Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

11. Sınıflar İçin ‘Sindirim Sistemi’ Konusuna Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması

Year 2020, Volume 7, Issue 13, 72 - 97, 15.06.2020
https://doi.org/10.20860/ijoses.701311

Abstract

Bu çalışmada on birinci sınıf öğrencilerinin “Sindirim Sistemi” konusundaki bilgilerini ölçmeye yarayan bir başarı testi geliştirilmesi amaçlanmıştır. Keşfedici karma araştırma deseni ile yürütülen çalışmanın nitel basamağında doküman incelemesi yöntemi, nicel basamağında ise tarama yöntemi kullanılmıştır. Buna göre öncelikle araştırmacılar tarafından alan yazın taranmış ve toplam 40 adet çoktan seçmeli soru hazırlanmıştır. Testin geçerlik çalışmalarında uzman görüşüne başvurulmuş, böylece hazırlanan taslak testteki sorular alanında uzman akademisyen ve öğretmenlerin görüşüne sunularak dil, kapsam, anlaşılabilirlik vb. açılardan incelenmiştir. Uzman görüşü doğrultusunda düzeltilen 40 soruluk test madde analizi için 201 on birinci sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Öğrencilerden elde edilen verilere yapılan madde analizi sonrası sorular için düzeltme/çıkarma yoluna gidilmiştir. Madde analizi sonrası 25 maddeye indirilen testin ortalama güçlüğü 0.564, ortalama ayırt ediciliği 0.343 olarak hesaplanmıştır. Daha sonra 126 kişilik farklı bir öğrenci grubuna uygulanan başarı testinin KR-20 güvenirlik katsayısı ise 0.91 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, öğretim programında kazanımlara uygun sorular içeren, geçerli ve güvenilir bir test olduğu söylenebilir.

References

 • Açıkgöz, M., & Karslı, F. (2015). Alternatif ölçme-değerlendirme yaklaşımları kullanılarak iş ve enerji konusunda geliştirilen başarı testinin geçerlilik ve güvenirlik analizi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 1-25.
 • Akandere, M., Özyalvaç, N., & Duman, S. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumları ile akademik başarı motivasyonlarının incelenmesi (Konya Anadolu Lisesi örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 1-10.
 • Akbulut, H. İ., & Çepni, S. (2013). Bir üniteye yönelik başarı testi nasıl geliştirilir? İlköğretim 7. sınıf kuvvet ve hareket ünitesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 18-44.
 • Anderson, L. W. (2005). Objectives, evaluation and the improvement of education. Studies in Educational Evaluatio, 31(2-3), 102-113.
 • Atılgan, H., Kan, A., & Doğan, N. (2011). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (5. Baskı). Editör: Hakan Atılgan. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Atılgan, H. (2013). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (6. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ayvacı, H. Ş., & Durmuş, A. (2016). Bir başarı testi geliştirme çalışması: Isı ve sıcaklık başarı testi geçerlik ve güvenirlik araştırması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 87-103.
 • Balbağ, Z., Leblebiciler, K., Karaer, G., Sarıkahya, E., & Erkan, Ö. (2016). Türkiye'de fen eğitimi ve öğretimi sorunları. Journal of Research in Education and Teaching, 5(3), 12-23.
 • Baykul, Y., & Güzeller C. O. (2014). Sosyal bilimler için istatistik: SPSS uygulamalı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Bingöl, A., & Halisdemir, N. (2017). Üniversite öğrencilerinin temel bilgi teknolojileri dersine yönelik akademik başarı testi geliştirme çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies, 54, 541-554.
 • Birgili, B. (2014). Open ended questions as an alternatıve to multiple choice: Dilemma in Turkish examınation system. Master thesis, Middle East Technical University, Ankara.
 • Biyoloji portalı (2018). http://www.biyolojiportali.com/. Erişim: http://www.biyolojiportali.com/
 • Bolat, A., & Karamustafaoğlu, S. (2019). Vücudumuzdaki sistemler ünitesi başarı testi geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 131-159.
 • Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (2. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Creswell, J.W., & Plano-Clark, V.L. (2007). Designing and conducting mixed methods research. (1th Edition). USA: Sage Publications.
 • Çalık, M., & Ayas, A. (2003). Çözeltilerde kavram başarı testi hazırlama ve uygulama. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14), 1-17.
 • Çardak, Ç. S., & Selvi, K. (2018). Öğretim ilke ve yöntemleri dersi için bir başarı testi geliştirme süreci. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), 379-407.
 • Çepni, S., Bayrakçeken, S., Yılmaz, A., Yücel, C., Semerci, Ç., Köse, E., Sezgin, F., Demircioğlu, G., & Gündoğdu, K. (2009). Ölçme ve değerlendirme (3. Baskı). Editör: Emin Karip. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Demir, N., Kızılay, E., & Bektaş, O. (2016). 7. sınıf çözeltiler konusunda başarı testi geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(1), 209-237.
 • Demirbilek, S. (2015). Öğretmen adaylarının eğitimde ölçme ve değerlendirme dersindeki kavram yanılgılarının incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Demirci, N., & Efe, S. (2007). İlköğretim öğrencilerinin ses konusundaki kavram yanılgılarının belirlenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 1(1), 23-56.
 • Diki, D. (2013). Creativity for learning biology in higher education. LUX: A Journal of Transdisciplinary Writing and Research from Claremont Graduate University, 3(1), 1-13.
 • Doğan, N. (2007). Çoktan seçmeli testler. (2. baskı), Editör: Hakan Atılgan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme içinde bölüm (p. 223-268): Ankara: Anı yayıncılık.
 • Dokumacı-Sütçü, N., Oral, B. (2019). Uzamsal görselleştirme testinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Kastamonu Education Journal, 27(3), 1179-1195.
 • Duruk, U., Akgün, A., Doğan, C., & Gülsuyu, F. (2017). Examining the learning outcomes included in the Turkish science curriculum in terms of science process skills: A document analysis with standards-based assessment. International Journal of Environmental and Science Education, 1(2), 117-142.
 • Gül, Ş., & Özay Köse, E. (2018). Prospective teachers’ perceptions on protein synthesis: Recommended solutions versus learning difficulty. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 237-250.
 • Güler, N. (2017). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (10. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Gülsar, Z. (2018). 11. sınıf biyoloji soru gezegeni. Ankara: Gezegen yayıncılık.
 • Güneş, M. H. & Serdaroğlu, C. (2018). Bitki ve hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme ünitesinde geliştirilen başarı testinin geçerliliği ve güvenirliği. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi, 2(1), 35-40.
 • Güngörmez, H., & Akgün, A. (2018). Ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersindeki kuvvet ve enerji ünitesine yönelik akademik başarı testi geliştirme çalışması. Diyalektolog Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 85-99.
 • Haladyna, T. M. (1997). Writing test items to evaluate higher order thinking. London: Allyn & Bacon.
 • İlhan, N., & Hoşgören, G. (2015). Fen bilimleri dersine yönelik yaşam temelli başarı testi geliştirilmesi: Asit baz konusu. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 5(2), 87-110.
 • Kantepe, B. (2017). Biyoloji 11. Sınıf soru bankası. İstanbul: Karakök yayınları.
 • Keçeci, G., Yıldırım, P., & Kırbağ-Zengin, F. (2019). Sistemler akademik başarı testi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi, 3(1), 96-114.
 • Kızkapan, O., & Bektaş, O. (2018). Fen eğitiminde başarı testi geliştirilmesi: Hücre bölünmesi ve kalıtım örneği. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 1-18.
 • Klymkowsky, M. W. and Doxas, K. G. (2008). Recognizing student misconceptions through ed's tools and the biology concept inventory. Plos Biology, 6(1), 14-17.
 • Konu, M. (2017). Yaşam temelli probleme dayalı öğretim uygulamalarının öğrencilerin biyoloji dersindeki başarılarına, tutumlarına, motivasyonlarına ve problem çözme becerilerine etkisi, Doktora tezi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Kubiszyn, T. & Borich, G. (2003). Education testing and measurement (7th ed.). Hoboken: John Wiley.
 • Küçükahmet, L. (2004). Öğretimde planlama değerlendirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • MEB [Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlığı] (2018). Ortaöğretim kurumlarında biyoloji dersi öğretim programı (9., 10., 11. ve 12. sınıflar). Ankara: MEB Yayınevi.
 • Nacaroğlu, O., Bektaş, O., & Kızkapan, O. (2020). Madde döngüleri ve çevre sorunları konusunda başarı testi geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(1), 36-51.
 • Öksüz, Y., & Güven Demir, E. (2019). Açık uçlu ve çoktan seçmeli başarı testlerinin psikometrik özellikleri ve öğrenci performansı açısından karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 259-282.
 • Öz, S. (2014). Biyoloji öğretiminde hazırlanan bilgisayar destekli öğretim materyallerinin başarı, kalıcılık ve bilgisayara yönelik tutuma etkisi (dolaşım ve sindirim sistemi örneği). Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Anakra.
 • Özay Köse, E. & Gül, Ş. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının biyoloji bilgilerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeyleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 84-103.
 • Reece, J. B., Urry, L. A., Cain, M. L., Wasserman, A. A., Minorsky, P.V., & Jackson, R. B. (2011). Campbell biology (9th ed.). New York: Pearson Education.
 • Selinhoca (2018). Erişim adresi: https://www.selinhoca.com/ders-notlari
 • Sener, N., & Tas, E. (2017). Developing achievement test: A research for assessment of 5th grade biology subject. Journal of Education and Learning, 6(2), 254-271.
 • Testgele (2018). Erişim adresi: https://www.testgele.com/
 • Testçöz (2018). Erişim adresi: https://1testcoz.com/
 • Timur, S., Doğan, F., İmer-Çetin, N., Timur, B., & Işık, R. (2019). Developing achievement test on cell subject for 6th grade: A validity and reliability study. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48(2), 1202-1219.
 • Tutkun, Ö. F. (2012). Bloom’un yenilenmiş taksonomisi üzerine genel bir bakış. Sakarya University Journal of Education, 1(3), 14-22.
 • Üstün, P., Yıldırgan, N., & Çegiç, E. (2001). Fen bilgisi eğitiminde model kullanma ile öğretimin başarıya etkisi. Yeni Bin Yılın Başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 7-8 Eylül, İstanbul.
 • Yıldız, S., Keçeci, G., & Kırbağ-Zengin, F. (2019). Dengeli beslenme akademik başarı testi: geçerlik ve güvenirlik araştırması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 848-868.

The Development of the Achievement Test for 11th Graders about the “Digestive System”

Year 2020, Volume 7, Issue 13, 72 - 97, 15.06.2020
https://doi.org/10.20860/ijoses.701311

Abstract

In this study, it is aimed to develop an achievement test which is used to measure the knowledge of 11th grade students about “Digestive System”. In the qualitative stage of the study conducted with exploratory mixed research design, document analysis method was used, and also and survey method was used in the quantitative stage. Accordingly, researchers firstly examined the literature and prepared 40 multiple-choice questions. In the validity studies of the test, expert opinion was applied, so the questions in the draft test were presented to the opinion of the academicians and teachers who are experts in their field and examined in terms of language, scope, comprehensibility, etc. The 40-question test, which was corrected in accordance with the expert's opinion, was applied to a total of 201 eleventh grade students who had previously studied the subject for pilot applications. The data obtained from students were analyzed by item analysis and corrected / subtracted for the questions. The average difficulty of the test, which was reduced to 25 items after item analysis, was calculated as 0.564, and the mean discrimination was 0.343. Then, the KR-20 reliability coefficient of the achievement test which was applied to a different group of 126 students was calculated as 0.91. When the findings obtained are evaluated in general, it can be said that it is a valid and reliable test that includes suitable questions for the gains in the curriculum.

References

 • Açıkgöz, M., & Karslı, F. (2015). Alternatif ölçme-değerlendirme yaklaşımları kullanılarak iş ve enerji konusunda geliştirilen başarı testinin geçerlilik ve güvenirlik analizi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 1-25.
 • Akandere, M., Özyalvaç, N., & Duman, S. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumları ile akademik başarı motivasyonlarının incelenmesi (Konya Anadolu Lisesi örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24, 1-10.
 • Akbulut, H. İ., & Çepni, S. (2013). Bir üniteye yönelik başarı testi nasıl geliştirilir? İlköğretim 7. sınıf kuvvet ve hareket ünitesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 18-44.
 • Anderson, L. W. (2005). Objectives, evaluation and the improvement of education. Studies in Educational Evaluatio, 31(2-3), 102-113.
 • Atılgan, H., Kan, A., & Doğan, N. (2011). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (5. Baskı). Editör: Hakan Atılgan. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Atılgan, H. (2013). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (6. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ayvacı, H. Ş., & Durmuş, A. (2016). Bir başarı testi geliştirme çalışması: Isı ve sıcaklık başarı testi geçerlik ve güvenirlik araştırması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 87-103.
 • Balbağ, Z., Leblebiciler, K., Karaer, G., Sarıkahya, E., & Erkan, Ö. (2016). Türkiye'de fen eğitimi ve öğretimi sorunları. Journal of Research in Education and Teaching, 5(3), 12-23.
 • Baykul, Y., & Güzeller C. O. (2014). Sosyal bilimler için istatistik: SPSS uygulamalı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Bingöl, A., & Halisdemir, N. (2017). Üniversite öğrencilerinin temel bilgi teknolojileri dersine yönelik akademik başarı testi geliştirme çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies, 54, 541-554.
 • Birgili, B. (2014). Open ended questions as an alternatıve to multiple choice: Dilemma in Turkish examınation system. Master thesis, Middle East Technical University, Ankara.
 • Biyoloji portalı (2018). http://www.biyolojiportali.com/. Erişim: http://www.biyolojiportali.com/
 • Bolat, A., & Karamustafaoğlu, S. (2019). Vücudumuzdaki sistemler ünitesi başarı testi geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 131-159.
 • Can, A. (2014). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi (2. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Creswell, J.W., & Plano-Clark, V.L. (2007). Designing and conducting mixed methods research. (1th Edition). USA: Sage Publications.
 • Çalık, M., & Ayas, A. (2003). Çözeltilerde kavram başarı testi hazırlama ve uygulama. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(14), 1-17.
 • Çardak, Ç. S., & Selvi, K. (2018). Öğretim ilke ve yöntemleri dersi için bir başarı testi geliştirme süreci. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(26), 379-407.
 • Çepni, S., Bayrakçeken, S., Yılmaz, A., Yücel, C., Semerci, Ç., Köse, E., Sezgin, F., Demircioğlu, G., & Gündoğdu, K. (2009). Ölçme ve değerlendirme (3. Baskı). Editör: Emin Karip. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Demir, N., Kızılay, E., & Bektaş, O. (2016). 7. sınıf çözeltiler konusunda başarı testi geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 10(1), 209-237.
 • Demirbilek, S. (2015). Öğretmen adaylarının eğitimde ölçme ve değerlendirme dersindeki kavram yanılgılarının incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Demirci, N., & Efe, S. (2007). İlköğretim öğrencilerinin ses konusundaki kavram yanılgılarının belirlenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 1(1), 23-56.
 • Diki, D. (2013). Creativity for learning biology in higher education. LUX: A Journal of Transdisciplinary Writing and Research from Claremont Graduate University, 3(1), 1-13.
 • Doğan, N. (2007). Çoktan seçmeli testler. (2. baskı), Editör: Hakan Atılgan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme içinde bölüm (p. 223-268): Ankara: Anı yayıncılık.
 • Dokumacı-Sütçü, N., Oral, B. (2019). Uzamsal görselleştirme testinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Kastamonu Education Journal, 27(3), 1179-1195.
 • Duruk, U., Akgün, A., Doğan, C., & Gülsuyu, F. (2017). Examining the learning outcomes included in the Turkish science curriculum in terms of science process skills: A document analysis with standards-based assessment. International Journal of Environmental and Science Education, 1(2), 117-142.
 • Gül, Ş., & Özay Köse, E. (2018). Prospective teachers’ perceptions on protein synthesis: Recommended solutions versus learning difficulty. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 237-250.
 • Güler, N. (2017). Eğitimde ölçme ve değerlendirme (10. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Gülsar, Z. (2018). 11. sınıf biyoloji soru gezegeni. Ankara: Gezegen yayıncılık.
 • Güneş, M. H. & Serdaroğlu, C. (2018). Bitki ve hayvanlarda üreme, büyüme ve gelişme ünitesinde geliştirilen başarı testinin geçerliliği ve güvenirliği. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi, 2(1), 35-40.
 • Güngörmez, H., & Akgün, A. (2018). Ortaokul öğrencilerinin fen bilimleri dersindeki kuvvet ve enerji ünitesine yönelik akademik başarı testi geliştirme çalışması. Diyalektolog Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, 18, 85-99.
 • Haladyna, T. M. (1997). Writing test items to evaluate higher order thinking. London: Allyn & Bacon.
 • İlhan, N., & Hoşgören, G. (2015). Fen bilimleri dersine yönelik yaşam temelli başarı testi geliştirilmesi: Asit baz konusu. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 5(2), 87-110.
 • Kantepe, B. (2017). Biyoloji 11. Sınıf soru bankası. İstanbul: Karakök yayınları.
 • Keçeci, G., Yıldırım, P., & Kırbağ-Zengin, F. (2019). Sistemler akademik başarı testi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ulusal Eğitim Akademisi Dergisi, 3(1), 96-114.
 • Kızkapan, O., & Bektaş, O. (2018). Fen eğitiminde başarı testi geliştirilmesi: Hücre bölünmesi ve kalıtım örneği. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 1-18.
 • Klymkowsky, M. W. and Doxas, K. G. (2008). Recognizing student misconceptions through ed's tools and the biology concept inventory. Plos Biology, 6(1), 14-17.
 • Konu, M. (2017). Yaşam temelli probleme dayalı öğretim uygulamalarının öğrencilerin biyoloji dersindeki başarılarına, tutumlarına, motivasyonlarına ve problem çözme becerilerine etkisi, Doktora tezi. Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Kubiszyn, T. & Borich, G. (2003). Education testing and measurement (7th ed.). Hoboken: John Wiley.
 • Küçükahmet, L. (2004). Öğretimde planlama değerlendirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • MEB [Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Bakanlığı] (2018). Ortaöğretim kurumlarında biyoloji dersi öğretim programı (9., 10., 11. ve 12. sınıflar). Ankara: MEB Yayınevi.
 • Nacaroğlu, O., Bektaş, O., & Kızkapan, O. (2020). Madde döngüleri ve çevre sorunları konusunda başarı testi geliştirme: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 28(1), 36-51.
 • Öksüz, Y., & Güven Demir, E. (2019). Açık uçlu ve çoktan seçmeli başarı testlerinin psikometrik özellikleri ve öğrenci performansı açısından karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 259-282.
 • Öz, S. (2014). Biyoloji öğretiminde hazırlanan bilgisayar destekli öğretim materyallerinin başarı, kalıcılık ve bilgisayara yönelik tutuma etkisi (dolaşım ve sindirim sistemi örneği). Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Anakra.
 • Özay Köse, E. & Gül, Ş. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının biyoloji bilgilerini günlük yaşamla ilişkilendirme düzeyleri. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 84-103.
 • Reece, J. B., Urry, L. A., Cain, M. L., Wasserman, A. A., Minorsky, P.V., & Jackson, R. B. (2011). Campbell biology (9th ed.). New York: Pearson Education.
 • Selinhoca (2018). Erişim adresi: https://www.selinhoca.com/ders-notlari
 • Sener, N., & Tas, E. (2017). Developing achievement test: A research for assessment of 5th grade biology subject. Journal of Education and Learning, 6(2), 254-271.
 • Testgele (2018). Erişim adresi: https://www.testgele.com/
 • Testçöz (2018). Erişim adresi: https://1testcoz.com/
 • Timur, S., Doğan, F., İmer-Çetin, N., Timur, B., & Işık, R. (2019). Developing achievement test on cell subject for 6th grade: A validity and reliability study. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 48(2), 1202-1219.
 • Tutkun, Ö. F. (2012). Bloom’un yenilenmiş taksonomisi üzerine genel bir bakış. Sakarya University Journal of Education, 1(3), 14-22.
 • Üstün, P., Yıldırgan, N., & Çegiç, E. (2001). Fen bilgisi eğitiminde model kullanma ile öğretimin başarıya etkisi. Yeni Bin Yılın Başında Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 7-8 Eylül, İstanbul.
 • Yıldız, S., Keçeci, G., & Kırbağ-Zengin, F. (2019). Dengeli beslenme akademik başarı testi: geçerlik ve güvenirlik araştırması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 848-868.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Sergun KAYA (Primary Author)
ATATURK UNIVERSITY
0000-0002-3517-1673
Türkiye


Şeyda GÜL
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4005-2158
Türkiye

Publication Date June 15, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 7, Issue 13

Cite

Bibtex @research article { ijoses701311, journal = {Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-8673}, address = {}, publisher = {Selim Hilmi ÖZKAN}, year = {2020}, volume = {7}, pages = {72 - 97}, doi = {10.20860/ijoses.701311}, title = {11. Sınıflar İçin ‘Sindirim Sistemi’ Konusuna Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması}, key = {cite}, author = {Kaya, Sergun and Gül, Şeyda} }
APA Kaya, S. & Gül, Ş. (2020). 11. Sınıflar İçin ‘Sindirim Sistemi’ Konusuna Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması . Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi , 7 (13) , 72-97 . DOI: 10.20860/ijoses.701311
MLA Kaya, S. , Gül, Ş. "11. Sınıflar İçin ‘Sindirim Sistemi’ Konusuna Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması" . Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 7 (2020 ): 72-97 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijoses/issue/52570/701311>
Chicago Kaya, S. , Gül, Ş. "11. Sınıflar İçin ‘Sindirim Sistemi’ Konusuna Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 7 (2020 ): 72-97
RIS TY - JOUR T1 - 11. Sınıflar İçin ‘Sindirim Sistemi’ Konusuna Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması AU - Sergun Kaya , Şeyda Gül Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.20860/ijoses.701311 DO - 10.20860/ijoses.701311 T2 - Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 72 EP - 97 VL - 7 IS - 13 SN - -2148-8673 M3 - doi: 10.20860/ijoses.701311 UR - https://doi.org/10.20860/ijoses.701311 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 International Journal of Social and Educational Sciences 11. Sınıflar İçin ‘Sindirim Sistemi’ Konusuna Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması %A Sergun Kaya , Şeyda Gül %T 11. Sınıflar İçin ‘Sindirim Sistemi’ Konusuna Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması %D 2020 %J Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi %P -2148-8673 %V 7 %N 13 %R doi: 10.20860/ijoses.701311 %U 10.20860/ijoses.701311
ISNAD Kaya, Sergun , Gül, Şeyda . "11. Sınıflar İçin ‘Sindirim Sistemi’ Konusuna Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması". Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi 7 / 13 (June 2020): 72-97 . https://doi.org/10.20860/ijoses.701311
AMA Kaya S. , Gül Ş. 11. Sınıflar İçin ‘Sindirim Sistemi’ Konusuna Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması. IJOSES. 2020; 7(13): 72-97.
Vancouver Kaya S. , Gül Ş. 11. Sınıflar İçin ‘Sindirim Sistemi’ Konusuna Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi. 2020; 7(13): 72-97.
IEEE S. Kaya and Ş. Gül , "11. Sınıflar İçin ‘Sindirim Sistemi’ Konusuna Yönelik Başarı Testi Geliştirme Çalışması", Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, vol. 7, no. 13, pp. 72-97, Jun. 2020, doi:10.20860/ijoses.701311Indexes

ASOS INDEX, Academia, Google Scholar, IdealOnline, ISAM (İslam Araştırmaları Merkezi), Research Bible, Research Gate, Scilit, TEI (Türk Eğitim İndeksi), tarafından dizinlenmekte. TÜBİTAK/ULAKBİM(TR) SBVT tarafından izlenmektedir.