Review
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Erken Çocukluk Döneminde STEM Yaklaşımı

Year 2019, Volume 8, Issue 2, 18 - 41, 31.12.2019

Abstract

Çağlar boyu eğitim ile kazandırılması düşünülen bilgi, beceri ve tutumların içeriğinde değişmeler ve bu ögelerin öğretiminde farklılaşmalar meydana gelmiştir. İçinde bulunulan yüzyıl bireyleri için öngörülen eğitimsel hedeflerin bütüncül bir bakış açısıyla 21. Yüzyıl becerileri olarak adlandırılması ve bu yönde donanımlı vatandaşlar yetiştirmenin amaçlandığının ifade edilmesi yaygınlık kazanmaktadır. 21. Yüzyıl becerileriyle donanmış bireyler yetiştirmeyi hedefleyen eğitim anlayışlarından biri de disiplinlerarası yaklaşımlardır.

Disiplinlerarası yaklaşımlarla oluşturulan eğitimler, bir disiplin alanının diğer bir disiplin alanını tamamlayıcı ya da destekleyici işlevi yönüyle, son derece etkili olmaktadır. Fen bilimleri, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarının amaç-süreç-çıktı açısından birlikte ele alınmasına dayanan ve özellikle 2000’li yıllardan itibaren bazı ülkelerin gündeminde ön sıralarda bulunan STEM (Science, Technology, Engineering, Math), bu yaklaşımlardan biridir. Bu yaklaşımın okul öncesi eğitimden ortaöğretim ve yükseköğretim seviyesine kadar yaygınlaştırılmasının gerekliliği vurgulanmaktadır.

Bu çalışma ile STEM yaklaşımının erken çocukluk eğitiminde kullanımına dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla şimdiye kadar dünyada ve Türkiye’de STEM konusunda yapılan araştırmalar derlenmiştir. Daha sonra okul öncesi eğitimde STEM yaklaşımının sonraki eğitim kademeleri için nasıl bir altyapı oluşturabileceği ve okul öncesi eğitime entegre edilebilirliği tartışılmıştır.

References

 • Akgündüz, D. & Akpınar, B. C. (2018). Okul öncesi eğitiminde fen eğitimi temelinde gerçekleştirilen STEM uygulamalarının öğrenci, öğretmen ve veli açısından değerlendirilmesi. Yaşadıkça Eğitim, 32(1), 1–26.
 • Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu, M. S., Öner, T., Özdemir, S. (2015). STEM Eğitimi Türkiye Raporu: Günün Modası mı Yoksa Gereksinim mi? İAÜ STEM Merkezi ve Eğitim Fakültesi, İstanbul.
 • Akgündüz, D., Ertepınar H., Ger M. A., Kaplan Sayı, A., Türk, Z. (2015). STEM Eğitimi Çalıştay Raporu Türkiye STEM Eğitimi Üzerine Kapsamlı Bir Değerlendirme. İAÜ STEM Merkezi ve Eğitim Fakültesi.
 • Altunel, M. (2018). STEM Eğitimi ve Türkiye: Fırsatlar ve Riskler. SETA Perspektif, 207, 1–7. Retrieved from https://setav.org/assets/uploads/2018/07/STEM_Eğitimi-1.pdf
 • Ata Aktürk, A., Demircan, H. özlen, Şenyurt, E., & Çetin, M. (2017). Turkish early childhood education curriculum from the perspective of STEM education: A document analysis. Journal of Turkish Science Education, 14(4), 16–34.
 • Aydın, E., Delice, A. (2007). Experiences of Mathematics Student Teachers in a Series of Science Experiments, 6th World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), International Conference on Education and Educational Technology. Venedik, İtalya.
 • Aydın, B. (2003). Bilgi toplumu oluşumunda bireylerin yetiştirilmesi ve matematik öğretimi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (14), 183-190.
 • Berkan, İ. (2014). “Temel Bilimlere İlgi Azalınca”. TÜSİAD Görüş Dergisi, S.85, İstanbul, s.28-32.
 • Bers, M., Seddighin, S., & Sullivan, A. (2013). Ready for robotics: Bringing together the T and E of STEM in Early Childhood Teacher Education. Journal of Technology and Teacher Education, 21(3), 355‐377.
 • Blackley, S., & Howell, J. (2015). A STEM Narrative: 15 Years in the Making. Australian Journal of Teacher Education, 40(40). https://doi.org/10.14221/ajte.2015v40n7.8
 • Bybee, R. W. (2010a). What is STEM Education? Science, 329(1), 996.
 • Bybee, R. W. (2010b). Advancing STEM Education: A 2020 Vision. Technology and Engineering Teacher, 70(1), 30-35.
 • Bybee, R. W. (2011). Scientific and Engineering Practices in k-12 Classrooms: Understanding "a Framework for k-12 Science Education". Science And Children, 49(4), 10-16.
 • Breiner, J. M., Harkness, S. S., Johnson, C. C., Koehler, C. M. (2012). What is STEM? A Discussion About Conceptions of STEM in Education and Partnerships. School Science and Mathematics, 112(1), 3-11.
 • Cascio, E. U., Schanzenbach, D.W. (2013) The Impacts of Expanding Access to High-Quality Preschool Education. Brookings Papers on Economic Activity, 127-178.
 • Chesloff, J. D. (2013). Why STEM education must start in early childhood. Education Week, 32(23), 27–32.
 • Çevik, M. (2017). Content analysis of STEM-focused education research in Turkey. Journal of Turkish Science Education, 14(2), 12–26.
 • Çorlu, M. S., & Çallı. (2017). Stem Kuram ve Uygulamaları Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi Öğretmenler için Temel Kılavuz. İstanbul: Pusula Yayıncılık.
 • Daşdemir, İ., Cengiz, E., & Aksoy, E. (2018). Türkiye’de FeTeMM (STEM) Eğitimi Eğilim Araştırması. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 1161–1183.
 • Delice, A., Aydın, E., Derin, G., Yaşin, Ö. (2016). An investigation of the views on the integration of science technology and mathematics in a mathematics teacher education program. Boğaziçi University Journal of Education. 32(1), 3-15.
 • Demirel, Ö. (2010). Öğretme sanatı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Derin, G. Yaşin, Ö, Aydin, E., Delice, A. (2014). Matematik, Fen, ve Teknoloji Eğitiminin Bütünleştirilmesi Ölçeği'nin Türkiye Örneklemine Uyarlanması, XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Adana. Türkiye.
 • Dinçer, H. (2014). “STEM Eğitimi ve İşgücü: Bilgi Ekonomisinin Olmazsa Olmazı”. TÜSİAD Görüş Dergisi, S.85, İstanbul, s.10-12.
 • Durland, G., Karatas, F. O., & Bodner, G. M. (2009). Pre-service teachers’ beliefs about the relationship between basic chemistry concepts, the “real world,” and their occupation. In ESERA (pp. 85–89). İstanbul: ESERA Publications. Retrieved from https://www.dropbox.com/s/81fwn904f7u3v6s/Book2.pdf?dl=0
 • Education to Innovate (2009). Remarks by The President on The “Education to Innovate” Campaign. Retrieved from http://www.whitehouse.gov/thepress-office/president-obama-launches-educate-innovate-campaignexcellence-science-technology-en
 • Eryılmaz, S., Uluyol, Ç. (2015). 21. yüzyıl becerileri ışığında Fatih projesi değerlendirmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 209-229.
 • Gonzalez, M., & Freyer, C. (2014). A Collaborative Initiative: STEM and Universally Designed Curriculum for At-Risk Preschoolers. National Teacher Education Journal, 7(3), 21–29.
 • Hacıömeroğlu, G., Bulut, A. S. (2016). Entegre FeTeMM Öğretimi Yönelim Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(3), 654-669.
 • Han, S., Yalvac, B., Capraro, M. M., & Capraro, M.R. (2015). “In-service Teachers' Implementation of and Understanding from Project-based Learning (PBL)” in Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Project-based Learning, Eurasia Journal of Mathematics, Science ve Technology Education, 11(1), 63-76.
 • http://gisproject.org/
 • https://inteach.org/
 • https://ugurokullari.k12.tr/egitim/okul-oncesi/okul-oncesi-egitimde-erkenstem-yaklasimi/
 • http://www.eba.gov.tr/video/izle/9519dc1ebf15caae44f62bac39e9ee33db7e21b352010
 • http://www.hstem.hacettepe.edu.tr/
 • http://kayseri.meb.gov.tr/stem
 • http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/09/20150904.htm
 • http://www.yok.gov.tr/documents/10279/41805112/Okul_Oncesi_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf
 • http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx/program2.aspx?islem=1&kno=202
 • https://sem.yildiz.edu.tr/sertifikali-egitim-programlari/stem-egiticinin-egitimi.html
 • https://www.tusiadstem.org/kesfet/ogretmen-egitimi-projesi
 • https://www.stem.org.uk/primary-science (Erişim Tarihi: 20.08.2016)
 • Hughes, B. (2009). How to start a STEM team. The Technology Teacher, 69(2), 27-29
 • Jipson, J. L., Callanan, M. A., Schultz, G., & Hurst, A. (2014). Scientists not sponges: STEM interest and inquiry in early childhood. In J. G. Manning, J. B. Jensen, M. K. Hemenway, & M. G. Gibbs (Eds.), Ensuring STEM Literacy (pp. 149–156). San Francisco: Astronomical Society of the Pacific.
 • Kadota, K. (2015). STEM Education in Japanese Technical High School: Through Curriculum Development of the Robot Education, FabLab International Conference, Boston.
 • Karatas, F. O. (2018). Eğitimde geleneksel anlayışa yeni bir S(İ)TEM. In S. Çepni (Ed.), Kuramdan Uygulamaya STEM Eğitimi (pp. 53–68). Ankara: Pegem Akademi.
 • Katz, Lilian G. (2010). STEM in The Early Years. SEED (STEM in Early Education and Development) Conference, Cedar Falls, IOWA. Retrieved from http://ecrp.illinois.edu/beyond/seed/katz.html
 • Kırkıç, K. A., Derin, G., & Aydın, E. (2018). Yenilikçi Bir Öğretim Yaklaşımı Olarak STEM Eğitimi. In K. A. Kırkıç & E. Aydın (Eds.), Merhaba STEM Yenilikçi Bir Öğretim Yaklaşımı (pp. 13–18). Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Konukaldı, I. (2012). İlköğretim fen ve teknoloji eğitiminde disiplinlerarası tematik öğrenme yaklaşımının öğrencilerin öğrenme ürünleri üzerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Akdeniz Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Kurudayıoğlu, M., & Tüzel, S. (2010). 21. Yüzyıl okuryazarlık türleri, değişen metin algısı ve Türkçe eğitimi. TÜBAR, 28(1), 283–298.
 • Lai, E. R., & Viering, M. (2012). Assessing 21st century skills: Integrating research findings. In National Council on Measurement in Education. Vancouver.
 • Lind, K. K. (1999). Science in early childhood: developing and acquiring fundamental concepts and skills. In Dialogue on Early Childhood Science, Mathematics, and Technology Education: First Experience in Science, Mathematics, and Technology. Washington DC: American Association for the Advancement of Science.
 • Maltese, A. V., Tai, R. H. (2010). Eyeballs in The Fridge: Sources of Early Interest in Science. International Journal of Science Education, 32(5), 669-685.
 • MEB (2019). Kazanım Merkezli STEM Uygulamaları. Ankara: MEB Yayınları.
 • MEB (2018). STEM Eğitimi Öğretmen El Kitabı. Ankara: MEB Yayınları.
 • MEB (2018). Küresel Bağlamda STEM Yaklaşımları. Ankara: MEB Yayınları.
 • MEB (2016). STEM Eğitimi Raporu. Ankara: MEB Yayınları.
 • MEB (2013). Okul öncesi Eğitimi Programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Moomaw, S. (2013). Teaching STEM in The Early Years: Activities for Integrating Science, Technology,Engineering, and Mathematics, St Paul MN, Redleaf Press.Moomaw, S., Davis, J. A. (2010). STEM Comes to Preschool. Young Children, 65(5), 12-14.
 • Nathan, M. J., Tran, N. A., Atwood, A. K., Prevost, A., & Phelps, L. A. (2010). Beliefs and expectations about engineering preparation exhibited by high school science, mathematics, and technical education teachers. Journal of Engineering Education, 99(4), 409–436.
 • National Academy of Engineering [NAE], National Research Council [NRC] (2009). Engineering in K-12 Education Understanding The Status and Improving the Prospects. (Editor: Katehi, L., Pearson, G., Feder, M.) Washington DC, National Academies Press.
 • National Research Council. (2011). Successful K-12 STEM Education: Identifying Effective Approaches in Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Committee on Highly Successful Science Programs for K-12 Science Education. Board on Science Education and Board on Testing and Assessment, Division of Behavioral and Social Sciences and Education. Washington, DC: The National Academies Press.
 • National Research Council. (2009). Engineering in K-12 Education: Understanding The Status and Improving The Prospects, Washington DC, The National Academies Press.
 • National Science Foundation [NSF], (2014). Strategic Re-envisioning for The Education and Human Resources Directorate a Report to The Directorate for Education and Human Resources National Science Foundation, The NSF Federal Advisory Committee for Education and Human Resources, Retrieved from http://www.nsf.gov/ehr/Pubs/AC_ReEnvisioning_Report_Sept_2014_01.pdf
 • National Science Foundation [NSF] (1996). Shaping the Future. Washington DC, National Science Foundation. Retrieved from https://www.nsf.gov/pubs/1998/nsf98128/nsf98128.pdf
 • New, R. S. (1999). Playing fair and square: issues of equity in preschool mathematics, science, and technology. In Dialogue on Early Childhood Science, Mathematics, and Technology Education: Fostering High Quality Programs. Washington DC: American Association for the Advancement of Science.
 • ÖSYM (2018). 2018-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. Ankara.
 • ÖSYM (2015). 2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. Ankara.
 • ÖSYM (2012). 2012 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. Ankara.
 • ÖSYM (2011). 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. Ankara.
 • President’s Council of Advisors on Science and Technology. (2010). Prepare and Inspire: K-12 Education in Science, Technology, Engineering, and Math (STEM) for America’s Future. Washington DC, Retrieved from http:// www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ ostp/pcast-stem-ed-final.pdf.
 • Riechert, S., Post, B. (2010). From Skeletons to Bridges Other STEM Enrichment Exercises for High School Biology. The American Biology Teacher, 72(1), 20-22.
 • Rotherham, A. J., & Willigham, D. T. (2010). 21st Century Skills. American Educator, Spring, 17–20. https://doi.org/10.1145/1719292.1730970
 • Saito, T., Gunji, Y. and Kumano, Y., (2015). The Problem about Technology in STEM Education: Some Findings from Action Research on the Professional Development, Integrated STEM Lessons in Informal Fields, K - 12 STEM Education, 1(2), 85–100.
 • Short, B. J. (2013). 21St century skills development: Learning in digital communities: Technology and collaboration. Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences.
 • Silva, E. (2008). Online Discussion of Measuring Skills for The 21st Century, Education Sector Report, Retrieved from http://educationpolicy.air.org/sites/default/files/publications/MeasuringSkills.pdf
 • Soylu, M. (2016). STEM Education in Early Childhood in Turkey. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 6(1), 38–47.
 • Şahin, A. (2013). STEM Clubs and Science Fair Competitions: Effects on Post-secondary Matriculation, Journal of STEM Education, Innovations and Research, 14(1), 5-11.
 • Şahin, A., Ayar, M.C., Adıgüzel, T. (2014). Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik İçerikli Okul Sonrası Etkinlikler ve Öğrenciler Üzerindeki Etkileri, KUYEB, 14(1), 297-322.
 • The Partnership for 21st Century Skills. (2013). Framework for 21st Century Learning. Retrievedfromhttps://www.nysut.org/~/media/files/nysut/resources/2013/april/ted/21st_century_skills_handout.pdf?la=en
 • Tindall, T., Hamil, B. (2004). Gender Disparity in Science Education: The Causes Consequences and Solutions. Education, 125(2), 282-295.
 • Torres-Crespo, M. N., Kraatz, E., & Pallansch, L. (2014). From fearing STEM to playing with it: The natural integration of STEM into the preschool classroom. Journal of the Southeastern Regional Association of Teacher Educators, 23(2), 8–16. https://doi.org/10.18178/ijlt.1.1.73-76.
 • Tüsiad (2014), STEM Alanında Eğitim Almış İşgücüne Yönelik Talep ve Beklentiler Araştırması, Tüsiad Yayınları, İstanbul.
 • Uğraş, M. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin STEM uygulamalarına yönelik görüşleri. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, 1(1), 39–54.
 • Uğraş, M., & Genç, Z. (2018). Proschool teacher candidates’ views about STEM education. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 724–744.
 • Uyanık Balat, G., & Günşen, G. (2017). Okul öncesi dönemde STEM yaklaşımı. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(42), 337–348.
 • Wolf, S. L., LeCraw, D. E., & Barton, L. A. (1989). Comparison of motor copy and targeted biofeedback trainningtecniques for restitution of upper extremity function among subjects with neurologic disorders. Physical Theraphy, 69(9), 719–735.

STEM Approach in Early Childhood

Year 2019, Volume 8, Issue 2, 18 - 41, 31.12.2019

Abstract

Throughout the ages, there have been changes in the content of knowledge, skills and attitudes that are thought to be gained through education and there have been differences in teaching these elements. In the current century, it is common to name the educational goals for individuals as 21st century skills from a holistic point of view and to express the aim of raising qualified citizens in this direction is becomin widespread. In the current century, the view that the educational objectives foreseen for individuals is called as 21st century skills from a holistic point of view and that it is aimed to educate equipped citizens in this direction is becoming widespread. Interdisciplinary approaches are one of the educational approaches that aim to educate individuals equipped with 21st century skills.

Interdisciplinary approaches are highly effective in the sense that one discipline is complementary or supportive of another discipline. One of these approaches is STEM which has been in the forefront of the agenda of some countries since 2000s, which is based on the combination of science, technology, engineering and mathematics in terms of purpose-process-output. It is emphasized that this approach should be extended from pre-school education to secondary and higher education levels.

The aim of this study is to draw attention to the use of STEM approach in early childhood education. For this purpose, the research ever conducted on STEM in the world and in Turkey were compiled. Then, how the STEM approach in preschool education can form as an infrastructure for the next levels of education and its integration into preschool education is discussed.

References

 • Akgündüz, D. & Akpınar, B. C. (2018). Okul öncesi eğitiminde fen eğitimi temelinde gerçekleştirilen STEM uygulamalarının öğrenci, öğretmen ve veli açısından değerlendirilmesi. Yaşadıkça Eğitim, 32(1), 1–26.
 • Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu, M. S., Öner, T., Özdemir, S. (2015). STEM Eğitimi Türkiye Raporu: Günün Modası mı Yoksa Gereksinim mi? İAÜ STEM Merkezi ve Eğitim Fakültesi, İstanbul.
 • Akgündüz, D., Ertepınar H., Ger M. A., Kaplan Sayı, A., Türk, Z. (2015). STEM Eğitimi Çalıştay Raporu Türkiye STEM Eğitimi Üzerine Kapsamlı Bir Değerlendirme. İAÜ STEM Merkezi ve Eğitim Fakültesi.
 • Altunel, M. (2018). STEM Eğitimi ve Türkiye: Fırsatlar ve Riskler. SETA Perspektif, 207, 1–7. Retrieved from https://setav.org/assets/uploads/2018/07/STEM_Eğitimi-1.pdf
 • Ata Aktürk, A., Demircan, H. özlen, Şenyurt, E., & Çetin, M. (2017). Turkish early childhood education curriculum from the perspective of STEM education: A document analysis. Journal of Turkish Science Education, 14(4), 16–34.
 • Aydın, E., Delice, A. (2007). Experiences of Mathematics Student Teachers in a Series of Science Experiments, 6th World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS), International Conference on Education and Educational Technology. Venedik, İtalya.
 • Aydın, B. (2003). Bilgi toplumu oluşumunda bireylerin yetiştirilmesi ve matematik öğretimi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (14), 183-190.
 • Berkan, İ. (2014). “Temel Bilimlere İlgi Azalınca”. TÜSİAD Görüş Dergisi, S.85, İstanbul, s.28-32.
 • Bers, M., Seddighin, S., & Sullivan, A. (2013). Ready for robotics: Bringing together the T and E of STEM in Early Childhood Teacher Education. Journal of Technology and Teacher Education, 21(3), 355‐377.
 • Blackley, S., & Howell, J. (2015). A STEM Narrative: 15 Years in the Making. Australian Journal of Teacher Education, 40(40). https://doi.org/10.14221/ajte.2015v40n7.8
 • Bybee, R. W. (2010a). What is STEM Education? Science, 329(1), 996.
 • Bybee, R. W. (2010b). Advancing STEM Education: A 2020 Vision. Technology and Engineering Teacher, 70(1), 30-35.
 • Bybee, R. W. (2011). Scientific and Engineering Practices in k-12 Classrooms: Understanding "a Framework for k-12 Science Education". Science And Children, 49(4), 10-16.
 • Breiner, J. M., Harkness, S. S., Johnson, C. C., Koehler, C. M. (2012). What is STEM? A Discussion About Conceptions of STEM in Education and Partnerships. School Science and Mathematics, 112(1), 3-11.
 • Cascio, E. U., Schanzenbach, D.W. (2013) The Impacts of Expanding Access to High-Quality Preschool Education. Brookings Papers on Economic Activity, 127-178.
 • Chesloff, J. D. (2013). Why STEM education must start in early childhood. Education Week, 32(23), 27–32.
 • Çevik, M. (2017). Content analysis of STEM-focused education research in Turkey. Journal of Turkish Science Education, 14(2), 12–26.
 • Çorlu, M. S., & Çallı. (2017). Stem Kuram ve Uygulamaları Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi Öğretmenler için Temel Kılavuz. İstanbul: Pusula Yayıncılık.
 • Daşdemir, İ., Cengiz, E., & Aksoy, E. (2018). Türkiye’de FeTeMM (STEM) Eğitimi Eğilim Araştırması. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 1161–1183.
 • Delice, A., Aydın, E., Derin, G., Yaşin, Ö. (2016). An investigation of the views on the integration of science technology and mathematics in a mathematics teacher education program. Boğaziçi University Journal of Education. 32(1), 3-15.
 • Demirel, Ö. (2010). Öğretme sanatı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Derin, G. Yaşin, Ö, Aydin, E., Delice, A. (2014). Matematik, Fen, ve Teknoloji Eğitiminin Bütünleştirilmesi Ölçeği'nin Türkiye Örneklemine Uyarlanması, XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Adana. Türkiye.
 • Dinçer, H. (2014). “STEM Eğitimi ve İşgücü: Bilgi Ekonomisinin Olmazsa Olmazı”. TÜSİAD Görüş Dergisi, S.85, İstanbul, s.10-12.
 • Durland, G., Karatas, F. O., & Bodner, G. M. (2009). Pre-service teachers’ beliefs about the relationship between basic chemistry concepts, the “real world,” and their occupation. In ESERA (pp. 85–89). İstanbul: ESERA Publications. Retrieved from https://www.dropbox.com/s/81fwn904f7u3v6s/Book2.pdf?dl=0
 • Education to Innovate (2009). Remarks by The President on The “Education to Innovate” Campaign. Retrieved from http://www.whitehouse.gov/thepress-office/president-obama-launches-educate-innovate-campaignexcellence-science-technology-en
 • Eryılmaz, S., Uluyol, Ç. (2015). 21. yüzyıl becerileri ışığında Fatih projesi değerlendirmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 209-229.
 • Gonzalez, M., & Freyer, C. (2014). A Collaborative Initiative: STEM and Universally Designed Curriculum for At-Risk Preschoolers. National Teacher Education Journal, 7(3), 21–29.
 • Hacıömeroğlu, G., Bulut, A. S. (2016). Entegre FeTeMM Öğretimi Yönelim Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 12(3), 654-669.
 • Han, S., Yalvac, B., Capraro, M. M., & Capraro, M.R. (2015). “In-service Teachers' Implementation of and Understanding from Project-based Learning (PBL)” in Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) Project-based Learning, Eurasia Journal of Mathematics, Science ve Technology Education, 11(1), 63-76.
 • http://gisproject.org/
 • https://inteach.org/
 • https://ugurokullari.k12.tr/egitim/okul-oncesi/okul-oncesi-egitimde-erkenstem-yaklasimi/
 • http://www.eba.gov.tr/video/izle/9519dc1ebf15caae44f62bac39e9ee33db7e21b352010
 • http://www.hstem.hacettepe.edu.tr/
 • http://kayseri.meb.gov.tr/stem
 • http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/09/20150904.htm
 • http://www.yok.gov.tr/documents/10279/41805112/Okul_Oncesi_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf
 • http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx/program2.aspx?islem=1&kno=202
 • https://sem.yildiz.edu.tr/sertifikali-egitim-programlari/stem-egiticinin-egitimi.html
 • https://www.tusiadstem.org/kesfet/ogretmen-egitimi-projesi
 • https://www.stem.org.uk/primary-science (Erişim Tarihi: 20.08.2016)
 • Hughes, B. (2009). How to start a STEM team. The Technology Teacher, 69(2), 27-29
 • Jipson, J. L., Callanan, M. A., Schultz, G., & Hurst, A. (2014). Scientists not sponges: STEM interest and inquiry in early childhood. In J. G. Manning, J. B. Jensen, M. K. Hemenway, & M. G. Gibbs (Eds.), Ensuring STEM Literacy (pp. 149–156). San Francisco: Astronomical Society of the Pacific.
 • Kadota, K. (2015). STEM Education in Japanese Technical High School: Through Curriculum Development of the Robot Education, FabLab International Conference, Boston.
 • Karatas, F. O. (2018). Eğitimde geleneksel anlayışa yeni bir S(İ)TEM. In S. Çepni (Ed.), Kuramdan Uygulamaya STEM Eğitimi (pp. 53–68). Ankara: Pegem Akademi.
 • Katz, Lilian G. (2010). STEM in The Early Years. SEED (STEM in Early Education and Development) Conference, Cedar Falls, IOWA. Retrieved from http://ecrp.illinois.edu/beyond/seed/katz.html
 • Kırkıç, K. A., Derin, G., & Aydın, E. (2018). Yenilikçi Bir Öğretim Yaklaşımı Olarak STEM Eğitimi. In K. A. Kırkıç & E. Aydın (Eds.), Merhaba STEM Yenilikçi Bir Öğretim Yaklaşımı (pp. 13–18). Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Konukaldı, I. (2012). İlköğretim fen ve teknoloji eğitiminde disiplinlerarası tematik öğrenme yaklaşımının öğrencilerin öğrenme ürünleri üzerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Akdeniz Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • Kurudayıoğlu, M., & Tüzel, S. (2010). 21. Yüzyıl okuryazarlık türleri, değişen metin algısı ve Türkçe eğitimi. TÜBAR, 28(1), 283–298.
 • Lai, E. R., & Viering, M. (2012). Assessing 21st century skills: Integrating research findings. In National Council on Measurement in Education. Vancouver.
 • Lind, K. K. (1999). Science in early childhood: developing and acquiring fundamental concepts and skills. In Dialogue on Early Childhood Science, Mathematics, and Technology Education: First Experience in Science, Mathematics, and Technology. Washington DC: American Association for the Advancement of Science.
 • Maltese, A. V., Tai, R. H. (2010). Eyeballs in The Fridge: Sources of Early Interest in Science. International Journal of Science Education, 32(5), 669-685.
 • MEB (2019). Kazanım Merkezli STEM Uygulamaları. Ankara: MEB Yayınları.
 • MEB (2018). STEM Eğitimi Öğretmen El Kitabı. Ankara: MEB Yayınları.
 • MEB (2018). Küresel Bağlamda STEM Yaklaşımları. Ankara: MEB Yayınları.
 • MEB (2016). STEM Eğitimi Raporu. Ankara: MEB Yayınları.
 • MEB (2013). Okul öncesi Eğitimi Programı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Moomaw, S. (2013). Teaching STEM in The Early Years: Activities for Integrating Science, Technology,Engineering, and Mathematics, St Paul MN, Redleaf Press.Moomaw, S., Davis, J. A. (2010). STEM Comes to Preschool. Young Children, 65(5), 12-14.
 • Nathan, M. J., Tran, N. A., Atwood, A. K., Prevost, A., & Phelps, L. A. (2010). Beliefs and expectations about engineering preparation exhibited by high school science, mathematics, and technical education teachers. Journal of Engineering Education, 99(4), 409–436.
 • National Academy of Engineering [NAE], National Research Council [NRC] (2009). Engineering in K-12 Education Understanding The Status and Improving the Prospects. (Editor: Katehi, L., Pearson, G., Feder, M.) Washington DC, National Academies Press.
 • National Research Council. (2011). Successful K-12 STEM Education: Identifying Effective Approaches in Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Committee on Highly Successful Science Programs for K-12 Science Education. Board on Science Education and Board on Testing and Assessment, Division of Behavioral and Social Sciences and Education. Washington, DC: The National Academies Press.
 • National Research Council. (2009). Engineering in K-12 Education: Understanding The Status and Improving The Prospects, Washington DC, The National Academies Press.
 • National Science Foundation [NSF], (2014). Strategic Re-envisioning for The Education and Human Resources Directorate a Report to The Directorate for Education and Human Resources National Science Foundation, The NSF Federal Advisory Committee for Education and Human Resources, Retrieved from http://www.nsf.gov/ehr/Pubs/AC_ReEnvisioning_Report_Sept_2014_01.pdf
 • National Science Foundation [NSF] (1996). Shaping the Future. Washington DC, National Science Foundation. Retrieved from https://www.nsf.gov/pubs/1998/nsf98128/nsf98128.pdf
 • New, R. S. (1999). Playing fair and square: issues of equity in preschool mathematics, science, and technology. In Dialogue on Early Childhood Science, Mathematics, and Technology Education: Fostering High Quality Programs. Washington DC: American Association for the Advancement of Science.
 • ÖSYM (2018). 2018-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. Ankara.
 • ÖSYM (2015). 2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. Ankara.
 • ÖSYM (2012). 2012 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. Ankara.
 • ÖSYM (2011). 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. Ankara.
 • President’s Council of Advisors on Science and Technology. (2010). Prepare and Inspire: K-12 Education in Science, Technology, Engineering, and Math (STEM) for America’s Future. Washington DC, Retrieved from http:// www.whitehouse.gov/sites/default/files/microsites/ ostp/pcast-stem-ed-final.pdf.
 • Riechert, S., Post, B. (2010). From Skeletons to Bridges Other STEM Enrichment Exercises for High School Biology. The American Biology Teacher, 72(1), 20-22.
 • Rotherham, A. J., & Willigham, D. T. (2010). 21st Century Skills. American Educator, Spring, 17–20. https://doi.org/10.1145/1719292.1730970
 • Saito, T., Gunji, Y. and Kumano, Y., (2015). The Problem about Technology in STEM Education: Some Findings from Action Research on the Professional Development, Integrated STEM Lessons in Informal Fields, K - 12 STEM Education, 1(2), 85–100.
 • Short, B. J. (2013). 21St century skills development: Learning in digital communities: Technology and collaboration. Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences.
 • Silva, E. (2008). Online Discussion of Measuring Skills for The 21st Century, Education Sector Report, Retrieved from http://educationpolicy.air.org/sites/default/files/publications/MeasuringSkills.pdf
 • Soylu, M. (2016). STEM Education in Early Childhood in Turkey. Journal of Educational and Instructional Studies in the World, 6(1), 38–47.
 • Şahin, A. (2013). STEM Clubs and Science Fair Competitions: Effects on Post-secondary Matriculation, Journal of STEM Education, Innovations and Research, 14(1), 5-11.
 • Şahin, A., Ayar, M.C., Adıgüzel, T. (2014). Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik İçerikli Okul Sonrası Etkinlikler ve Öğrenciler Üzerindeki Etkileri, KUYEB, 14(1), 297-322.
 • The Partnership for 21st Century Skills. (2013). Framework for 21st Century Learning. Retrievedfromhttps://www.nysut.org/~/media/files/nysut/resources/2013/april/ted/21st_century_skills_handout.pdf?la=en
 • Tindall, T., Hamil, B. (2004). Gender Disparity in Science Education: The Causes Consequences and Solutions. Education, 125(2), 282-295.
 • Torres-Crespo, M. N., Kraatz, E., & Pallansch, L. (2014). From fearing STEM to playing with it: The natural integration of STEM into the preschool classroom. Journal of the Southeastern Regional Association of Teacher Educators, 23(2), 8–16. https://doi.org/10.18178/ijlt.1.1.73-76.
 • Tüsiad (2014), STEM Alanında Eğitim Almış İşgücüne Yönelik Talep ve Beklentiler Araştırması, Tüsiad Yayınları, İstanbul.
 • Uğraş, M. (2017). Okul öncesi öğretmenlerinin STEM uygulamalarına yönelik görüşleri. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, 1(1), 39–54.
 • Uğraş, M., & Genç, Z. (2018). Proschool teacher candidates’ views about STEM education. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 724–744.
 • Uyanık Balat, G., & Günşen, G. (2017). Okul öncesi dönemde STEM yaklaşımı. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(42), 337–348.
 • Wolf, S. L., LeCraw, D. E., & Barton, L. A. (1989). Comparison of motor copy and targeted biofeedback trainningtecniques for restitution of upper extremity function among subjects with neurologic disorders. Physical Theraphy, 69(9), 719–735.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Özgül POLAT
MARMARA ÜNİVERSİTESİ, ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ, OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
0000-0001-7426-5771
Türkiye


Musa BARDAK (Primary Author)
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ, OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
0000-0001-5585-8002
Türkiye

Publication Date December 31, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 8, Issue 2

Cite

Bibtex @review { ijssresearch608627, journal = {International Journal of Social Science Research}, issn = {}, eissn = {2146-8257}, address = {ijssresearch@gmail.com}, publisher = {Şahin ORUÇ}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {18 - 41}, doi = {}, title = {Erken Çocukluk Döneminde STEM Yaklaşımı}, key = {cite}, author = {Polat, Özgül and Bardak, Musa} }
APA Polat, Ö. & Bardak, M. (2019). Erken Çocukluk Döneminde STEM Yaklaşımı . International Journal of Social Science Research , 8 (2) , 18-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ijssresearch/issue/51160/608627
MLA Polat, Ö. , Bardak, M. "Erken Çocukluk Döneminde STEM Yaklaşımı" . International Journal of Social Science Research 8 (2019 ): 18-41 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ijssresearch/issue/51160/608627>
Chicago Polat, Ö. , Bardak, M. "Erken Çocukluk Döneminde STEM Yaklaşımı". International Journal of Social Science Research 8 (2019 ): 18-41
RIS TY - JOUR T1 - Erken Çocukluk Döneminde STEM Yaklaşımı AU - Özgül Polat , Musa Bardak Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - International Journal of Social Science Research JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 41 VL - 8 IS - 2 SN - -2146-8257 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Social Science Research Erken Çocukluk Döneminde STEM Yaklaşımı %A Özgül Polat , Musa Bardak %T Erken Çocukluk Döneminde STEM Yaklaşımı %D 2019 %J International Journal of Social Science Research %P -2146-8257 %V 8 %N 2 %R %U
ISNAD Polat, Özgül , Bardak, Musa . "Erken Çocukluk Döneminde STEM Yaklaşımı". International Journal of Social Science Research 8 / 2 (December 2019): 18-41 .
AMA Polat Ö. , Bardak M. Erken Çocukluk Döneminde STEM Yaklaşımı. International Journal of Social Science Research. 2019; 8(2): 18-41.
Vancouver Polat Ö. , Bardak M. Erken Çocukluk Döneminde STEM Yaklaşımı. International Journal of Social Science Research. 2019; 8(2): 18-41.
IEEE Ö. Polat and M. Bardak , "Erken Çocukluk Döneminde STEM Yaklaşımı", International Journal of Social Science Research, vol. 8, no. 2, pp. 18-41, Dec. 2020