PDF EndNote BibTex RIS Cite

Characteristics Problems and Needs of Multigrade Class Teachers in Burdur

Year 2009, Volume 10, Issue 1, 37 - 56, 01.02.2009

Abstract

This study aims at describing the characteristics problems and needs of primary teachers who carry out the multigrade class practices in Burdur The study was conducted through the survey model and data were obtained from teachers of multigrade classes through Schools with Multigrade Classes Questionnaire A total of 38 teachers participated to the research Frequency and percentage statistics were used in the data analysis In the study a significant number of teachers of multigrade classes consisted of mid age group males who reside in provinces and towns More than half were graduates of class teacher education programs though they had not taken any classes or courses related to multigrade classes and they perform their teaching duties alongside school administration duties It was found that the problems that teachers encounter concentrate on school administration instructional programs instruction and assessment and socioeconomic environment Teachers of multigrade classes state that an in service training program for multigrade class practices to be offered should include content addressing school administration instructional programs instructional conditions and assessment

References

 • Aksoy, N. (2008a). Multigrade schooling in Turkey: an overview. International Journal of Educational Development, 28, 218-228.
 • Aksoy, N. (2008b). Birleştirilmiş sınıflarda eğitim-öğretim: genç ve deneyimsiz öğretmenlerin görüşlerine dayalı bir araştırma. Eğitim Bilim Toplum.6 (21), 83-108.
 • Allen, J. (1997). Enhancing the effectiveness of single-teacher schools and multi-grade classes. UNESCO in Collaboration with the Royal Ministry of Education Research and Church Affairs, Norway.
 • Binbaşıoğlu, C. (1961). Birleştirilmiş sınıflarda öğretim rehberi. İstanbul: İzmir Matbaası.
 • Birch, I. ve Lally, M.. (1995). Multigrade teaching in primary schools. UNESCO: Asia- Pacific http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001038/103817e.pdf, 15 Kasım 2007’de alındı. Educational Innovation for Development.
 • Burdur Milli Eğitim Müdürlüğü. (2007). 2006–2007 öğretim yılı birleştirilmiş sınıflarla ilgili veriler. (Çoğaltma).
 • Burdur Milli Eğitim Müdürlüğü. (2008). 2007-2008 öğretim yılı 1. döneminde hizmetiçi eğitim http://burdur.meb.gov.tr/hizmetici/hizmetici.html.15 Mayıs 2008’de alındı.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PegemA Yayıncılık. Collingwood, I. (1991). Multiclass teaching in primary schools. http://www.ioe.ac.uk/multigrade/fulltext/fulltextCollingwood.pdf, 15 Kasım 2007’de alındı.
 • Cornish, L. (2006). Parents’ view of composite classes in an Australian school. http://www.aare.edu.au /aer/online/0602h.pdf, 25 Kasım 2007’de alındı.
 • Dursun, F. (2006). Birleştirilmiş sınıflarda eğitim sorunları ve çözüm önerileri. http://sosyalb.gop.edu.tr/dergis2/makale%203.pdf. 15 Aralık 2007’de alındı.
 • Erdem, A. R., Kamacı, S. ve Aydemir, T. (2005). Birleştirilmiş sınıfları okutan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar: Denizli örneği. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 1 (1-2), 3-13.
 • Gaustad, J. (1997). Building support for multiage education. ERIC Veri Tabanı ED 409 604. (Özet). M. Gayfer, (Ed). (1991). The multi-grade classroom: myth and reality. http://books.google.com/books?hl=tr&lr=&id=QnI1xJbQC5UC&oi=fnd&pg=PA1& dq=The+Multi-Age+Classroom:+Myth+and+Reality.+A+ Gayfer&ots=U0nTAgYi-E&sig=VibxpvITT6bDjsgP9qmR2o Cjwiw#PPP7,M1, 24 Aralık 2007’de alındı. Canadian+Study,+
 • Gibson, I., W. (1994). Policy, practice, and need in the professional preparation of teachers for rural teaching. Journal of Research in Rural Education. Spring, 10 (1), 68-77.
 • Jakobson, E. (2007). Teachers' views of multigrade classes. Estonian case. (Yayınlanmamış Doktora tezi). Tartu Üniversitesi, Estonya.
 • Joubert, J. (2007). Adapted/adjusted curriculum for multigraded teaching in Africa: a real solution? http://www.ioe.ac.uk/multigrade/fulltext/ fulltextJoubert. pdf, 15 Kasım 2007’de alındı.
 • Kalaoja, E. (ed.) 2002. Viewpoints on village schools and their development. A publication of the Kajaani Department of Teacher Education, University of Oulu. Series A: Research rcpofls 2112002.
 • Kannapel, P. J., DeYoung, A. J. (1999). The rural school problem in 1999: a review and critiqe of the literatur. Journal of Research in Rural Education, 15 ( 2), 67-79.
 • Keyder, Ç. ve Üstündağ, N. (2006). Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kalkınmasında sosyal politikalar. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da sosyal ve ekonomik öncelikler raporu Bölüm IV. TESEV. http://www.spf.boun.edu.tr/docs/TESEV-GDDA-Bolum4.pdf. 15 Ocak 2008’de alındı.
 • Khan, J. W. ve Khan, S. A. (2007). School improvement in a multigrade situation. an action research http://k1.ioe.ac.uk/multigrade/fulltext/fulltextKhanandKhan.pdf. 15 Aralık 2007’de alındı. out in Chitral-Pakistan
 • Köksal, K. (2006). Birleştirilmiş sınıflarda öğretim. (4. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Little, A. W. (1995). Multi-grade teaching - a review of research and practice http://www.dfid.gov.uk/Pubs/files/mulgradeteachedpaper12.pdf. 17 Kasım 2007’de alındı.
 • Little, A. W. (Ed). (2006). Education for all and multigrade teaching: challenges and opportunities. educational+policy/book/978-1-4020-4590-5, 20 Ocak 2008’de alındı. Springer.
 • http://www.springer.com/education/
 • Little, A.W. ve Pridmore, P. (2004). The MUSE training programme: a final evaluation. web:http://www.ioe.ac.uk/multigrade/fulltext/fulltextReportOct2004.pdf. 1 Aralık 2007’de alındı. (2007). MEB. Taşımalı ilköğretim uygulaması.
 • http://iogm.meb.gov.tr/
 • pages.php?page=sube&id=13. 25 Kasım 2007’de alındı. MEB. (2008). Katılımcı
 • listeleri-etkinlik programları.
 • http://hedb.meb.gov.tr/faaliyet/faaliyet.asp?search_fd2=%2Abirle%FEtirilmi%
 • FE+s%FDn%FDflar%2A&search_fd3=%3E%3D17%2D01%2D2005, 15 Mayıs 2008’de alındı.
 • Ministry of Education of Ontario. (2007). Combined grades. http://www.edu.gov.on.ca. 01 Aralık 2007’de alındı.
 • Murphy, P. J. ve Angelski, K. (1997). Rural teacher mobility: a report from British Columbia. http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&ERICExtSearch_Search Value_0=%22Murphy+Peter+J.%22&ERICExtSearch_SearchType_0=au&_pageLa bel=RecordDetails&objectId=0900019b8010ef5c&accno=EJ539966&_nfls=false, 15 Aralık 2007. (Özet). Veri Tabanı EJ539966,
 • Özben, K. (1997). Birleştirilmiş sınıf uygulamasında karşılaşılan sorunlar. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Semerci, N., Keremgil, S., Meral, E., Pullu, S. ve Çetintaş, S. (2007). Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin yeni ilköğretim programına ilişkin görüşleri. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 499-504.
 • Şahin, A. E. (2003). Birleştirilmiş sınıflar uygulamasına ilişkin öğretmen görüşleri, http://www.egitimdergisi.hacettepe.edu.tr/200325ALİ%20EKBER%20ŞAHİN.pdf, 01 Ocak 2008’de alındı.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM). (2007). Milli eğitim bakanlığı bütçesi üzerine konuşmalar. 2007’de alındı. 27 Aralık
 • UNESCO/APEID. (1989). Multigrade teaching in single teacher primary schools. Bangkok: UNESCO principal regional office for Asia and the Pacific. In A. W. Little. (1995). Multi-grade http://www.dfid.gov.uk/Pubs/files/mulgradeteachedpaper12.pdf. 13 Kasım 2007’de alındı. - A review of research and practice.
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı. (2007). Program içerikleri: sınıf öğretmenliği lisans programı. http://www.yok.gov.tr/duyuru/yok_ogretmen_kitabi.pdf. 15 Ocak 2007 tarihinde alındı.

Burdur?daki Birlestirilmis Sınıf Öğretmenlerinin Özellikleri Sorunları ve İhtiyaçları

Year 2009, Volume 10, Issue 1, 37 - 56, 01.02.2009

Abstract

Bu arastırmada Burdur?daki birlestirilmis sınıf uygulamasını yürüten sınıf öğretmenlerinin özellikleri sorunları ve ihtiyaçları incelemek amaçlanmıstır Tarama modeliyle yürütülen arastırmada veriler Birlestirilmis Sınıflı Okullar Anketi aracılığıyla birlestirilmis sınıf öğretmenlerinden elde edilmistir Arastırmaya 38 sınıf öğretmeni katılmıstır Verilerin çözümlenmesinde frekans ve yüzde istatistikleri kullanılmıstır Arastırmada birlestirilmis sınıf öğretmenlerinin önemli bir kısmının erkek ve orta yas grubunda olduğu il ve ilçelerde konakladığı saptanmıstır Yine yarıdan fazlasının sınıf öğretmenliği lisans programından mezun olmakla birlikte birlestirilmis sınıflarda eğitim ile ilgili herhangi bir ders ya da kurs almadıkları saptanmıstır Burdur?daki birlestirilmis sınıf öğretmenlerinin önemli sorunlarının ve ihtiyaçlarının çevre etmenin de içinde olduğu okul yönetimi eğitim durumu ve öğretim programları konularında yoğunlastığı belirlenmistir

References

 • Aksoy, N. (2008a). Multigrade schooling in Turkey: an overview. International Journal of Educational Development, 28, 218-228.
 • Aksoy, N. (2008b). Birleştirilmiş sınıflarda eğitim-öğretim: genç ve deneyimsiz öğretmenlerin görüşlerine dayalı bir araştırma. Eğitim Bilim Toplum.6 (21), 83-108.
 • Allen, J. (1997). Enhancing the effectiveness of single-teacher schools and multi-grade classes. UNESCO in Collaboration with the Royal Ministry of Education Research and Church Affairs, Norway.
 • Binbaşıoğlu, C. (1961). Birleştirilmiş sınıflarda öğretim rehberi. İstanbul: İzmir Matbaası.
 • Birch, I. ve Lally, M.. (1995). Multigrade teaching in primary schools. UNESCO: Asia- Pacific http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001038/103817e.pdf, 15 Kasım 2007’de alındı. Educational Innovation for Development.
 • Burdur Milli Eğitim Müdürlüğü. (2007). 2006–2007 öğretim yılı birleştirilmiş sınıflarla ilgili veriler. (Çoğaltma).
 • Burdur Milli Eğitim Müdürlüğü. (2008). 2007-2008 öğretim yılı 1. döneminde hizmetiçi eğitim http://burdur.meb.gov.tr/hizmetici/hizmetici.html.15 Mayıs 2008’de alındı.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PegemA Yayıncılık. Collingwood, I. (1991). Multiclass teaching in primary schools. http://www.ioe.ac.uk/multigrade/fulltext/fulltextCollingwood.pdf, 15 Kasım 2007’de alındı.
 • Cornish, L. (2006). Parents’ view of composite classes in an Australian school. http://www.aare.edu.au /aer/online/0602h.pdf, 25 Kasım 2007’de alındı.
 • Dursun, F. (2006). Birleştirilmiş sınıflarda eğitim sorunları ve çözüm önerileri. http://sosyalb.gop.edu.tr/dergis2/makale%203.pdf. 15 Aralık 2007’de alındı.
 • Erdem, A. R., Kamacı, S. ve Aydemir, T. (2005). Birleştirilmiş sınıfları okutan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlar: Denizli örneği. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 1 (1-2), 3-13.
 • Gaustad, J. (1997). Building support for multiage education. ERIC Veri Tabanı ED 409 604. (Özet). M. Gayfer, (Ed). (1991). The multi-grade classroom: myth and reality. http://books.google.com/books?hl=tr&lr=&id=QnI1xJbQC5UC&oi=fnd&pg=PA1& dq=The+Multi-Age+Classroom:+Myth+and+Reality.+A+ Gayfer&ots=U0nTAgYi-E&sig=VibxpvITT6bDjsgP9qmR2o Cjwiw#PPP7,M1, 24 Aralık 2007’de alındı. Canadian+Study,+
 • Gibson, I., W. (1994). Policy, practice, and need in the professional preparation of teachers for rural teaching. Journal of Research in Rural Education. Spring, 10 (1), 68-77.
 • Jakobson, E. (2007). Teachers' views of multigrade classes. Estonian case. (Yayınlanmamış Doktora tezi). Tartu Üniversitesi, Estonya.
 • Joubert, J. (2007). Adapted/adjusted curriculum for multigraded teaching in Africa: a real solution? http://www.ioe.ac.uk/multigrade/fulltext/ fulltextJoubert. pdf, 15 Kasım 2007’de alındı.
 • Kalaoja, E. (ed.) 2002. Viewpoints on village schools and their development. A publication of the Kajaani Department of Teacher Education, University of Oulu. Series A: Research rcpofls 2112002.
 • Kannapel, P. J., DeYoung, A. J. (1999). The rural school problem in 1999: a review and critiqe of the literatur. Journal of Research in Rural Education, 15 ( 2), 67-79.
 • Keyder, Ç. ve Üstündağ, N. (2006). Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kalkınmasında sosyal politikalar. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da sosyal ve ekonomik öncelikler raporu Bölüm IV. TESEV. http://www.spf.boun.edu.tr/docs/TESEV-GDDA-Bolum4.pdf. 15 Ocak 2008’de alındı.
 • Khan, J. W. ve Khan, S. A. (2007). School improvement in a multigrade situation. an action research http://k1.ioe.ac.uk/multigrade/fulltext/fulltextKhanandKhan.pdf. 15 Aralık 2007’de alındı. out in Chitral-Pakistan
 • Köksal, K. (2006). Birleştirilmiş sınıflarda öğretim. (4. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Little, A. W. (1995). Multi-grade teaching - a review of research and practice http://www.dfid.gov.uk/Pubs/files/mulgradeteachedpaper12.pdf. 17 Kasım 2007’de alındı.
 • Little, A. W. (Ed). (2006). Education for all and multigrade teaching: challenges and opportunities. educational+policy/book/978-1-4020-4590-5, 20 Ocak 2008’de alındı. Springer.
 • http://www.springer.com/education/
 • Little, A.W. ve Pridmore, P. (2004). The MUSE training programme: a final evaluation. web:http://www.ioe.ac.uk/multigrade/fulltext/fulltextReportOct2004.pdf. 1 Aralık 2007’de alındı. (2007). MEB. Taşımalı ilköğretim uygulaması.
 • http://iogm.meb.gov.tr/
 • pages.php?page=sube&id=13. 25 Kasım 2007’de alındı. MEB. (2008). Katılımcı
 • listeleri-etkinlik programları.
 • http://hedb.meb.gov.tr/faaliyet/faaliyet.asp?search_fd2=%2Abirle%FEtirilmi%
 • FE+s%FDn%FDflar%2A&search_fd3=%3E%3D17%2D01%2D2005, 15 Mayıs 2008’de alındı.
 • Ministry of Education of Ontario. (2007). Combined grades. http://www.edu.gov.on.ca. 01 Aralık 2007’de alındı.
 • Murphy, P. J. ve Angelski, K. (1997). Rural teacher mobility: a report from British Columbia. http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&ERICExtSearch_Search Value_0=%22Murphy+Peter+J.%22&ERICExtSearch_SearchType_0=au&_pageLa bel=RecordDetails&objectId=0900019b8010ef5c&accno=EJ539966&_nfls=false, 15 Aralık 2007. (Özet). Veri Tabanı EJ539966,
 • Özben, K. (1997). Birleştirilmiş sınıf uygulamasında karşılaşılan sorunlar. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Semerci, N., Keremgil, S., Meral, E., Pullu, S. ve Çetintaş, S. (2007). Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin yeni ilköğretim programına ilişkin görüşleri. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 499-504.
 • Şahin, A. E. (2003). Birleştirilmiş sınıflar uygulamasına ilişkin öğretmen görüşleri, http://www.egitimdergisi.hacettepe.edu.tr/200325ALİ%20EKBER%20ŞAHİN.pdf, 01 Ocak 2008’de alındı.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM). (2007). Milli eğitim bakanlığı bütçesi üzerine konuşmalar. 2007’de alındı. 27 Aralık
 • UNESCO/APEID. (1989). Multigrade teaching in single teacher primary schools. Bangkok: UNESCO principal regional office for Asia and the Pacific. In A. W. Little. (1995). Multi-grade http://www.dfid.gov.uk/Pubs/files/mulgradeteachedpaper12.pdf. 13 Kasım 2007’de alındı. - A review of research and practice.
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı. (2007). Program içerikleri: sınıf öğretmenliği lisans programı. http://www.yok.gov.tr/duyuru/yok_ogretmen_kitabi.pdf. 15 Ocak 2007 tarihinde alındı.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Ramazan SAĞ This is me


Behsat SAVAS This is me


Ramazan SEZER This is me

Publication Date February 1, 2009
Published in Issue Year 2009, Volume 10, Issue 1

Cite

Bibtex @ { inuefd108702, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2009}, volume = {10}, number = {1}, pages = {37 - 56}, title = {Burdur?daki Birlestirilmis Sınıf Öğretmenlerinin Özellikleri Sorunları ve İhtiyaçları}, key = {cite}, author = {Sağ, Ramazan and Savas, Behsat and Sezer, Ramazan} }
APA Sağ, R. , Savas, B. & Sezer, R. (2009). Burdur?daki Birlestirilmis Sınıf Öğretmenlerinin Özellikleri Sorunları ve İhtiyaçları . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 10 (1) , 37-56 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8706/108702
MLA Sağ, R. , Savas, B. , Sezer, R. "Burdur?daki Birlestirilmis Sınıf Öğretmenlerinin Özellikleri Sorunları ve İhtiyaçları" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2009 ): 37-56 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8706/108702>
Chicago Sağ, R. , Savas, B. , Sezer, R. "Burdur?daki Birlestirilmis Sınıf Öğretmenlerinin Özellikleri Sorunları ve İhtiyaçları". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 (2009 ): 37-56
RIS TY - JOUR T1 - Characteristics Problems and Needs of Multigrade Class Teachers in Burdur AU - RamazanSağ, BehsatSavas, RamazanSezer Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 37 EP - 56 VL - 10 IS - 1 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Burdur?daki Birlestirilmis Sınıf Öğretmenlerinin Özellikleri Sorunları ve İhtiyaçları %A Ramazan Sağ , Behsat Savas , Ramazan Sezer %T Burdur?daki Birlestirilmis Sınıf Öğretmenlerinin Özellikleri Sorunları ve İhtiyaçları %D 2009 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 10 %N 1 %R %U
ISNAD Sağ, Ramazan , Savas, Behsat , Sezer, Ramazan . "Burdur?daki Birlestirilmis Sınıf Öğretmenlerinin Özellikleri Sorunları ve İhtiyaçları". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10 / 1 (February 2009): 37-56 .
AMA Sağ R. , Savas B. , Sezer R. Burdur?daki Birlestirilmis Sınıf Öğretmenlerinin Özellikleri Sorunları ve İhtiyaçları. INUJFE. 2009; 10(1): 37-56.
Vancouver Sağ R. , Savas B. , Sezer R. Burdur?daki Birlestirilmis Sınıf Öğretmenlerinin Özellikleri Sorunları ve İhtiyaçları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2009; 10(1): 37-56.
IEEE R. Sağ , B. Savas and R. Sezer , "Burdur?daki Birlestirilmis Sınıf Öğretmenlerinin Özellikleri Sorunları ve İhtiyaçları", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 10, no. 1, pp. 37-56, Feb. 2009

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.