Year 2019, Volume 5 , Issue 1, Pages 96 - 119 2019-06-30

Kırgızistan'da E-Ticaret Uygulamaları ve Tüketicilerin Satın Alma Sürecinde Kanaat Önderlerinin Rolü

Aslı Yurdigül [1] , Ayşe Nur Yılmaz [2]


Bilişim teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler, kısa sürede gündelik hayatın tüm alanlarına nüfuz ederek yeni kavram ve uygulamaların kullanıma girmesini sağlamıştır. Bu kavramlardan biri de mal ve hizmetlerin internet üzerinden, güvenli bir ortamda alışverişine imkân tanıyan e-ticaret ya da elektronik ticaret kavramıdır. E- ticaret uygulamalarının başlamasıyla birlikte alışveriş için gerekli olan fiziki sınırlar ortadan kalkarak tüketiciler, internet ağları üzerinden ekranda kendilerine sunulan mal ve hizmetleri satın almaya başlamışlardır. Ancak bu süreçte, tüketicilerin satın alma kararını etkileyen bir takım etkenler söz konusudur. Bu etkenler temelde kişisel, psikolojik ve sosyo-kültürel etkenler olarak ortaya çıkmaktadır.

  

Bu araştırmanın amacı ise e-ticaret uygulamalarında tüketicilerin satın alma sürecini etkileyen faktörlerden biri olarak kanaat önderlerinin rolünü ortaya koymaktır. Bu amaçla çalışmada, e-ticaret uygulamalarıyla birlikte tüketici davranışlarının nasıl ve ne yönde değiştiği; bu değişimi etkileyen faktörlerin neler olduğu; tüketicilerin satın alma sürecinde kimlerin nasıl bir rol oynadığı iki aşamalı akış kuramı bağlamında araştırılarak kanaat önderlerinin rolüne odaklanılmaktadır. Araştırmanın evrenini Orta Asya ülkelerinden Kırgızistan oluştururken örneklemini kolayda örneklem yoluyla belirlenen ve başkent Bişkek’te yaşayan 496 kişi oluşturmuştur. Kırgızistan’da e-ticaretin gelişimi ve günümüzdeki durumuna ilişkin de veriler sunan çalışma sonucunda Kırgızistan’daki tüketicilerin sosyo-demografik özelliklerine, e-ticaret alışkanlıklarına, e-ticaret sürecinde karşılaştıkları sorunlara, tüketicilerin satın alma sürecinde etkili olan kanaat önderlerine ve kanaat önderlerinin bu süreci nasıl yönlendirdiklerine dair bulgular elde edilmiştir. Çalışma, hem Kırgızistan’ın e-ticaret durumunu sunması hem de e-ticaretin gelişimiyle değişim gösteren Kırgızistan’daki tüketici davranışlarını incelemesi noktasında önem taşımaktadır. Kırgızistan gelişmekte olan bir ülke olması ve 200 milyon nüfuslu bir pazara erişim imkânı sunmasıyla özellikle Türk yatırımcılar için oldukça önemli bir cazibe merkezidir.

Kırgızistan, e-ticaret, tüketici davranışları, satın alma
 • Altunışık, R., Coşkun R., Bayraktaroğlu S., Yıldırım E., (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri – SPSS Uygulamaları. Sakarya: Sakarya Yayıncılık.
 • Azattyk.org, (2017). Elektronnaia kommerciia v Kr perejivaet burnıy rost no otstaet ot drugih stran,https://rus.azattyk.org/a/28314857.html?fbclid=IwAR2xG5y75LZOthp7WF1BYGgOgkBi8R96WYO7yyX_xO7Gl9LSJHERtwUvXxk, Erişim Tarihi: 06.02.2019
 • Balcı, A., (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma. Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Bearden, W., Etzel, M., (1982). “Reference group Influence on Product and Brand Purchase Decisions” Journal of Consumer Research.183-194.
 • Bennett, W. L., Manheim, J. B., (2006). “The one-step flow of communication” American Academy of Political and Social Science. 608.
 • Bozkurt, İ., (2000). İletişim Odaklı Pazarlama: Tüketiciden Müşteri Yaratmak. İstanbul: MediaCat Yayınları.
 • Çelik, K., Kalaycı, C., (2003). Elektronik Ticarette Güvenlik ve Açık Anahtar Yapısı. Standart Dergisi. Sayı :494.
 • Decker, S., (2007). “% 84 Trust User Rewiews Over a Critic” http://blog.bazaarvoice.com/2007/07/03/84-trust-user-reviews-over-a-criticmarketingsherpa/ , Erişim Tarihi: 10.03.2018
 • DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) (2012). Kırgızistan Ülke Bülteni, www.deik.org.tr, Erişim Tarihi:10.02.2019
 • Dicaprio, A., Procak, J., (2016). Razvitie elektronnoi kommercii v Tsentrolnoi, Kursiv.kz, http://www.kursiv.kz/news/retail/razvitie-elektronnoj-kommercii-v-centralnoj-azii/, Erişim Tarihi: 12.01.2018
 • Durmaz, Y., Bahar, R., (2011).“Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerinde Sosyolojik Faktörlerin Etkisinin İncelenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma” Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. cilt:10, sayı:37
 • Erdoğan, İ., Alemdar, K., (2005). Öteki Kuram, Kitle İletişim Kuram ve Araştırmalarının Tarihsel ve Eleştirel Değerlendirmesi. 2.Baskı. Ankara: Erk Yayınları.
 • Ershova, T., Hohlov, Ju. (2006). Sostojanie i tekushhie zadachi razvitija informacionnogo obshhestva v Kyrgyzstane. 45–75.
 • Escalas J. ve Bettman, J., (2005). Self-Construal, Reference Groups and Brand Meaning Journal of Consumer Research. sayı:3.
 • Ferell, O. C., Pride, M. W., (2000). Marketing: Concept and Strategies. Hougton Mifflin Comp. Boston 98.
 • Freedman, L., (2008). “Merchant and Costumer Perspective on Consumer Reviews and User- Generated Content”, http://www.e-tailing.com/content/?p=37, Erişim Tarihi: 08.03.2018
 • Katz, E., Lazarsfeld, P. F., (1955). Personal Influence: The part played by people in the flow of mass communications. Glencoe. IL: The Free Press.
 • Kemp, S., (2016). We are social. Digital Yearbook. January 2016. 16.03.2018 tarihinde http://www.slideshare.net/wearesocialsg/2016-digital-yearbook, Erişim Tarihi: 16.03.2018
 • Kırçova, İ., Öztürk, P., (2000). “İnternette Ticaret ve Hukuksal Sorunlar ” Mega Ajans. Sayı 29.
 • Kırgız Milli İstatistik Komitesi, (2015). İnformatsianno-kommunikatsionnie tehnologii Kyrgyzskoi Respubliki, www.stat.kg, Erişim Tarihi: 08.03.2018
 • Kırgızistan Vergi Hizmeti Devlet Sitesi, (2016). http://sti.gov.kg, Erişim Tarihi:02.02.2018
 • Knews, (2013). Mobilnik koshelek v Kr “Biznes İnfo”http://www.knews.kg/pr_articles/42403_mobilnyiy_koshelek_v_kr/, Erişim Tarihi: 25.02.2018 K-News,(2016).Budushee Elektronnoi Ekonomiki Kyrgyzstana,http://knews.kg/2016/04/budushhee-elektronnoj-ekonomiki-kyrgyzstana/ Erişim Tarihi:16.04.2018
 • Koutroumpis, P., (2009). The Economic Impact of Broadband On Growth: A Simultaneous Approach. Telecommunications Policy. 33 (9). 471-485.
 • Marangoz, M., (2007). “Ağızdan Ağıza İletişimin Müşterilerin Satın Alma Davranışlarına Etkileri: Cep Telefonu Pazarına Yönelik Bir Araştırma” Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt: 16. Sayı: 2. s.395-412.
 • Özdamar, K., Odabaşı, Y., Hoşcan, Y., İftar, G., Özmen A., Uzuner, Y., (1999). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Ali Atıf Bir). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi. Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.
 • Özdemir, F., (2000). 21.Yüzyıl Ticaretinin Yeni Arenası Elektronik Ticaret. İzmir: İzmir Ticaret Odası. Yayın No:86.
 • PRNewswire, (2015). “New Deloitte Study Shows Inflection Point for Consumer Products Industry: Companies Must Learn to Compete in a More Transparent Age” https://www.prnewswire.com/news-releases/new-deloitte-study-shows-inflection-point-html Erişim Tarihi:09.04.2018
 • Savihatunova, R., (2015) Znachenie internet- ekonomiki s sovremennom biznese. Nauchnaia Biblioteka. KNU C.Balasagına.
 • Sezgin, A., Şat, G., (2013). Dünya'da ve Türkiye'de E-ticaret Sektörü. Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Taşlıyan, M., (2006). Elektronik Ticaret. Kahramanmaraş: Sakarya Kitabevi.
 • T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, (2017). Gençlik Araştırmaları Dergisi. cilt:5 sayı:13.
 • TÜSİAD, (2017). Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: E-ticaret.
 • Vecherniy Bişkek (2018). Elektronnaia kommerciia v Kyrgyzstane nahoditsia na etape stanovleniia, https://www.vb.kg/doc/374699_elektronnaia_kommerciia_v_kyrgyzstane_nahoditsia_na_etape_stanovleniia.html, Erişim Tarihi:07.02.2019
 • Vural, M., (2016). Girişimcilikte Yeni Bir Yaklaşım Olarak E-girişimciliğin Kırgızistan'da Uygulanma Olanaklarının İncelenmesi. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi. Doktora Tezi.
 • Yalçın, B., (2009). Yöresel Ürünlerin Pazarlanmasında E-ticaretin Etkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Yüksek Lisans Tezi.
 • Yaylagül, L., (2006). Kitle İletişim Kuramları: Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar. Ankara: Dipnot Yayınları.
 • https://www.wto.org/ , Erişim Tarihi: 07.04.2018
 • https://www.similarweb.com/ , Erişim Tarihi: 10.04.2018
Primary Language tr
Subjects Communication
Journal Section Research
Authors

Orcid: 0000-0001-5333-9751
Author: Aslı Yurdigül (Primary Author)
Institution: Atatürk Üniversitsi / Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2961-6338
Author: Ayşe Nur Yılmaz
Institution: KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Country: Kyrgyzstan


Dates

Publication Date : June 30, 2019

Bibtex @research article { intjcss535051, journal = {Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD)}, issn = {}, eissn = {2458-9381}, address = {Ulus İşhanı A Blok No 915 Ankara}, publisher = {Mutlu TÜRKMEN}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {96 - 119}, doi = {}, title = {Kırgızistan'da E-Ticaret Uygulamaları ve Tüketicilerin Satın Alma Sürecinde Kanaat Önderlerinin Rolü}, key = {cite}, author = {Yurdigül, Aslı and Yılmaz, Ayşe Nur} }
APA Yurdigül, A , Yılmaz, A . (2019). Kırgızistan'da E-Ticaret Uygulamaları ve Tüketicilerin Satın Alma Sürecinde Kanaat Önderlerinin Rolü. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) , 5 (1) , 96-119 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/intjcss/issue/46909/535051
MLA Yurdigül, A , Yılmaz, A . "Kırgızistan'da E-Ticaret Uygulamaları ve Tüketicilerin Satın Alma Sürecinde Kanaat Önderlerinin Rolü". Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) 5 (2019 ): 96-119 <https://dergipark.org.tr/en/pub/intjcss/issue/46909/535051>
Chicago Yurdigül, A , Yılmaz, A . "Kırgızistan'da E-Ticaret Uygulamaları ve Tüketicilerin Satın Alma Sürecinde Kanaat Önderlerinin Rolü". Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) 5 (2019 ): 96-119
RIS TY - JOUR T1 - Kırgızistan'da E-Ticaret Uygulamaları ve Tüketicilerin Satın Alma Sürecinde Kanaat Önderlerinin Rolü AU - Aslı Yurdigül , Ayşe Nur Yılmaz Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) JF - Journal JO - JOR SP - 96 EP - 119 VL - 5 IS - 1 SN - -2458-9381 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) Kırgızistan'da E-Ticaret Uygulamaları ve Tüketicilerin Satın Alma Sürecinde Kanaat Önderlerinin Rolü %A Aslı Yurdigül , Ayşe Nur Yılmaz %T Kırgızistan'da E-Ticaret Uygulamaları ve Tüketicilerin Satın Alma Sürecinde Kanaat Önderlerinin Rolü %D 2019 %J Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) %P -2458-9381 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Yurdigül, Aslı , Yılmaz, Ayşe Nur . "Kırgızistan'da E-Ticaret Uygulamaları ve Tüketicilerin Satın Alma Sürecinde Kanaat Önderlerinin Rolü". Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) 5 / 1 (June 2019): 96-119 .
AMA Yurdigül A , Yılmaz A . Kırgızistan'da E-Ticaret Uygulamaları ve Tüketicilerin Satın Alma Sürecinde Kanaat Önderlerinin Rolü. UKSAD. 2019; 5(1): 96-119.
Vancouver Yurdigül A , Yılmaz A . Kırgızistan'da E-Ticaret Uygulamaları ve Tüketicilerin Satın Alma Sürecinde Kanaat Önderlerinin Rolü. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD). 2019; 5(1): 119-96.