Review
PDF EndNote BibTex Cite

MARKA İMAJI VE İTİBARI OLUŞTURMADA HALKLA İLİŞKİLERİN ROLÜ

Year 2018, Volume 3, Issue 1, 127 - 141, 31.05.2018

Abstract

İşletmeler hem tüketicilere hem de kendilerine sağlamış olduğu faydalar nedeniyle ürünlerini belirli marka isimleri ile pazara sunmayı tercih ederler. Ne var ki, markanın sunmuş olduğu faydalardan yararlanabilmek için işletmeler markanın tüketiciye sunmuş olduğu maddi unsurlar kadar manevi unsurlara da dikkat etmeli ve bunları özenle oluşturmalıdır. Öncelikli olarak markanın bir kişiliğe sahip olması ve bunu destekleyecek bir itibar ve imaj oluşturması başarılı bir marka yönetiminin anahtarıdır. Pazarlama karması içerisinde bulunan elemanların işletmeyi hedeflediği başarıya ulaştıracak şekilde organize edilmesinde markanın oluşturmak istediği olumlu imajı destekleyecek görsel sunumların ve marka itibarının temeli olan güveni oluşturacak unsurların kullanılması gerekmektedir. İşletmenin hem iç hem de dış paydaşları ile iletişimini sağlayan halkla ilişkiler uygulamaları bu noktada ön plana çıkmaktadır. Halkla ilişkileri kullanarak marka imajı ve itibarı oluşturabilen işletmeler, hem hedef pazarlarda rekabet güçlerini artırmakta hem de bu öğelerin koruyucu özelliğinden faydalanmaktadır. İşletmelerin başarılı bir şekilde marka imajı ve itibarı oluşturması halkla ilişkiler stratejileri ve pazarlama faaliyetlerini tüketicilerde tutum ve davranış değişikliği meydana getirecek şekilde organize etmesine bağlıdır. Markanın manevi değerini oluşturan ve aynı zamanda da markaya maddi değer ve getiri sağlayan unsurların organize edilmesi esnasında işletmeler sunumlarında, uygulamalarında ve vaatlerinde tutarlılık sağlamalıdır. İşletmenin paydaşlarına gönderdiği mesajlardaki tutarlılık gün geçtikçe küreselleşen, yaşam koşulları zorlaşan ve benzer çok sayıda ürünün bulunduğu pazarlarda işletmelere pazardaki paylarını koruma, varlıklarını sürdürme ve kâr elde etmeye devam etme fırsatı sunmaktadır. Yoğun rekabet içeren pazarlarda işletmelerin güçlü bir marka ile rakiplerinden farklılaşması, hem iç hem de dış paydaşlarıyla etkili şekilde iletişim kurarak mesajlarını ulaştırabilmesi ve güven duygusu oluşturabilmesi önemlidir.

References

 • Aaker, A. D. (1991). Managing Brand Equity. Capitalizing on the Value of a Brand Name. New York: Free Press.
 • Ak, M. (1998). Firma/ Markalarda Kurumsal Kimlik ve İmaj. İstanbul: Işıl Ofset.
 • Argüden, Y. (2003). “İtibar Yönetimi”. İtibar Yönetimi. (ss. 6-12). İstanbul: ARGE Danışmanlık Yayınları.
 • Ataulusoy İşeri, Z. (2007). Kriz İletişimi Sürecinde Marka Yönetimi [Elektronik Sürüm]. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Balta Peltekoğlu, F. (2002). Halkla İlişkiler Nedir. 2. Baskı, İstanbul: Beta Basım.
 • Başok, B. (2007). Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Yeni Ürün Geliştirme Sürecinin İrdelenmesi [Elektronik Sürüm]. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bulunmaz, B. (2008). Basın İşletmelerinde Marka Yaratmak ve Türkiye’deki Yazılı Basın İşletmeleri Açısından Analizi [Elektronik Sürüm]. (Yayımlanmış Doktora Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çifci, S. (2006). Marka ve Marka Sadakati: Üniversite Öğrencilerinin Kot Pantolon Marka Tercihleri ve Marka Sadakatleri ile İlgili Bir Araştırma [Elektronik Sürüm]. (Yayımlanmış Doktora Tezi). Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Demir, E. (2006). Kurumsal Marka İmajının Oluşumunda Reklam Stratejilerinin Etkisi: World of Wonders Otel İşletmelerinde Bir Uygulama [Elektronik Sürüm]. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Dilsiz, D. (2008). Marka İmajı ve İtibar Yönetimi [Elektronik Sürüm]. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Dörtok, A. (2004). Kurumsal İtibarınızdan Kaç Sıfır Atabilirsiniz?. İstanbul: Rota Yayınları.
 • Erpelit, İ. (2010). Marka İmajı Oluşturulmasında Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkilerin Rolü [Elektronik Sürüm]. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gölönü, S. (2006). “Gelişen Teknolojiler, Öğrenen Örgütler ve Halkla İlişkiler”. Selçuk İletişim Dergisi, 4 (3), 73- 81.
 • Güzelcik Ural, E. (2002). “İtibar Yönetimi-Değer Yaratan Bir Halkla İlişkiler Çalışması Olarak İtibar Yönetimi”. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi, 83-93.
 • Güzelcik Ural, E. (2006). Stratejik Halkla İlişkiler Uygulamaları. İstanbul: Birsen Yayınevi.
 • Kara, K. (2006). Gençlerin Satın Alma Davranışı Üzerinde Marka Bağlılığının Etkisi ve Örnek Olay İncelemesi [Elektronik Sürüm]. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karatepe, S. (2008). “İtibar Yönetimi: Halkla İlişkilerde Güven Yaratma”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(23), 77-97.
 • Karpat Aktuğlu, I. (2011). Marka Yönetimi – Güçlü ve Başarılı Markalar İçin Temel İlkeler. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Karpat, I. (2000). Marka Yönetimi Süreci ve Tanıtımın Rolü [Elektronik Sürüm]. (Yayımlanmış Doktora Tezi). İzmir: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Keller, K. L. (1993). “Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity”. Journal of Marketing, 57(1), 1-22.
 • Knapp, D. E. (2003). Marka Aklı, 1. Basım, İstanbul: MediaCat Yayınları.
 • Korkmaz, S., Eser, Z., Öztürk, S. A. ve Işın, F. B. (2009). Pazarlama Kavramlar- İlkeler- Kararlar. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Mishalisin, M. D. & Smith, R. D. (1997). “Strategic Planning Source”. International Journal of Organizational Analisis. Oct, 5(4), 111.
 • Odabaşı, Y. ve Oyman, M. (2003). Pazarlama İletişimi Yönetimi, 3. Baskı, İstanbul: MediaCat Yayınları.
 • Okay, A. (2002) Kurum Kimliği. İstanbul: Kapital Medya A.Ş.
 • Onan, G. (2006). Hizmet Sektöründe Marka Sadakati ve TEB Üzerine Bir Uygulama [Elektronik Sürüm]. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özaslan, N. (2007). İşletmelerde Marka Konumlandırma, Tüketicilerin Marka Algılamaları ve Süt Ürünleri Sektörüne Yönelik Bir Uygulama [Elektronik Sürüm]. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özkanal, B. (2006). İnternetin Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kullanılması:Açıköğretim Sistemine Yönelik Bir Model Önerisi [Elektronik Sürüm]. (Yayımlanmış Doktora Tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özpınar Somaklar, P. (2006). İşletmelerde Marka Yönetimi Süreci ve Bir Uygulama [Elektronik Sürüm]. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Öztürk, A. (2010). Marka İletişiminin Kriz Dönemlerinde İşletme Performansına Etkisi ve Hazır Giyim İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma [Elektronik Sürüm]. (Yayımlanmış Doktora Tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Sarı, Ü. (2006). Kitle Kültürü ve Popüler Kültür Bağlamında, Kitle İletişim Araçlarının Kitle Kültürüne Etkileri: Örnek Olarak Popstar Türkiye Yarışması [Elektronik Sürüm]. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Şimşek, N. ve Fidan, M. (2005). Kurum Kültürü ve Liderlik. Konya: Tablet Kitabevi.
 • Tıngır, E. (2006). İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Marka Sadakatine Etkileri Üzerine Bir Araştırma [Elektronik Sürüm]. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yarıcı, E. (2007). Dünya Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründeki Eğilimler Çerçevesinde Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü İçin Bir Strateji Önerisi- Marka Yaratmak [Elektronik Sürüm]. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yıldız, O. (2006). Gençliğin Markaya Duyduğu Güven Marka Sadakati İlişkisinin Belirlenmesi [Elektronik Sürüm]. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Dowling, G. (2001) Creating Corporate Reputations, Oxford: Oxford University Press.
 • Fombrun, C. J. (2003). “İtibar Aynadır”. İstanbul: Sabah Business Dergisi, 1 (1).
 • Huber, K. (1987). Image; “Corporate Image”; Marken-Imagen; Prodikt-Image; Landberg Am Lech: Verlag Moderne Industrie.
 • Kleinfeld, K. (1992). Corporate İdentity und Stragische Unternehmensführung. München: Akademischer Verlag.

Year 2018, Volume 3, Issue 1, 127 - 141, 31.05.2018

Abstract

References

 • Aaker, A. D. (1991). Managing Brand Equity. Capitalizing on the Value of a Brand Name. New York: Free Press.
 • Ak, M. (1998). Firma/ Markalarda Kurumsal Kimlik ve İmaj. İstanbul: Işıl Ofset.
 • Argüden, Y. (2003). “İtibar Yönetimi”. İtibar Yönetimi. (ss. 6-12). İstanbul: ARGE Danışmanlık Yayınları.
 • Ataulusoy İşeri, Z. (2007). Kriz İletişimi Sürecinde Marka Yönetimi [Elektronik Sürüm]. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Balta Peltekoğlu, F. (2002). Halkla İlişkiler Nedir. 2. Baskı, İstanbul: Beta Basım.
 • Başok, B. (2007). Bütünleşik Pazarlama İletişiminde Yeni Ürün Geliştirme Sürecinin İrdelenmesi [Elektronik Sürüm]. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bulunmaz, B. (2008). Basın İşletmelerinde Marka Yaratmak ve Türkiye’deki Yazılı Basın İşletmeleri Açısından Analizi [Elektronik Sürüm]. (Yayımlanmış Doktora Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Çifci, S. (2006). Marka ve Marka Sadakati: Üniversite Öğrencilerinin Kot Pantolon Marka Tercihleri ve Marka Sadakatleri ile İlgili Bir Araştırma [Elektronik Sürüm]. (Yayımlanmış Doktora Tezi). Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Demir, E. (2006). Kurumsal Marka İmajının Oluşumunda Reklam Stratejilerinin Etkisi: World of Wonders Otel İşletmelerinde Bir Uygulama [Elektronik Sürüm]. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Dilsiz, D. (2008). Marka İmajı ve İtibar Yönetimi [Elektronik Sürüm]. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Dörtok, A. (2004). Kurumsal İtibarınızdan Kaç Sıfır Atabilirsiniz?. İstanbul: Rota Yayınları.
 • Erpelit, İ. (2010). Marka İmajı Oluşturulmasında Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Halkla İlişkilerin Rolü [Elektronik Sürüm]. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Gölönü, S. (2006). “Gelişen Teknolojiler, Öğrenen Örgütler ve Halkla İlişkiler”. Selçuk İletişim Dergisi, 4 (3), 73- 81.
 • Güzelcik Ural, E. (2002). “İtibar Yönetimi-Değer Yaratan Bir Halkla İlişkiler Çalışması Olarak İtibar Yönetimi”. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi, 83-93.
 • Güzelcik Ural, E. (2006). Stratejik Halkla İlişkiler Uygulamaları. İstanbul: Birsen Yayınevi.
 • Kara, K. (2006). Gençlerin Satın Alma Davranışı Üzerinde Marka Bağlılığının Etkisi ve Örnek Olay İncelemesi [Elektronik Sürüm]. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Karatepe, S. (2008). “İtibar Yönetimi: Halkla İlişkilerde Güven Yaratma”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(23), 77-97.
 • Karpat Aktuğlu, I. (2011). Marka Yönetimi – Güçlü ve Başarılı Markalar İçin Temel İlkeler. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Karpat, I. (2000). Marka Yönetimi Süreci ve Tanıtımın Rolü [Elektronik Sürüm]. (Yayımlanmış Doktora Tezi). İzmir: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Keller, K. L. (1993). “Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity”. Journal of Marketing, 57(1), 1-22.
 • Knapp, D. E. (2003). Marka Aklı, 1. Basım, İstanbul: MediaCat Yayınları.
 • Korkmaz, S., Eser, Z., Öztürk, S. A. ve Işın, F. B. (2009). Pazarlama Kavramlar- İlkeler- Kararlar. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Mishalisin, M. D. & Smith, R. D. (1997). “Strategic Planning Source”. International Journal of Organizational Analisis. Oct, 5(4), 111.
 • Odabaşı, Y. ve Oyman, M. (2003). Pazarlama İletişimi Yönetimi, 3. Baskı, İstanbul: MediaCat Yayınları.
 • Okay, A. (2002) Kurum Kimliği. İstanbul: Kapital Medya A.Ş.
 • Onan, G. (2006). Hizmet Sektöründe Marka Sadakati ve TEB Üzerine Bir Uygulama [Elektronik Sürüm]. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özaslan, N. (2007). İşletmelerde Marka Konumlandırma, Tüketicilerin Marka Algılamaları ve Süt Ürünleri Sektörüne Yönelik Bir Uygulama [Elektronik Sürüm]. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özkanal, B. (2006). İnternetin Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kullanılması:Açıköğretim Sistemine Yönelik Bir Model Önerisi [Elektronik Sürüm]. (Yayımlanmış Doktora Tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özpınar Somaklar, P. (2006). İşletmelerde Marka Yönetimi Süreci ve Bir Uygulama [Elektronik Sürüm]. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Öztürk, A. (2010). Marka İletişiminin Kriz Dönemlerinde İşletme Performansına Etkisi ve Hazır Giyim İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma [Elektronik Sürüm]. (Yayımlanmış Doktora Tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Sarı, Ü. (2006). Kitle Kültürü ve Popüler Kültür Bağlamında, Kitle İletişim Araçlarının Kitle Kültürüne Etkileri: Örnek Olarak Popstar Türkiye Yarışması [Elektronik Sürüm]. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Şimşek, N. ve Fidan, M. (2005). Kurum Kültürü ve Liderlik. Konya: Tablet Kitabevi.
 • Tıngır, E. (2006). İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerinin Marka Sadakatine Etkileri Üzerine Bir Araştırma [Elektronik Sürüm]. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yarıcı, E. (2007). Dünya Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründeki Eğilimler Çerçevesinde Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü İçin Bir Strateji Önerisi- Marka Yaratmak [Elektronik Sürüm]. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yıldız, O. (2006). Gençliğin Markaya Duyduğu Güven Marka Sadakati İlişkisinin Belirlenmesi [Elektronik Sürüm]. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Adana: Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Dowling, G. (2001) Creating Corporate Reputations, Oxford: Oxford University Press.
 • Fombrun, C. J. (2003). “İtibar Aynadır”. İstanbul: Sabah Business Dergisi, 1 (1).
 • Huber, K. (1987). Image; “Corporate Image”; Marken-Imagen; Prodikt-Image; Landberg Am Lech: Verlag Moderne Industrie.
 • Kleinfeld, K. (1992). Corporate İdentity und Stragische Unternehmensführung. München: Akademischer Verlag.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Derya ÇAKMAK KARAPINAR>
Atatürk University,Erzurum,Turkey
0000-0003-0796-1800
Türkiye

Publication Date May 31, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 3, Issue 1

Cite

Bibtex @review { inifedergi411860, journal = {İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi)}, eissn = {2528-9519}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2018}, volume = {3}, number = {1}, pages = {127 - 141}, title = {MARKA İMAJI VE İTİBARI OLUŞTURMADA HALKLA İLİŞKİLERİN ROLÜ}, key = {cite}, author = {Çakmak Karapınar, Derya} }
APA Çakmak Karapınar, D. (2018). MARKA İMAJI VE İTİBARI OLUŞTURMADA HALKLA İLİŞKİLERİN ROLÜ . İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi) , 3 (1) , 127-141 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inifedergi/issue/37518/411860
MLA Çakmak Karapınar, D. "MARKA İMAJI VE İTİBARI OLUŞTURMADA HALKLA İLİŞKİLERİN ROLÜ" . İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi) 3 (2018 ): 127-141 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inifedergi/issue/37518/411860>
Chicago Çakmak Karapınar, D. "MARKA İMAJI VE İTİBARI OLUŞTURMADA HALKLA İLİŞKİLERİN ROLÜ". İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi) 3 (2018 ): 127-141
RIS TY - JOUR T1 - MARKA İMAJI VE İTİBARI OLUŞTURMADA HALKLA İLİŞKİLERİN ROLÜ AU - Derya Çakmak Karapınar Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi) JF - Journal JO - JOR SP - 127 EP - 141 VL - 3 IS - 1 SN - -2528-9519 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Inonu University E-Journal of Faculty of Communication MARKA İMAJI VE İTİBARI OLUŞTURMADA HALKLA İLİŞKİLERİN ROLÜ %A Derya Çakmak Karapınar %T MARKA İMAJI VE İTİBARI OLUŞTURMADA HALKLA İLİŞKİLERİN ROLÜ %D 2018 %J İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi) %P -2528-9519 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Çakmak Karapınar, Derya . "MARKA İMAJI VE İTİBARI OLUŞTURMADA HALKLA İLİŞKİLERİN ROLÜ". İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi) 3 / 1 (May 2018): 127-141 .
AMA Çakmak Karapınar D. MARKA İMAJI VE İTİBARI OLUŞTURMADA HALKLA İLİŞKİLERİN ROLÜ. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi). 2018; 3(1): 127-141.
Vancouver Çakmak Karapınar D. MARKA İMAJI VE İTİBARI OLUŞTURMADA HALKLA İLİŞKİLERİN ROLÜ. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi). 2018; 3(1): 127-141.
IEEE D. Çakmak Karapınar , "MARKA İMAJI VE İTİBARI OLUŞTURMADA HALKLA İLİŞKİLERİN ROLÜ", İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi), vol. 3, no. 1, pp. 127-141, May. 2018