Year 2017, Volume 18 , Issue 2, Pages 73 - 85 2017-06-23

Assessment of the Attitudes of Classroom Teachers and Preschool Teachers towards Students from Different Ethnic Origins and Socioeconomic Segments in terms of Occupational Ethics
Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Farklı Etnik Kökenden ve Sosyo-Ekonomik Sınıftan Öğrencilere Yönelik Tutumlarının Meslek Etiği Açısından Değerlendirilmesi

Eda BÜTÜN KAR [1] , Elif MERCAN UZUN [2]


In this study, it was aimed to examine the attitudes of classroom teachers and preschool teachers towards their students from different ethnic origins and socioeconomic segments in terms of the occupational ethics in detail. The participants of this study were working at the schools located in different regions of Samsun. Four of the teachers were preschool teachers, while eleven of the teachers were elementary school teachers. The occupational experience of teachers varies between 8 and 30 years; seven of them were working at village schools, while eighteen of them were working in schools located in city center. In the research, phenomenology, one of the qualitative research methods, was used. In order to determine the attitudes of teachers towards the students from different ethnic origins and socioeconomic segments, semi-structured interview method was employed. The interviews took approx. 30-50 minutes. The data obtained in this study were analyzed using descriptive analysis method. As a result of the study, it was concluded that, when considered from the aspect of the codes of occupational ethics, the teachers experience dilemma most frequently in terms of equality, objectivity, and fairness codes.

Bu çalışma sınıf ve okul öncesi öğretmenlerinin sınıflarındaki farklı etnik köken (Çerkez, Kürt, Arnavut) ve sosyo ekonomik düzeydeki (SED) ailelerden gelen çocuklara yaklaşımlarını mesleki etik değerler açısından detaylı bir şekilde değerlendirebilmeyi amaçlamıştır. Araştırmanın katılımcıları Samsun ilinin çeşitli bölgelerindeki okullarda görev yapmaktadırlar. Öğretmenlerden dördü okul öncesi, on biri ise sınıf öğretmenidir. Öğretmenlerin mesleki deneyimleri 8-30 yıl arasında değişmekte olup yedisi köy okulunda, sekizi ise il merkezinde bulunan okullarda çalışmaktadırlar. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim deseni kullanılmıştır. Öğretmenlerin farklı etnik köken ve sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerden gelen çocuklara yaklaşımlarını belirleyebilmek için yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşmeler ortalama olarak 30 ile 50 dakika arasında sürmüştür. Araştırmada elde edilen veriler betimsel veri analizi tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, araştırmaya katılan öğretmenlerin davranışları meslek etiği kodları üzerinden incelendiğinde en fazla eşitlik, tarafsızlık ve adalet gibi kodlarda ikileme düştükleri görülmektedir.

 • Acar, A, G. (2000). Etik değerlerin kurumsallaştırılması üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Altunışık, R., Çoşkun, R., Yıldırım, E. ve Bayraktaroğlu, S. (2010). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • Archer, L. (2003) Race, masculinity and schooling: Muslim boys and education. Buckingham: Open University Press.
 • Archer, L. & Francis, B. (2003). They never rails like the other ethnic gruops’: Teachers’ constructions of British Chinese pupils’ gender identities and approaches to learning. British Journal of Sociology of Education, 26(2), 165-182.
 • Aydın, İ. (2006). Eğitim ve öğretimde etik (2. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Bektaş, Ç. ve Köseoğlu, M. A. (2008). İş etiği ve iş etiğinin yayılım süreci. Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, 13, 128-145.
 • Bergh, L., Denessen, E., Hornstra, L., Voeten, M., Holland, R. W. (2010). The implicit prejudice attitudes of teachers, relations to teacher expectations and the ethnic achievement gap. American Educational Gap, 47(2), 497-527.
 • Cemaloğlu, N. veKılınç, A. Ç. (2012). İlköğretim okulu yöneticilerinin etik liderlik davranışları ile öğretmenlerin algıladıkları örgütsel güven ve yıldırma arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 37(165), 137-151.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B., & Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Colnerud, G. (1997). Ethical conflict in teaching. Teaching and Teacher Education, 13(6), 627-635.
 • Colnerud, G. (2006). Teacher ethics as a research problem: Syntheses achieved and new issues. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 12(3), 365-385.
 • Dolmacı, N.ve Bulgan, G. (2013). Turizm etiği kapsamında çevresel duyarlılık. Journal of Yasar University, 29(9), 4853-4870.
 • Durkheim, E. (1962). Meslek ahlakı. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Elashoff, J. D.,& Snow, R. E. (1971). Pygmalion reconsidered. Worthington, OH: Charles A. Jones.
 • Fenstermacher, G. D. (2001). On the concept of manner and its visibility in teaching practice. Journal of Curriculum Studies, 33, 639-653.
 • Ghaffarzadeh, M. (2016). A comparative study of discrimination in education: The learning Environment and behaviours of students and teachers in Iran. The IAFOR Jornal of Education, 4(2), 34-46.
 • Gözütok, D. (1999). Öğretmenlerin etik davranışları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 32 (1), 83-99.
 • Güler, A., Halıcıoğlu, M. B. ve Taşğın, S. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma (2. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Haynes, F. (2002). Eğitimde etik. (Çev: S. Kunt Akbaş). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Johnson, B. & Christensen, L. (2014). Nicel, nitel ve karma araştırma. (Çev. Ed. Selçuk Beşir Demir). Educational Research: Quantitative, Qualitative, and Mixed Approaches (4th edit.). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Jussim, L. &Eccles, J. (1992). Teacher expectations II: Construction and reflection of student achievement. Journal of Personality and Social Psychology, 63, 947-961.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (2012). Benlik, aile ve insan gelişimi kültürel psikoloji. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları.
 • Kayıkçı, K. ve Uygur, Ö. (2012). İlköğretim okullarının denetiminde mesleki etik (Bir durum çalışması). Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18(1), 65-94.
 • Koç, K. (2010). Etik boyutlarıyla öğretmenlik. Çağdaş Eğitim Dergisi, 35(373), 13–20.
 • Kuçuradi, İ. (2003). Etik ve “etikler”. Türkiye Mühendislik Haberleri, 423 (1), 7-9.
 • Kutlu, H. A. (2014). Muhasebe meslek mensupları ve çalışanlarının etik ikilemleri: Kars ve Erzurum illerinde bir araştırma. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 63(2), 143-170.
 • McKown, C.,&Weinstein, R. S. (2008). Teacher expectations, clasroom context, and the achievement gap. Journal of School Psycology, 46(3), 235-261.
 • Mirza, H. S. (1992). Young, female and black. London: Routledge.
 • Norman, P. C. (2016). Teacher attitudes and perceptions of low and high socio economic status students. Doctor of Philosophy in Education, Utah State University, Utah.
 • Pehlivan A. İ. (2002). Yönetsel, mesleki ve örgütsel ahlak. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Priest, N., Perry, R., Ferdinand, A., Kelaher, M., & Paradies, Y. (2017). Effects over time of self-reported direct and vicarious racial discrimination on depressive symptoms and loneliness among Australian school students. BMC Psychiatry, 17, 2-11.
 • Robles, A. S., Arrebola, I. A.,&Vigil, M. A. G. (2016). Prejudiced attitudes in university students towards irregular immigrants: An explaratory study. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 14(2), 393-416.
 • Sewell, T. (1997). Black masculinities and schooling: How black boys survive modern schooling. London: Trentham Books.
 • Shain, F. (2003) The schooling and identity of Asian girls, Stoke on Trent, Trentham
 • Simpson, C. (2004). Should I or shouldn’t I? An ethical conundrum. Library Media Connection, October18-21.
 • Sökmen, A. ve Tarakçıoğlu, S. (2011). Mesleki etik. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Tepe, H. (2009). Etik ve meslek etikleri. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları.
 • Timmermans, A. C.,Kuyper, H., &Gion, G. W. (2015). Accurate, in accurate, or biased teacher expectations: Do Dutch teachers differ in their expectations at the end of primary education. British Journal of Educational Psychology, 85, 459-478.
 • Titrek, O. (2009). Okul türüne göre okullardaki örgütsel adalet düzeyi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 551-573.
 • Toprakçı, E., Bozpolat, E.ve Buldur, S. (2010). The behavior of teacher the compliance level to the principles of the public professional ethics. International Journal of Professional Ethics. e-International Journal of Educational Research, 1(2), 35-50.
 • Turhan, M. (2007). Genel ve mesleki lise yöneticilerinin etik liderlik davranışlarının okullardaki sosyal adalet üzerindeki etkisi. Yayımlanmış doktora tezi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Türk Dil Kurumu (2011). Büyük Türkçe sözlük. http://tdkterim.gov.tr/bts/
 • Usta, A. (2011). Kuramdan uygulamaya kamu yönetiminde etik ve ahlak. Kahramanmaraş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2), 39-50.
 • Uzun, E. M. ve Bütün, E. (2016). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki Suriyeli sığınmacı çocukların karşılaştıkları sorunlar hakkında öğretmen görüşleri. Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi, 1(1), 72-83.
 • Wineburg, S. S. (1987). The self-fulfillment of the self-fulling prophecy. Educational Researcher, 16, 28-37.
 • Yıldırım, A.ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin
 • Yıldırım, G. ve Kadıoğlu, S. (2007). Etik ve tıp etiği temel kavramları. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 29(2), 75-83.
Journal Section Articles
Authors

Author: Eda BÜTÜN KAR

Author: Elif MERCAN UZUN

Dates

Publication Date : June 23, 2017

Bibtex @research article { inuefd323418, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2017}, volume = {18}, pages = {73 - 85}, doi = {10.17679/inuefd.323418}, title = {Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Farklı Etnik Kökenden ve Sosyo-Ekonomik Sınıftan Öğrencilere Yönelik Tutumlarının Meslek Etiği Açısından Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Bütün Kar, Eda and Mercan Uzun, Elif} }
APA Bütün Kar, E , Mercan Uzun, E . (2017). Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Farklı Etnik Kökenden ve Sosyo-Ekonomik Sınıftan Öğrencilere Yönelik Tutumlarının Meslek Etiği Açısından Değerlendirilmesi . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (2) , 73-85 . DOI: 10.17679/inuefd.323418
MLA Bütün Kar, E , Mercan Uzun, E . "Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Farklı Etnik Kökenden ve Sosyo-Ekonomik Sınıftan Öğrencilere Yönelik Tutumlarının Meslek Etiği Açısından Değerlendirilmesi" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 73-85 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/28844/323418>
Chicago Bütün Kar, E , Mercan Uzun, E . "Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Farklı Etnik Kökenden ve Sosyo-Ekonomik Sınıftan Öğrencilere Yönelik Tutumlarının Meslek Etiği Açısından Değerlendirilmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (2017 ): 73-85
RIS TY - JOUR T1 - Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Farklı Etnik Kökenden ve Sosyo-Ekonomik Sınıftan Öğrencilere Yönelik Tutumlarının Meslek Etiği Açısından Değerlendirilmesi AU - Eda Bütün Kar , Elif Mercan Uzun Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17679/inuefd.323418 DO - 10.17679/inuefd.323418 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 85 VL - 18 IS - 2 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.323418 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.323418 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Farklı Etnik Kökenden ve Sosyo-Ekonomik Sınıftan Öğrencilere Yönelik Tutumlarının Meslek Etiği Açısından Değerlendirilmesi %A Eda Bütün Kar , Elif Mercan Uzun %T Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Farklı Etnik Kökenden ve Sosyo-Ekonomik Sınıftan Öğrencilere Yönelik Tutumlarının Meslek Etiği Açısından Değerlendirilmesi %D 2017 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 18 %N 2 %R doi: 10.17679/inuefd.323418 %U 10.17679/inuefd.323418
ISNAD Bütün Kar, Eda , Mercan Uzun, Elif . "Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Farklı Etnik Kökenden ve Sosyo-Ekonomik Sınıftan Öğrencilere Yönelik Tutumlarının Meslek Etiği Açısından Değerlendirilmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 / 2 (June 2017): 73-85 . https://doi.org/10.17679/inuefd.323418
AMA Bütün Kar E , Mercan Uzun E . Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Farklı Etnik Kökenden ve Sosyo-Ekonomik Sınıftan Öğrencilere Yönelik Tutumlarının Meslek Etiği Açısından Değerlendirilmesi. INUEFD. 2017; 18(2): 73-85.
Vancouver Bütün Kar E , Mercan Uzun E . Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Farklı Etnik Kökenden ve Sosyo-Ekonomik Sınıftan Öğrencilere Yönelik Tutumlarının Meslek Etiği Açısından Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2017; 18(2): 73-85.
IEEE E. Bütün Kar and E. Mercan Uzun , "Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Farklı Etnik Kökenden ve Sosyo-Ekonomik Sınıftan Öğrencilere Yönelik Tutumlarının Meslek Etiği Açısından Değerlendirilmesi", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 18, no. 2, pp. 73-85, Jun. 2017, doi:10.17679/inuefd.323418