PDF EndNote BibTex RIS Cite

SOME DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE REPEATING STUDENTS AND THE OPINIONS OF THE STUDENTS AND THE TEACHERS ABOUT REPETITION

Year 2007, Volume 8, Issue 13, 31 - 48, 01.02.2007

Abstract

This study aims to determine some characteristics of the parents whose children are repeating the 1st grade of the high school the educational status of the parents the number of siblings the child s rank in the order of birth and their opinions about repeating the 1st grade and their teachers? opinions about these children and the concept of repetition Data were collected from 466 students and 127 teachers For the analysis Chi Square method was used The findings of the research suggest that the mothers of most of the students repeating class are either illiterate or primary school graduates at the most that as the level of education increases the number of the mothers educated at these levels decreases gradually that the number of the illiterate fathers is lower than that of illiterate mothers and that the secondary or high school graduate fathers constitute the majority According to the findings of the study the majority of the students repeating class state that repetition is beneficial for them while most of their teachers do not believe in its benefit

References

 • Burns, C.P., Roe, B.D. ve Ross, E.P. (1992).Teaching Reading in Today’s Elemanteri Schools. Boston: Houghton Mifflin Company.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Cole, L. ve Morgan, J.J.B. (2001). Çocukluk ve Gençlik Psikolojisi. Çev. B.H. Vassaf. İstanbul: MEB Yayınları: 3417.
 • Çavuşoğlu, H. (2002). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Genişletilmiş 7. Baskı. C.I. Ankara: Sistem Ofset Basım Yayın San.Tic.Ltd.Şti
 • Çelenk, S. (2003). Okul Başarısının Ön Koşulu: Okul Aile Dayanışması. İlköğretim-Online 2 (2), sf. 28-34. http://www.ilkogretim-online.org.tr 10.03.2004.
 • Demirtaş, H. ve Çınar, İ. (2004) Yönetici, Öğretmen, Veli ve Öğrencilerin Başarı Algısı ve Eğitime İlişkin Görüşleri (Malatya Örneği). Malatya: XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6- 9 Temmuz 2004, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 • Erden. M. ve Akman, Y. (2001). Gelişim ve Öğrenme. Genişletilmiş 9. Baskı. Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • Erwin, P. (2000).Çocuklukta ve Ergenlikte Arkadaşlık. Çev. O.Akınhay. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti.
 • Gander, M.J. ve Gardiner H.W. (1995).Çocuk ve Ergen Gelişimi. Çev. B. Onur. 2.Baskı. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Gordon, T. (1996). Etkili Anne Baba Eğitimi, Aile İletişim Dili. Çev. Aksay. E. 2.Baskı. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • İnanç, B.Y., Bilgin, M., ve Atıcı, M.K. (2005). Gelişim Psikolojisi: Çocuk ve Ergen Gelişimi. 2.Baskı. Adana: Nobel Kitabevi.
 • Kaya, M. (2001). Lise 1.Sınıf Öğrencilerine Verimli Ders Çalışma Alışkanlıkları Kazandırmada Grup Rehberliğinin Etkisi.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kozok, F. (2207, 3 Nisan). Ortaöğretimde Vahim Tablo. Cumhuriyet.
 • MEB. 08.12.2004 Tarihli Tebliğler Dergisi.
 • Meisels, S. ve Liaw, F. (1993). Failure in Grade: Do Retained Student Catch Up? Journal of Educational Research. November/ December Vol. 87, No. 2, s. 69-77.
 • Öğretmenler Sitesi. Bu Okulda Öğrencilerin Yüzde 80’i Sınıfta Kaldı. http://www.ögretmenlersitesi.com, 18.10.2005
 • Özabacı, N. (2000). Öğrencilerin Kişisel Özellikleri Okuldaki Başarısını Belirler mi? Yaşadıkça Eğitim. S. 65, Ocak-Mart, 2000.
 • Özgüven, İ.E. (1999). Çağdaş Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara:PDREM Yayınları.
 • Ryan, A. M. (2000). Peer Groups as a Context For the Socialization of Adolescents’ Motivation, Engagement, and Achievement in School. Educational Psycholojist. Vol. 35, No. 2, 101-111.
 • Satır, S. (1996) Özel Tevfik Fikret Lisesi Öğrencilerinin Akademik Başarılarıyla İlgili Anne Baba Davranışları ve Akademik Başarıyı Artırmaya Yönelik Anne Baba Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi. Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Sezer, E. (2005). Grup Rehberliği Programının Lise l. Sınıflarda Sınıf Tekrarı Yapan Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin Azaltılmasındaki Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Malatya: İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tanner, C.K. ve Galis, S.A. (1997). Student Retention: Why is there a Gap Between the Majority of Research findings and School Practice?. Psyhology in the Schools, Vol.34 (2), 107-114.
 • Tezcan, M. (1994).Eğitim Sosyolojisi. 9.Baskı. Ankara: Dizgi-Baskı Zirve Ofset.
 • Tolar, C.J. (1975).The mental health of students:Do teachers hurt or help. Journal of School Healt . 45 (2), 71-74.
 • Walters, D. M. and Borges, S.B.(1995). Student Retention: İs It Effective? School Counselor March/ Vol.42 Issue 4
 • Woodward L. J. ve Fergusson, D. M. (2000) Childhood Peer Relationship Problems and Later Risks of Educational Under-achivement and Unemployment. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines. Vol.41, No.2, 191-201.
 • Yavuzer, H. (2000). Çocuk Psikolojisi. 19.Basım. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yeşilyaprak, B. (2003. Eğitimde Rehberlik Hizmetleri. 6.Baskı. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Yıldırım, İ. (1998a). Akademik Düzeyleri Farklı Olan Lise Öğrencilerin Sosyal Destek Düzeyleri. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. Cilt II. Sayı: 9; 33-38.
 • Yıldırım, İ. (1998b). Akademik Düzeyleri Farklı Olan Lise Öğrencilerin Bazı Değişkenlere Göre Sosyal Destek Düzeyleri. Türk Psikolojik Danışma veRehberlik Dergisi. C.II, S. 10, 33-45
 • Yörükoğlu, A. (1994). Eğitimde Başarı. Yaşadıkça Eğitim. S. 33, Mart-Nisan.
 • Yörükoğlu, A. (1998). Çocuk Ruh Sağlığı. 23. Basım. Özgür Yayınları. İstanbul

SINIF TEKRAR EDEN ÖĞRENCİLERİN BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE BU ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLERİNİN SINIF TEKRAR ETME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Year 2007, Volume 8, Issue 13, 31 - 48, 01.02.2007

Abstract

Bu araştırmanın amacı lise l. sınıfta sınıf tekrar etmekte olan öğrencilerin anne babalarının eğitim düzeyi, kaç kardeş oldukları, kaçıncı çocuk oldukları gibi bazı demografik özellikleri ile bu çocukların ve öğretmenlerinin sınıf tekrar etme hakkındaki görüşlerini ortaya koymaktır. Anketler 466 öğrenci ile 127 öğretmene uygulanmış ve verilerin analizinde Chi-Square (Kay-Kare) tekniği kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara bakıldığında, sınıf tekrar eden öğrencilerin büyük çoğunluğunun annesinin ya okuryazar olmadığı ya da en fazla ilkokul mezunu olduğu, eğitim düzeyi yükseldikçe bu basamaklardaki annelerin sayısının giderek azaldığı; okuryazar olmayan babaların sayısının okuryazar olmayan annelerin oranına göre daha az olduğu, ortaokul ve lise mezunu babaların çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir. Araştırma bulgularına göre, sınıf tekrar eden öğrencilerin çoğunluğu sınıf tekrar etmelerinin kendileri için yararlı olduğunu ifade ederken, bu öğrencilerin derslerine girmekte olan öğretmenlerin çoğu sınıf tekrarının yararına inanmadıklarını belirtmişlerdir.

References

 • Burns, C.P., Roe, B.D. ve Ross, E.P. (1992).Teaching Reading in Today’s Elemanteri Schools. Boston: Houghton Mifflin Company.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi Kitabı. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Cole, L. ve Morgan, J.J.B. (2001). Çocukluk ve Gençlik Psikolojisi. Çev. B.H. Vassaf. İstanbul: MEB Yayınları: 3417.
 • Çavuşoğlu, H. (2002). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Genişletilmiş 7. Baskı. C.I. Ankara: Sistem Ofset Basım Yayın San.Tic.Ltd.Şti
 • Çelenk, S. (2003). Okul Başarısının Ön Koşulu: Okul Aile Dayanışması. İlköğretim-Online 2 (2), sf. 28-34. http://www.ilkogretim-online.org.tr 10.03.2004.
 • Demirtaş, H. ve Çınar, İ. (2004) Yönetici, Öğretmen, Veli ve Öğrencilerin Başarı Algısı ve Eğitime İlişkin Görüşleri (Malatya Örneği). Malatya: XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6- 9 Temmuz 2004, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
 • Erden. M. ve Akman, Y. (2001). Gelişim ve Öğrenme. Genişletilmiş 9. Baskı. Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • Erwin, P. (2000).Çocuklukta ve Ergenlikte Arkadaşlık. Çev. O.Akınhay. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti.
 • Gander, M.J. ve Gardiner H.W. (1995).Çocuk ve Ergen Gelişimi. Çev. B. Onur. 2.Baskı. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Gordon, T. (1996). Etkili Anne Baba Eğitimi, Aile İletişim Dili. Çev. Aksay. E. 2.Baskı. İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • İnanç, B.Y., Bilgin, M., ve Atıcı, M.K. (2005). Gelişim Psikolojisi: Çocuk ve Ergen Gelişimi. 2.Baskı. Adana: Nobel Kitabevi.
 • Kaya, M. (2001). Lise 1.Sınıf Öğrencilerine Verimli Ders Çalışma Alışkanlıkları Kazandırmada Grup Rehberliğinin Etkisi.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kozok, F. (2207, 3 Nisan). Ortaöğretimde Vahim Tablo. Cumhuriyet.
 • MEB. 08.12.2004 Tarihli Tebliğler Dergisi.
 • Meisels, S. ve Liaw, F. (1993). Failure in Grade: Do Retained Student Catch Up? Journal of Educational Research. November/ December Vol. 87, No. 2, s. 69-77.
 • Öğretmenler Sitesi. Bu Okulda Öğrencilerin Yüzde 80’i Sınıfta Kaldı. http://www.ögretmenlersitesi.com, 18.10.2005
 • Özabacı, N. (2000). Öğrencilerin Kişisel Özellikleri Okuldaki Başarısını Belirler mi? Yaşadıkça Eğitim. S. 65, Ocak-Mart, 2000.
 • Özgüven, İ.E. (1999). Çağdaş Eğitimde Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara:PDREM Yayınları.
 • Ryan, A. M. (2000). Peer Groups as a Context For the Socialization of Adolescents’ Motivation, Engagement, and Achievement in School. Educational Psycholojist. Vol. 35, No. 2, 101-111.
 • Satır, S. (1996) Özel Tevfik Fikret Lisesi Öğrencilerinin Akademik Başarılarıyla İlgili Anne Baba Davranışları ve Akademik Başarıyı Artırmaya Yönelik Anne Baba Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi. Ankara: A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Sezer, E. (2005). Grup Rehberliği Programının Lise l. Sınıflarda Sınıf Tekrarı Yapan Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin Azaltılmasındaki Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Malatya: İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tanner, C.K. ve Galis, S.A. (1997). Student Retention: Why is there a Gap Between the Majority of Research findings and School Practice?. Psyhology in the Schools, Vol.34 (2), 107-114.
 • Tezcan, M. (1994).Eğitim Sosyolojisi. 9.Baskı. Ankara: Dizgi-Baskı Zirve Ofset.
 • Tolar, C.J. (1975).The mental health of students:Do teachers hurt or help. Journal of School Healt . 45 (2), 71-74.
 • Walters, D. M. and Borges, S.B.(1995). Student Retention: İs It Effective? School Counselor March/ Vol.42 Issue 4
 • Woodward L. J. ve Fergusson, D. M. (2000) Childhood Peer Relationship Problems and Later Risks of Educational Under-achivement and Unemployment. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines. Vol.41, No.2, 191-201.
 • Yavuzer, H. (2000). Çocuk Psikolojisi. 19.Basım. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Yeşilyaprak, B. (2003. Eğitimde Rehberlik Hizmetleri. 6.Baskı. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Yıldırım, İ. (1998a). Akademik Düzeyleri Farklı Olan Lise Öğrencilerin Sosyal Destek Düzeyleri. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. Cilt II. Sayı: 9; 33-38.
 • Yıldırım, İ. (1998b). Akademik Düzeyleri Farklı Olan Lise Öğrencilerin Bazı Değişkenlere Göre Sosyal Destek Düzeyleri. Türk Psikolojik Danışma veRehberlik Dergisi. C.II, S. 10, 33-45
 • Yörükoğlu, A. (1994). Eğitimde Başarı. Yaşadıkça Eğitim. S. 33, Mart-Nisan.
 • Yörükoğlu, A. (1998). Çocuk Ruh Sağlığı. 23. Basım. Özgür Yayınları. İstanbul

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Özcan SEZER This is me

Publication Date February 1, 2007
Published in Issue Year 2007, Volume 8, Issue 13

Cite

Bibtex @ { inuefd108736, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2007}, volume = {8}, number = {13}, pages = {31 - 48}, title = {SINIF TEKRAR EDEN ÖĞRENCİLERİN BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE BU ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLERİNİN SINIF TEKRAR ETME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {Sezer, Özcan} }
APA Sezer, Ö. (2007). SINIF TEKRAR EDEN ÖĞRENCİLERİN BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE BU ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLERİNİN SINIF TEKRAR ETME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 8 (13) , 31-48 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8709/108736
MLA Sezer, Ö. "SINIF TEKRAR EDEN ÖĞRENCİLERİN BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE BU ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLERİNİN SINIF TEKRAR ETME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2007 ): 31-48 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8709/108736>
Chicago Sezer, Ö. "SINIF TEKRAR EDEN ÖĞRENCİLERİN BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE BU ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLERİNİN SINIF TEKRAR ETME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2007 ): 31-48
RIS TY - JOUR T1 - SOME DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE REPEATING STUDENTS AND THE OPINIONS OF THE STUDENTS AND THE TEACHERS ABOUT REPETITION AU - ÖzcanSezer Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 48 VL - 8 IS - 13 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education SINIF TEKRAR EDEN ÖĞRENCİLERİN BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE BU ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLERİNİN SINIF TEKRAR ETME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ %A Özcan Sezer %T SINIF TEKRAR EDEN ÖĞRENCİLERİN BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE BU ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLERİNİN SINIF TEKRAR ETME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ %D 2007 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 8 %N 13 %R %U
ISNAD Sezer, Özcan . "SINIF TEKRAR EDEN ÖĞRENCİLERİN BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE BU ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLERİNİN SINIF TEKRAR ETME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 / 13 (February 2007): 31-48 .
AMA Sezer Ö. SINIF TEKRAR EDEN ÖĞRENCİLERİN BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE BU ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLERİNİN SINIF TEKRAR ETME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ. INUJFE. 2007; 8(13): 31-48.
Vancouver Sezer Ö. SINIF TEKRAR EDEN ÖĞRENCİLERİN BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE BU ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLERİNİN SINIF TEKRAR ETME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; 8(13): 31-48.
IEEE Ö. Sezer , "SINIF TEKRAR EDEN ÖĞRENCİLERİN BAZI DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ İLE BU ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLERİNİN SINIF TEKRAR ETME HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 8, no. 13, pp. 31-48, Feb. 2007

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.