PDF EndNote BibTex RIS Cite

Primary School Students? Perceptions of Principal and Teacher Support Perceived Violence and School Satisfaction

Year 2011, Volume 12, Issue 2, 181 - 199, 01.04.2011

Abstract

This study investigated the perceptions of primary school students? about principal and teacher support perceived violence at school and school satisfaction A total of 3409 students from 6th 7th and 8th grades at 42 primary schools in 14 cities were participated in the study The School Atmosphere Scale was used to gather data Results showed that students? perceptions of school satisfaction were positively related to both teacher support and principal support However student school satisfaction was negatively associated with the perception of school violence Regression analysis indicated that perceived support from teachers and principals were significant predictors of school satisfaction Although perceived school violence did not vary depending on gender significant differences were found in students? perceptions of teacher support principal support and school satisfaction by the variables of gender and grade Several suggestions are presented to enhance student school satisfaction and perceived social support

References

 • Aypay, A., & Eryılmaz, A. (2011). Relationships of high school students’ subjective well-being and school burnout. International Online Journal of Educational Sciences, 3(1), 181–199.
 • Baker, J. A., Dilly, L. J., Aupperlee, J. L., & Patil, S. A. (2003). The developmental context of school satisfaction: Schools as psychologically healthy environments. School Psychology Quarterly, 18(2), 206–221.
 • Bennett-Johnson, E. (2004). The root of school violence: Causes and recommendations for a plan of action. College Student Journal, 38(2), 199–202.
 • Bernard, M. E. (2004). Emotional resilience in children: Implications for rational emotive education. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 4(1), 39–52.
 • Blum, R. (2005). School connectedness: Improving the lives of students. Baltimore, Maryland: Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.
 • Cemalcılar, Z. (2010). Schools as socialisation contexts: Understanding the impact of school climate factors on students’ sense of school belonging. Applied Psychology: An International Review, 59(2), 243–272.
 • Çalık, T. ve Kurt, T. (2010). Okul iklimi ölçeğinin (OİÖ) geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim [Education and Science], 35, 167–180.
 • Dunn, C., Chambers, D., & Rabren, K. (2004). Variables affecting students’ decisions to drop out of school. Remedial and Special Education, 25(5), 314–323.
 • Ervasti, J., Kivimaki, M., Puusniekka, R., Luopa, P., Pentti, J., Suominen, S., Ahola, K., Vahtera, J., & Virtanen, M. (2011). Students’ school satisfaction as predictor of teachers’ sickness absence: A prospective cohort study. European Journal of Public Health, April, 1-6 (first published April 18, 2011).
 • Frey, L. M., & Wilhite, K. (2005). Our five basic needs: Application for understanding the function of behavior. Intervention in School and Clinic, 40(3), 156–160.
 • Glasser, W. (1985). Control theory: A new explanation of how we control our lives. New York: Harper & Row.
 • Glasser, W. (1999). Kişisel özgürlüğün psikolojisi (Choice theory: A new psychology of personal freedom). (Çev. M. İzmirli). İstanbul: Hayat.
 • Heck, R. H. (2009). Teacher effectiveness and student achievement: Investigating a multilevel cross-classified model. Journal of Educational Administration, 47(2), 227–249.
 • Hoy, W. K., & Feldman, J. A. (1987). Organizational health: The concept and its measure. Journal of Research and Development in Education, 20(4), 30–37.
 • Hoy, W. K., Tarter, C. J., & Kottkamp, R. B. (1991). Open schools / healthy schools: Measuring organizational climate. Newbury Park: SAGE.
 • Huebner, E. S., Ash, C., & Laughlin, J. E. (2001). Life experiences, locus of control, and school satisfaction in adolescence. Social Indicators Research, 55, 167– 183.
 • Hunt, M. H., Meyers, J. Davies, G., Meyers, B., Grogg, K. R., & Neel, J. (2002). A comprehensive needs assessment to facilitate prevention of school drop out and violence. Psychology in the School, 39(4), 399–416.
 • Jin, S. U., & Moon, S. M. (2006). A study of well-being and school satisfaction among academically talented students attending a science high school in Korea. Gifted Child Quarterly, 50(2), 169–184.
 • Kapcı, E. G. (2004). İlköğretim öğrencilerinin zorbalığa maruz kalma türünün ve sıklığının depresyon, kaygı ve benlik saygısıyla ilişkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(1), 1–13.
 • Karagülmez, Ç., Dinçyürek, S., Kıralp, Y. ve Şahin, S. (2006). İlkokul 5. sınıf öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. I. Şiddet ve okul: Okul ve çevresinde çocuğa yönelik şiddet ve alınabilecek tedbirler - uluslararası katılımlı sempozyum: Bildiri kitabı (ss. 119–130). İstanbul: MEB-UNICEF.
 • Kepenekçi, Y. K. ve Çınkır, Ş. (2003). Öğrenciler arası zorbalık. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 9, 236–253.
 • Lee, V. E., Smith, J. B., Perry, T. E., & Smylie, M. A. (1999, October). Social support, academic pres, and student achievement: A view from the middle grades in Chicago. Improving Chicago’s Schools. A Report of the Chicago Annenberg Research Project.
 • Malecki, C. K., Demaray, M. K., & Davidson, L. M. (2008). The relationship among social support, victimization, and student adjustment in a predominantly Latino sample. Journal of School Violence, 7(4), 48–71.
 • Öğülmüş, S. (2001). Kişilerarası sorun çözme becerileri ve eğitimi. Ankara: Nobel.
 • Özbay, Y. (1996). Kontrol teorisi ve gerçeklik terapisinin okulda psikolojik hizmetlere getirdiği yeni boyutlar. III. Eğitim Bilimleri Kongresi. Bursa: Uludağ Üniversitesi.
 • Özdemir, S., Sezgin, F., Şirin, H., Karip, E. ve Erkan, S. (2010a). İlköğretim okulu öğrencilerinin okul iklimine ilişkin algılarını yordayan değişkenlerin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], (38), 213–224.
 • Özdemir, S., Yalın, H. İ. ve Sezgin, F. (2008). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Nobel.
 • Palancı, M. ve Özbay, Y. (2005). Lise ve üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı problemlerini gidermeye yönelik gerçeklik terapisi oryantasyonlu yardım programı. Deneysel Olarak Sınanmış Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları II (Editörler: S. Erkan ve A. Kaya). Ankara: Pegem A.
 • Pişkin, M. (2002). Okul zorbalığı: Tanımı, türleri, ilişkili olduğu faktörler ve alınabilecek önlemler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2, 531–562.
 • Saylor, C. F., & Leach, J. B. (2009). Perceived bullying and social support in students accessing special inclusion programming. Journal of Developmental & Physical Disabilities, 21, 69–80.
 • Sezgin, F. ve Özok, D. (2006, Mart). Okulda şiddet olgusunun W. Glasser’in seçim kuramına göre açıklanması. I. Şiddet ve okul: Okul ve çevresinde çocuğa yönelik şiddet ve alınabilecek tedbirler - uluslararası katılımlı sempozyum: Bildiri kitabı (ss. 220–235). İstanbul: MEB – UNICEF.
 • Smyth, E. (1999). Pupil performance, absenteeism and school drop-out: A multi- dimensional analysis. School Effectiveness and School Improvement, 10(4), 480–502.
 • Şahin, İ. (2007). Predicting student satisfaction in distance education and learning environments. Turkish Online Journal of Distance Education, 8(2), 113–119.
 • Turan, S. (1998, October-November). Measuring organizational climate and organizational commitment in the Turkish educational context. Paper Presented at the Annual Meeting of the University Council for Educational Administration. St. Louis, MO (ED 429359).
 • Türnüklü, A., Zoraloğlu, Y. ve Gemici, Y. (2001). İlköğretim okullarında okul yönetimine yansıyan disiplin sorunları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 7, 417–441.
 • Wilner, J. (2011, February). Student satisfaction is key to school success: How much are schools responsible? PsychCentral: Adventures in Positive Psychology with Joe Wilner. http://blogs.psychcentral.com adresinden 26 Mayıs 2011 tarihinde alınmıştır.
 • Woods, E. G. (2006). Reducing the dropout rate. School Improvement Research Series. NW: Regional Educational Laboratory.
 • Yılmaz, K. (2005). İlköğretim okulu öğrencilerinin okul yaşamının niteliğine ilişkin görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 1–9. Servet ÖZDEMİR
 • Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü,
 • Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi A.B.D.
 • Tel: +90 312 202 81 59
 • servetozdemir@yahoo.com Feridun SEZGİN
 • Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
 • Eğitim Bilimleri Bölümü,
 • Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi A.B.D.
 • Tel:+90 0312 2028185 ferudun@gazi.edu.tr

İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Yönetici ve Öğretmen Desteği, Algılanan Şiddet ve Okul Memnuniyetine İlişkin Görüşleri

Year 2011, Volume 12, Issue 2, 181 - 199, 01.04.2011

Abstract

Bu çalışmada, ilköğretim okulu öğrencilerinin algıladıkları yönetici ve öğretmen desteği, şiddet ve okul memnuniyeti araştırılmıştır. Araştırmaya 14 ilde 42 ilköğretim okulundan 6, 7 ve 8. sınıflarda öğrenim gören toplam 3409 öğrenci katılmıştır. Verilerin toplanması amacıyla Okul Atmosferi Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçları öğrencilerin okul memnuniyeti algılarının yönetici ve öğretmen desteği ile pozitif ilişkili olduğunu göstermiştir. Okul memnuniyeti ile algılanan şiddet arasında ise negatif bir ilişki bulunmuştur. Regresyon analizi sonuçları, öğrencilerin okul memnuniyetinin açıklanmasında öğretmen ve yönetici desteğinin anlamlı yordayıcılar olduğunu göstermiştir. Öğrencilerin öğretmen desteği, yönetici desteği ve okul memnuniyeti değişkenlerine ilişkin algıları cinsiyete ve sınıf düzeyine göre anlamlı farklılıklar göstermiştir. Öğrencilerin şiddet algıları ise cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermezken, sınıf düzeyine göre anlamlı şekilde değişmiştir. Öğrencilerde okul memnuniyetinin ve algılanan sosyal desteğin artırılmasına ilişkin öneriler sunulmuştur.

References

 • Aypay, A., & Eryılmaz, A. (2011). Relationships of high school students’ subjective well-being and school burnout. International Online Journal of Educational Sciences, 3(1), 181–199.
 • Baker, J. A., Dilly, L. J., Aupperlee, J. L., & Patil, S. A. (2003). The developmental context of school satisfaction: Schools as psychologically healthy environments. School Psychology Quarterly, 18(2), 206–221.
 • Bennett-Johnson, E. (2004). The root of school violence: Causes and recommendations for a plan of action. College Student Journal, 38(2), 199–202.
 • Bernard, M. E. (2004). Emotional resilience in children: Implications for rational emotive education. Journal of Cognitive and Behavioral Psychotherapies, 4(1), 39–52.
 • Blum, R. (2005). School connectedness: Improving the lives of students. Baltimore, Maryland: Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.
 • Cemalcılar, Z. (2010). Schools as socialisation contexts: Understanding the impact of school climate factors on students’ sense of school belonging. Applied Psychology: An International Review, 59(2), 243–272.
 • Çalık, T. ve Kurt, T. (2010). Okul iklimi ölçeğinin (OİÖ) geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim [Education and Science], 35, 167–180.
 • Dunn, C., Chambers, D., & Rabren, K. (2004). Variables affecting students’ decisions to drop out of school. Remedial and Special Education, 25(5), 314–323.
 • Ervasti, J., Kivimaki, M., Puusniekka, R., Luopa, P., Pentti, J., Suominen, S., Ahola, K., Vahtera, J., & Virtanen, M. (2011). Students’ school satisfaction as predictor of teachers’ sickness absence: A prospective cohort study. European Journal of Public Health, April, 1-6 (first published April 18, 2011).
 • Frey, L. M., & Wilhite, K. (2005). Our five basic needs: Application for understanding the function of behavior. Intervention in School and Clinic, 40(3), 156–160.
 • Glasser, W. (1985). Control theory: A new explanation of how we control our lives. New York: Harper & Row.
 • Glasser, W. (1999). Kişisel özgürlüğün psikolojisi (Choice theory: A new psychology of personal freedom). (Çev. M. İzmirli). İstanbul: Hayat.
 • Heck, R. H. (2009). Teacher effectiveness and student achievement: Investigating a multilevel cross-classified model. Journal of Educational Administration, 47(2), 227–249.
 • Hoy, W. K., & Feldman, J. A. (1987). Organizational health: The concept and its measure. Journal of Research and Development in Education, 20(4), 30–37.
 • Hoy, W. K., Tarter, C. J., & Kottkamp, R. B. (1991). Open schools / healthy schools: Measuring organizational climate. Newbury Park: SAGE.
 • Huebner, E. S., Ash, C., & Laughlin, J. E. (2001). Life experiences, locus of control, and school satisfaction in adolescence. Social Indicators Research, 55, 167– 183.
 • Hunt, M. H., Meyers, J. Davies, G., Meyers, B., Grogg, K. R., & Neel, J. (2002). A comprehensive needs assessment to facilitate prevention of school drop out and violence. Psychology in the School, 39(4), 399–416.
 • Jin, S. U., & Moon, S. M. (2006). A study of well-being and school satisfaction among academically talented students attending a science high school in Korea. Gifted Child Quarterly, 50(2), 169–184.
 • Kapcı, E. G. (2004). İlköğretim öğrencilerinin zorbalığa maruz kalma türünün ve sıklığının depresyon, kaygı ve benlik saygısıyla ilişkisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37(1), 1–13.
 • Karagülmez, Ç., Dinçyürek, S., Kıralp, Y. ve Şahin, S. (2006). İlkokul 5. sınıf öğrencilerinin saldırganlık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. I. Şiddet ve okul: Okul ve çevresinde çocuğa yönelik şiddet ve alınabilecek tedbirler - uluslararası katılımlı sempozyum: Bildiri kitabı (ss. 119–130). İstanbul: MEB-UNICEF.
 • Kepenekçi, Y. K. ve Çınkır, Ş. (2003). Öğrenciler arası zorbalık. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 9, 236–253.
 • Lee, V. E., Smith, J. B., Perry, T. E., & Smylie, M. A. (1999, October). Social support, academic pres, and student achievement: A view from the middle grades in Chicago. Improving Chicago’s Schools. A Report of the Chicago Annenberg Research Project.
 • Malecki, C. K., Demaray, M. K., & Davidson, L. M. (2008). The relationship among social support, victimization, and student adjustment in a predominantly Latino sample. Journal of School Violence, 7(4), 48–71.
 • Öğülmüş, S. (2001). Kişilerarası sorun çözme becerileri ve eğitimi. Ankara: Nobel.
 • Özbay, Y. (1996). Kontrol teorisi ve gerçeklik terapisinin okulda psikolojik hizmetlere getirdiği yeni boyutlar. III. Eğitim Bilimleri Kongresi. Bursa: Uludağ Üniversitesi.
 • Özdemir, S., Sezgin, F., Şirin, H., Karip, E. ve Erkan, S. (2010a). İlköğretim okulu öğrencilerinin okul iklimine ilişkin algılarını yordayan değişkenlerin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], (38), 213–224.
 • Özdemir, S., Yalın, H. İ. ve Sezgin, F. (2008). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Nobel.
 • Palancı, M. ve Özbay, Y. (2005). Lise ve üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı problemlerini gidermeye yönelik gerçeklik terapisi oryantasyonlu yardım programı. Deneysel Olarak Sınanmış Grupla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programları II (Editörler: S. Erkan ve A. Kaya). Ankara: Pegem A.
 • Pişkin, M. (2002). Okul zorbalığı: Tanımı, türleri, ilişkili olduğu faktörler ve alınabilecek önlemler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 2, 531–562.
 • Saylor, C. F., & Leach, J. B. (2009). Perceived bullying and social support in students accessing special inclusion programming. Journal of Developmental & Physical Disabilities, 21, 69–80.
 • Sezgin, F. ve Özok, D. (2006, Mart). Okulda şiddet olgusunun W. Glasser’in seçim kuramına göre açıklanması. I. Şiddet ve okul: Okul ve çevresinde çocuğa yönelik şiddet ve alınabilecek tedbirler - uluslararası katılımlı sempozyum: Bildiri kitabı (ss. 220–235). İstanbul: MEB – UNICEF.
 • Smyth, E. (1999). Pupil performance, absenteeism and school drop-out: A multi- dimensional analysis. School Effectiveness and School Improvement, 10(4), 480–502.
 • Şahin, İ. (2007). Predicting student satisfaction in distance education and learning environments. Turkish Online Journal of Distance Education, 8(2), 113–119.
 • Turan, S. (1998, October-November). Measuring organizational climate and organizational commitment in the Turkish educational context. Paper Presented at the Annual Meeting of the University Council for Educational Administration. St. Louis, MO (ED 429359).
 • Türnüklü, A., Zoraloğlu, Y. ve Gemici, Y. (2001). İlköğretim okullarında okul yönetimine yansıyan disiplin sorunları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 7, 417–441.
 • Wilner, J. (2011, February). Student satisfaction is key to school success: How much are schools responsible? PsychCentral: Adventures in Positive Psychology with Joe Wilner. http://blogs.psychcentral.com adresinden 26 Mayıs 2011 tarihinde alınmıştır.
 • Woods, E. G. (2006). Reducing the dropout rate. School Improvement Research Series. NW: Regional Educational Laboratory.
 • Yılmaz, K. (2005). İlköğretim okulu öğrencilerinin okul yaşamının niteliğine ilişkin görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 1–9. Servet ÖZDEMİR
 • Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü,
 • Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi A.B.D.
 • Tel: +90 312 202 81 59
 • servetozdemir@yahoo.com Feridun SEZGİN
 • Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
 • Eğitim Bilimleri Bölümü,
 • Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi A.B.D.
 • Tel:+90 0312 2028185 ferudun@gazi.edu.tr

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Servet ÖZDEMİR This is me


Feridun SEZGİN This is me

Publication Date April 1, 2011
Published in Issue Year 2011, Volume 12, Issue 2

Cite

Bibtex @ { inuefd108644, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2011}, volume = {12}, number = {2}, pages = {181 - 199}, title = {İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Yönetici ve Öğretmen Desteği, Algılanan Şiddet ve Okul Memnuniyetine İlişkin Görüşleri}, key = {cite}, author = {Özdemir, Servet and Sezgin, Feridun} }
APA Özdemir, S. & Sezgin, F. (2011). İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Yönetici ve Öğretmen Desteği, Algılanan Şiddet ve Okul Memnuniyetine İlişkin Görüşleri . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 12 (2) , 181-199 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8699/108644
MLA Özdemir, S. , Sezgin, F. "İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Yönetici ve Öğretmen Desteği, Algılanan Şiddet ve Okul Memnuniyetine İlişkin Görüşleri" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (2011 ): 181-199 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8699/108644>
Chicago Özdemir, S. , Sezgin, F. "İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Yönetici ve Öğretmen Desteği, Algılanan Şiddet ve Okul Memnuniyetine İlişkin Görüşleri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (2011 ): 181-199
RIS TY - JOUR T1 - Primary School Students? Perceptions of Principal and Teacher Support Perceived Violence and School Satisfaction AU - ServetÖzdemir, FeridunSezgin Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 181 EP - 199 VL - 12 IS - 2 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Yönetici ve Öğretmen Desteği, Algılanan Şiddet ve Okul Memnuniyetine İlişkin Görüşleri %A Servet Özdemir , Feridun Sezgin %T İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Yönetici ve Öğretmen Desteği, Algılanan Şiddet ve Okul Memnuniyetine İlişkin Görüşleri %D 2011 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 12 %N 2 %R %U
ISNAD Özdemir, Servet , Sezgin, Feridun . "İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Yönetici ve Öğretmen Desteği, Algılanan Şiddet ve Okul Memnuniyetine İlişkin Görüşleri". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 / 2 (April 2011): 181-199 .
AMA Özdemir S. , Sezgin F. İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Yönetici ve Öğretmen Desteği, Algılanan Şiddet ve Okul Memnuniyetine İlişkin Görüşleri. INUJFE. 2011; 12(2): 181-199.
Vancouver Özdemir S. , Sezgin F. İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Yönetici ve Öğretmen Desteği, Algılanan Şiddet ve Okul Memnuniyetine İlişkin Görüşleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2011; 12(2): 181-199.
IEEE S. Özdemir and F. Sezgin , "İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Yönetici ve Öğretmen Desteği, Algılanan Şiddet ve Okul Memnuniyetine İlişkin Görüşleri", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 12, no. 2, pp. 181-199, Apr. 2011

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.