PDF EndNote BibTex RIS Cite

Evaluation of University Instructors? In class Teaching Skills According to Students? Views

Year 2012, Volume 13, Issue 3, 67 - 90, 01.06.2012

Abstract

The purpose of this research was to determine university instructors rsquo; in class teaching skills based on students rsquo; views This descriptive research was based on screening model The working group of the study was consisted of 800 students studying at various departments of Kilis 7 Aralik University and University of Gaziantep in the academic year of 2009 2010 A questionnaire developed by the authors was used to gather the data Arithmetic mean standard deviation t test and analysis of variance were calculated to analyze the data According to the results the students think that half of the teaching staff were sufficient enough about quot;subject area knowledge quot; quot;the ability to use teaching strategies methods and techniques rdquo; ldquo;the skills of teaching materials rdquo; quot;communication skills quot; quot;classroom management skills quot; and quot;assessment skills quot; It was also found that the students rsquo; views significantly differed according to ldquo;gender rdquo; ldquo;department rdquo; and ldquo;major rdquo; variables

References

 • Açıkgöz Ün, K. (1992). İşbirlikçi Öğrenme Kuram Araştırma Uygulama. Malatya: Uğurel Matbaası.
 • Aksu, M.B., Çivitçi, A., Duy, B. (2008). Yükseköğretim Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarının Ders Uygulamaları ve Sınıf İçi Davranışlarına İlişkin Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (16), ss. 17–42.
 • Aydın, A.(1998). Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık. Balcı, A.(1998). Etkili okul. Eğitim ve Bilim, 12, 70, ss. 21-30.
 • Bozdoğan, Z.(2004). Etkili Öğretmenlik Eğitimi. Ankara: Nobel yayınları.
 • Can, N.(1998). Öğretmen ve Yöneticinin Etkililiğinin Öğretimdeki Rolü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 4(13), ss.57-64.
 • Çakmak, M., Kayabaşı Y. ve Ercan, L.(2008). Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Stratejilerine Yönelik Görüşleri. H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, ss.53-64
 • Erden, M.(2001). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Alkım Yayınları.
 • Ergün, M.(2001). Üniversitelerde Öğretim Etkinliğinin Geliştirilmesi. 2000 Yılında Türk Milli Eğitim Örgütü ve Yönetimi Ulusal Sempozyumu, Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı yay. 188-192. 1113 Ocak 2001, Ankara.
 • Gardner, J. W. (1990). Yenilikçi Birey ve Zinde Toplum.(Çeviri: San Özalp ve Hikmet Seçim). İstanbul: İlgi Yayıncılık.
 • Macrae, S. (1998) “ Classroom management and Organization” , becoming a teacher (Ed.) Justin dillion. M. Maguire. Open University Pres, New York ,128-140.
 • Köktaş, K. Ş. (2003). Sınıf Yönetimi. Adana:Nobel yayınları.
 • Köseoğlu, K. (1994). İlköğretime öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretim elemanı yeterliliklerinin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Murat, M., Aarslantaş H.İ.ve Özgan, (2006). Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi EğitimÖğretim Etkinlikleri Açısından Değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(3), ss. 263-278
 • Sağlam, A.Ç. ve Sağlam, M.(2004). Öğretmenlik Uygulaması ve Okul Deneyimi Derslerinin Yürütülmesinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Çağdaş Eğitim Dergisi, 305, ss.18-25.
 • Stanton, H. (1985). What makes a good teacher? Education nevs, Australian education index,19.
 • Sünbül, A.M.(1996). Öğretmen Niteliği ve Öğretimdeki Rolleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 8(3), ss. 597-608.
 • Şen, H.Ş. ve Erişen Y. (2002). Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Öğretim Elemanlarının Etkili Öğretmenlik Özellikleri. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (1), ss.99-116.
 • Tan, Ş. (2005). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme. (9.Baskı) Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Taş,S.(2009). Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi ve Sınıf Dışı Davranışlarının Öğretim Elemanı-Öğrenci İletişimine Yansımaları. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, ss.171-192.
 • Tatar,M. (2004).Etkili Öğretmen.Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(11), ss.1-12.
 • Terzi, A.R.(2002).Sınıf Yönetimi Açısından Etkili Öğretmen Davranışları. Milli Eğitim Dergisi, 155-156, ss.23-34.

Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Öğretim Becerilerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Year 2012, Volume 13, Issue 3, 67 - 90, 01.06.2012

Abstract

Bu araştırmanın amacı nbsp; yükseköğretimde görev yapan öğretim elemanlarının sınıf içi öğretim becerilerinin ne düzeyde olduğunun öğrenci görüşlerine göre belirlenmesidir Araştırma betimsel nitelikte olup tarama modeline dayalıdır Araştırmada çalışma grubunu 2009 ndash;2010 öğretim yılında Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesinin çeşitli fakültelerinde okuyan 800 öğrenci oluşturmaktadır Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır Verilerin analizinde aritmetik ortalama standart sapma ldquo;t rdquo; testi varyans analizi tekniklerinden yararlanılmıştır Araştırmada ulaşılan sonuçlardan bazıları şunlardır: üniversite öğrencileri öğretim elemanlarının yarısını ldquo;konu alanı bilgisi rdquo; ldquo;öğretim strateji yöntem ve tekniklerini kullanma becerisi rdquo; ldquo;öğretim araç gereçlerini kullanma becerisi rdquo; ldquo;iletişim becerisi rdquo; nbsp; ldquo;sınıf yönetimi becerisi rdquo; ve ldquo;ölçme değerlendirme becerisi rdquo; açısından yeterli görmemektedirler Öğrenci görüşlerinin ldquo;cinsiyet rdquo; ldquo;fakülte rdquo; ve ldquo;alan rdquo; değişkeni açısından anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır

References

 • Açıkgöz Ün, K. (1992). İşbirlikçi Öğrenme Kuram Araştırma Uygulama. Malatya: Uğurel Matbaası.
 • Aksu, M.B., Çivitçi, A., Duy, B. (2008). Yükseköğretim Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarının Ders Uygulamaları ve Sınıf İçi Davranışlarına İlişkin Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (16), ss. 17–42.
 • Aydın, A.(1998). Sınıf Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık. Balcı, A.(1998). Etkili okul. Eğitim ve Bilim, 12, 70, ss. 21-30.
 • Bozdoğan, Z.(2004). Etkili Öğretmenlik Eğitimi. Ankara: Nobel yayınları.
 • Can, N.(1998). Öğretmen ve Yöneticinin Etkililiğinin Öğretimdeki Rolü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 4(13), ss.57-64.
 • Çakmak, M., Kayabaşı Y. ve Ercan, L.(2008). Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Stratejilerine Yönelik Görüşleri. H. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, ss.53-64
 • Erden, M.(2001). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. İstanbul: Alkım Yayınları.
 • Ergün, M.(2001). Üniversitelerde Öğretim Etkinliğinin Geliştirilmesi. 2000 Yılında Türk Milli Eğitim Örgütü ve Yönetimi Ulusal Sempozyumu, Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Eğitim Araştırma Geliştirme Vakfı yay. 188-192. 1113 Ocak 2001, Ankara.
 • Gardner, J. W. (1990). Yenilikçi Birey ve Zinde Toplum.(Çeviri: San Özalp ve Hikmet Seçim). İstanbul: İlgi Yayıncılık.
 • Macrae, S. (1998) “ Classroom management and Organization” , becoming a teacher (Ed.) Justin dillion. M. Maguire. Open University Pres, New York ,128-140.
 • Köktaş, K. Ş. (2003). Sınıf Yönetimi. Adana:Nobel yayınları.
 • Köseoğlu, K. (1994). İlköğretime öğretmen yetiştiren kurumlarda öğretim elemanı yeterliliklerinin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Murat, M., Aarslantaş H.İ.ve Özgan, (2006). Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi EğitimÖğretim Etkinlikleri Açısından Değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(3), ss. 263-278
 • Sağlam, A.Ç. ve Sağlam, M.(2004). Öğretmenlik Uygulaması ve Okul Deneyimi Derslerinin Yürütülmesinde Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Çağdaş Eğitim Dergisi, 305, ss.18-25.
 • Stanton, H. (1985). What makes a good teacher? Education nevs, Australian education index,19.
 • Sünbül, A.M.(1996). Öğretmen Niteliği ve Öğretimdeki Rolleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 8(3), ss. 597-608.
 • Şen, H.Ş. ve Erişen Y. (2002). Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Öğretim Elemanlarının Etkili Öğretmenlik Özellikleri. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (1), ss.99-116.
 • Tan, Ş. (2005). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme. (9.Baskı) Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Taş,S.(2009). Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi ve Sınıf Dışı Davranışlarının Öğretim Elemanı-Öğrenci İletişimine Yansımaları. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, ss.171-192.
 • Tatar,M. (2004).Etkili Öğretmen.Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(11), ss.1-12.
 • Terzi, A.R.(2002).Sınıf Yönetimi Açısından Etkili Öğretmen Davranışları. Milli Eğitim Dergisi, 155-156, ss.23-34.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

H İsmail ARSLANTAŞ This is me


Mustafa CİNOĞLU This is me


M Ali YILDIZ This is me

Publication Date June 1, 2012
Published in Issue Year 2012, Volume 13, Issue 3

Cite

Bibtex @ { inuefd108615, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2012}, volume = {13}, number = {3}, pages = {67 - 90}, title = {Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Öğretim Becerilerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Arslantaş, H İsmail and Cinoğlu, Mustafa and Yıldız, M Ali} }
APA Arslantaş, H. İ. , Cinoğlu, M. & Yıldız, M. A. (2012). Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Öğretim Becerilerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 13 (3) , 67-90 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8695/108615
MLA Arslantaş, H. İ. , Cinoğlu, M. , Yıldız, M. A. "Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Öğretim Becerilerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (2012 ): 67-90 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8695/108615>
Chicago Arslantaş, H. İ. , Cinoğlu, M. , Yıldız, M. A. "Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Öğretim Becerilerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 (2012 ): 67-90
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of University Instructors? In class Teaching Skills According to Students? Views AU - H İsmailArslantaş, MustafaCinoğlu, M AliYıldız Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 90 VL - 13 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Öğretim Becerilerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi %A H İsmail Arslantaş , Mustafa Cinoğlu , M Ali Yıldız %T Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Öğretim Becerilerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi %D 2012 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 13 %N 3 %R %U
ISNAD Arslantaş, H İsmail , Cinoğlu, Mustafa , Yıldız, M Ali . "Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Öğretim Becerilerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 / 3 (June 2012): 67-90 .
AMA Arslantaş H. İ. , Cinoğlu M. , Yıldız M. A. Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Öğretim Becerilerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. INUJFE. 2012; 13(3): 67-90.
Vancouver Arslantaş H. İ. , Cinoğlu M. , Yıldız M. A. Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Öğretim Becerilerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2012; 13(3): 67-90.
IEEE H. İ. Arslantaş , M. Cinoğlu and M. A. Yıldız , "Öğretim Elemanlarının Sınıf İçi Öğretim Becerilerinin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 13, no. 3, pp. 67-90, Jun. 2012

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.