PDF EndNote BibTex RIS Cite

Secondary School Teachers? Perceptions about Their Problem Solving Abilities

Year 2008, Volume 9, Issue 16, 177 - 198, 01.08.2008

Abstract

The purpose of the study is to determine the perceptions of high school teachers about their level of problem solving skills and to find out whether their perceptions differ according to gender seniority branch marital status how many children they have the last school of graduation their mothers? and fathers? the level of education The research was conducted on 445 high school teachers working in Malatya city center during 2005 2006 academic year The data were collected using Problem Solving Inventory Form A PSI A In order to analyze the data t test One Way Anova LSD Kruskal Wallis H test and Mann Whitney U test were used Research results revealed that high school teachers perceived their problem solving skill levels as ?medium? Results also showed that there were statistically significant differences among teachers? perceptions according to their seniority the last school of graduation and the education level of teachers? mothers and fathers

References

 • KAYNAKLAR/REFERENCES
 • KAYNAKLAR/REFERENCES
 • KAYNAKLAR/REFERENCES LAR/REFERENCES LAR/REFERENCES
 • Aban, S., Altıntoprak, A. (2005). Hemşirelerde problem çözme becerileri: özdeğerlendirme Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2005 (62-76). analizleri. Hacettepe Üniversitesi
 • Adair, J. (2000). Karar verme ve problem çözme. (Çev: N. Kalaycı). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Arnold, J. D. (1992). The complete problem solver. Canada: John Wiley & Sons Inc.
 • Baker, S.B., Shaw M.C., (1987). Improving counseling through primary prevention. Ohio: Merrill Publishing Company. A Bell & Howell Company.
 • Blissett, S.E., ve Mcgrath R.E,. (1996). The relationship between creativity & interpersonal problem solving skills in adults. Journal of Creative Behavior.30(3),173–182.
 • Bingham, A. (1998). Çocuklarda problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi, (Çev. A. F. Oğuzhan), İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Çapri, B., ve Gökçakan, Z. (2008). Akılcı duygusal davranış terapisi (ADDT)'ne dayalı grupla psikolojik danışmanın üniversite öğrencilerinin problem çözme becerisi algısına etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1),135–154.
 • Erden, M., ve Akınan Y. (1985). Eğitim psikolojisi: Gelişim, öğrenme, öğretme. Ankara:Arkadaş Yayınları.
 • Farrel, A.D., Meyer A.L., ve White K.S.(2001). Evaluating RIPP: A school based prevention program for reducing violence among urban adolescents. Journal of Clinical Child Pschology, 30(4), 451–463.
 • Gelbal, S. (1991). Problem çözme becerisinin öğretimle geliştirilmesi. Eğitimde Arayışlar 1. Sempozyumu, Eğitimde Nitelik Geliştirme. İstanbul: Özel Kültür Yayınları.
 • Güçlü, N. (2003) Lise müdürlerinin problem çözme becerileri. Milli Eğitim Dergisi, Sayı 160, 272-300.
 • Gürcan-Namlu A. (2002). Teknoloji korkusu ve bunu etkileyen etmenler: Öğretmen adayları üzerine bir çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2(1), 223–246.
 • Heppner, P. P. (1978). A Review of the problem solving literature and it’s relationship to the counseling process, Journal of Counseling & Psychology, 25, 366–375.
 • Heppner, P. P. ve Krauskopf, C. J. (1987). The integration of personal problem solving processes within counseling. The Counseling Psychologist, 15, 371–447.
 • Heppner, P. P. (1978). A Review of the problem solving literature and it’s relationship to the couseling process. Journal of Counseling Psychology. 25 (5), 365–375.
 • Heppner, P. P. ve Petersen, C. H. (1982). The development and implıcations of a personal problem solving inventory. Journal of Counseling Psychology. 29 (1), 66–75.
 • Hepner, P.P., ve Anderson W.P. (1985). The relationship between problem solving self-appraisal & psychological adjustmcnt. CognitiveTherapyand Research. 4, 415–427.
 • Huilt, W. G. (1992). Problem solving and decision making: Consideration of individual differences using the Myers-Briggs Type Indicator, Journal of Psychological Type, 24, 33–44.
 • Hunsaker, P.L., Alessandra A.J.(1980). The art of menaging people. Englawood Cliffs New Jersey : Prentice Hall Inc.
 • Karahan, T. F., Sardoğan, M. E., Güven, M. Ç., Özkamalı, E., Dicle, A. N. (2006). İnsan ilişkileri ve iletişim dersinin öğretmen adaylarının çatışma çözme ve empatik beceri düzeylerine ilişkisi. Eğitim Araştırmaları, 23, 127–136.
 • Kneeland, S. (2001). Problem çözme, (Çev. N. Kalaycı), Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Korkut, F. (2002). Lise öğrencilerinin problem çözme becerileri. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 177–184.
 • Mandin, H., Jones A., Woloschuck W., ve Harasym, P. (1997). Helping students learn to think like experts when solving clinical problems. Academic Medicine 72(3), 173–179.
 • Nelson, L.L., Golding N.L., Drews D.R., ve Blazina, M. K. (1995). Teaching and assessing problem solving for international conflict resoluation. Peace &conflict:Journal of Peace Pschology, 1(4), 399–415.
 • Mertoğlu, H. ve Öztuna A. (2004). Bireylerin teknoloji kullanımı problem çözme yetenekleri ile ilişkili midir? The Turkish Online Journal of Educational Technology. 3(1), 12.
 • Morgan, C. T. (1999). Psikolojiye giriş. (Çev. H.Arıcı ve diğ.). Ankara: Meteksan.
 • Oğuzkan, A. F. (1993). Eğitim terimleri sözlüğü. Ankara: Emel Matbaacılık.
 • Otacıoğlu, S. G.. (2007). Eğitim fakültelerinin farklı branşlarında eğitim alan öğrencilerin problem çözme beceri düzeylerinin karşılaştırılması. Eğitim Araştırmaları, Cilt(29,73–83.
 • Öğülmüş, S. (2001). Kişilerarası sorun çözme becerileri ve eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Pehlivan, Z., ve Konukman, F. (2004). Beden eğitimi öğretmenleri ile diğer branş öğretmenlerinin problem çözme becerisi açısından karşılaştırılması. Spormetre/Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(2),55–60.
 • Sawyer M. G., MacMullin, C., Graetz, B., Said, J. A., Clark, J.J., ve Baghurst, P. (1997), Social skills training for primary school children: A one year Follow-up Study. Journal of Paediatrics and Child Health. 33(5), 378– 383.
 • Şahin, N., Şahin N.N,. ve Hepner P.P,. (1993). Psychometric properties of the problem solving inventory in a group of Turkish university students. Cognitive Therapy & Research, 17(4), 379-396.
 • Taylan, S. (1990). Heppner’in problem çözme envanterinin uyarlama, güvenirlik ve geçerlik çalışmaları, Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Ankara.
 • Türk Dil Kurumu. (1983). Türkçe sözlük. (7. Baskı). Ankara: Türk Dil Kurumu

Ortaöğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları

Year 2008, Volume 9, Issue 16, 177 - 198, 01.08.2008

Abstract

Araştırmanın amacı, ortaöğretimde görev yapan öğretmenlerin problem çözme becerilerine ilişkin algılarının düzeyini ve algılar arasında cinsiyet, kıdem, branş, medeni durum, çocuk sayısı, en son mezun olduğu okul, anne ve babanın eğitim düzeyi değişkenlerine göre fark olup olmadığını saptamaktır. Araştırma 2006-2007 öğretim yılında, Malatya ili şehir merkezinde görev yapan 445 lise öğretmeni üzerinde yapılmıştır. Araştırma verileri, orijinali P .P. Heppner ve C. H. Petersen (1982) tarafından geliştirilen, N. Şahin, N. H. Şahin ve P. P. Heppner (1993) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Problem Çözme Envanteri-A Formu (PÇE-A) kullanılarak toplanmıştır. Analizlerde t testi, tek yönlü varyans analizi, LSD, Kruskal Wallis-H testi ve Mann Whitney-U testi kullanılmıştır. Araştırma sonunda, katılan öğretmenlerin problem çözme becerilerinin düzeyini “orta” olarak algıladıkları, öğretmenlerin problem çözme becerilerine ilişkin algıları arasında kıdem, en son mezun olduğu okul, anne ve babanın eğitim düzeyi değişkenlerine göre istatistiksel açıdan anlamlı farklar olduğu saptanmıştır.

References

 • KAYNAKLAR/REFERENCES
 • KAYNAKLAR/REFERENCES
 • KAYNAKLAR/REFERENCES LAR/REFERENCES LAR/REFERENCES
 • Aban, S., Altıntoprak, A. (2005). Hemşirelerde problem çözme becerileri: özdeğerlendirme Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 2005 (62-76). analizleri. Hacettepe Üniversitesi
 • Adair, J. (2000). Karar verme ve problem çözme. (Çev: N. Kalaycı). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Arnold, J. D. (1992). The complete problem solver. Canada: John Wiley & Sons Inc.
 • Baker, S.B., Shaw M.C., (1987). Improving counseling through primary prevention. Ohio: Merrill Publishing Company. A Bell & Howell Company.
 • Blissett, S.E., ve Mcgrath R.E,. (1996). The relationship between creativity & interpersonal problem solving skills in adults. Journal of Creative Behavior.30(3),173–182.
 • Bingham, A. (1998). Çocuklarda problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi, (Çev. A. F. Oğuzhan), İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Çapri, B., ve Gökçakan, Z. (2008). Akılcı duygusal davranış terapisi (ADDT)'ne dayalı grupla psikolojik danışmanın üniversite öğrencilerinin problem çözme becerisi algısına etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1),135–154.
 • Erden, M., ve Akınan Y. (1985). Eğitim psikolojisi: Gelişim, öğrenme, öğretme. Ankara:Arkadaş Yayınları.
 • Farrel, A.D., Meyer A.L., ve White K.S.(2001). Evaluating RIPP: A school based prevention program for reducing violence among urban adolescents. Journal of Clinical Child Pschology, 30(4), 451–463.
 • Gelbal, S. (1991). Problem çözme becerisinin öğretimle geliştirilmesi. Eğitimde Arayışlar 1. Sempozyumu, Eğitimde Nitelik Geliştirme. İstanbul: Özel Kültür Yayınları.
 • Güçlü, N. (2003) Lise müdürlerinin problem çözme becerileri. Milli Eğitim Dergisi, Sayı 160, 272-300.
 • Gürcan-Namlu A. (2002). Teknoloji korkusu ve bunu etkileyen etmenler: Öğretmen adayları üzerine bir çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 2(1), 223–246.
 • Heppner, P. P. (1978). A Review of the problem solving literature and it’s relationship to the counseling process, Journal of Counseling & Psychology, 25, 366–375.
 • Heppner, P. P. ve Krauskopf, C. J. (1987). The integration of personal problem solving processes within counseling. The Counseling Psychologist, 15, 371–447.
 • Heppner, P. P. (1978). A Review of the problem solving literature and it’s relationship to the couseling process. Journal of Counseling Psychology. 25 (5), 365–375.
 • Heppner, P. P. ve Petersen, C. H. (1982). The development and implıcations of a personal problem solving inventory. Journal of Counseling Psychology. 29 (1), 66–75.
 • Hepner, P.P., ve Anderson W.P. (1985). The relationship between problem solving self-appraisal & psychological adjustmcnt. CognitiveTherapyand Research. 4, 415–427.
 • Huilt, W. G. (1992). Problem solving and decision making: Consideration of individual differences using the Myers-Briggs Type Indicator, Journal of Psychological Type, 24, 33–44.
 • Hunsaker, P.L., Alessandra A.J.(1980). The art of menaging people. Englawood Cliffs New Jersey : Prentice Hall Inc.
 • Karahan, T. F., Sardoğan, M. E., Güven, M. Ç., Özkamalı, E., Dicle, A. N. (2006). İnsan ilişkileri ve iletişim dersinin öğretmen adaylarının çatışma çözme ve empatik beceri düzeylerine ilişkisi. Eğitim Araştırmaları, 23, 127–136.
 • Kneeland, S. (2001). Problem çözme, (Çev. N. Kalaycı), Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Korkut, F. (2002). Lise öğrencilerinin problem çözme becerileri. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 177–184.
 • Mandin, H., Jones A., Woloschuck W., ve Harasym, P. (1997). Helping students learn to think like experts when solving clinical problems. Academic Medicine 72(3), 173–179.
 • Nelson, L.L., Golding N.L., Drews D.R., ve Blazina, M. K. (1995). Teaching and assessing problem solving for international conflict resoluation. Peace &conflict:Journal of Peace Pschology, 1(4), 399–415.
 • Mertoğlu, H. ve Öztuna A. (2004). Bireylerin teknoloji kullanımı problem çözme yetenekleri ile ilişkili midir? The Turkish Online Journal of Educational Technology. 3(1), 12.
 • Morgan, C. T. (1999). Psikolojiye giriş. (Çev. H.Arıcı ve diğ.). Ankara: Meteksan.
 • Oğuzkan, A. F. (1993). Eğitim terimleri sözlüğü. Ankara: Emel Matbaacılık.
 • Otacıoğlu, S. G.. (2007). Eğitim fakültelerinin farklı branşlarında eğitim alan öğrencilerin problem çözme beceri düzeylerinin karşılaştırılması. Eğitim Araştırmaları, Cilt(29,73–83.
 • Öğülmüş, S. (2001). Kişilerarası sorun çözme becerileri ve eğitimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Pehlivan, Z., ve Konukman, F. (2004). Beden eğitimi öğretmenleri ile diğer branş öğretmenlerinin problem çözme becerisi açısından karşılaştırılması. Spormetre/Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(2),55–60.
 • Sawyer M. G., MacMullin, C., Graetz, B., Said, J. A., Clark, J.J., ve Baghurst, P. (1997), Social skills training for primary school children: A one year Follow-up Study. Journal of Paediatrics and Child Health. 33(5), 378– 383.
 • Şahin, N., Şahin N.N,. ve Hepner P.P,. (1993). Psychometric properties of the problem solving inventory in a group of Turkish university students. Cognitive Therapy & Research, 17(4), 379-396.
 • Taylan, S. (1990). Heppner’in problem çözme envanterinin uyarlama, güvenirlik ve geçerlik çalışmaları, Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-Ankara.
 • Türk Dil Kurumu. (1983). Türkçe sözlük. (7. Baskı). Ankara: Türk Dil Kurumu

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Hasan DEMİRTAS This is me


Burhanettin DÖNMEZ This is me

Publication Date August 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Volume 9, Issue 16

Cite

Bibtex @ { inuefd108713, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2008}, volume = {9}, number = {16}, pages = {177 - 198}, title = {Ortaöğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları}, key = {cite}, author = {Demirtas, Hasan and Dönmez, Burhanettin} }
APA Demirtas, H. & Dönmez, B. (2008). Ortaöğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 9 (16) , 177-198 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8707/108713
MLA Demirtas, H. , Dönmez, B. "Ortaöğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2008 ): 177-198 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8707/108713>
Chicago Demirtas, H. , Dönmez, B. "Ortaöğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2008 ): 177-198
RIS TY - JOUR T1 - Secondary School Teachers? Perceptions about Their Problem Solving Abilities AU - HasanDemirtas, BurhanettinDönmez Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 177 EP - 198 VL - 9 IS - 16 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Ortaöğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları %A Hasan Demirtas , Burhanettin Dönmez %T Ortaöğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları %D 2008 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 9 %N 16 %R %U
ISNAD Demirtas, Hasan , Dönmez, Burhanettin . "Ortaöğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 / 16 (August 2008): 177-198 .
AMA Demirtas H. , Dönmez B. Ortaöğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları. INUJFE. 2008; 9(16): 177-198.
Vancouver Demirtas H. , Dönmez B. Ortaöğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2008; 9(16): 177-198.
IEEE H. Demirtas and B. Dönmez , "Ortaöğretimde Görev Yapan Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algıları", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 9, no. 16, pp. 177-198, Aug. 2008

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.