PDF EndNote BibTex RIS Cite

The Variables Predicting the Appointment of Candidate Teachers to Primary Schools

Year 2009, Volume 10, Issue 3, 183 - 199, 01.06.2009

Abstract

The purpose of this study was to examine the variables that predict the appointment status of candidate teachers as a result of the Public Personnel Selection Test PPST In this study an answer was searched for the question ?Do certain demographic variables PPST standard scores University Student Selection Test scores students? achievement results in professional courses and grade point average GPA of students have any effect on the appointment status of teacher candidates?? Since the dependent variable of this study was categorical appointed not appointed logistics regression technique was used In the regression model some variables such as divisions of teacher candidates and GPA were found to be important predictors The classification success level of variables included in the equation was found to be 72 Based on these findings it is concluded that some of the variables taken into consideration in this study have an important effect on the appointment status of teacher candidates

References

 • Albayrak, A.S. (2006). Lojisitik regresyon analizi. Ş. Kalaycı (Ed.) SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikler. Ankara: Asil Yayınları.
 • Alpar, R. (2003). Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel yöntemlere giriş 1. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Balcı, A. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem teknik ve ilkeler. Ankara: TDFO Yayıncılık.
 • Baştürk, R. (2007). Investigation of appointing teachers employed in the public education institutions in Turkey. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33: 33-40. http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/200733RAMAZAN%20BA%C5%9ET%C3%9CRK.pdf 19.12.2009'da alındı.
 • Baştürk, R. (2008). Fen ve teknoloji alanı öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavı başarılarının yordanması. İlköğretim Online, 7(2), 323–332. http://ilkogretim-online.org.tr 3 Mayıs 2008’da alındı.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: istatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Eraslan, L. (2004). Öğretmenlik mesleğine girişte Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yönteminin değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1),1-31. http://www.insanbilimleri.com/ojs/index.php/uib/article/view Article/167, 19 Aralık 2009'da alındı.
 • Ergün, M. (2005). İlköğretim okulları öğretmen adaylarının KPSS’deki başarı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi (Kastamonu ili örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi. 13(2), 311-326.
 • Gay, L. R., & Airasian, P. (2000). Educational research: Competencies for analysis and application. (6th ed.). New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
 • George, D. ve Mallery, P. (2000). SPSS for Windows step-by-step: A simple guide and reference. (Second Edition). Boston: Allyn and Bacon.
 • Hensher, D. A. ve Johnson, L. W. (1981). Applied discrete-choice modelling. New York; Halsted Press.
 • Kösterelioğlu, İ., Kösterelioğlu, M.A. ve Kaplan, S. (2007). Kamu personeli seçme sınavı ile lisans başarısı arasındaki ilişkilerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül 2007. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye.
 • MEB. (2007). Öğretmen eğitimi bileşeni. http://oyegm.meb.gov.tr/yet/gelistirme_sureci.htm 13 Şubat 2007 tarihinde alındı.
 • Menard. S. (1995). Aplied logistic regression analysis. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • ÖSYM. (2007). Kamu personeli seçme sınavı (KPSS) – 2007 kılavuzu. Ankara: Meteksan.
 • Özçınar, H. (2006). KPSS sonuçlarının veri madenciliği yöntemleriyle tahmin edilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • RESMÎ GAZETE. (2002). Kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmelik. 3 Mayıs 2002 - Sayı: 24744.
 • Şahin, Ç. (2007). Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile kamu personeli seçme sınavı (KPSS) eğitim bilimleri testlerindeki başarılar arasındaki ilişkiler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Tabachnick, B.G. ve Fidell, L. S. (2001). Using multivariate statistics. (Fourth Edition) Boston: Allyn&Bacon.
 • Yeşil, R., Korkmaz, Ö. ve Kaya S. (2009). Eğitim fakültesindeki akademik başarının Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndaki başarı üzerinde etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 19(2), 149–160. http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt19/sayi2/149-160.pdf 19 Aralık 2009'da alındı.

Öğretmen Adaylarının İlköğretim Okullarına Atanma Durumunu Yordayan Değişkenler

Year 2009, Volume 10, Issue 3, 183 - 199, 01.06.2009

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonrası atanma durumlarını yordayan değişkenleri saptamaktır. Bu araştırmada, “Bazı demografik değişkenler, atamada kullanılan KPSS standart puanı, Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) puanları, öğrencilerin meslek derslerindeki başarı puanları ve genel akademik ortalamaları öğrencilerin öğretmenliğe atamaları üzerinde etkili midir?” sorusuna yanıt aranmıştır. Araştırmada bağımlı değişken kategorik olduğundan lojistik regresyon tekniğinden yararlanılmıştır. Kurulan regresyon modelinde özellikle ana bilim dalı ve genel ortalama değişkenlerinin önemli yordayıcılar olduğu görülmüştür. Denkleme giren değişkenlerin atanan ve atanamayan öğrencileri doğru sınıflama düzeyi ise % 72 bulunmuştur. Bu bulgulara dayanarak öğrencilerin KPSS sonucunda atanma durumlarına, ele alınan değişkenlerden bir kısmının önemli etkisi olduğu sonucuna varılmıştır.

References

 • Albayrak, A.S. (2006). Lojisitik regresyon analizi. Ş. Kalaycı (Ed.) SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikler. Ankara: Asil Yayınları.
 • Alpar, R. (2003). Uygulamalı çok değişkenli istatistiksel yöntemlere giriş 1. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Balcı, A. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem teknik ve ilkeler. Ankara: TDFO Yayıncılık.
 • Baştürk, R. (2007). Investigation of appointing teachers employed in the public education institutions in Turkey. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33: 33-40. http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/200733RAMAZAN%20BA%C5%9ET%C3%9CRK.pdf 19.12.2009'da alındı.
 • Baştürk, R. (2008). Fen ve teknoloji alanı öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavı başarılarının yordanması. İlköğretim Online, 7(2), 323–332. http://ilkogretim-online.org.tr 3 Mayıs 2008’da alındı.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: istatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Eraslan, L. (2004). Öğretmenlik mesleğine girişte Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yönteminin değerlendirilmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1),1-31. http://www.insanbilimleri.com/ojs/index.php/uib/article/view Article/167, 19 Aralık 2009'da alındı.
 • Ergün, M. (2005). İlköğretim okulları öğretmen adaylarının KPSS’deki başarı düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi (Kastamonu ili örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi. 13(2), 311-326.
 • Gay, L. R., & Airasian, P. (2000). Educational research: Competencies for analysis and application. (6th ed.). New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
 • George, D. ve Mallery, P. (2000). SPSS for Windows step-by-step: A simple guide and reference. (Second Edition). Boston: Allyn and Bacon.
 • Hensher, D. A. ve Johnson, L. W. (1981). Applied discrete-choice modelling. New York; Halsted Press.
 • Kösterelioğlu, İ., Kösterelioğlu, M.A. ve Kaplan, S. (2007). Kamu personeli seçme sınavı ile lisans başarısı arasındaki ilişkilerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül 2007. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, Türkiye.
 • MEB. (2007). Öğretmen eğitimi bileşeni. http://oyegm.meb.gov.tr/yet/gelistirme_sureci.htm 13 Şubat 2007 tarihinde alındı.
 • Menard. S. (1995). Aplied logistic regression analysis. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • ÖSYM. (2007). Kamu personeli seçme sınavı (KPSS) – 2007 kılavuzu. Ankara: Meteksan.
 • Özçınar, H. (2006). KPSS sonuçlarının veri madenciliği yöntemleriyle tahmin edilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • RESMÎ GAZETE. (2002). Kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmelik. 3 Mayıs 2002 - Sayı: 24744.
 • Şahin, Ç. (2007). Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile kamu personeli seçme sınavı (KPSS) eğitim bilimleri testlerindeki başarılar arasındaki ilişkiler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Tabachnick, B.G. ve Fidell, L. S. (2001). Using multivariate statistics. (Fourth Edition) Boston: Allyn&Bacon.
 • Yeşil, R., Korkmaz, Ö. ve Kaya S. (2009). Eğitim fakültesindeki akademik başarının Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndaki başarı üzerinde etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 19(2), 149–160. http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt19/sayi2/149-160.pdf 19 Aralık 2009'da alındı.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Nuri DOĞAN This is me


Ali Ekber ŞAHİN This is me

Publication Date June 1, 2009
Published in Issue Year 2009, Volume 10, Issue 3

Cite

Bibtex @ { inuefd108684, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2009}, volume = {10}, number = {3}, pages = {183 - 199}, title = {Öğretmen Adaylarının İlköğretim Okullarına Atanma Durumunu Yordayan Değişkenler}, key = {cite}, author = {Doğan, Nuri and Şahin, Ali Ekber} }
APA Doğan, N. & Şahin, A. E. (2009). Öğretmen Adaylarının İlköğretim Okullarına Atanma Durumunu Yordayan Değişkenler . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 10 (3) , 183-199 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8704/108684
MLA Doğan, N. , Şahin, A. E. "Öğretmen Adaylarının İlköğretim Okullarına Atanma Durumunu Yordayan Değişkenler" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2009 ): 183-199 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8704/108684>
Chicago Doğan, N. , Şahin, A. E. "Öğretmen Adaylarının İlköğretim Okullarına Atanma Durumunu Yordayan Değişkenler". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2009 ): 183-199
RIS TY - JOUR T1 - The Variables Predicting the Appointment of Candidate Teachers to Primary Schools AU - NuriDoğan, Ali EkberŞahin Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 183 EP - 199 VL - 10 IS - 3 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Öğretmen Adaylarının İlköğretim Okullarına Atanma Durumunu Yordayan Değişkenler %A Nuri Doğan , Ali Ekber Şahin %T Öğretmen Adaylarının İlköğretim Okullarına Atanma Durumunu Yordayan Değişkenler %D 2009 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 10 %N 3 %R %U
ISNAD Doğan, Nuri , Şahin, Ali Ekber . "Öğretmen Adaylarının İlköğretim Okullarına Atanma Durumunu Yordayan Değişkenler". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 / 3 (June 2009): 183-199 .
AMA Doğan N. , Şahin A. E. Öğretmen Adaylarının İlköğretim Okullarına Atanma Durumunu Yordayan Değişkenler. INUJFE. 2009; 10(3): 183-199.
Vancouver Doğan N. , Şahin A. E. Öğretmen Adaylarının İlköğretim Okullarına Atanma Durumunu Yordayan Değişkenler. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 10(3): 183-199.
IEEE N. Doğan and A. E. Şahin , "Öğretmen Adaylarının İlköğretim Okullarına Atanma Durumunu Yordayan Değişkenler", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 10, no. 3, pp. 183-199, Jun. 2009

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.