PDF EndNote BibTex RIS Cite

Relationship between 8th Grade Secondary School Students? Reading Attitudes and Reading Comprehension Skills

Year 2008, Volume 9, Issue 16, 141 - 155, 01.08.2008

Abstract

Language has two dimensions and these are comprehension reading and listening and expression speaking and writing Reading takes place within the comprehension dimension and it is one of the most influential ways of communication Attitude is individual?s response tendency against any phenomenon or object around him During the process of education and training students are expected to develop positive attitudes towards reading effectiveness In this study it is aimed to determine the effect of student gender in the process of reading comprehension and developing attitude towards reading According to the results of this study it is determined that there is a low level correlation between students? attitudes towards reading and reading comprehension skills Also it is determined that there is a moderate level correlation between students? reading comprehension skills and academic achievement Furthermore there is a significant difference between the percentage point of students? reading comprehension and attitudes towards reading in fever of girls

References

 • KAYNAKLAR/REFERENCES
 • KAYNAKLAR/REFERENCES
 • KAYNAKLAR/REFERENCES
 • /REFERENCES/REFERENCES LAR LAR/REFERENCES /REFERENCES
 • Aksan, D. (2003). Her yönüyle dil ana çizgileriyle dilbilim. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Bağcı, H. (2007). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatım Derslerine Yönelik Tutumları İle Yazma Becerileri Üzerine Bir Araştırma. (Yayımlanmamış doktora tezi) Ankara: G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Büyüköztürk, Ş. (2003). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Çakıcı, D. (2005). Ön örgütleyicilerin okumaya yönelik tutum ve okuduğunu anlama üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış doktora tezi, D.E.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü- İzmir.
 • Çam, B. (2006). İlköğretim öğrencilerinin görsel okuma düzeyleri ile okuduğunu anlama, eleştirel okuma ve Türkçe dersi akademik başarıları arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Eskişehir: O.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Demirel, M. (1996). Bilgilendirici metin türünün ve okuduğunu kavrama becerisinin altıncı sınıf öğrencilerinin öğrenme düzeyine etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi) Ankara: H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Demirel, Ö. (2003). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için Türkçe öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarda Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • Gömleksiz, M.N. (2004). Kitap okuma alışkanlığına ilişkin bir tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(14), 185–195.
 • Güngör, A. ve Açıkgöz, K. (2005). İşbirlikçi öğrenme ve geleneksel öğretimin okuduğunu anlama üzerinde etkileri ve cinsiyet ile ilişkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 43, 354-378.
 • İnceoğlu, M. (2000). Tutum-algı iletişim. Ankara: İmaj Yayıncılık.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1985). İnsan ve insanlar. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Kalaycı, Ş. (2006). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Kalaycı Ş. (Ed.). Faktör analizi. s.321-331. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Karasakaloğlu,N. (2006). Adnan Menderes Üniversitesi sınıf öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeylerinin çeşitli sosyo- demografik özellikler açısından incelenmesi. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Kongre Kitabı. 156-167. Ankara G.Ü. 14-16 Nisan, 2006.
 • Karatay, H. (2007). İlköğretim Türkçe öğretmeni adaylarının okuduğunu anlama becerileri üzerine alan araştırması, Yayımlanmamış doktora tezi, G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü- Ankara.
 • MEB. (2005). İlköğretim Türkçe dersi (1–5. sınıflar) öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Özbay, M. (2007). Türkçe özel öğretim yöntemleri II. Ankara: Öncü Kitap.
 • Özçelik, D.A. (1988). 3. - 11. sınıf (9–17 yaş) öğrencilerinde görülen biçimiyle kavram (söz dağarcığı) gelişimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Özdemir, E. (1983). Okuma sanatı nasıl okumalı neler okumalı. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
 • Sidekli, S., Buluç, B. (2006). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin karşılaştırılması. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Kongre Kitabı. 156–167. Ankara G.Ü. 14–16 Nisan,
 • Tazebay, A. (1995). İlkokul üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin okuma becerilerinin okuduğunu anlamaya etkisi. Yayımlanmış doktora tezi, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü-Ankara.
 • Tazebay, A. (2005). İlkokul öğrencilerinin okuma becerilerinin okuduğunu anlamaya etkisi. Ankara: MEB Yayınları.
 • Temizkan, M. (2007). İlköğretim ikinci kademe Türkçe derslerinde okuma stratejilerinin okuduğunu anlama üzerindeki etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi) Ankara: G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Turgut, M.F. ve Baykul Y. (1992). Ölçekleme teknikleri. Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Ünal, E. (2006). İlköğretim öğrencilerinin eleştirel okuma becerileri ile okuduğunu anlama ve okumaya ilişkin tutumları arasındaki ilişki. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Eskişehir: O.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yücel, G. (2005). Okulöncesinde okuma tutumları ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Ankara: G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumları ve Okuduğunu Anlama Becerileri Arasındaki ?liski

Year 2008, Volume 9, Issue 16, 141 - 155, 01.08.2008

Abstract

Dilin anlama ve anlatma olmak üzere iki boyutu vardır Okuma dilin anlama boyutu içinde yer almakta ve öğrenmenin en güçlü araçlarından birini olusturmaktadır Tutum ise bireyin çevresindeki herhangi olgu veya nesneye karsı sahip olduğu tepki eğilimidir Eğitim öğretim sürecinde öğrencilerin okuma etkinliğine karsı olumlu tutum gelistirmesi beklenmektedir Arastırmada ilköğretim 8 sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerileri okumaya yönelik tutumları ve akademik basarıları arasında bir iliski olup olmadığı ortaya konmaya çalısılmıstır Diğer taraftan öğrencilerin cinsiyetlerinin okuduğunu anlama ve okumaya yönelik tutumda etkili olup olmadığı da belirlenmeye çalısılmıstır Buna göre öğrencilerin okumaya yönelik tutumları ile okuduğunu anlama becerileri arasında düsük düzeyde bir iliski olduğu tespit edilmistir Öğrencilerin akademik basarıları ile okuduğunu anlama düzeyleri arasında orta düzeyde bir iliski tespit edilmistir Öğrencilerin okumaya yönelik tutum puanları ile okuduğunu anlama puanları kız öğrencilerin lehine anlamlı fark göstermistir

References

 • KAYNAKLAR/REFERENCES
 • KAYNAKLAR/REFERENCES
 • KAYNAKLAR/REFERENCES
 • /REFERENCES/REFERENCES LAR LAR/REFERENCES /REFERENCES
 • Aksan, D. (2003). Her yönüyle dil ana çizgileriyle dilbilim. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Bağcı, H. (2007). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatım Derslerine Yönelik Tutumları İle Yazma Becerileri Üzerine Bir Araştırma. (Yayımlanmamış doktora tezi) Ankara: G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Büyüköztürk, Ş. (2003). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Çakıcı, D. (2005). Ön örgütleyicilerin okumaya yönelik tutum ve okuduğunu anlama üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış doktora tezi, D.E.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü- İzmir.
 • Çam, B. (2006). İlköğretim öğrencilerinin görsel okuma düzeyleri ile okuduğunu anlama, eleştirel okuma ve Türkçe dersi akademik başarıları arasındaki ilişki. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Eskişehir: O.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Demirel, M. (1996). Bilgilendirici metin türünün ve okuduğunu kavrama becerisinin altıncı sınıf öğrencilerinin öğrenme düzeyine etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi) Ankara: H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Demirel, Ö. (2003). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için Türkçe öğretimi. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarda Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • Gömleksiz, M.N. (2004). Kitap okuma alışkanlığına ilişkin bir tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(14), 185–195.
 • Güngör, A. ve Açıkgöz, K. (2005). İşbirlikçi öğrenme ve geleneksel öğretimin okuduğunu anlama üzerinde etkileri ve cinsiyet ile ilişkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 43, 354-378.
 • İnceoğlu, M. (2000). Tutum-algı iletişim. Ankara: İmaj Yayıncılık.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1985). İnsan ve insanlar. İstanbul: Beta Yayınları.
 • Kalaycı, Ş. (2006). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Kalaycı Ş. (Ed.). Faktör analizi. s.321-331. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Karasakaloğlu,N. (2006). Adnan Menderes Üniversitesi sınıf öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama düzeylerinin çeşitli sosyo- demografik özellikler açısından incelenmesi. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Kongre Kitabı. 156-167. Ankara G.Ü. 14-16 Nisan, 2006.
 • Karatay, H. (2007). İlköğretim Türkçe öğretmeni adaylarının okuduğunu anlama becerileri üzerine alan araştırması, Yayımlanmamış doktora tezi, G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü- Ankara.
 • MEB. (2005). İlköğretim Türkçe dersi (1–5. sınıflar) öğretim programı ve kılavuzu. Ankara: MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Özbay, M. (2007). Türkçe özel öğretim yöntemleri II. Ankara: Öncü Kitap.
 • Özçelik, D.A. (1988). 3. - 11. sınıf (9–17 yaş) öğrencilerinde görülen biçimiyle kavram (söz dağarcığı) gelişimi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Özdemir, E. (1983). Okuma sanatı nasıl okumalı neler okumalı. İstanbul: İnkılâp Kitabevi.
 • Sidekli, S., Buluç, B. (2006). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerinin karşılaştırılması. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi Kongre Kitabı. 156–167. Ankara G.Ü. 14–16 Nisan,
 • Tazebay, A. (1995). İlkokul üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin okuma becerilerinin okuduğunu anlamaya etkisi. Yayımlanmış doktora tezi, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü-Ankara.
 • Tazebay, A. (2005). İlkokul öğrencilerinin okuma becerilerinin okuduğunu anlamaya etkisi. Ankara: MEB Yayınları.
 • Temizkan, M. (2007). İlköğretim ikinci kademe Türkçe derslerinde okuma stratejilerinin okuduğunu anlama üzerindeki etkisi. (Yayımlanmamış doktora tezi) Ankara: G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Turgut, M.F. ve Baykul Y. (1992). Ölçekleme teknikleri. Ankara: ÖSYM Yayınları.
 • Ünal, E. (2006). İlköğretim öğrencilerinin eleştirel okuma becerileri ile okuduğunu anlama ve okumaya ilişkin tutumları arasındaki ilişki. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Eskişehir: O.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yücel, G. (2005). Okulöncesinde okuma tutumları ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Ankara: G.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

M Eyyüp SALLABAS This is me

Publication Date August 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Volume 9, Issue 16

Cite

Bibtex @ { inuefd108710, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2008}, volume = {9}, number = {16}, pages = {141 - 155}, title = {İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumları ve Okuduğunu Anlama Becerileri Arasındaki ?liski}, key = {cite}, author = {Sallabas, M Eyyüp} }
APA Sallabas, M. E. (2008). İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumları ve Okuduğunu Anlama Becerileri Arasındaki ?liski . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 9 (16) , 141-155 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8707/108710
MLA Sallabas, M. E. "İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumları ve Okuduğunu Anlama Becerileri Arasındaki ?liski" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2008 ): 141-155 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8707/108710>
Chicago Sallabas, M. E. "İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumları ve Okuduğunu Anlama Becerileri Arasındaki ?liski". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2008 ): 141-155
RIS TY - JOUR T1 - Relationship between 8th Grade Secondary School Students? Reading Attitudes and Reading Comprehension Skills AU - M EyyüpSallabas Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 141 EP - 155 VL - 9 IS - 16 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumları ve Okuduğunu Anlama Becerileri Arasındaki ?liski %A M Eyyüp Sallabas %T İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumları ve Okuduğunu Anlama Becerileri Arasındaki ?liski %D 2008 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 9 %N 16 %R %U
ISNAD Sallabas, M Eyyüp . "İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumları ve Okuduğunu Anlama Becerileri Arasındaki ?liski". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 / 16 (August 2008): 141-155 .
AMA Sallabas M. E. İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumları ve Okuduğunu Anlama Becerileri Arasındaki ?liski. INUJFE. 2008; 9(16): 141-155.
Vancouver Sallabas M. E. İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumları ve Okuduğunu Anlama Becerileri Arasındaki ?liski. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 9(16): 141-155.
IEEE M. E. Sallabas , "İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumları ve Okuduğunu Anlama Becerileri Arasındaki ?liski", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 9, no. 16, pp. 141-155, Aug. 2008

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.