PDF EndNote BibTex RIS Cite

4th and 5th Grade Students? Opinions About Performance Tasks in Social Studies Course

Year 2011, Volume 12, Issue 3, 19 - 46, 01.06.2011

Abstract

The aim of this study is to state 4th and 5th grade students? point of view about their own performance tasks in the lesson social studies In this study survey was used from the techniques of descriptive research Data were gathered with ?scale of students? opinions about the performance tasks? and ?scale of determination of problems encountered during the process of preparing performance tasks? Study was conducted in 2009 2010 academic year on 992 4th and 5th class students Analysis methods were descriptive statistics frequency percentage and mean and MANOVA In the light of findings ıt was concluded while opinions about participation and problems factors change according to school district; in addition to these opinions about daily life factor change class level

References

 • Acar, M. ve Anıl, D. (2009). Sınıf öğretmenlerinin performans değerlendirme sürecindeki değerlendirme yöntemlerini kullanabilme yeterlilikleri, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. TÜBAV Bilim Dergisi, 2(3), 354-363.
 • Adanalı, K. (2008). Sosyal bilgiler eğitiminde alternatif değerlendirme: 5. sınıf sosyal bilgiler eğitiminin alternatif değerlendirme etkinlikleri açısından değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Adanalı, K. ve Doğanay, A (2010). 5. sınıf sosyal bilgiler eğitiminin alternatif değerlendirme etkinlikleri açısından değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(1), 271-292.
 • Adıgüzel, A. (2009). Yenilenen ilköğretim programının uygulanması sürecinde karşılaşılan sorunlar. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(17), 77- 94.
 • Akdağ, H. ve Çoklar, A. N. (2009). İlköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi proje ve performans görevlerini hazırlarken yararlandıkları kaynaklar, internetin yeri ve karşılaştıkları güçlükler. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2), 1-16.
 • Anılan H. ve Kılıç Z. (2010). Hayat bilgisi dersinde kullanılan performans değerlendirmeye ilişkin öğretmen görüşleri. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(3), 1356- 1369.
 • Arslan, A. S., Kaymakçı Y. D. ve Arslan, S. (2009). Alternatif ölçme değerlendirme etkinliklerinde karşılaşılan problemler: Fen ve teknoloji öğretmenleri örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 1-12.
 • Arslantaş, Ö. (1989). İlkokullarda eğitici kol çalışmalarında karşılaşılan sorunlar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Bahçeci, D. ve Kuru M. (2006). Portfolyo değerlendirmenin insan iskelet sistemi konusunda öğrenci akademik başarısı üzerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 145-162.
 • Baki, A. ve Birgin O. (2002). Matematik eğitiminde alternatif bir değerlendirme olarak bireysel gelişim dosyası uygulaması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Ankara.
 • Baki, A., Birgin, O., Güven, B. ve Karataş, İ. (2004). Bilgisayar destekli bireysel gelişim dosyası (portfolio) uygulaması. 2004 Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, Sabancı Üniversitesi, İstanbul.
 • Bal, A. P. (2009). İlköğretim beşinci sınıf metematik öğretiminde uygulanan ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Bayrakçı, Ö. (2007). İlköğretim sosyal bilgiler dersindeki araştırma ödevlerinin (etkinlik, performans ve proje) öğrencilerin sosyalleşmesine katkısı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Birgin, O. ve Çatlıoğlu, H. (2009). Measurement and assessment (ölçme ve değerlendirme). Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6 (1), 156-161.
 • Birgin, O. ve Gürbüz, R. (2008). Sınıf öğretmenliği adaylarının ölçme ve değerlendirme konusundaki bilgi düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 163-179.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: istatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları. Ankara: Pegem A Yayıncılık
 • Büyüköztürk, Ş. (2003). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Çepni, S. (2007). Ölçme ve değerlendirme, Editör: Emin KARİP, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Çoruhlu, Ş. T., Çepni, S. ve Nas, S. (2009). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin alternatif ölçme-değerlendirme tekniklerini kullanmada karşılaştıkları problemler: Trabzon örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 122-141.
 • Duban, N. ve Küçükyılmaz, A. E. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının alternatif ölçme- değerlendirme yöntem ve tekniklerinin uygulama okullarında kullanımına ilişkin görüşleri. İlköğretim online. 7(3), 769-784.
 • Ersoy, F. A. (2006). Öğretmen adaylarının gelişim dosyasına dayalı değerlendirmeye ilişkin görüşleri. İlköğretim online, 5 (1), 85-95.
 • Gay, L. R., ve Airasian, P. (2000). Educational research: Competencies for analysis and application. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, Inc.
 • Gelbal, S. ve Kelecioğlu H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlilik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145.
 • Karadağ, E. ve Öney, A. (2006). İlköğretim birinci kademede portfolyo dosyalarının değerlendirme aracı olarak kullanılabilirliği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 235-246.
 • Karakuş, F. ve Kösa T. (2009). İlköğretim matematik öğretmenlerinin yeni ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına yönelik görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 181, 184-197.
 • Karagöz, D., Tekerek, M., Kaya, N., Azer, H., Alıç, M.D., Yılbat, B. ve diğerleri (2006). İlköğretim Sosyal Bilgiler 5 Öğretmen Kılavuz Kitabı (2. baskı), MEB Yayınları.
 • Kumandaş, H. (2008). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin performans görevlerine ilişkin tutumlarını etkileyen faktörler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • McMillian, J. H. (1997). Classroom Assessment: Principles and Practice For Effective Standart Based Instruction. Virginia: Prentice Hall.
 • Özoğul, G. ve Sullivan, H. (2009). Student performance and attitudes under formative evaluation by teacher, self and peer evaluators. Education Tech Research , 57, 393– 410.
 • Parmaksız, R. Ş. ve Yanpar, T. (2006). Alternatif değerlendirme yaklaşımlarının sosyal bilgiler öğretiminde kullanılabilirliği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (2), 159-172.
 • Sözer, Er. (1998). Kuramdan uygulamaya sosyal bilgilerin öğretimi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, 50, Eskişehir.
 • Tüysüz, C., Karakuyu, Y. ve Tatar, E. (2010). Fen ve teknoloji dersindeki performans görevlerine yönelik veli tutumlarının belirlenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(1), 111-122.
 • Yelken, T. (2006). İlköğretim sınıf öğretmeni adaylarının sosyal bilgiler dersinde tamamlayıcı değerlendirme yaklaşımları konusundaki görüşleri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 58-75.
 • Yılmaz, M. ve Benli, N. (2011). İlköğretim I. kademede verilen performans görevlerinin öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 250-267.

İlköğretim 4 ve 5 Sınıf Öğrencilerinin Sosyal BilgilerDersinde Hazırladıkları Performans Görevleri Hakkındaki Görüşleri1

Year 2011, Volume 12, Issue 3, 19 - 46, 01.06.2011

Abstract

Bu çalışmanın amacı ilköğretim 4 ve 5 öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde hazırladıkları performans görevleri hakkındaki görüşlerini belirlemektir Çalışmada alan taraması yöntemi kullanılmıştır Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen ?performans görevlerine ilişkin öğrenci görüşleri ölçeği? ve ?performans görevi hazırlama sürecinde öğrencilerin karşılaştıkları sorunları belirleme ölçeği? ile toplanmıştır Çalışma 2009?2010 öğretim yılında 992 ilköğretim 4 ve 5 sınıf öğrencisi üzerinde yürütülmüştür Elde edilen verilerin çözümlenmesinde betimsel istatistik frekans yüzde aritmetik ortalama ve MANOVA testleri kullanılmıştır Elde edilen bulgular ışığında; katılım ve zorluklar faktörüne ilişkin öğrenci görüşlerinin okudukları okula göre değiştiği; bu faktörlerin yanında günlük yaşamla ilişkilendirme faktörüne ilişkin görüşlerinin de sınıf düzeyine göre değiştiği sonucuna ulaşılmıştır

References

 • Acar, M. ve Anıl, D. (2009). Sınıf öğretmenlerinin performans değerlendirme sürecindeki değerlendirme yöntemlerini kullanabilme yeterlilikleri, karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. TÜBAV Bilim Dergisi, 2(3), 354-363.
 • Adanalı, K. (2008). Sosyal bilgiler eğitiminde alternatif değerlendirme: 5. sınıf sosyal bilgiler eğitiminin alternatif değerlendirme etkinlikleri açısından değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Adanalı, K. ve Doğanay, A (2010). 5. sınıf sosyal bilgiler eğitiminin alternatif değerlendirme etkinlikleri açısından değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(1), 271-292.
 • Adıgüzel, A. (2009). Yenilenen ilköğretim programının uygulanması sürecinde karşılaşılan sorunlar. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(17), 77- 94.
 • Akdağ, H. ve Çoklar, A. N. (2009). İlköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi proje ve performans görevlerini hazırlarken yararlandıkları kaynaklar, internetin yeri ve karşılaştıkları güçlükler. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2), 1-16.
 • Anılan H. ve Kılıç Z. (2010). Hayat bilgisi dersinde kullanılan performans değerlendirmeye ilişkin öğretmen görüşleri. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(3), 1356- 1369.
 • Arslan, A. S., Kaymakçı Y. D. ve Arslan, S. (2009). Alternatif ölçme değerlendirme etkinliklerinde karşılaşılan problemler: Fen ve teknoloji öğretmenleri örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 1-12.
 • Arslantaş, Ö. (1989). İlkokullarda eğitici kol çalışmalarında karşılaşılan sorunlar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Bahçeci, D. ve Kuru M. (2006). Portfolyo değerlendirmenin insan iskelet sistemi konusunda öğrenci akademik başarısı üzerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 145-162.
 • Baki, A. ve Birgin O. (2002). Matematik eğitiminde alternatif bir değerlendirme olarak bireysel gelişim dosyası uygulaması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Ankara.
 • Baki, A., Birgin, O., Güven, B. ve Karataş, İ. (2004). Bilgisayar destekli bireysel gelişim dosyası (portfolio) uygulaması. 2004 Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, Sabancı Üniversitesi, İstanbul.
 • Bal, A. P. (2009). İlköğretim beşinci sınıf metematik öğretiminde uygulanan ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarının öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Bayrakçı, Ö. (2007). İlköğretim sosyal bilgiler dersindeki araştırma ödevlerinin (etkinlik, performans ve proje) öğrencilerin sosyalleşmesine katkısı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Birgin, O. ve Çatlıoğlu, H. (2009). Measurement and assessment (ölçme ve değerlendirme). Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6 (1), 156-161.
 • Birgin, O. ve Gürbüz, R. (2008). Sınıf öğretmenliği adaylarının ölçme ve değerlendirme konusundaki bilgi düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 163-179.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: istatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları. Ankara: Pegem A Yayıncılık
 • Büyüköztürk, Ş. (2003). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Çepni, S. (2007). Ölçme ve değerlendirme, Editör: Emin KARİP, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Çoruhlu, Ş. T., Çepni, S. ve Nas, S. (2009). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin alternatif ölçme-değerlendirme tekniklerini kullanmada karşılaştıkları problemler: Trabzon örneği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 122-141.
 • Duban, N. ve Küçükyılmaz, A. E. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının alternatif ölçme- değerlendirme yöntem ve tekniklerinin uygulama okullarında kullanımına ilişkin görüşleri. İlköğretim online. 7(3), 769-784.
 • Ersoy, F. A. (2006). Öğretmen adaylarının gelişim dosyasına dayalı değerlendirmeye ilişkin görüşleri. İlköğretim online, 5 (1), 85-95.
 • Gay, L. R., ve Airasian, P. (2000). Educational research: Competencies for analysis and application. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, Inc.
 • Gelbal, S. ve Kelecioğlu H. (2007). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki yeterlilik algıları ve karşılaştıkları sorunlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 135-145.
 • Karadağ, E. ve Öney, A. (2006). İlköğretim birinci kademede portfolyo dosyalarının değerlendirme aracı olarak kullanılabilirliği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 235-246.
 • Karakuş, F. ve Kösa T. (2009). İlköğretim matematik öğretmenlerinin yeni ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına yönelik görüşleri. Milli Eğitim Dergisi, 181, 184-197.
 • Karagöz, D., Tekerek, M., Kaya, N., Azer, H., Alıç, M.D., Yılbat, B. ve diğerleri (2006). İlköğretim Sosyal Bilgiler 5 Öğretmen Kılavuz Kitabı (2. baskı), MEB Yayınları.
 • Kumandaş, H. (2008). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin performans görevlerine ilişkin tutumlarını etkileyen faktörler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • McMillian, J. H. (1997). Classroom Assessment: Principles and Practice For Effective Standart Based Instruction. Virginia: Prentice Hall.
 • Özoğul, G. ve Sullivan, H. (2009). Student performance and attitudes under formative evaluation by teacher, self and peer evaluators. Education Tech Research , 57, 393– 410.
 • Parmaksız, R. Ş. ve Yanpar, T. (2006). Alternatif değerlendirme yaklaşımlarının sosyal bilgiler öğretiminde kullanılabilirliği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16 (2), 159-172.
 • Sözer, Er. (1998). Kuramdan uygulamaya sosyal bilgilerin öğretimi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, 50, Eskişehir.
 • Tüysüz, C., Karakuyu, Y. ve Tatar, E. (2010). Fen ve teknoloji dersindeki performans görevlerine yönelik veli tutumlarının belirlenmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(1), 111-122.
 • Yelken, T. (2006). İlköğretim sınıf öğretmeni adaylarının sosyal bilgiler dersinde tamamlayıcı değerlendirme yaklaşımları konusundaki görüşleri. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 58-75.
 • Yılmaz, M. ve Benli, N. (2011). İlköğretim I. kademede verilen performans görevlerinin öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 250-267.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Saadettin ŞAHİNER This is me


Ali ARSLAN This is me

Publication Date June 1, 2011
Published in Issue Year 2011, Volume 12, Issue 3

Cite

Bibtex @ { inuefd108630, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2011}, volume = {12}, number = {3}, pages = {19 - 46}, title = {İlköğretim 4 ve 5 Sınıf Öğrencilerinin Sosyal BilgilerDersinde Hazırladıkları Performans Görevleri Hakkındaki Görüşleri1}, key = {cite}, author = {Şahiner, Saadettin and Arslan, Ali} }
APA Şahiner, S. & Arslan, A. (2011). İlköğretim 4 ve 5 Sınıf Öğrencilerinin Sosyal BilgilerDersinde Hazırladıkları Performans Görevleri Hakkındaki Görüşleri1 . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 12 (3) , 19-46 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8698/108630
MLA Şahiner, S. , Arslan, A. "İlköğretim 4 ve 5 Sınıf Öğrencilerinin Sosyal BilgilerDersinde Hazırladıkları Performans Görevleri Hakkındaki Görüşleri1" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (2011 ): 19-46 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8698/108630>
Chicago Şahiner, S. , Arslan, A. "İlköğretim 4 ve 5 Sınıf Öğrencilerinin Sosyal BilgilerDersinde Hazırladıkları Performans Görevleri Hakkındaki Görüşleri1". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (2011 ): 19-46
RIS TY - JOUR T1 - 4th and 5th Grade Students? Opinions About Performance Tasks in Social Studies Course AU - SaadettinŞahiner, AliArslan Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 46 VL - 12 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education İlköğretim 4 ve 5 Sınıf Öğrencilerinin Sosyal BilgilerDersinde Hazırladıkları Performans Görevleri Hakkındaki Görüşleri1 %A Saadettin Şahiner , Ali Arslan %T İlköğretim 4 ve 5 Sınıf Öğrencilerinin Sosyal BilgilerDersinde Hazırladıkları Performans Görevleri Hakkındaki Görüşleri1 %D 2011 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 12 %N 3 %R %U
ISNAD Şahiner, Saadettin , Arslan, Ali . "İlköğretim 4 ve 5 Sınıf Öğrencilerinin Sosyal BilgilerDersinde Hazırladıkları Performans Görevleri Hakkındaki Görüşleri1". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 / 3 (June 2011): 19-46 .
AMA Şahiner S. , Arslan A. İlköğretim 4 ve 5 Sınıf Öğrencilerinin Sosyal BilgilerDersinde Hazırladıkları Performans Görevleri Hakkındaki Görüşleri1. INUJFE. 2011; 12(3): 19-46.
Vancouver Şahiner S. , Arslan A. İlköğretim 4 ve 5 Sınıf Öğrencilerinin Sosyal BilgilerDersinde Hazırladıkları Performans Görevleri Hakkındaki Görüşleri1. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 12(3): 19-46.
IEEE S. Şahiner and A. Arslan , "İlköğretim 4 ve 5 Sınıf Öğrencilerinin Sosyal BilgilerDersinde Hazırladıkları Performans Görevleri Hakkındaki Görüşleri1", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 12, no. 3, pp. 19-46, Jun. 2011

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.