BibTex RIS Cite

Öğretmen Adaylarının Ses Konusundaki Kavram Yanılgılarının İncelenmesi

Year 2012, Volume: 13 Issue: 1, 43 - 58, 01.02.2012

Abstract

Bu çalışmada, sınıf ve fen bilgisi öğretmenliği öğretmen adaylarının ses dalgalarının bazı temel olguları ve kavramları hakkında kavram yanılgılarının betimlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma 2009-2010 Eğitim Öğretim yılının 2. yarısında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği programında öğrenim gören 60, fen bilgisi öğretmenliği programında öğrenim gören 40 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak kullanılan anket, sesin yayılması, doğası, sesin özellikleri konularını içeren 6 adet açık-uçlu sorudan oluşmaktadır. Araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutularak çözümlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının sesle ilgili kavram yanılgılarına sahip oldukları ortaya çıkmıştır.

References

 • Bacanak A., Küçük M., ve Çepni S. (2004). İlköğretim öğrencilerinin fotosentez ve solunum konularındaki kavram yanılgılarının belirlenmesi: Trabzon örneklemi. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 67-80.
 • Balay R. (2004). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37( 2), 67 – 82.
 • Beaty, W. J. (2000). Children’s Misconsepts about Science-A list compiled by the AIP Operation Physics Project [on line: http://www.amasci.com/miscon/opphys.html] adresinden 25.02.2011’de alınmıştır.
 • Bıkmaz, F.H. (2001). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersindeki başarılarını etkileyen faktörler. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Çınar, O., Teyfur E., ve Teyfur M. (2006). İlköğretim okulu öğretmen ve yöneticilerinin yapılandırmacı eğitim yaklaşımı ve programı hakkındaki görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11), 47 - 64.
 • Demirci, N., ve Efe, S. (2007). İlköğretim öğrencilerinin ses konusundaki kavram yanılgılarının belirlenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 1(1), 23-56.
 • Demircioğlu, H. (2003). Sınıf öğretmen adaylarının kimya kavramlarını anlama düzeyleri ve karşılaşılan yanılgılar, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Dooley, L. M. (2002). Case study research and theory building. Advances in Developing Human Resources, 4(3), 335-354.
 • Driver, R., ve Easley, J. (1978). Pupils and paradigms: A review of literature related to concept development in adolescent science students. Studies in Science Education, 5, 61-84.
 • Driver, R., Sguires, A., Rushworth, P. ve Wood-Robins, V. (1994). Making sense of secondary science: Research into children’s ideas. Routledge. London.
 • Eshach, H. ve Schwartz J. L. ( 2006). bhcgfnhcgfnhgSound Stuff? Naive materialism in middle‐school students’ conceptions of sounbd. International Journal of Science Education, 28 (7), 733-764
 • Gilbert, J. K., Watts, D. M., ve Osborne, R. J. (1982). Students’ concepts of ideas in mechanics. Physics Education, 17, 62-66.
 • Gökçe, O. (2006). İçerik analizi kuramsal ve pratik bilgiler. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Helm, H. (1980). Misconceptions in physics amongst South African students. Physics Education, 15 (2), 92-97.
 • Hrepic, Z. (1998). Students’ conceptions in understanding of sound. Unpublished Bachelor’s Thesis, University of Split, Croatia.
 • Hrepic, Z. (2002). Identifying students’mental models of sound propagation. Unpublished Master’s Thesis, Kansas State University Manhattan.
 • Hrepic, Z. (2004). Development of real-time assessment of students’mental models of sound propagation, Unpublished PhD Thesis, University of Split, Split, Croatia.
 • Küçüközer, H. (2007). Prospective science teachers’ conceptions about astronomical subjects. Science Education International, 18(2), 113-130.
 • Küçüközer, A. (2009). Fen bilgisi öğretmen adaylarının ses konusundaki kavram yanılgılarının incelenmesi. İlköğretim Online, 8(2), 313-321, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr adresinden 03.02.2011’de alınmıştır.
 • Linder, C. J., ve Erickson, G. L. (1989). A study of tertiary physics students’ conceptualizations of sound. International Journal of Science Education, 11, 491– 501.
 • Maurines, L. (1993). Spontaneous reasoning on the propagation of sound. In J. Novak (Ed.), Proceedings of the Third International Seminar on Misconceptions and Educational Strategies in Science and Mathematics .Ithaca , NY: Cornell University (distributed electronically).
 • Pines, A., ve West, L. (1986). Conceptual understanding and science learning: An interpretation of research within sources of knowledge framework.. Science Education, 70 (5), 583-604.
 • Yağbasan R., ve Gülçiçek Ç. (2003). Fen öğretiminde kavram yanılgılarının karakteristiklerinin tanımlanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 110 – 128.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri.(Yedinci Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Wittmann, M., Steinberg, R. N., ve Redish, E. F. (2003). Understanding and affecting studentreasoning about sound waves. International Journal of Science Education, 25(8), 991–1013.
Year 2012, Volume: 13 Issue: 1, 43 - 58, 01.02.2012

Abstract

References

 • Bacanak A., Küçük M., ve Çepni S. (2004). İlköğretim öğrencilerinin fotosentez ve solunum konularındaki kavram yanılgılarının belirlenmesi: Trabzon örneklemi. On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 67-80.
 • Balay R. (2004). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37( 2), 67 – 82.
 • Beaty, W. J. (2000). Children’s Misconsepts about Science-A list compiled by the AIP Operation Physics Project [on line: http://www.amasci.com/miscon/opphys.html] adresinden 25.02.2011’de alınmıştır.
 • Bıkmaz, F.H. (2001). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin fen bilgisi dersindeki başarılarını etkileyen faktörler. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Çınar, O., Teyfur E., ve Teyfur M. (2006). İlköğretim okulu öğretmen ve yöneticilerinin yapılandırmacı eğitim yaklaşımı ve programı hakkındaki görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(11), 47 - 64.
 • Demirci, N., ve Efe, S. (2007). İlköğretim öğrencilerinin ses konusundaki kavram yanılgılarının belirlenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 1(1), 23-56.
 • Demircioğlu, H. (2003). Sınıf öğretmen adaylarının kimya kavramlarını anlama düzeyleri ve karşılaşılan yanılgılar, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.
 • Dooley, L. M. (2002). Case study research and theory building. Advances in Developing Human Resources, 4(3), 335-354.
 • Driver, R., ve Easley, J. (1978). Pupils and paradigms: A review of literature related to concept development in adolescent science students. Studies in Science Education, 5, 61-84.
 • Driver, R., Sguires, A., Rushworth, P. ve Wood-Robins, V. (1994). Making sense of secondary science: Research into children’s ideas. Routledge. London.
 • Eshach, H. ve Schwartz J. L. ( 2006). bhcgfnhcgfnhgSound Stuff? Naive materialism in middle‐school students’ conceptions of sounbd. International Journal of Science Education, 28 (7), 733-764
 • Gilbert, J. K., Watts, D. M., ve Osborne, R. J. (1982). Students’ concepts of ideas in mechanics. Physics Education, 17, 62-66.
 • Gökçe, O. (2006). İçerik analizi kuramsal ve pratik bilgiler. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Helm, H. (1980). Misconceptions in physics amongst South African students. Physics Education, 15 (2), 92-97.
 • Hrepic, Z. (1998). Students’ conceptions in understanding of sound. Unpublished Bachelor’s Thesis, University of Split, Croatia.
 • Hrepic, Z. (2002). Identifying students’mental models of sound propagation. Unpublished Master’s Thesis, Kansas State University Manhattan.
 • Hrepic, Z. (2004). Development of real-time assessment of students’mental models of sound propagation, Unpublished PhD Thesis, University of Split, Split, Croatia.
 • Küçüközer, H. (2007). Prospective science teachers’ conceptions about astronomical subjects. Science Education International, 18(2), 113-130.
 • Küçüközer, A. (2009). Fen bilgisi öğretmen adaylarının ses konusundaki kavram yanılgılarının incelenmesi. İlköğretim Online, 8(2), 313-321, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr adresinden 03.02.2011’de alınmıştır.
 • Linder, C. J., ve Erickson, G. L. (1989). A study of tertiary physics students’ conceptualizations of sound. International Journal of Science Education, 11, 491– 501.
 • Maurines, L. (1993). Spontaneous reasoning on the propagation of sound. In J. Novak (Ed.), Proceedings of the Third International Seminar on Misconceptions and Educational Strategies in Science and Mathematics .Ithaca , NY: Cornell University (distributed electronically).
 • Pines, A., ve West, L. (1986). Conceptual understanding and science learning: An interpretation of research within sources of knowledge framework.. Science Education, 70 (5), 583-604.
 • Yağbasan R., ve Gülçiçek Ç. (2003). Fen öğretiminde kavram yanılgılarının karakteristiklerinin tanımlanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 110 – 128.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri.(Yedinci Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Wittmann, M., Steinberg, R. N., ve Redish, E. F. (2003). Understanding and affecting studentreasoning about sound waves. International Journal of Science Education, 25(8), 991–1013.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Nurhan ÖZTÜRK This is me

Nurhan ATALAY

Publication Date February 1, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 13 Issue: 1

Cite

APA ÖZTÜRK, N., & ATALAY, N. (2012). Öğretmen Adaylarının Ses Konusundaki Kavram Yanılgılarının İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 43-58.
AMA ÖZTÜRK N, ATALAY N. Öğretmen Adaylarının Ses Konusundaki Kavram Yanılgılarının İncelenmesi. INUJFE. February 2012;13(1):43-58.
Chicago ÖZTÜRK, Nurhan, and Nurhan ATALAY. “Öğretmen Adaylarının Ses Konusundaki Kavram Yanılgılarının İncelenmesi”. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13, no. 1 (February 2012): 43-58.
EndNote ÖZTÜRK N, ATALAY N (February 1, 2012) Öğretmen Adaylarının Ses Konusundaki Kavram Yanılgılarının İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13 1 43–58.
IEEE N. ÖZTÜRK and N. ATALAY, “Öğretmen Adaylarının Ses Konusundaki Kavram Yanılgılarının İncelenmesi”, INUJFE, vol. 13, no. 1, pp. 43–58, 2012.
ISNAD ÖZTÜRK, Nurhan - ATALAY, Nurhan. “Öğretmen Adaylarının Ses Konusundaki Kavram Yanılgılarının İncelenmesi”. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13/1 (February 2012), 43-58.
JAMA ÖZTÜRK N, ATALAY N. Öğretmen Adaylarının Ses Konusundaki Kavram Yanılgılarının İncelenmesi. INUJFE. 2012;13:43–58.
MLA ÖZTÜRK, Nurhan and Nurhan ATALAY. “Öğretmen Adaylarının Ses Konusundaki Kavram Yanılgılarının İncelenmesi”. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 13, no. 1, 2012, pp. 43-58.
Vancouver ÖZTÜRK N, ATALAY N. Öğretmen Adaylarının Ses Konusundaki Kavram Yanılgılarının İncelenmesi. INUJFE. 2012;13(1):43-58.

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.