklaşımın neticesinde kişilerin öz-yeterlilik, umut, iyimserlik ve dayanıklılık şeklindeki psikolojik kapasitelerinin birleşmesi ile meydana gelen sosyal sermaye ve insan sermayesinin daha ötesinde “pozitif psikolojik sermaye” kavramı kullanılmaktadır. Pozitif psikolojik sermaye, pozitif örgütsel davranışların özelliklerini en iyi karşılayan konuların başında gelmektedir. Bu doğrultuda banka çalışanlarının demografik özelliklerinin pozitif psikolojik sermayenin alt boyutları olan öz-yeterlilik, umut, iyimserlik ve dayanıklılık açısından yarattığı farklılıklar belirlenmek istenmektedir. Çalışmanın ilk kısmında pozitif psikolojik sermayeye yönelik kavramsal çerçeve verilmiştir. Çalışmanın ikinci kısmında ise demografik özelliklere göre pozitif psikolojik sermayenin farklılaşıp farklılaşmanın test edilmesi amacıyla verilerin normal dağılması sonucu bağımsız örneklem T Testi ve Anova Testi yapılmıştır. Araştırmaya ait veriler SPSS 21 paket programı ile yapılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre cinsiyet ve çalışma süresi değişkenleri açısından anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.
Psikolojik Sermaye, Pozitif Psikolojik Sermaye, Demografik Değişkenler
 • Akçay, V. H. (2011). Pozitif Psikolojik Sermaye Kavramı ve İşletmelerde Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğünü Sağlamadaki Rolü. Gazi UniversitesiIktisadi ve Idari Bilimler Fakultesi Dergisi, 13(1), 73-98.
 • Akduru, H. E. (2019). Farklılık İkliminin Pozitif Psikolojik Sermaye Üzerindeki Etkisinde Etik Liderlik ve Psikolojik Güvenliğin Rolü: Bir Araştırma. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Anık, S. (2018). Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermaye Algıları ile Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siirt.
 • Aslan, İ. (2017). Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermaye Algıları ile Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siirt.
 • Avey, J. B.,Luthans, F. andMhatre, K. H. (2008). A Call forLongitudinalResearch in PositiveOrganizationalBehavior. Journal of OrganizationalBehavior, 29(5), 705-711.
 • Avey, J.,Wernsing, T. andLuthans, F. (2008). Can PositiveEmployees Help PositiveOrganizationalChange? Impact of PsychologicalCapitalandEmotions on RelevantAttitudesandBehaviors. TheJournal of AppliedBehavioralScience, 44(1), 48- 70.
 • Barut, A. (2017). Öğretmenlerin İşyeri Ruhsallığı ile Pozitif Psikolojik Sermaye Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • Berberoğlu, N. (2013). Psikolojik Sermayenin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi: Bir Alan Araştırması.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Büyükgöze, H. (2014). Lise Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Algılanan Örgütsel Destek ve Psikolojik Sermaye İlişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Çelik, M. ve Bilginer, F. G. (2018). Psikolojik Sermayenin İş Tatmini Üzerine Etkisinde Lidere Duyulan Güvenin Aracılık Rolü: Turizm Sektöründe Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (31), 138-160.
 • Çetin, F. ve Basım, H.N. (2012). Örgütsel Psikolojik Sermaye: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması. Amme İdare Dergisi. 45(1), 121-137.
 • Çınar, E. (2011). Pozitif Psikolojik Sermayenin Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Çoban, A. (2013). Psikolojik Sermaye’nin Örgütsel Adalet ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Üzerindeki Rolü. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 5(2), 17-33.
 • Demir, E. (2019). Öğretmenlerin İş Yaşam Kalitesi ile Pozitif Psikolojik Sermaye Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Erkmen, T. ve Esen, E. (2012). Psikolojik Sermaye Konusunda 2003-2011 Yıllarında Yapılan Çalışmaların Kategorik Olarak İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(19), 89-103.
 • Erkmen, T. ve Esen, E. (2013). Psikolojik Sermaye Ölçeğinin Geçerlilik Ve Güvenilirlik Çalışması.Öneri Dergisi, 10(39), 23-30.
 • Erkuş, A. ve Fındıklı, M. A. (2013). Psikolojik Sermayenin İş Tatmini, İş Performansı Ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisine Yönelik Bir Araştırma. IstanbulUniversityJournal of the School of Business Administration, 42(2), 302-318.
 • Erkutlu, H. V. (2015). Pozitif Örgütsel Davranış. Anakara: Akademisyen Kitapevi.
 • Kaya, A.,Balay, R. ve Demirci, Z. (2014). Ortaöğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Psikolojik Sermaye Düzeylerinin İncelenmesi (Şanlıurfa İli Örneği). Electronic Journal of SocialSciences, 13(48), 47-68.
 • Kelekçi, H. (2015). Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermayeleri ile Yeterlik İnançları Arasındaki İlişki. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.
 • Keleş, H. N. (2011). Pozitif Psikolojik Sermaye: Tanımı, Bileşenleri ve Örgüt Yönetimine Etkileri. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi,3(2), 343-350.
 • Kutanis, R. Ö. ve Yıldız, E. (2014). Pozitif Psikoloji ile Pozitif Örgütsel Davranış İlişkisi ve Pozitif Örgütsel Davranış Boyutları Üzerine Bir Değerleme. Visionary E-Journal/Vizyoner Dergisi, 5(11).
 • Luthans, F. andYoussef, C. M. (2004), Human, SocialandNowPositivePsychologicalCapital Management: Investing in People forCompetitive Advantage. Organizational Dynamics, 33(2), 143-160.
 • Luthans, F.,Avey, J. B., Avolio B. J., Norman, B. J. andCombs, G. M. (2006). PsychologicalCapital Development: Toward a Micro Intervention. Journal of OrganizationalBehavior, 27, 387-393.
 • Luthans, F.,Avolio, B. J., Avey, J. B. and Norman, S. M. (2007). PositivePsychologicalCapital: MeasurementandRelationshipwithPerformanceandSatisfaction. PersonnelPsychology, 60(3), 541-572.
 • Luthans, F.,Luthans, K. W. andLuthans, B. C. (2004). PositivePsychologicalCapital: Beyond Human andSocialCapital. Business Horizons, 47(1), 45.
 • Oruç, E. (2015). Pozitif Psikolojik Sermayenin Politik Davranışlara Etkisi: Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Oruç, E. ve Kutanis, R. Ö. (2014). Pozitif Örgütsel Davranış ve Pozitif Psikolojik Sermaye Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. TheJournal of HappinessandWell-Being, 2(2), 145-159.
 • Özkan-Pir, E. (2018). Lüks Marka ve Lüks Marka Tüketicileri Üzerine Teorik Bir Araştırma. Journal of SocialandHumanitiesSciencesResearch, 28(5), 3409-3418.
 • Polatcı, S. (2014). Psikolojik Sermayenin Görev ve Bağlamsal Performans Üzerindeki Etkileri: Polis Teşkilatında Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış Dergisi, 14(1), 115- 124.
 • Sarıcı, D. (2015). Öğretmenlerin İş Doyumu ile Pozitif Psikolojik Sermaye Düzeylerine Yönelik Görüşleri (İzmir-Foça İlçesi Örneği). Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Savur, N. (2013). Otantik Liderlik ve Çalışanların Psikolojik Sermayeleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar
 • Snyder, C. R.,Ilardi, S. S., Cheavens, J., Michael, S. T., Yamhure, L. andSympson, S. (2000). The Role of Hope in Cognitive-BehaviorTherapies. CognitiveTherapyand Research, 24(6), 747-762.
 • Şevik, Ü. (2019). Algılanan Örgütsel Politika ile Pozitif Psikolojik Sermayenin İş Tatmini, İşten Ayrılma Niyeti ve Örgütsel Sessizlik Üzerine Etkisi: Afyonkarahisar Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü, Sakarya.
 • Tösten, R. (2015). Öğretmenlerin Pozitif Psikolojik Sermayelerine İlişkin Algılarının İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gaziantep.
 • www.tbb.org.tr (Erişim Tarihi: 10.04.2019).
 • Zhao, Z. andHou, J. (2009). TheStudyonPsychologicalCapital Development on Intreprenurial Team. International Journal of PsychologicalStudies, 1(2), 35- 40
Primary Language tr
Subjects Management
Journal Section Articles
Authors

Author: Fatma YILMAZ (Primary Author)
Institution: ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : February 28, 2020

Bibtex @research article { ijma672890, journal = {International Journal of Management and Administration}, issn = {}, eissn = {2587-1668}, address = {}, publisher = {Cenk AKSOY}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {71 - 83}, doi = {10.29064/ijma.672890}, title = {POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYENİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Fatma} }
APA Yılmaz, F . (2020). POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYENİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ . International Journal of Management and Administration , 4 (7) , 71-83 . DOI: 10.29064/ijma.672890
MLA Yılmaz, F . "POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYENİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ" . International Journal of Management and Administration 4 (2020 ): 71-83 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijma/issue/52427/672890>
Chicago Yılmaz, F . "POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYENİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". International Journal of Management and Administration 4 (2020 ): 71-83
RIS TY - JOUR T1 - POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYENİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Fatma Yılmaz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.29064/ijma.672890 DO - 10.29064/ijma.672890 T2 - International Journal of Management and Administration JF - Journal JO - JOR SP - 71 EP - 83 VL - 4 IS - 7 SN - -2587-1668 M3 - doi: 10.29064/ijma.672890 UR - https://doi.org/10.29064/ijma.672890 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 International Journal of Management and Administration POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYENİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %A Fatma Yılmaz %T POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYENİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2020 %J International Journal of Management and Administration %P -2587-1668 %V 4 %N 7 %R doi: 10.29064/ijma.672890 %U 10.29064/ijma.672890
ISNAD Yılmaz, Fatma . "POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYENİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ". International Journal of Management and Administration 4 / 7 (February 2020): 71-83 . https://doi.org/10.29064/ijma.672890
AMA Yılmaz F . POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYENİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. IJMA. 2020; 4(7): 71-83.
Vancouver Yılmaz F . POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYENİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. International Journal of Management and Administration. 2020; 4(7): 71-83.