Research Article
PDF PDF EndNote BibTex RIS Cite

Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılıklarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (İnönü Üniversitesi Örneği)

Year 2014, Volume 15, Issue 1, 77 - 95, 14.04.2014
https://doi.org/10.17679/iuefd.98972

Abstract

Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte internet yalnızca bilgisayarlarla ve internet kafelerde erişilebilecek ayrıcalıklı bir hizmet olmaktan çıkmış hayatımızın her alanına yayılmıştır. Bilgisayar başında geçirilen zamanın ayarlanamaması ve bireyin internet kullanma konusunda kendisini kontrol edememesi internet bağımlılığının oluşmasına neden olmaktadır. İnternet bağımlısı bireyler fiziksel sorunların yanı sıra psikolojik, sosyal ve akademik yaşamlarında da sorunlarla karşılaşmaktadır. Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin internet bağımlılıkları ve bunların çeşitli değişkenlere göre farklılaşma durumları incelenmiştir. Araştırma sonunda, öğrencilerin büyük çoğunluğunun internet bağımlılıkların “düşük” düzeyde olduğu görülmüştür. İnternet bağımlılıklarında cinsiyet, akademik başarı, derslere devam durumu, günlük internet kullanım süresi, internete bağlanılan yer, internete telefonla bağlanma değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar görülürken; öğretim türü ve ailelerin gelir düzeyi değişkenlerine göre anlamlı farklılıklara rastlanmamıştır.

References

 • Anderson, K. J. (2001). Internet use among college students: An exploratory study. Journal of American College Health, 50(1), 21-26.
 • Berber-Çelik, Ç. ve Odacı, H. (2011). Kendilik Algısı ve Benlik Saygısının Problemli İnternet Kullanımı Üzerindeki Yordayıcı Rolü. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September 2011 Fırat University, Elazığ- Turkey.
 • Bozoğlan, B., Demirer, V. ve Şahin, I. (2013) Loneliness, self-esteem, and life satisfaction as predictors of Internet addiction: A cross-sectional study among Turkish university students. Scandinavian Journal of Psychology, 54, 313-319.
 • Bremer, J. ve Rauch, P.K. (1998). Children and computers: Risks and benefits. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 37, 559-560.
 • Brian, D. ve Wiemer-Hastings, P. (2005). Addiction to the internet and online gaming. Cyberpsychology & Behaviour, 8(2), 110-113.
 • Chou, C., Condron, L. ve Belland, J.C. (2005). A review of the research on internet addiction. Educational Psychology Review, 17 (4), 363-388.
 • Chou, C. ve Hsiao, M. (2000). Internet addiction, usage, gratification, and pleasure experience: the Taiwan college students’case. Computers & Education, 35 (1), 65-80.
 • Crews, C. R., Froeschle, J. G. ve Li, J. (2011). Solution Focused Social Interest: A Targeted Approach to Treating Internet Addiction, Paper based on a program presented at the 2011 American Counseling Association Conference, New Orleans, LA.
 • Çakır-Balta, Ö. ve Horzum, M. B. (2008). Web tabanlı öğretim ortamındaki öğrencilerin internet bağımlılığını etkileyen faktörler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(1), 187-205.
 • Davis, R. A. (2001). A cognitive-behavioral model of pathological internet use. Computers in Human Behavior, 17(2), 187–195.
 • Davis, R. A., Flett, G. L. ve Besser, A. (2002). Validation of a new scale for measuring problematic internet use: implications for pre-employment screening. Cyberpsychology Behavior, 5(4), 331–345.
 • Durndell, A. ve Haag, Z. (2002). Computer self-efficacy, computer anxiety, attitudes towards the internet and reported experience with the internet, by gender, in an East European sample. Computers in Human Behavior, 18, 521–535.
 • Eldeleklioğlu, J. ve Vural-Batık, M (2013). Predictive effects of academic achievement, internet use duration, loneliness and shyness on internet addiction. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 141-152.
 • Ezoe, S. ve Toda, M. (2013). Relationships of loneliness and mobile phone dependence with internet addiction in Japanese medical students. Open Journal of Preventive Medicine, 3(6), 407-412.
 • Frangos, C. C., Frangos, C. C. ve Kiohos, A. P. (2010). Internet addiction among greek university students: demographic associations with the phenomenon, using the greek version of young’s internet addiction test. International Journal of Economic Sciences and Applied Research, 3 (1), 49-74
 • Güçray, (2009). Feminist Terapi ve Psikolojik Danışma: Kültürel Dönüşüm ve köklü toplumsal değişimlerin bir sonucu olarak gelişimsel bir perspektif. F. Korkut-Owen, R. Özyürek, D. W. Owen (Eds.), Gelişen Psikolojik Danışma ve Rehberlik Cilt 2 (Meslekleşme sürecindeki ilerlemeler) içinde (99-131). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (24. Basım), Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kıran-Esen, B. & Gündoğdu, M. (2010). The relationship between internet addiction, peer pressure and perceived social support among adolescents. The International Journal of Educational Researchers, 2(1):29-36.
 • Kim, S. ve Kim, R. (2002). A study of internet addiction: status, causes, and remedies. Journal of Korean Home Economics Association English Edition, 3(1), 1-19.
 • Kraut, R., Patterson, M., Lundmark, V., Kiesler, S., Mukopadhyay, T. ve Scherlis, W. (1998). Internet paradox: a social technology that reduces social involvement and psychological well-being? Am. Psychol., 53, 1017–1031.
 • Kubey, R.W., Lavin, M.J. ve Barrows, J.R. (2001). Internet use and collegiate academic performance decrements: Early Findings. Journal of Communication 51(2), 366-382.
 • Kuss, D. J., ve Griffiths, M. D. (2011) Addiction to social networks on the Internet: A literature review of empirical research. International Journal of Environmental and Public Health, 8, 3528-3552.
 • Lee, M. S., Ko, Y. H., Song, H. S., Kwon, K. H., Lee, H. S., Nam, M. ve Jung, I. K. (2007). Characteristics of internet use in relation to game genre in Korean adolescents. CyberPsychology & Behavior, 10(2), 278-285.
 • Leung, L. (2004). Net-generation attributes and seductive properties of the internet as predictors of online activities and internet addiction. CyberPsychology & Behavior, 7(3), 333-348.
 • Morahan-Martin, J. ve Schumacher, P. (2000). Incidence and correlates of pathological internet use among college students. Computers in Human Behavior, 16(1), 13-29.
 • Sato, T. (2006). Internet addiction among students: prevalence and psychological problems in Japan. Clinical Topics in Japan, 49(7), 279-283.
 • Scherer, K. (1997). College life on-line: Healthy and unhealthy internet use. Journal of College Student Development, 38, 655-665.
 • Shotton, M. A. (2005). Computer addiction? A study of computer dependency. USA: Taylor & Francis Ltd.
 • Şahin, C. ve Korkmaz, Ö. (2011). İnternet bağımlılığı ölçeğinin türkçeye uyarlanması. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 101-115.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Şenormancı, Ö., Konkan, R. ve Sungur, M. Z. (2010). İnternet bağımlılığı ve bilişsel davranışçı terapisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11, 261-268.
 • Tarcan, A. (2005). Dünden bugüne internet üzerine felsefi yaklaşımlar. A. Tarcan, (Ed.), İnternet ve Toplum (2-10). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tsai, H. F., Cheng, S. H., Yeh, T. L., Shih, C. C., Chen, K. C., Yang, Y. C. ve Yang, Y. K. (2009). The risk factors of internet addiction: A survey of university freshmen. Psychiatry Research, 167, 294–29.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (TÜİK) (2013). Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması (2013). Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni. Sayı:10880, Ankara. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13569, alınmıştır. 24.03.2013 tarihinde
 • Üneri, Ö. Ş. ve Tanıdır, C. (2011). Bir grup lise öğrencisinde internet bağımlılığı değerlendirmesi: kesitsel bir çalışma. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 24, 265-272.
 • Yang, S. C. ve Tung, C. J. (2007). Comparison of internet addicts and nonaddicts in Taiwanese high school. Comput. Human Behav., 23 (1), 79-96.
 • Ybarra, M. L. ve Mitchell, K. J. (2005). Exposure to internet pornography among children and adolescents: A national survey. CyberPsychology & Behavior, 8(5), 473-486.
 • Yılmaz, M. B. (2010). İlköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin bilgisayara yönelik bağımlılık gösterme eğilimlerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 1(1):7-8.
 • Young, K. S. (1996). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. CyberPsychology and Behavior, 1 (3), 237-244.
 • Young, K. S. (2004). Internet addiction a new clinical phenomenon and its consequences. American Behavioral Scientist, 48 (4), 402-415.
 • Young, K. S. (2007a). Cognitive behavior therapy with internet addicts: treatment outcomes and implications. Cyber Psychology & Behavior, 10 (5), 671-679.
 • Young, K. S. (2007b). Treatment outcomes with internet addicts. CyberPsychology & Behavior, 10(5), 671-679.

Investigation of University Students' Internet Addiction in Terms of Several Variables (Inonu University Sample)

Year 2014, Volume 15, Issue 1, 77 - 95, 14.04.2014
https://doi.org/10.17679/iuefd.98972

Abstract

Internet has spread to every area of our lives with the progress of technology and ceased to be a privileged service that can be accessed only with computers and in internet cafes. The widespread use of the internet also brings about many problems. Internet addiction is caused to occur depends on failure to set the time spent at the computer and individual's inability to control him/herself on using the internet. Internet addicted individuals confront with the problems such as psychological, social and academically as well as physical problems. In this study, the prevalence of internet addiction among college students and differentiation conditions of internet addictions according to several variables was analyzed.Statistical analysis of the data obtained via Internet Addiction Scale Kruskal Wallis H- test and Mann Whitney U-test were used. At the end of the study, the majority of students’ internet addiction level was found to be “low” level. While significant differences were observed in the internet addiction levels of students according to the gender, perception of academic achievement, course attendance, daily internet usage time, places connected to the internet, connect to the internet by phone, whereas no significant differences observed according to the type of education and income level of families.

References

 • Anderson, K. J. (2001). Internet use among college students: An exploratory study. Journal of American College Health, 50(1), 21-26.
 • Berber-Çelik, Ç. ve Odacı, H. (2011). Kendilik Algısı ve Benlik Saygısının Problemli İnternet Kullanımı Üzerindeki Yordayıcı Rolü. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 22-24 September 2011 Fırat University, Elazığ- Turkey.
 • Bozoğlan, B., Demirer, V. ve Şahin, I. (2013) Loneliness, self-esteem, and life satisfaction as predictors of Internet addiction: A cross-sectional study among Turkish university students. Scandinavian Journal of Psychology, 54, 313-319.
 • Bremer, J. ve Rauch, P.K. (1998). Children and computers: Risks and benefits. Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 37, 559-560.
 • Brian, D. ve Wiemer-Hastings, P. (2005). Addiction to the internet and online gaming. Cyberpsychology & Behaviour, 8(2), 110-113.
 • Chou, C., Condron, L. ve Belland, J.C. (2005). A review of the research on internet addiction. Educational Psychology Review, 17 (4), 363-388.
 • Chou, C. ve Hsiao, M. (2000). Internet addiction, usage, gratification, and pleasure experience: the Taiwan college students’case. Computers & Education, 35 (1), 65-80.
 • Crews, C. R., Froeschle, J. G. ve Li, J. (2011). Solution Focused Social Interest: A Targeted Approach to Treating Internet Addiction, Paper based on a program presented at the 2011 American Counseling Association Conference, New Orleans, LA.
 • Çakır-Balta, Ö. ve Horzum, M. B. (2008). Web tabanlı öğretim ortamındaki öğrencilerin internet bağımlılığını etkileyen faktörler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(1), 187-205.
 • Davis, R. A. (2001). A cognitive-behavioral model of pathological internet use. Computers in Human Behavior, 17(2), 187–195.
 • Davis, R. A., Flett, G. L. ve Besser, A. (2002). Validation of a new scale for measuring problematic internet use: implications for pre-employment screening. Cyberpsychology Behavior, 5(4), 331–345.
 • Durndell, A. ve Haag, Z. (2002). Computer self-efficacy, computer anxiety, attitudes towards the internet and reported experience with the internet, by gender, in an East European sample. Computers in Human Behavior, 18, 521–535.
 • Eldeleklioğlu, J. ve Vural-Batık, M (2013). Predictive effects of academic achievement, internet use duration, loneliness and shyness on internet addiction. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 141-152.
 • Ezoe, S. ve Toda, M. (2013). Relationships of loneliness and mobile phone dependence with internet addiction in Japanese medical students. Open Journal of Preventive Medicine, 3(6), 407-412.
 • Frangos, C. C., Frangos, C. C. ve Kiohos, A. P. (2010). Internet addiction among greek university students: demographic associations with the phenomenon, using the greek version of young’s internet addiction test. International Journal of Economic Sciences and Applied Research, 3 (1), 49-74
 • Güçray, (2009). Feminist Terapi ve Psikolojik Danışma: Kültürel Dönüşüm ve köklü toplumsal değişimlerin bir sonucu olarak gelişimsel bir perspektif. F. Korkut-Owen, R. Özyürek, D. W. Owen (Eds.), Gelişen Psikolojik Danışma ve Rehberlik Cilt 2 (Meslekleşme sürecindeki ilerlemeler) içinde (99-131). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (24. Basım), Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kıran-Esen, B. & Gündoğdu, M. (2010). The relationship between internet addiction, peer pressure and perceived social support among adolescents. The International Journal of Educational Researchers, 2(1):29-36.
 • Kim, S. ve Kim, R. (2002). A study of internet addiction: status, causes, and remedies. Journal of Korean Home Economics Association English Edition, 3(1), 1-19.
 • Kraut, R., Patterson, M., Lundmark, V., Kiesler, S., Mukopadhyay, T. ve Scherlis, W. (1998). Internet paradox: a social technology that reduces social involvement and psychological well-being? Am. Psychol., 53, 1017–1031.
 • Kubey, R.W., Lavin, M.J. ve Barrows, J.R. (2001). Internet use and collegiate academic performance decrements: Early Findings. Journal of Communication 51(2), 366-382.
 • Kuss, D. J., ve Griffiths, M. D. (2011) Addiction to social networks on the Internet: A literature review of empirical research. International Journal of Environmental and Public Health, 8, 3528-3552.
 • Lee, M. S., Ko, Y. H., Song, H. S., Kwon, K. H., Lee, H. S., Nam, M. ve Jung, I. K. (2007). Characteristics of internet use in relation to game genre in Korean adolescents. CyberPsychology & Behavior, 10(2), 278-285.
 • Leung, L. (2004). Net-generation attributes and seductive properties of the internet as predictors of online activities and internet addiction. CyberPsychology & Behavior, 7(3), 333-348.
 • Morahan-Martin, J. ve Schumacher, P. (2000). Incidence and correlates of pathological internet use among college students. Computers in Human Behavior, 16(1), 13-29.
 • Sato, T. (2006). Internet addiction among students: prevalence and psychological problems in Japan. Clinical Topics in Japan, 49(7), 279-283.
 • Scherer, K. (1997). College life on-line: Healthy and unhealthy internet use. Journal of College Student Development, 38, 655-665.
 • Shotton, M. A. (2005). Computer addiction? A study of computer dependency. USA: Taylor & Francis Ltd.
 • Şahin, C. ve Korkmaz, Ö. (2011). İnternet bağımlılığı ölçeğinin türkçeye uyarlanması. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 101-115.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Şenormancı, Ö., Konkan, R. ve Sungur, M. Z. (2010). İnternet bağımlılığı ve bilişsel davranışçı terapisi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11, 261-268.
 • Tarcan, A. (2005). Dünden bugüne internet üzerine felsefi yaklaşımlar. A. Tarcan, (Ed.), İnternet ve Toplum (2-10). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Tsai, H. F., Cheng, S. H., Yeh, T. L., Shih, C. C., Chen, K. C., Yang, Y. C. ve Yang, Y. K. (2009). The risk factors of internet addiction: A survey of university freshmen. Psychiatry Research, 167, 294–29.
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (TÜİK) (2013). Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması (2013). Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni. Sayı:10880, Ankara. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13569, alınmıştır. 24.03.2013 tarihinde
 • Üneri, Ö. Ş. ve Tanıdır, C. (2011). Bir grup lise öğrencisinde internet bağımlılığı değerlendirmesi: kesitsel bir çalışma. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 24, 265-272.
 • Yang, S. C. ve Tung, C. J. (2007). Comparison of internet addicts and nonaddicts in Taiwanese high school. Comput. Human Behav., 23 (1), 79-96.
 • Ybarra, M. L. ve Mitchell, K. J. (2005). Exposure to internet pornography among children and adolescents: A national survey. CyberPsychology & Behavior, 8(5), 473-486.
 • Yılmaz, M. B. (2010). İlköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin bilgisayara yönelik bağımlılık gösterme eğilimlerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 1(1):7-8.
 • Young, K. S. (1996). Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder. CyberPsychology and Behavior, 1 (3), 237-244.
 • Young, K. S. (2004). Internet addiction a new clinical phenomenon and its consequences. American Behavioral Scientist, 48 (4), 402-415.
 • Young, K. S. (2007a). Cognitive behavior therapy with internet addicts: treatment outcomes and implications. Cyber Psychology & Behavior, 10 (5), 671-679.
 • Young, K. S. (2007b). Treatment outcomes with internet addicts. CyberPsychology & Behavior, 10(5), 671-679.

Details

Primary Language English
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Mustafa AKDAĞ>

0000-0002-9128-9465


Birsen ŞAHAN-YILMAZ>


Uğur ÖZHAN>


İsmail ŞAN>

0000-0003-0780-0169

Publication Date April 14, 2014
Published in Issue Year 2014, Volume 15, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { inuefd108769, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2014}, volume = {15}, number = {1}, pages = {77 - 95}, doi = {10.17679/iuefd.98972}, title = {Investigation of University Students' Internet Addiction in Terms of Several Variables (Inonu University Sample)}, key = {cite}, author = {Akdağ, Mustafa and Şahan-yılmaz, Birsen and Özhan, Uğur and Şan, İsmail} }
APA Akdağ, M. , Şahan-yılmaz, B. , Özhan, U. & Şan, İ. (2014). Investigation of University Students' Internet Addiction in Terms of Several Variables (Inonu University Sample) . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 15 (1) , 77-95 . DOI: 10.17679/iuefd.98972
MLA Akdağ, M. , Şahan-yılmaz, B. , Özhan, U. , Şan, İ. "Investigation of University Students' Internet Addiction in Terms of Several Variables (Inonu University Sample)" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2014 ): 77-95 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8711/108769>
Chicago Akdağ, M. , Şahan-yılmaz, B. , Özhan, U. , Şan, İ. "Investigation of University Students' Internet Addiction in Terms of Several Variables (Inonu University Sample)". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2014 ): 77-95
RIS TY - JOUR T1 - Investigation of University Students' Internet Addiction in Terms of Several Variables (Inonu University Sample) AU - MustafaAkdağ, BirsenŞahan-yılmaz, UğurÖzhan, İsmailŞan Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - doi: 10.17679/iuefd.98972 DO - 10.17679/iuefd.98972 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 77 EP - 95 VL - 15 IS - 1 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/iuefd.98972 UR - https://doi.org/10.17679/iuefd.98972 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education Investigation of University Students' Internet Addiction in Terms of Several Variables (Inonu University Sample) %A Mustafa Akdağ , Birsen Şahan-yılmaz , Uğur Özhan , İsmail Şan %T Investigation of University Students' Internet Addiction in Terms of Several Variables (Inonu University Sample) %D 2014 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 15 %N 1 %R doi: 10.17679/iuefd.98972 %U 10.17679/iuefd.98972
ISNAD Akdağ, Mustafa , Şahan-yılmaz, Birsen , Özhan, Uğur , Şan, İsmail . "Investigation of University Students' Internet Addiction in Terms of Several Variables (Inonu University Sample)". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 / 1 (April 2014): 77-95 . https://doi.org/10.17679/iuefd.98972
AMA Akdağ M. , Şahan-yılmaz B. , Özhan U. , Şan İ. Investigation of University Students' Internet Addiction in Terms of Several Variables (Inonu University Sample). INUJFE. 2014; 15(1): 77-95.
Vancouver Akdağ M. , Şahan-yılmaz B. , Özhan U. , Şan İ. Investigation of University Students' Internet Addiction in Terms of Several Variables (Inonu University Sample). İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2014; 15(1): 77-95.
IEEE M. Akdağ , B. Şahan-yılmaz , U. Özhan and İ. Şan , "Investigation of University Students' Internet Addiction in Terms of Several Variables (Inonu University Sample)", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 15, no. 1, pp. 77-95, Apr. 2014, doi:10.17679/iuefd.98972

Cited By

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN UYKU KALİTESİ VE İNTERNET BAĞIMLILIKLARININ AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ
Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi
Bijen FİLİZ
https://doi.org/10.33689/spormetre.730516


The Moderating Roles on the Relation between Internet Addiction and Burnout
Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Halil Özcan Özdemir
https://doi.org/10.31592/aeusbed.404411

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.