Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Göreve Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualitative Study on the Difficulties Experienced by Novice Classroom Teachers

Year 2017, Volume 6, Issue 2, 1 - 18, 31.12.2017

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı, göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunları incelemek ve bu sorunların giderilmesine yönelik çözüm önerilerini sunmaktır. Bu çalışma, nitel araştırma yöntemi benimsenerek durum çalışması deseni çerçevesinde yürütülmüştür. Ayrıca, amaçlı örnekleme yöntemlerinden birisi olan kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını Afyonkarahisar merkeze bağlı resmi ilkokullarda görev yapmakta olan 15 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan altı açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmanın verilerinin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Sınıf öğretmenleri resmi yazışmalar ve idari işlerde yaşadıkları sorunlara bilgi yetersizliğinin ve tecrübesizliğe yönelik zor şartlarda öğretmenlik yapmalarının sebep olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenlerin ilk görev yıllarında sınıf disiplinini sağlamada ve demokratik bir ortam oluşturmada çok zorlandıkları görülmüştür. Sınıf öğretmenlerinin öğrencilerinin kişisel problemlerini anlamada yaşadıkları sorunların sebepleri öğrenciyi tanımama, öğrencinin sergilediği davranışların altında yatan ailevi sorunlarının bilinmemesi ve öğrencinin yaşadığı sağlık sorunlarının farkında olunmaması olarak belirlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin velilerin öğrenciler üzerindeki ilgi ve tutumlarının yarattığı sorunların sebepleri velilerin aşırı koruyucu tavır sergilemesi veya aşırı ilgisiz davranması olarak belirlenmiştir. Sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme konusunda yaşadıkları sorunlar öğrenci seviyesine uygun soru hazırlayamama, tek bir ölçme yöntemine dayanarak değerlendirme yapıp değerlendirmenin objektifliğini kaybetme olarak gözlenmiştir.

References

 • Akın, U. ve Koçak, R. (2007). Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile iş doyumları arasındaki ilişki. Kuram ve uygulamada Eğitim Yönetimi, 51, 353-370.
 • Anılan, H., Kılıç, Z. & Demir, Z. M. (2015). Kırsal alanda öğretmen olmak: Sınıf öğretmenlerinin bakış açısı. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11, 249-172.
 • Baş, G. (2012). İlköğretim öğrencilerinin yapılandırmacı öğrenme ortamına ilişkin algılarının farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 203-215.
 • Boyraz, A. (2007). İlköğretim okullarında görev yapan aday öğretmenlerin sınıfta karşılaştıkları disiplin sorunları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Demir, M.K., Arı, E. (2013). Öğretmen Sorunları-Çanakkale İli Örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 107-126.
 • Gelbal, S., & Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(33).
 • Güvendir, E. (2017). Göreve yeni başlayan İngilizce öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 51, 74-94.
 • Korkmaz, S. (1999). Göreve yeni başlayan öğretmenlerin mesleğe uyum sorunları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Korkmaz, İ., Saban, A. & Akbaşlı, S. (2004). Göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları güçlükler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 38, 266-277.
 • Miles, M.B. ve Huberman, A. Michael. (1994). Qualitative data analysis. London: Sage.
 • Özer, F. (2013). Aday öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliliklerine ilişkin algıları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Öztürk, M. (2015). Köy ve kasabalarda görev yapan öğretmenlerin mesleğin ilk yilinda yaşadiklari güçlükler. Elementary Education Online, 1 5(2), 378- 390.
 • Sarı, M. & Altun, Y. (2015), Göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1): 213-226.
 • Sarıtaş, M. (2007). Okul Deneyimi I Uygulamasının Aday Öğretmenlere Sağladığı Yararlar Konusundaki Görüşlerin Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (1), 121-143.
 • Şahin, A.E. (2006). “Meslek ve Öğretmenlik”, V. Sönmez (Ed.), Eğitim Bilimine Giriş içinde, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şişman, M. (2011). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem Akademi.
 • Taneri, P. O. (2004). A study on novice classroom teacher's problems with regular alternative certificates. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2013). Nitel araştırma yöntemleri (9). Ankara: Seçkin.

Year 2017, Volume 6, Issue 2, 1 - 18, 31.12.2017

Abstract

References

 • Akın, U. ve Koçak, R. (2007). Öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri ile iş doyumları arasındaki ilişki. Kuram ve uygulamada Eğitim Yönetimi, 51, 353-370.
 • Anılan, H., Kılıç, Z. & Demir, Z. M. (2015). Kırsal alanda öğretmen olmak: Sınıf öğretmenlerinin bakış açısı. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 11, 249-172.
 • Baş, G. (2012). İlköğretim öğrencilerinin yapılandırmacı öğrenme ortamına ilişkin algılarının farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 203-215.
 • Boyraz, A. (2007). İlköğretim okullarında görev yapan aday öğretmenlerin sınıfta karşılaştıkları disiplin sorunları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Demir, M.K., Arı, E. (2013). Öğretmen Sorunları-Çanakkale İli Örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 107-126.
 • Gelbal, S., & Kelecioğlu, H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(33).
 • Güvendir, E. (2017). Göreve yeni başlayan İngilizce öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 51, 74-94.
 • Korkmaz, S. (1999). Göreve yeni başlayan öğretmenlerin mesleğe uyum sorunları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Korkmaz, İ., Saban, A. & Akbaşlı, S. (2004). Göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları güçlükler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 38, 266-277.
 • Miles, M.B. ve Huberman, A. Michael. (1994). Qualitative data analysis. London: Sage.
 • Özer, F. (2013). Aday öğretmenlerin sınıf yönetimi yeterliliklerine ilişkin algıları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Öztürk, M. (2015). Köy ve kasabalarda görev yapan öğretmenlerin mesleğin ilk yilinda yaşadiklari güçlükler. Elementary Education Online, 1 5(2), 378- 390.
 • Sarı, M. & Altun, Y. (2015), Göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1): 213-226.
 • Sarıtaş, M. (2007). Okul Deneyimi I Uygulamasının Aday Öğretmenlere Sağladığı Yararlar Konusundaki Görüşlerin Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (1), 121-143.
 • Şahin, A.E. (2006). “Meslek ve Öğretmenlik”, V. Sönmez (Ed.), Eğitim Bilimine Giriş içinde, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şişman, M. (2011). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem Akademi.
 • Taneri, P. O. (2004). A study on novice classroom teacher's problems with regular alternative certificates. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2013). Nitel araştırma yöntemleri (9). Ankara: Seçkin.

Details

Journal Section Articles
Authors

Nuray YILDIRIM (Primary Author)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Nuray KURTDEDE FİDAN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2056-1994


Selcen Süheyla ERGÜN
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

Publication Date December 31, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 6, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { ijssresearch357049, journal = {International Journal of Social Science Research}, issn = {}, eissn = {2146-8257}, address = {ijssresearch@gmail.com}, publisher = {Şahin ORUÇ}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {1 - 18}, doi = {}, title = {Göreve Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualitative Study on the Difficulties Experienced by Novice Classroom Teachers}, key = {cite}, author = {Yıldırım, Nuray and Kurtdede Fidan, Nuray and Ergün, Selcen Süheyla} }
APA Yıldırım, N. , Kurtdede Fidan, N. & Ergün, S. S. (2017). Göreve Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualitative Study on the Difficulties Experienced by Novice Classroom Teachers . International Journal of Social Science Research , 6 (2) , 1-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijssresearch/issue/33589/357049
MLA Yıldırım, N. , Kurtdede Fidan, N. , Ergün, S. S. "Göreve Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualitative Study on the Difficulties Experienced by Novice Classroom Teachers" . International Journal of Social Science Research 6 (2017 ): 1-18 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijssresearch/issue/33589/357049>
Chicago Yıldırım, N. , Kurtdede Fidan, N. , Ergün, S. S. "Göreve Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualitative Study on the Difficulties Experienced by Novice Classroom Teachers". International Journal of Social Science Research 6 (2017 ): 1-18
RIS TY - JOUR T1 - Göreve Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualitative Study on the Difficulties Experienced by Novice Classroom Teachers AU - Nuray Yıldırım , Nuray Kurtdede Fidan , Selcen Süheyla Ergün Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - International Journal of Social Science Research JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 18 VL - 6 IS - 2 SN - -2146-8257 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 International Journal of Social Science Research Göreve Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualitative Study on the Difficulties Experienced by Novice Classroom Teachers %A Nuray Yıldırım , Nuray Kurtdede Fidan , Selcen Süheyla Ergün %T Göreve Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualitative Study on the Difficulties Experienced by Novice Classroom Teachers %D 2017 %J International Journal of Social Science Research %P -2146-8257 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Yıldırım, Nuray , Kurtdede Fidan, Nuray , Ergün, Selcen Süheyla . "Göreve Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualitative Study on the Difficulties Experienced by Novice Classroom Teachers". International Journal of Social Science Research 6 / 2 (December 2017): 1-18 .
AMA Yıldırım N. , Kurtdede Fidan N. , Ergün S. S. Göreve Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualitative Study on the Difficulties Experienced by Novice Classroom Teachers. International Journal of Social Science Research. 2017; 6(2): 1-18.
Vancouver Yıldırım N. , Kurtdede Fidan N. , Ergün S. S. Göreve Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualitative Study on the Difficulties Experienced by Novice Classroom Teachers. International Journal of Social Science Research. 2017; 6(2): 1-18.
IEEE N. Yıldırım , N. Kurtdede Fidan and S. S. Ergün , "Göreve Yeni Başlayan Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Nitel Bir Araştırma / A Qualitative Study on the Difficulties Experienced by Novice Classroom Teachers", International Journal of Social Science Research, vol. 6, no. 2, pp. 1-18, Dec. 2018