PDF EndNote BibTex RIS Cite

Öğretmenlik Uygulaması Sırasında Yansıtma Temelli Rehberlik Çalışmalarının Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişimlerine Katkısı

Year 2010, Volume 11, Issue 3, 75 - 100, 01.06.2010

Abstract

Bu araştırma öğretmen adaylarına öğretmenlik uygulaması sırasında yapılan yansıtma temelli rehberliğin onların mesleki gelişimlerine katkılarını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır On iki öğretmen adayı ile yürütülen araştırmada uygulama öğretim elemanının gözlemleri ve deneyimler üzerine yapılan yansıtıcı sohbetler ile öğretmenlik uygulaması sürecini rehberlik açısından destekleyen bir ortam oluşturulmuştur Araştırmadan elde edilen nicel veriler öğretmen adaylarının özellikle öğrenme öğretme sürecine yönelik gelişmeleri işaret etmektedir Nitel veriler ise öğretmen adaylarına sağlanan sorgulatıcı yansıtıcı ortamların bu gelişmeleri olumlu yönde etkilediğini göstermektedir Araştırmada uygulama sürecinde yansıtma temelli uygulamalarda ilgili kişilerin etkili öğretmen eğitimine ne şekilde katkı sağlayacağına dayalı önerilerde bulunulmuştur

References

 • Aksu, M. B. (2002). Öğretmen adaylarının kendilerini öğretmenlik uygulaması yeterlikleri açısından değerlendirmesi: İnönü üniversitesi eğitim fakültesi örneği. Uluslararası Katılımlı 2000’li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, Marmara Üniversitesi-İstanbul.
 • Aksu, M. B. (2004). Fakülte – okul işbirliği semineri ve uygulama sürecinin değerlendirilmesi: Malatya ili örneği. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi-Malatya.
 • Atkinson, T. ve Claxton, G. (eds) (2000). The intuitive practitioner. Buckingham: Open University Press.
 • Azar, A. (2003). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin görüşlerin yansımaları. Millî Eğitim, (159) 181-194.
 • Battal, N. (1999). YÖK/Dünya bankası millî eğitim geliştirme projesinin değerlendirilmesi (Balıkesir örneği). III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı. MEB Basımevi: Ankara.
 • Cohen, Manion ve Morrison (2000). Research methods in education, (5th ed.), London: Routledge.
 • Cole, P. G. ve Chan, K. S. (1994). Teaching priciples and practice. (2nd ed.), London: Prentice Hall Press.
 • Çimer, A ve Çimer Odabaşı, S. (2002). Öğretmen adaylarının okullardaki uygulama öğretmenlerinin özellikleri hakkındaki görüşleri. 5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı, MEB Basımevi: Ankara.
 • Denscombe, M. (2007). The good research guide for small-scale social research project. (3rd ed), Berkshire: Open University Press.
 • Dewey, J. (1933). How we think: A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process, Boston: D.C. Health Company.
 • Ekiz, D. (2001). Exploring primary school teachers’ preactive teaching and practical theories of teaching science: multiple case studies from Turkey, (Unpublished Doctor of Education Thesis), University of Nottingham, Nottingham. U.K.
 • Ekiz, D. (2003). An analysis of the content of ite curriculum for the primay phase in turkey: theoretical underpinnings and practice. Kastamonu Education Journal, 11(1), 31-52.
 • Ekiz, D. (2006a). Öğretmen eğitimi ve öğretimde yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Ekiz, D. (2006b). Mentoring primary school student teachers in Turkey: seeing it from the perspectives of student teachers and mentors. International Education Journal, 7 (7), 924-934.
 • Ekiz, D. (2006c). Self-observation and peer-observation: reflective diaries of primary student-teachers. Elementary Education Online, 5 (1), 45-57.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Elbaz, F. (1983). Teacher thinking: a study of practical knowledge. London: Croom Helm.
 • Erarslan, A. (2008). Fakülte-okul işbirliği programı: matematik öğretmeni adaylarının okul uygulama dersi üzerine görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 95-105.
 • Glaser, B. ve Strauss, A. (1967). Discovery of grounded theory, Chicago: Aidine.
 • Kiraz, E. (2002). Öğretmen adaylarının hizmet öncesi mesleki gelişiminde uygulama öğretmenlerinin işlevi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1 (2), 183-196.
 • Koç, G. ve Demirel. Ö. (1999). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adayları üzerindeki etkisi. Öğretmen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi-İzmir.
 • Köksal, N. ve Demirel, Ö. (2008). Yansıtıcı düşünmenin öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamalarına katkıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 189-203.
 • Lincoln, Y. S. ve Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry, Beverly Hills, CA: Sage.
 • Merriam, S. B. (1988). Case study research in educcation: a qualitative approach, San Francisco: Jossey-Bass.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. London: Sage Publications.
 • Morine-Dershimer, G. ve Kent, T. (1999). The complex nature and sources of teachers’ pedagogical knowledge. In J. Gess-Rewsome ve N. G. Lederman (eds.), examining pedagogical content knowledge: the construct and its implications for science education, (pp.21-50), London: Kluwer Academic Publishers.
 • Özmen, H. (2008). Okul deneyimi-I ve okul deneyimi-II derslerine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 2537.
 • Paker, T. (2005). Öğretmenlik uygulamasında öğretmen adaylarının uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanlarının yönlendirmesiyle ilgili karşılaştıkları sorunlar. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi: Denizli.
 • Sağ, R. (2008). The expectations of student teachers about cooperating teachers, supervisors, and practice schools. Eurasian Journal of Educational Research, 32, 117-132.
 • Sağlam, A. Ç. ve Sağlam, M. (2004). Öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi derslerinin yürütülmesinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Çağdaş Eğitim. 305, 18-25.
 • Şanal-Erginel, S. (2006). Developing reflective teachers: a study on perception and improvement of refleciton in pre-service teacher education. Unpublished EdD Thesis, METU, Ankara.
 • Şeker, H. Deniz, S. ve Görgen, İ. (2004). Öğretmen yeterlikleri ölçeği, Milli Eğitim Dergisi, 164.
 • Shulman, L. S. (1986). Those who understand: knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15 (2), 4-14.
 • Shulman, L. S. (1987). Knowledge and taching: foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57 (1), 1-23.
 • Wrag, E. C. (1993). Primary teaching skills. London: Routledge.
 • YÖK (1998). Fakülte-okul işbirliği. Ankara: YÖK/Dünya Bankası Yayınları.
 • YÖK. (1997). Okullarda uygulama çalışmaları-orta öğretim. Ankara: YÖK/Dünya Bankası Yayınları.
 • YÖK (1999). Aday öğretmen kılavuzu. Ankara: YÖK/ Dünya Bankası Yayınları

Initial Professional Development of Student TeachersThe Contribution of Reflective based Mentoring to the during Teaching Practice

Year 2010, Volume 11, Issue 3, 75 - 100, 01.06.2010

Abstract

The purpose of this study is to investigate the contribution of reflection based mentoring to the initial professional development of student teachers during teaching practice The study was carried out with twelve student teachers within an environment where the student teachers were provided with reflective dialog by the tutor and mentor concerning their teaching practices Reflective practice was created by the tutor who made observations and took notes about the student teachers? teaching practices in classrooms The quantitative data showed that the student teachers? professional development was observed particularly for the area of learning and teaching and also qualitative data illustrated that reflective environments contributed to the professional development of the student teachers In the study it is recommended that how reflective based mentoring contributes to the development of student teachers by means of those who are involved in teaching practice

References

 • Aksu, M. B. (2002). Öğretmen adaylarının kendilerini öğretmenlik uygulaması yeterlikleri açısından değerlendirmesi: İnönü üniversitesi eğitim fakültesi örneği. Uluslararası Katılımlı 2000’li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, Marmara Üniversitesi-İstanbul.
 • Aksu, M. B. (2004). Fakülte – okul işbirliği semineri ve uygulama sürecinin değerlendirilmesi: Malatya ili örneği. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi-Malatya.
 • Atkinson, T. ve Claxton, G. (eds) (2000). The intuitive practitioner. Buckingham: Open University Press.
 • Azar, A. (2003). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersine ilişkin görüşlerin yansımaları. Millî Eğitim, (159) 181-194.
 • Battal, N. (1999). YÖK/Dünya bankası millî eğitim geliştirme projesinin değerlendirilmesi (Balıkesir örneği). III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı. MEB Basımevi: Ankara.
 • Cohen, Manion ve Morrison (2000). Research methods in education, (5th ed.), London: Routledge.
 • Cole, P. G. ve Chan, K. S. (1994). Teaching priciples and practice. (2nd ed.), London: Prentice Hall Press.
 • Çimer, A ve Çimer Odabaşı, S. (2002). Öğretmen adaylarının okullardaki uygulama öğretmenlerinin özellikleri hakkındaki görüşleri. 5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Bildiriler Kitabı, MEB Basımevi: Ankara.
 • Denscombe, M. (2007). The good research guide for small-scale social research project. (3rd ed), Berkshire: Open University Press.
 • Dewey, J. (1933). How we think: A restatement of the relation of reflective thinking to the educative process, Boston: D.C. Health Company.
 • Ekiz, D. (2001). Exploring primary school teachers’ preactive teaching and practical theories of teaching science: multiple case studies from Turkey, (Unpublished Doctor of Education Thesis), University of Nottingham, Nottingham. U.K.
 • Ekiz, D. (2003). An analysis of the content of ite curriculum for the primay phase in turkey: theoretical underpinnings and practice. Kastamonu Education Journal, 11(1), 31-52.
 • Ekiz, D. (2006a). Öğretmen eğitimi ve öğretimde yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Ekiz, D. (2006b). Mentoring primary school student teachers in Turkey: seeing it from the perspectives of student teachers and mentors. International Education Journal, 7 (7), 924-934.
 • Ekiz, D. (2006c). Self-observation and peer-observation: reflective diaries of primary student-teachers. Elementary Education Online, 5 (1), 45-57.
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Elbaz, F. (1983). Teacher thinking: a study of practical knowledge. London: Croom Helm.
 • Erarslan, A. (2008). Fakülte-okul işbirliği programı: matematik öğretmeni adaylarının okul uygulama dersi üzerine görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 95-105.
 • Glaser, B. ve Strauss, A. (1967). Discovery of grounded theory, Chicago: Aidine.
 • Kiraz, E. (2002). Öğretmen adaylarının hizmet öncesi mesleki gelişiminde uygulama öğretmenlerinin işlevi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1 (2), 183-196.
 • Koç, G. ve Demirel. Ö. (1999). Öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adayları üzerindeki etkisi. Öğretmen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi-İzmir.
 • Köksal, N. ve Demirel, Ö. (2008). Yansıtıcı düşünmenin öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamalarına katkıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 189-203.
 • Lincoln, Y. S. ve Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry, Beverly Hills, CA: Sage.
 • Merriam, S. B. (1988). Case study research in educcation: a qualitative approach, San Francisco: Jossey-Bass.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. London: Sage Publications.
 • Morine-Dershimer, G. ve Kent, T. (1999). The complex nature and sources of teachers’ pedagogical knowledge. In J. Gess-Rewsome ve N. G. Lederman (eds.), examining pedagogical content knowledge: the construct and its implications for science education, (pp.21-50), London: Kluwer Academic Publishers.
 • Özmen, H. (2008). Okul deneyimi-I ve okul deneyimi-II derslerine ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 2537.
 • Paker, T. (2005). Öğretmenlik uygulamasında öğretmen adaylarının uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanlarının yönlendirmesiyle ilgili karşılaştıkları sorunlar. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi: Denizli.
 • Sağ, R. (2008). The expectations of student teachers about cooperating teachers, supervisors, and practice schools. Eurasian Journal of Educational Research, 32, 117-132.
 • Sağlam, A. Ç. ve Sağlam, M. (2004). Öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi derslerinin yürütülmesinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. Çağdaş Eğitim. 305, 18-25.
 • Şanal-Erginel, S. (2006). Developing reflective teachers: a study on perception and improvement of refleciton in pre-service teacher education. Unpublished EdD Thesis, METU, Ankara.
 • Şeker, H. Deniz, S. ve Görgen, İ. (2004). Öğretmen yeterlikleri ölçeği, Milli Eğitim Dergisi, 164.
 • Shulman, L. S. (1986). Those who understand: knowledge growth in teaching. Educational Researcher, 15 (2), 4-14.
 • Shulman, L. S. (1987). Knowledge and taching: foundations of the new reform. Harvard Educational Review, 57 (1), 1-23.
 • Wrag, E. C. (1993). Primary teaching skills. London: Routledge.
 • YÖK (1998). Fakülte-okul işbirliği. Ankara: YÖK/Dünya Bankası Yayınları.
 • YÖK. (1997). Okullarda uygulama çalışmaları-orta öğretim. Ankara: YÖK/Dünya Bankası Yayınları.
 • YÖK (1999). Aday öğretmen kılavuzu. Ankara: YÖK/ Dünya Bankası Yayınları

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Nevzat YİĞİT This is me


Nedim ALEV This is me


Durmuş EKİZ This is me

Publication Date June 1, 2010
Published in Issue Year 2010, Volume 11, Issue 3

Cite

Bibtex @ { inuefd108658, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2010}, volume = {11}, number = {3}, pages = {75 - 100}, title = {Öğretmenlik Uygulaması Sırasında Yansıtma Temelli Rehberlik Çalışmalarının Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişimlerine Katkısı}, key = {cite}, author = {Yiğit, Nevzat and Alev, Nedim and Ekiz, Durmuş} }
APA Yiğit, N. , Alev, N. & Ekiz, D. (2010). Öğretmenlik Uygulaması Sırasında Yansıtma Temelli Rehberlik Çalışmalarının Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişimlerine Katkısı . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 11 (3) , 75-100 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8701/108658
MLA Yiğit, N. , Alev, N. , Ekiz, D. "Öğretmenlik Uygulaması Sırasında Yansıtma Temelli Rehberlik Çalışmalarının Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişimlerine Katkısı" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (2010 ): 75-100 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8701/108658>
Chicago Yiğit, N. , Alev, N. , Ekiz, D. "Öğretmenlik Uygulaması Sırasında Yansıtma Temelli Rehberlik Çalışmalarının Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişimlerine Katkısı". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 (2010 ): 75-100
RIS TY - JOUR T1 - Initial Professional Development of Student TeachersThe Contribution of Reflective based Mentoring to the during Teaching Practice AU - NevzatYiğit, NedimAlev, DurmuşEkiz Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 100 VL - 11 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Öğretmenlik Uygulaması Sırasında Yansıtma Temelli Rehberlik Çalışmalarının Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişimlerine Katkısı %A Nevzat Yiğit , Nedim Alev , Durmuş Ekiz %T Öğretmenlik Uygulaması Sırasında Yansıtma Temelli Rehberlik Çalışmalarının Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişimlerine Katkısı %D 2010 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 11 %N 3 %R %U
ISNAD Yiğit, Nevzat , Alev, Nedim , Ekiz, Durmuş . "Öğretmenlik Uygulaması Sırasında Yansıtma Temelli Rehberlik Çalışmalarının Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişimlerine Katkısı". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 11 / 3 (June 2010): 75-100 .
AMA Yiğit N. , Alev N. , Ekiz D. Öğretmenlik Uygulaması Sırasında Yansıtma Temelli Rehberlik Çalışmalarının Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişimlerine Katkısı. INUJFE. 2010; 11(3): 75-100.
Vancouver Yiğit N. , Alev N. , Ekiz D. Öğretmenlik Uygulaması Sırasında Yansıtma Temelli Rehberlik Çalışmalarının Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişimlerine Katkısı. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2010; 11(3): 75-100.
IEEE N. Yiğit , N. Alev and D. Ekiz , "Öğretmenlik Uygulaması Sırasında Yansıtma Temelli Rehberlik Çalışmalarının Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişimlerine Katkısı", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 11, no. 3, pp. 75-100, Jun. 2010

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.