PDF EndNote BibTex RIS Cite

An Example for the Effect of 5E Model on the Academic Achievement of Students: In the Unit of “Force and Motion”

Year 2013, Volume 14, Issue 2, 1 - 16, 01.04.2013
https://doi.org/10.17679/inuefd.108600

Abstract

The aim of this study is to compare the effectiveness of 5E model and teaching method and models suggested by course books developed based on Science and Technology teaching program and approved by Ministry of Education on seventh grade students rsquo; academic achievements in the unit ldquo;Force and Motion rdquo; The subjects of the study were 57 seventh grade students at a primary school in Erzurum who were in two different classes and taught by the same teacher at 2011 2012 education year One of the classes was randomly selected as experimental group n=27 in which students were thought by means of activities which were prepared according to the 5E model and the other was determined as the control group n=30 in which students were thought by teaching method and models suggested by course books developed based on Science and Technology teaching program and approved by Ministry of Education The main instruments for obtaining data were the Force and Motion Academic Achievement Test FMAAT The study results were analyzed by SPSS The data obtained on instruments were evaluated by using descriptive statistic independent samples t test paired sample t test and effect sizes As the result of the research revealed that experimental group in which students were thought by means of activities which were prepared according to the 5E model is more successful than control group in which students were thought by teaching in control group was carried out teaching method and models suggested by course books developed based on Science and Technology teaching program and approved by Ministry of Education in the unit ldquo;Force and Motion rdquo;

References

 • Aksoy, G., ve Doymuş, K. (2011). Fen ve Teknoloji Dersinin Laboratuvar Öğretiminde İşbirlikli Öğrenmenin Etkisi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi,13(1), 1-16.
 • Atasoy, Ş., ve Akdeniz, A.R., 2007. Newton’un Hareket Kanunları Konusunda Kavram Yanılgılarını Belirlemeye Yönelik Bir Testin Geliştirilmesi ve Uygulanması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 4(1), 45-49.
 • Bozdoğan, A.E., ve Altunçekiç, A. (2007). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının 5E Öğretim Modelinin Kullanılabilirliği Hakkındaki Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 579-5
 • Bybee, R.W. (1997). Achieving Scientific Literacy.Portsmouth, N.H.: Heinemann.
 • Bybee, R.W., Taylor, J.A., Gardner, A., Scotter, P.V., Powell, J.C., Westbrook, A., vd., (2006). The BSCS 5E Instructional Model: Origins and effectiveness. Office of Science Education National Institutes of Health, 1-80. Colorada Springs.
 • Carin, A.A., ve Bass, J.E. (2001). Teaching Science as Inquiry. New Jersey, Prentice Hall. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. (2 th ed.). 567 p, Hillsdale, NJ: Lawrance Earlbaum Associates.
 • Çalık, M. (2006). Bütünleştirici öğrenme kuramına göre lise 1 çözeltiler konusunda materyal geliştirilmesi ve uygulanması. Yayımlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Çepni, S., Akdeniz, A.R., ve Keser, Ö.F. (2000). Fen bilimleri öğretiminde bütünleştirici öğrenme kuramına uygun örnek rehber materyallerin geliştirilmesi. 19. Fizik Kongresi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Çepni, S., ve Çil, E. (2009). Fen ve teknoloji programı (tanıma, planlama, uygulama ve SBS’yle ilişkilendirme) İlköğretim 1. ve 2. kademe Öğretmen el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 568 s.
 • Doymus, K. (2008). Teaching chemical bonding through jigsaw cooperative learning. Research in Science ve Technological Education, 26(1), 47-57.
 • Ergin, İ. (2009). 5e Modeli’nin Öğrencilerin Akademik Başarısına Ve Hatırlama Düzeyine Etkisi: “Eğik Atış Hareketi” Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(18), 11-26.
 • Ergin, İ., Ünsal, Y., ve Tan, M. (2006).5E Modelinin Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Tutum Düzeylerine Etkisi:”Yatay Atış Hareketi” Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 1-15.
 • Glasersfeld, E.Von. (1995). Radical constructivism. A way of knowing and learning. Routledge. Taylor and Francis Group.
 • Keser, Ö.F. (2003). Fizik eğitimine yönelik yapılandırmacı bir öğrenme ortamı tasarımı ve uygulaması. Yayınlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Köseoğlu., ve Kavak, N. (2011). Fen Öğretiminde Yapılandırıcı Yaklaşım. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 139-148.
 • Leech, N.L., Barrett, K.C., ve Morgan, C.A. (2005). SPSS for intermadiate statistics: Use and Interpretation. Lawrance Erlbaum Associates, Inc.

5E Modeli’nin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi: “Kuvvet ve Hareket” Ünitesi Örneği

Year 2013, Volume 14, Issue 2, 1 - 16, 01.04.2013
https://doi.org/10.17679/inuefd.108600

Abstract

Bu araştırmanın amacı, yedinci sınıf fen ve teknoloji dersi “Kuvvet ve Hareket” ünitesinde yürütülen yapılandırmacı 5E modelinin Fen ve Teknoloji öğretim programına dayalı olarak geliştirilen ve MEB tarafından onaylanan ders kitaplarının önerdiği öğretim yöntem ve modellerine kıyasla öğrencilerin akademik başarıları üzerine etkisini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini, Erzurum İl merkezindeki bir ilköğretim okulunda 2011-2012 eğitim-öğretim döneminde aynı araştırmacı tarafından ders işlenilen iki şubesindeki 57 yedinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Şubelerden biri 5E modeline göre hazırlanan etkinliklerin uygulandığı deney grubu (n=27), diğeri ise Fen ve Teknoloji öğretim programına dayalı olarak geliştirilen ve MEB tarafından onaylanan ders kitaplarının önerdiği öğretim yöntem ve modellerinin uygulandığı kontrol grubu (n=30) olarak rastgele belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak Kuvvet ve Hareket Akademik Başarı Testi (KHABT) kullanılmıştır. Veriler SPSS programıyla değerlendirilmiştir. Verilerin analizi için bağımsız ve eşleştirilmiş grup t-testi ile etki boyutları ve puan ortalamaları kullanılmıştır. KHABT sonuçlarına göre, 5E modeline göre hazırlanan etkinliklerin uygulandığı deney grubunun “Kuvvet ve Hareket” ünitesinde, Fen ve Teknoloji öğretim programına dayalı olarak geliştirilen ve MEB tarafından onaylanan ders kitaplarının önerdiği öğretim yöntem ve modellerinin uygulandığı kontrol grubundan daha başarılı olduğu anlaşılmıştır.

References

 • Aksoy, G., ve Doymuş, K. (2011). Fen ve Teknoloji Dersinin Laboratuvar Öğretiminde İşbirlikli Öğrenmenin Etkisi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi,13(1), 1-16.
 • Atasoy, Ş., ve Akdeniz, A.R., 2007. Newton’un Hareket Kanunları Konusunda Kavram Yanılgılarını Belirlemeye Yönelik Bir Testin Geliştirilmesi ve Uygulanması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 4(1), 45-49.
 • Bozdoğan, A.E., ve Altunçekiç, A. (2007). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının 5E Öğretim Modelinin Kullanılabilirliği Hakkındaki Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 579-5
 • Bybee, R.W. (1997). Achieving Scientific Literacy.Portsmouth, N.H.: Heinemann.
 • Bybee, R.W., Taylor, J.A., Gardner, A., Scotter, P.V., Powell, J.C., Westbrook, A., vd., (2006). The BSCS 5E Instructional Model: Origins and effectiveness. Office of Science Education National Institutes of Health, 1-80. Colorada Springs.
 • Carin, A.A., ve Bass, J.E. (2001). Teaching Science as Inquiry. New Jersey, Prentice Hall. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. (2 th ed.). 567 p, Hillsdale, NJ: Lawrance Earlbaum Associates.
 • Çalık, M. (2006). Bütünleştirici öğrenme kuramına göre lise 1 çözeltiler konusunda materyal geliştirilmesi ve uygulanması. Yayımlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Çepni, S., Akdeniz, A.R., ve Keser, Ö.F. (2000). Fen bilimleri öğretiminde bütünleştirici öğrenme kuramına uygun örnek rehber materyallerin geliştirilmesi. 19. Fizik Kongresi, Fırat Üniversitesi, Elazığ.
 • Çepni, S., ve Çil, E. (2009). Fen ve teknoloji programı (tanıma, planlama, uygulama ve SBS’yle ilişkilendirme) İlköğretim 1. ve 2. kademe Öğretmen el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları, 568 s.
 • Doymus, K. (2008). Teaching chemical bonding through jigsaw cooperative learning. Research in Science ve Technological Education, 26(1), 47-57.
 • Ergin, İ. (2009). 5e Modeli’nin Öğrencilerin Akademik Başarısına Ve Hatırlama Düzeyine Etkisi: “Eğik Atış Hareketi” Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(18), 11-26.
 • Ergin, İ., Ünsal, Y., ve Tan, M. (2006).5E Modelinin Öğrencilerin Akademik Başarısına ve Tutum Düzeylerine Etkisi:”Yatay Atış Hareketi” Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 1-15.
 • Glasersfeld, E.Von. (1995). Radical constructivism. A way of knowing and learning. Routledge. Taylor and Francis Group.
 • Keser, Ö.F. (2003). Fizik eğitimine yönelik yapılandırmacı bir öğrenme ortamı tasarımı ve uygulaması. Yayınlanmamış doktora tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Köseoğlu., ve Kavak, N. (2011). Fen Öğretiminde Yapılandırıcı Yaklaşım. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 139-148.
 • Leech, N.L., Barrett, K.C., ve Morgan, C.A. (2005). SPSS for intermadiate statistics: Use and Interpretation. Lawrance Erlbaum Associates, Inc.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Gökhan AKSOY This is me


Fatih GÜRBÜZ This is me

Publication Date April 1, 2013
Published in Issue Year 2013, Volume 14, Issue 2

Cite

Bibtex @ { inuefd108600, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2013}, volume = {14}, number = {2}, pages = {1 - 16}, doi = {10.17679/inuefd.108600}, title = {5E Modeli’nin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi: “Kuvvet ve Hareket” Ünitesi Örneği}, key = {cite}, author = {Aksoy, Gökhan and Gürbüz, Fatih} }
APA Aksoy, G. & Gürbüz, F. (2013). 5E Modeli’nin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi: “Kuvvet ve Hareket” Ünitesi Örneği . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 14 (2) , 1-16 . DOI: 10.17679/inuefd.108600
MLA Aksoy, G. , Gürbüz, F. "5E Modeli’nin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi: “Kuvvet ve Hareket” Ünitesi Örneği" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2013 ): 1-16 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8693/108600>
Chicago Aksoy, G. , Gürbüz, F. "5E Modeli’nin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi: “Kuvvet ve Hareket” Ünitesi Örneği". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (2013 ): 1-16
RIS TY - JOUR T1 - An Example for the Effect of 5E Model on the Academic Achievement of Students: In the Unit of “Force and Motion” AU - GökhanAksoy, FatihGürbüz Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - doi: 10.17679/inuefd.108600 DO - 10.17679/inuefd.108600 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 16 VL - 14 IS - 2 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/inuefd.108600 UR - https://doi.org/10.17679/inuefd.108600 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education 5E Modeli’nin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi: “Kuvvet ve Hareket” Ünitesi Örneği %A Gökhan Aksoy , Fatih Gürbüz %T 5E Modeli’nin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi: “Kuvvet ve Hareket” Ünitesi Örneği %D 2013 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 14 %N 2 %R doi: 10.17679/inuefd.108600 %U 10.17679/inuefd.108600
ISNAD Aksoy, Gökhan , Gürbüz, Fatih . "5E Modeli’nin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi: “Kuvvet ve Hareket” Ünitesi Örneği". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 / 2 (April 2013): 1-16 . https://doi.org/10.17679/inuefd.108600
AMA Aksoy G. , Gürbüz F. 5E Modeli’nin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi: “Kuvvet ve Hareket” Ünitesi Örneği. INUJFE. 2013; 14(2): 1-16.
Vancouver Aksoy G. , Gürbüz F. 5E Modeli’nin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi: “Kuvvet ve Hareket” Ünitesi Örneği. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2013; 14(2): 1-16.
IEEE G. Aksoy and F. Gürbüz , "5E Modeli’nin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisi: “Kuvvet ve Hareket” Ünitesi Örneği", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 14, no. 2, pp. 1-16, Apr. 2013, doi:10.17679/inuefd.108600

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.