Year 2018, Volume 2018 , Issue 2, Pages 46 - 58 2018-11-23

Toplumsal Cinsiyet Motivasyon Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması

Zeynep AKGÜN [1] , Yücel UYSAL [2]


Jessica J. Good ve Diana T. Sanchez (2010) tarafından geliştirilen Toplumsal Cinsiyet Motivasyon Ölçeğinin (TCMÖ) Türkçeye uyarlanma çalışması, farklı demografik kesimleri temsil eden, 18 yaş üzeri toplam 115 kadın üzerinde yapılmıştır. Ölçeğin dil eşdeğerliğini test etmek için Mersin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu öğretim görevlilerinden oluşan beş kişilik bir ekip ile (İngilizce-Türkçe; Türkçe-İngilizce) çeviriler uygulanmış, İngilizce ve Türkçe formlardan elde edilen puanlar arasında pozitif ve anlamlı korelasyonlar saptanmıştır. TCMÖ’ nün faktör yapısını belirlemek amacıyla uygulanan açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonuçlarına göre ölçek, orjinal ölçek gibi dört boyutlu bir yapı göstermektedir. Bu yapıların Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları; .84, .88, .85 ve .88 şeklindedir. Test Tekrar Test sonuçları ise; .88, .89, .97, .88’dir. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .81 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen tüm sonuçlar ölçeğin Türkiye’de de kullanılabileceğini göstermektedir.
Toplumsal cinsiyet, motivasyon
  • [1]. Akgün, Z. (2015). Feminen normlara uyum ve iyi oluş ilişkisi: İçsel ve dışsal motivasyonlar bakımından bir inceleme (Yüksek lisans tezi) Mersin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
  • [2]. Corrado, C. Gender Identities and Socialization. In: O'Brien, J, editor. Encyclopedia of Gender and Society. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications; 2009. 357-364.
  • [3]. Deci, E, Ryan, R. Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum Press; 1985. p. 235-238.
  • [4]. Good, JJ, Sanchez, DT. Doing gender for different reasons: why gender conformity positively and negatively predicts self-esteem. Psychology of women quarterly 2010; 34(2): 203-214.
  • [5]. Helgeson, V. S. The psychology of gender. Upper Saddle River, N.J: Prentice Hall. 2002. P. 20-32.
  • [6]. O’Neil, J. Good, G. Holmes, S. Fifteen years of theory and research on men’s gender role conflict. In: Levant, R. Pollack w. Editors. A new psychology of men. New York: Basic Books; 1995. p. 164–206.
  • [7]. Ryan, RM. Connell, JP. Perceived locus of causality and internalization: Examining reasons for acting in two domains. Journal of Personality and Social Psychology 1989; 57(5): 749-761.
  • [8]. Ryan, RM, Deci, E. Self – determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development and well- being. American Psychologist 2000; 55 (1): 68-78.
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Articles
Authors

Author: Zeynep AKGÜN (Primary Author)
Institution: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Yücel UYSAL
Institution: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : November 23, 2018

APA Akgün, Z , Uysal, Y . (2018). Toplumsal Cinsiyet Motivasyon Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması . Dünya İnsan Bilimleri Dergisi , 2018 (2) , 46-58 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/insan/issue/52667/694183