PDF EndNote BibTex RIS Cite

DETERMINATION OF PROBLEM AREAS OF THE STUDENTS OF EGE UNIVERSITY SCHOOL OF HEALTH

Year 2007, Volume 8, Issue 13, 83 - 98, 01.02.2007

Abstract

University students can live some problems during durng the course of their development Some of them include sensitivity interpersonal relations friendship with the opposite sex The purpose of this descriptive research was to determine the problem areas of the students attending İzmir Atatürk Vocational School of Health at Ege University The sample of the research consisted of 279 students at the departments of public health official nursing and midwifery excluding the prep classes in 2005 2006 academic year The mediums used to collect data included a questionnaire form about the socio demographic characteristics of the students and the Problem Survey Inventory PSI Vocational School Version developed by Kılıç 1987 and tested for reliability and validity for our country According to the findings students? average total score from PSI is 78 75±27 5 and their average perceived problem score is 46 70±22 3 These findings show that the students experience problems at moderate level An analisis of the students? average scores from PSI in terms of some variables including the place students live number of siblings economic status of their family degree of participation to socio cultural activities and their perceived problem scores revealed statistical significance p

References

 • Bilge, A. ve Pektaş, İ. (2004). Öğrencilerin Sosyo-kültürel Özellikleri, Durumluk-Sürekli Kaygı Düzeyleri ve Başa-çıkma Becerilerinin İncelenmesi. E.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 20(1), 47–55.
 • Canbaz, Sevgi; Peşken, Yıldız; Sünter, Tevfik (2001). Samsun Çıraklık Eğitim Merkezi’ne Devam Eden Çırakların Durumluk-Sürekli Kaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi–2. Erişim Tarihi: 26.12.2005, Erişim Adresi: http://www.dicle.edu.tr/~halks/yedi2.htm
 • Çevik, A. (1998). Üniversite Gençliği ve Ruh Sağlığı-Psikopolitik bir değerlendirme. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Dergisi, S. 39, Erişim Tarihi: 25.08.2006, Erişim Adresi:http://www.emniyet.gov.tr/StratejiGelistirmeDB/dergi/39/web/makale/Abdulka dir_Cevik.htm
 • Çuhadaroğlu, F. ve ark. (2004). Ergen ve Ruhsal Sorunları Durum Saptama Çalışması. Türkiye Bilimler Akademisi Raporları, 1. Basım, Tubitak Matbaası, Ankara.
 • Deniz, M. E.; Avşaroğlu, S. ve Hamarta, E. (2004). “Psikolojik Danışmanlık Servisine Başvuran Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Belirti Düzeyleri” XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 06–09 Temmuz, ÖNCÜ Basımevi, 191–192. Erişim Tarihi: 12.12.2005, Erişim Adresi: http://ebk.inonu.edu.tr/ozet_kitabi.pdf
 • Dilekmen, M. (2003). ‘’Oryantasyon Hizmetlerinin Öğrencilerin Üniversiteye Uyum Düzeylerine Etkisi’’ VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 09–10 Temmuz, PEGEM Yayıncılık, 94. Erişim Tarihi: 12.12.2005, Erişim Adresi: http://www.inonu.edu.tr/kongre/pdr2003/özet.pdf
 • Erdur Baker, Özgür; Bıçak, Bayram (2004). “Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sorunları” XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 06–09 Temmuz, ÖNCÜ Basımevi,183–184. Erişim Tarihi: 12.12.2005, Erişim Adresi: http://ebk.inonu.edu.tr/ozet_kitabi.pdf
 • Ergene, T. (2004). Üniversitelerde Öğretimde Öğrenci Kişilik Hizmetleri: Amaç ve Beklentiler. Hacettepe Ü. Öğrenci Toplulukları Bülteni, S. 2, Erişim Tarihi: 02.08.2004,Erişim Adresi: http://www.journals.hacettepe.edu.tr/ ogrencibulteni/02/yaz.shtml
 • Hamamcı, Z.; Duy, B. (2003). “Üniversite Öğrencilerinin Depresyon ve Kaygı Düzeyleri İle Fonksiyonel Olmayan Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 09–10 Temmuz, PEGEM Yayıncılık, 108–109. Erişim Tarihi: 12.12.2005, Erişim Adresi: http://www.inonu.edu.tr/kongre/pdr2003/özet.pdf
 • Karahan, M.; İzci, E. (2000). “Üniversite Öğrencilerinin İnternet Kullanım Düzeyleri ve Beklentilerinin Değerlendirilmesi” Erişim Tarihi: 06.09.2006, Erişim Adresi: http://ab.org.tr/ab01/prog/FTMehmetKarahan.html
 • Kılıç, M. (1987). “Değişik Psikolojik Arazlara Sahip Olan ve Olmayan Öğrencilerin Sorunları” Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara: 58–78, 250–253. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Yayınlar Katalogu:1987, YÖK Yayınları, 757. Ankara:1991.
 • Kılıççı, Y.(1992). Okulda Ruh Sağlığı. Ankara: ANI Yayıncılık, 2. Basım, 83–84.
 • Koç, M.; Avşaroğlu, S. ve Sezer, A. (2004). ‘’Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarıları ile Problem Alanları Arasındaki İlişki’’ Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 11, 483- 497. Erişim Tarihi: 04.12.2005, Erişim Adresi: http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/dergi/
 • Korkmaz, A. (2006).“Yüksek Öğretim Gençliğinin Problemleri” Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara, Erişim Tarihi: 06.02.2006, Erişim Adresi: http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/145/korkmaz.htm
 • Öner, N. (1997). Problem Envanteri (Y Formu), Türkiye’de Kullanılan Psikolojik Testler, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 3. Basım, 453–454.
 • Öner, N. ve Le Compte, A. (1983). Durumluk–Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 1. Baskı, İstanbul.
 • Özbay, G. (1997). “Üniversite Öğrencilerinin Problem Alanlarını Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması’’ Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özdemir, İ. E. (1997). “Üniversite Gençliğinin Problemleri” Ankara: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 1. Scales, P. C. (2001). The Public İmage of Adolescents. Socitey, May/June, 64–70.
 • Schreier, A. R. ve Abramovitch, H. (1996). American Medical Students in Israel: Stress and Coping, Erişim Tarihi: 08.11.2001, ErişimAdresi:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubm ed&dopt=Abstract&list
 • Şahin-Ayaydın, F. ve Özbay, Y. (2003). ‘’Üniversite Öğrencilerinin Problem Alanları, Problemlilik Düzeyleri, Problem Çözme Becerileri ve Yardım Arama Davranışları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi’’ VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 09-10 Temmuz, PEGEM Yayıncılık, 157-158. Erişim Tarihi: 12.12.2005, Erişim Adresi: http://www.inonu.edu.tr/kongre/pdr2003/özet.pdf
 • United Nations Population Information Network. (2002). Erişim Tarihi: 02.03.2003, Erişim Adresi:http://www.un.org/popin/data.html
 • Varan, A. (1998). Ergenlik Dönemi İle İlgili Bazı Temel Tartışmalar. Ergenlikte Ruhsal Sorunlara Yaklaşım- I, Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova/İzmir, 2 (3), 313–324.
 • Yazıcı, E. ve ark. (2003). “Türk Üniversite Gençliği Araştırması” Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları, 12–13.

EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ALANLARININ BELİRLENMESİ

Year 2007, Volume 8, Issue 13, 83 - 98, 01.02.2007

Abstract

Üniversite gençliği, kendi gelişimsel süreci içinde birtakım problemler yaşayabilir. Duygusallık, insan ilişkileri, kız-erkek arkadaşlığı bu problemlerden birkaçıdır. Yaşanabilecek problemlerden yola çıkılarak yapılan araştırmanın amacı; Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu (E.Ü.İ.A.S.Y.O.) öğrencilerinin problem alanlarını belirlemektir. Araştırma, 2005-2006 eğitim- öğretim yılında E.Ü.İ.A.S.Y.O. Ebelik, Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu bölümlerinde okuyan, hazırlık sınıfı dışındaki diğer tüm sınıflarda yer alan toplam 279 öğrenciye, sosyo-demografik özelliklerini içeren anket formu ve Kılıç tarafından (1987) geliştirilen, ülkemiz için geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları yapılmış olan Problem Tarama Envanteri (P.T.E) (Yüksekokul Formu) uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre; E.Ü.İ.A.S.Y.O. öğrencilerinin P.T.E. genel toplam puan ortalaması: 78.75±27.5, algıladıkları problem puan ortalaması ise: 46.70±22.3’tir. Bu bulgular, öğrencilerin orta düzeyde problem yaşadıklarını göstermektedir. P.T.E. genel toplam puan ortalamalarının öğrencilerin yaşadığı yer, kardeş sayısı, ailenin ekonomik durumu, öğrencinin sosyo-kültürel faaliyetlere katılma durumu ve öğrencilerin algıladıkları problem puan grubuna göre dağılımları incelendiğinde; P < 0.05 düzeyinde anlamlılık saptanmıştır. Bulgular, literatür ışığında tartışılmıştır.

References

 • Bilge, A. ve Pektaş, İ. (2004). Öğrencilerin Sosyo-kültürel Özellikleri, Durumluk-Sürekli Kaygı Düzeyleri ve Başa-çıkma Becerilerinin İncelenmesi. E.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 20(1), 47–55.
 • Canbaz, Sevgi; Peşken, Yıldız; Sünter, Tevfik (2001). Samsun Çıraklık Eğitim Merkezi’ne Devam Eden Çırakların Durumluk-Sürekli Kaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi–2. Erişim Tarihi: 26.12.2005, Erişim Adresi: http://www.dicle.edu.tr/~halks/yedi2.htm
 • Çevik, A. (1998). Üniversite Gençliği ve Ruh Sağlığı-Psikopolitik bir değerlendirme. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Dergisi, S. 39, Erişim Tarihi: 25.08.2006, Erişim Adresi:http://www.emniyet.gov.tr/StratejiGelistirmeDB/dergi/39/web/makale/Abdulka dir_Cevik.htm
 • Çuhadaroğlu, F. ve ark. (2004). Ergen ve Ruhsal Sorunları Durum Saptama Çalışması. Türkiye Bilimler Akademisi Raporları, 1. Basım, Tubitak Matbaası, Ankara.
 • Deniz, M. E.; Avşaroğlu, S. ve Hamarta, E. (2004). “Psikolojik Danışmanlık Servisine Başvuran Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Belirti Düzeyleri” XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 06–09 Temmuz, ÖNCÜ Basımevi, 191–192. Erişim Tarihi: 12.12.2005, Erişim Adresi: http://ebk.inonu.edu.tr/ozet_kitabi.pdf
 • Dilekmen, M. (2003). ‘’Oryantasyon Hizmetlerinin Öğrencilerin Üniversiteye Uyum Düzeylerine Etkisi’’ VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 09–10 Temmuz, PEGEM Yayıncılık, 94. Erişim Tarihi: 12.12.2005, Erişim Adresi: http://www.inonu.edu.tr/kongre/pdr2003/özet.pdf
 • Erdur Baker, Özgür; Bıçak, Bayram (2004). “Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sorunları” XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 06–09 Temmuz, ÖNCÜ Basımevi,183–184. Erişim Tarihi: 12.12.2005, Erişim Adresi: http://ebk.inonu.edu.tr/ozet_kitabi.pdf
 • Ergene, T. (2004). Üniversitelerde Öğretimde Öğrenci Kişilik Hizmetleri: Amaç ve Beklentiler. Hacettepe Ü. Öğrenci Toplulukları Bülteni, S. 2, Erişim Tarihi: 02.08.2004,Erişim Adresi: http://www.journals.hacettepe.edu.tr/ ogrencibulteni/02/yaz.shtml
 • Hamamcı, Z.; Duy, B. (2003). “Üniversite Öğrencilerinin Depresyon ve Kaygı Düzeyleri İle Fonksiyonel Olmayan Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 09–10 Temmuz, PEGEM Yayıncılık, 108–109. Erişim Tarihi: 12.12.2005, Erişim Adresi: http://www.inonu.edu.tr/kongre/pdr2003/özet.pdf
 • Karahan, M.; İzci, E. (2000). “Üniversite Öğrencilerinin İnternet Kullanım Düzeyleri ve Beklentilerinin Değerlendirilmesi” Erişim Tarihi: 06.09.2006, Erişim Adresi: http://ab.org.tr/ab01/prog/FTMehmetKarahan.html
 • Kılıç, M. (1987). “Değişik Psikolojik Arazlara Sahip Olan ve Olmayan Öğrencilerin Sorunları” Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara: 58–78, 250–253. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Yayınlar Katalogu:1987, YÖK Yayınları, 757. Ankara:1991.
 • Kılıççı, Y.(1992). Okulda Ruh Sağlığı. Ankara: ANI Yayıncılık, 2. Basım, 83–84.
 • Koç, M.; Avşaroğlu, S. ve Sezer, A. (2004). ‘’Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarıları ile Problem Alanları Arasındaki İlişki’’ Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 11, 483- 497. Erişim Tarihi: 04.12.2005, Erişim Adresi: http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/dergi/
 • Korkmaz, A. (2006).“Yüksek Öğretim Gençliğinin Problemleri” Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara, Erişim Tarihi: 06.02.2006, Erişim Adresi: http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/145/korkmaz.htm
 • Öner, N. (1997). Problem Envanteri (Y Formu), Türkiye’de Kullanılan Psikolojik Testler, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 3. Basım, 453–454.
 • Öner, N. ve Le Compte, A. (1983). Durumluk–Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 1. Baskı, İstanbul.
 • Özbay, G. (1997). “Üniversite Öğrencilerinin Problem Alanlarını Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması’’ Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özdemir, İ. E. (1997). “Üniversite Gençliğinin Problemleri” Ankara: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 1. Scales, P. C. (2001). The Public İmage of Adolescents. Socitey, May/June, 64–70.
 • Schreier, A. R. ve Abramovitch, H. (1996). American Medical Students in Israel: Stress and Coping, Erişim Tarihi: 08.11.2001, ErişimAdresi:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=pubm ed&dopt=Abstract&list
 • Şahin-Ayaydın, F. ve Özbay, Y. (2003). ‘’Üniversite Öğrencilerinin Problem Alanları, Problemlilik Düzeyleri, Problem Çözme Becerileri ve Yardım Arama Davranışları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi’’ VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 09-10 Temmuz, PEGEM Yayıncılık, 157-158. Erişim Tarihi: 12.12.2005, Erişim Adresi: http://www.inonu.edu.tr/kongre/pdr2003/özet.pdf
 • United Nations Population Information Network. (2002). Erişim Tarihi: 02.03.2003, Erişim Adresi:http://www.un.org/popin/data.html
 • Varan, A. (1998). Ergenlik Dönemi İle İlgili Bazı Temel Tartışmalar. Ergenlikte Ruhsal Sorunlara Yaklaşım- I, Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova/İzmir, 2 (3), 313–324.
 • Yazıcı, E. ve ark. (2003). “Türk Üniversite Gençliği Araştırması” Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları, 12–13.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

İlknur PEKTAŞ This is me


Ayşegül BİLGE This is me

Publication Date February 1, 2007
Published in Issue Year 2007, Volume 8, Issue 13

Cite

Bibtex @ { inuefd108739, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2007}, volume = {8}, number = {13}, pages = {83 - 98}, title = {EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ALANLARININ BELİRLENMESİ}, key = {cite}, author = {Pektaş, İlknur and Bilge, Ayşegül} }
APA Pektaş, İ. & Bilge, A. (2007). EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ALANLARININ BELİRLENMESİ . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 8 (13) , 83-98 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8709/108739
MLA Pektaş, İ. , Bilge, A. "EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ALANLARININ BELİRLENMESİ" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2007 ): 83-98 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8709/108739>
Chicago Pektaş, İ. , Bilge, A. "EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ALANLARININ BELİRLENMESİ". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 (2007 ): 83-98
RIS TY - JOUR T1 - DETERMINATION OF PROBLEM AREAS OF THE STUDENTS OF EGE UNIVERSITY SCHOOL OF HEALTH AU - İlknurPektaş, AyşegülBilge Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 83 EP - 98 VL - 8 IS - 13 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ALANLARININ BELİRLENMESİ %A İlknur Pektaş , Ayşegül Bilge %T EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ALANLARININ BELİRLENMESİ %D 2007 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 8 %N 13 %R %U
ISNAD Pektaş, İlknur , Bilge, Ayşegül . "EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ALANLARININ BELİRLENMESİ". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 8 / 13 (February 2007): 83-98 .
AMA Pektaş İ. , Bilge A. EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ALANLARININ BELİRLENMESİ. INUJFE. 2007; 8(13): 83-98.
Vancouver Pektaş İ. , Bilge A. EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ALANLARININ BELİRLENMESİ. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; 8(13): 83-98.
IEEE İ. Pektaş and A. Bilge , "EGE ÜNİVERSİTESİ İZMİR ATATÜRK SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ALANLARININ BELİRLENMESİ", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 8, no. 13, pp. 83-98, Feb. 2007

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.