Year 2020, Volume 6 , Issue 1, Pages 420 - 427 2020-06-25

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda Öğrenim Gören Kadın Sporcuların Spora Katılım Motivasyonlarının Bazı Değişkenlere Göre Araştırılması

İ̇limdar YALÇIN [1] , Mine TURGUT [2] , Atalay GACAR [3] , Fehmi ÇALIK [4]


Bu araştırma; sağlıklı, sosyal ve kültürel alanda çağdaş bir toplum yaratmada kadınların spor yapmasının öneminden yola çıkarak, beden eğitimi ve spor yüksekokulunda öğrenim gören kadın sporcuların spora katılım motivasyonlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma grubunu, Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda öğrenim gören 136 kadın sporcu oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Gill ve ark. (1983) tarafından geliştirilen, Çelebi (1991) tarafından Türkçe’ ye çevrilen ve Oyar ve ark. (2001) tarafından 11-17 yaş grubu öğrencileri üzerinde geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan “Spora Katılım Güdüsü Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma için elde edilen veriler öncelikle bilgisayar ortamına aktarılıp daha sonra SPSS 22 paket programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Araştırmada hata payı düzeyi p<0.05 olarak alınmıştır. Çalışmanın cronbach alpha sayısı ise 0,73 olarak bulunmuştur. Sonuç olarak; araştırmaya katılan kadın sporcuların aylık gelir değişkeni ile spora katılım motivasyonu alt boyutlarından olan başarı ile arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir (p=0,03). Aylık gelir yükseldikçe başarı düzeyinin de arttığı gözlenmiştir. Aynı zamanda sporcuların yaş değişkeni ile başarı (p=0,00) ve takım ruhu (0,01) alt boyu arasında da istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Yaş yükseldikçe başarı ve takım ruhu düzeyinin de orantılı bir şekilde arttığı tespit edilmiştir. Spor kategorisi değişkenine bakıldığında, yarışma alt boyutu ile arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmiştir (p=0,00). Bireysel sporcuların takım sporculara göre yarışma alt boyutu düzeyinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Sporcu, Kadın, Spora Katılım
 • Akyüz H., Türkmen M. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Falliyetlerine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi: Bartın Üniversitesi Örneği. International Journal of Science Culture and Sport, Vol 4, Special Issue, 340-357.
 • Artut, V. (2016). Avrupa’daki Sualtı Hokeyi Sporcularının Spora Katılım Motivasyonlarının Belirlenmesi. Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Collins, T. (2013). Sport in Capitalist Society: A ShortHistory. Routlegde, Abingdon, Oxon. Çelebi, M. (1993). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fiziksel Aktivite Kulüplerinde Bulunan Lider Tipleri. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Duda, JL. & Hall, HK. (2001). Achievement goal theory in sport: Recent extensions and future directions. In R. N. Singer, H. A. Hausenblas, & C. M. Janelle (Eds). Handbook of Research in Sport Psychology, 2nd Ed., 417-434, New York: John Wiley & Sons. Inc.,
 • Erdoğdu, M. Şirin, EF., İnce, A. & Öçalan, M. (2014). A Study into the Sports Participation Motivation of the Secondary School-Students in School Teams in Different Types of Sports. Niğde University Journal of Physical Education And Sport Sciences Vol 8, No 1, s.157-166.
 • Eren, E. (2004). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. Genişletilmiş 8. Bası, Beta Basım Yayım, İstanbul,.369 CAN, s.250.
 • Genç, N. (2004). Yönetim ve Organizasyon, Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar. Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Gill D.L., Gross J.B. & Huddleston, S. (1983). Participation Motivation In Young Sports. International Journal of Sport Psychology, 1-14, Gill, D.L., Deeter, TE. (1988). Development of the sport orientation questionnaire. Research Quarterly for Exercise and Sport, 59(3), pp.191-202,
 • Hall, M.A. (1988). The discourse of gender and sport: From femininity to feminism. Sociology of Sport Journal, 5, 330-340
 • Mota, J., Esculcas, C. (2002). Leisure-time physical activity behavior: structured and unstructured choices according to sex, age, and level of physical activity. International Journal of Behavioral Medicine, 9(2) pp. 111-122.
 • Oyar, Z.B., Aşçı HF., Çelebi M. & Mülazımoğlu Ö. (2001). Spora Katılım Güdüsü Ölçeği’nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 12(2), s.21-23.
 • Sage, G.H. (1997). Sociocultural Aspects of Human Movement: The Heritage of Modernism, the Need for a Post modernism. In: Critical Post modernism in Human Movement, Physical Education, and Sport (Ed.: JM Fernandez-Balboa). State University of New York Press, Albany.
 • Soyer, F., Can, Y., Güven, H., Hergüner, G., Bayansalduz, M. & Tetik, B. (2010). Sporculardaki Başarı Motivasyonu İle Takım Birlikteliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, cilt.7, sayı.1: 225-239.
 • Şirin, E.F. (2008). Futbolcu Kızların (12-15 Yaş) Spora Katılım Motivasyonlarının Belirlenmesi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, VI (1), s.1-7.
Primary Language tr
Subjects Social Sciences, Interdisciplinary
Journal Section Research
Authors

Orcid: 0000-0001-8431-6835
Author: İ̇limdar YALÇIN (Primary Author)
Institution: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-8556-3114
Author: Mine TURGUT
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5618-3983
Author: Atalay GACAR
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2480-2863
Author: Fehmi ÇALIK
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Application Date : June 21, 2020
Acceptance Date : June 25, 2020
Publication Date : June 25, 2020

APA Yalçın, İ , Turgut, M , Gacar, A , Çalık, F . (2020). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda Öğrenim Gören Kadın Sporcuların Spora Katılım Motivasyonlarının Bazı Değişkenlere Göre Araştırılması . Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD) , 6 (1) , 420-427 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/intjcss/issue/55225/755769