Research Article
PDF PDF EndNote BibTex RIS Cite

Yeni Geliştirilen Problem Tarama Envanteri (Mesleki Eğitim Fakültesi Örneği)

Year 2014, Volume 15, Issue 2, 67 - 87, 18.02.2015
https://doi.org/10.17679/iuefd.10643

Abstract

Üniversite öğrencileri, eğitim sürecinde farklı düzeyde problemle karşılaşmaktadır. Bu problemlere çözüm bulmak amacıyla geçmişten günümüze araştırmalar yapılmıştır. Bu araştırmalarda kullanılan veri toplama araçlarının öğrencilerin güncel problemlerini belirlemek için yenilenmeleri ve güvenirlilik ve geçerlilik özelliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin güncel problemlerini belirleyecek yeni bir “problem tarama envanteri”  geliştirmektir. Bu amaçla veriler Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesinin  ikinci ve dördüncü sınıflarında okuyan öğrencilerden toplanmıştır. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılarak geliştirilen problem tarama envanteri, “fiziksel eğitim ortamı”, “üniversite/fakülte hizmetleri”, “öğretme - öğrenme süreci”, “gelecek iş yaşamı”, “aile ilişkileri”, “insan/arkadaşlık ilişkileri”, “kişisel algı ve duygu durumu” problemleri olmak üzere yedi alt boyuttan oluşmaktadır.

References

 • Adlaf, E. M., Gliksman, L., Demers, A., & Newton-Taylor, B. (2001). The prevalence of elevated psychological distress among Canadian undergraduates: Findings from the 1998 Canadian campus survey. Journal of American College Health, 50, 67- 72.
 • Almulla, M. A. (1989). The problems and concerns of college students in Saudi Arabia as identified by students. Dissertation, University of Rochester. ProQuest Dissertations and Theses. (UMI No. 9019809)
 • Atik, G. ve Yalçın, İ. (2010). Counseling needs of educational sciences students at the Ankara University. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 1520–1526.
 • Bilgin, M. (2000). Üniversite öğrencilerinin sorunları ile değerleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 18-25.
 • Bishop B. J., Bauer, W. K. & Becker, E.T. (1998). A survey of counseling needs of male and female college students. Journal of College Students development, 39 (2), 205- 210.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum (6. baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Yayıncılık
 • Erkan, S., Özbay, Y., Cihangir-Çankaya, Z. ve Terzi, Ş. (2012). Üniversite öğrencilerinin yaşadıkları problemler ve psikolojik yardım arama gönüllükleri. Eğitim ve Bilim, 37 (164), 95-107
 • Flores, A. (2007). Attribution style, self-efficacy, and stress as predictors of academic success and academic satisfaction in college students. Dissertation. The University of Utah. UMI Number: 3256111
 • Gizir, C. A. (2005). Orta Doğu Teknik Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin problemleri üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (2), 196-213
 • Güneri, O. Y., Aydın, G. & Thomas, S. (2003). Counseling needs of students and evaluation of counseling services at a large urban university in Turkey. International Journal for the Advancement of Counseling, 25(1), 53-63.
 • Jeong, J. (2004). Analysis of The Factors And The Roles of Hrd in Organizational Learning Styles As Identified By Key Informants At Selected Corporations in The Republic of Korea. Dissertation. Texas A&M University. Major Subject: Educational Human Resource Development.
 • Kacur, M. ve Atak , A. (2011). Üniversite öğrencilerinin sorun alanları ve sorunlarla başetme yolları: Erciyes üniversitesi örneği. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31 (2), 273-297
 • Kalaycı, Ş. (2009). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti..
 • Kaygusuz, C. (2002). Üniversite öğrencilerinin problem alanları ve bunların bazı değişkenlerle ilişkileri. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6, 76-86.
 • Kline, R.B. (2005). Principles and Practice of Structural Equation
 • Modeling (2nd Edition). New York: The Guilford Press.
 • Koç, M., Avşaroğlu, S., ve Sezer, A. (2004). Üniversite öğrencilerinin akademik başarıları ile problem alanları arasındaki ilişki. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, 11, 483-498
 • Koç, M. ve Polat, Ü. (2006). Üniversite öğrencilerinin ruh sağlığı. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 3(2), 1-22
 • Korkmaz, A. (2006). Yüksek Öğretim Gençliğinin Problemleri. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara, Erişim Tarihi: 22.10.2010, Erişim Adresi: http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/145/korkmaz.htm
 • Krumrei, E. J., Newton, F. B., & Kim, E. (2010). A multi-institution look at college students seeking counseling: nature and severity of concerns. Journal of College Student Psychotherapy, 24, 261–283
 • Lee, D. H., Sunwoo, K., & Sichang, Y. (2005). A qualitative assessment of personal and academic stressors among Korean college students: An exploratory study. College Student Journal, 39, 442-448.
 • Leicester University (2002). Student psychological health project. http://www.le.ac.uk/edsc/sphp
 • Özbay, G. (1997). Üniversite öğrencilerinin sorunlarına yönelik 1982-92’de yayınlanan araştırmalara ilişkin değerlendirme ve yorumlama. Türk Psikoloji Dergisi, 12(39),18– 27.
 • Özgüven, İ. E. (1999). Psikolojik testler. Ankara: PDREM Yayınları
 • Pektaş, İ. ve Bilge, A. (2007). Ege Universitesi İzmir Atatürk sağlık yüksekokulu öğrencilerinin problem alanlarının belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(14), 83-98
 • Pillay, A. L. & Ngcobo, H.S.B. (2010). Sources of stress and support among rural- based first year university students: an exploratory study. South African Journal of Psychology, 40(3), 234-240
 • Stallman, H. M. & Shochet, I. M. (2009). Prevalence of mental health problems in Australian university health services. Australian Psychologist, 44 (2), 122–127
 • Sümer, N. (2000). Yapısal Eşitlik Modelleri: Temel Kavramlar Ve Örnek Uygulamalar. Türk
 • Psikoloji Yazıları, 3 (6), 49-74.
 • Şahin, İ., Şahin Fırat, N., Zoraloğlu, Y. R., ve Açıkgöz, K. (2009 ). Üniversite öğrencilerinin sorunları. e-Journal of New World Sciences Academy, 4 (4), Article Number: 1C0107
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (1989). Using multivariale statistics (2nd ed.). Cambridge:
 • Harper & Row.
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd.Şt.
 • Tezbaşaran, A. (2008). Likert Tipi Ölçek Hazırlama Kılavuzu (e-kitap).
 • http://www.academia.edu/1288035/Likert_Tipi_Olcek_Hazirlama_Kilavuzu
 • Türküm, A. S., Kızıltaş, A., Yemenici, B., ve Bıyık, N. (2004). Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin sosyo-demografik özellikleri, sorunları ve üniversiteye ilişkin görüşleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Ültanır, E. (1996). Yeni açılan üniversitelerde psikolojik danışma ve rehberlik merkezlerinin açılmasına duyulan gereklilik. Çağdaş Eğitim Dergisi , 21 (220), 10-14.
 • Ün Açıkgöz, K. ve Açıkgöz, K. (1992). Üniversite denilen yer. Malatya: Uğurel Matbaası.
 • Vaez, M., & Laflamme, L. (2008). Experienced stress, psychological symptoms, self-rated health and academic achievement: a longitudinal study of Swedish university students. Social Behavior and Personality, 36 (2), 183-196.

New Developed Problem Screening Inventory (Sample from Faculty of Vocational Education)

Year 2014, Volume 15, Issue 2, 67 - 87, 18.02.2015
https://doi.org/10.17679/iuefd.10643

Abstract

College students face with different problems during their education. A number of studies has been conducted to provide solutions with these problems from past to present. However, the scales used for these studies need to be renewed to underline students’ current problems and be improved in terms of validity and realibility qualities. The aim of this study is to develop a new problem screening inventory to determine current problems of college students. For this reason, the data was collected from sophomore and senior students studying in Faculty of Vocational Education at Gazi University. The problem screening inventory, for which explority and conformity factor analyses were used, has seven subscales: physical learning environment, university/faculty services, teaching-learning process, future work life, family relationships, social/friendship relationships, and personal perception and emotional condition.

References

 • Adlaf, E. M., Gliksman, L., Demers, A., & Newton-Taylor, B. (2001). The prevalence of elevated psychological distress among Canadian undergraduates: Findings from the 1998 Canadian campus survey. Journal of American College Health, 50, 67- 72.
 • Almulla, M. A. (1989). The problems and concerns of college students in Saudi Arabia as identified by students. Dissertation, University of Rochester. ProQuest Dissertations and Theses. (UMI No. 9019809)
 • Atik, G. ve Yalçın, İ. (2010). Counseling needs of educational sciences students at the Ankara University. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 1520–1526.
 • Bilgin, M. (2000). Üniversite öğrencilerinin sorunları ile değerleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 18-25.
 • Bishop B. J., Bauer, W. K. & Becker, E.T. (1998). A survey of counseling needs of male and female college students. Journal of College Students development, 39 (2), 205- 210.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum (6. baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Yayıncılık
 • Erkan, S., Özbay, Y., Cihangir-Çankaya, Z. ve Terzi, Ş. (2012). Üniversite öğrencilerinin yaşadıkları problemler ve psikolojik yardım arama gönüllükleri. Eğitim ve Bilim, 37 (164), 95-107
 • Flores, A. (2007). Attribution style, self-efficacy, and stress as predictors of academic success and academic satisfaction in college students. Dissertation. The University of Utah. UMI Number: 3256111
 • Gizir, C. A. (2005). Orta Doğu Teknik Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin problemleri üzerine bir çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (2), 196-213
 • Güneri, O. Y., Aydın, G. & Thomas, S. (2003). Counseling needs of students and evaluation of counseling services at a large urban university in Turkey. International Journal for the Advancement of Counseling, 25(1), 53-63.
 • Jeong, J. (2004). Analysis of The Factors And The Roles of Hrd in Organizational Learning Styles As Identified By Key Informants At Selected Corporations in The Republic of Korea. Dissertation. Texas A&M University. Major Subject: Educational Human Resource Development.
 • Kacur, M. ve Atak , A. (2011). Üniversite öğrencilerinin sorun alanları ve sorunlarla başetme yolları: Erciyes üniversitesi örneği. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31 (2), 273-297
 • Kalaycı, Ş. (2009). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri, Ankara: Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti..
 • Kaygusuz, C. (2002). Üniversite öğrencilerinin problem alanları ve bunların bazı değişkenlerle ilişkileri. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6, 76-86.
 • Kline, R.B. (2005). Principles and Practice of Structural Equation
 • Modeling (2nd Edition). New York: The Guilford Press.
 • Koç, M., Avşaroğlu, S., ve Sezer, A. (2004). Üniversite öğrencilerinin akademik başarıları ile problem alanları arasındaki ilişki. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, 11, 483-498
 • Koç, M. ve Polat, Ü. (2006). Üniversite öğrencilerinin ruh sağlığı. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 3(2), 1-22
 • Korkmaz, A. (2006). Yüksek Öğretim Gençliğinin Problemleri. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara, Erişim Tarihi: 22.10.2010, Erişim Adresi: http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/145/korkmaz.htm
 • Krumrei, E. J., Newton, F. B., & Kim, E. (2010). A multi-institution look at college students seeking counseling: nature and severity of concerns. Journal of College Student Psychotherapy, 24, 261–283
 • Lee, D. H., Sunwoo, K., & Sichang, Y. (2005). A qualitative assessment of personal and academic stressors among Korean college students: An exploratory study. College Student Journal, 39, 442-448.
 • Leicester University (2002). Student psychological health project. http://www.le.ac.uk/edsc/sphp
 • Özbay, G. (1997). Üniversite öğrencilerinin sorunlarına yönelik 1982-92’de yayınlanan araştırmalara ilişkin değerlendirme ve yorumlama. Türk Psikoloji Dergisi, 12(39),18– 27.
 • Özgüven, İ. E. (1999). Psikolojik testler. Ankara: PDREM Yayınları
 • Pektaş, İ. ve Bilge, A. (2007). Ege Universitesi İzmir Atatürk sağlık yüksekokulu öğrencilerinin problem alanlarının belirlenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(14), 83-98
 • Pillay, A. L. & Ngcobo, H.S.B. (2010). Sources of stress and support among rural- based first year university students: an exploratory study. South African Journal of Psychology, 40(3), 234-240
 • Stallman, H. M. & Shochet, I. M. (2009). Prevalence of mental health problems in Australian university health services. Australian Psychologist, 44 (2), 122–127
 • Sümer, N. (2000). Yapısal Eşitlik Modelleri: Temel Kavramlar Ve Örnek Uygulamalar. Türk
 • Psikoloji Yazıları, 3 (6), 49-74.
 • Şahin, İ., Şahin Fırat, N., Zoraloğlu, Y. R., ve Açıkgöz, K. (2009 ). Üniversite öğrencilerinin sorunları. e-Journal of New World Sciences Academy, 4 (4), Article Number: 1C0107
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (1989). Using multivariale statistics (2nd ed.). Cambridge:
 • Harper & Row.
 • Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd.Şt.
 • Tezbaşaran, A. (2008). Likert Tipi Ölçek Hazırlama Kılavuzu (e-kitap).
 • http://www.academia.edu/1288035/Likert_Tipi_Olcek_Hazirlama_Kilavuzu
 • Türküm, A. S., Kızıltaş, A., Yemenici, B., ve Bıyık, N. (2004). Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin sosyo-demografik özellikleri, sorunları ve üniversiteye ilişkin görüşleri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Ültanır, E. (1996). Yeni açılan üniversitelerde psikolojik danışma ve rehberlik merkezlerinin açılmasına duyulan gereklilik. Çağdaş Eğitim Dergisi , 21 (220), 10-14.
 • Ün Açıkgöz, K. ve Açıkgöz, K. (1992). Üniversite denilen yer. Malatya: Uğurel Matbaası.
 • Vaez, M., & Laflamme, L. (2008). Experienced stress, psychological symptoms, self-rated health and academic achievement: a longitudinal study of Swedish university students. Social Behavior and Personality, 36 (2), 183-196.

Details

Primary Language English
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Ebru ERSAY>

0000-0002-1326-238X


Nevriye YAZÇAYIR>

Publication Date February 18, 2015
Published in Issue Year 2014, Volume 15, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { inuefd108774, journal = {İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1300-2899}, eissn = {2149-9683}, address = {}, publisher = {Inonu University}, year = {2015}, volume = {15}, number = {2}, pages = {67 - 87}, doi = {10.17679/iuefd.10643}, title = {New Developed Problem Screening Inventory (Sample from Faculty of Vocational Education)}, key = {cite}, author = {Ersay, Ebru and Yazçayır, Nevriye} }
APA Ersay, E. & Yazçayır, N. (2015). New Developed Problem Screening Inventory (Sample from Faculty of Vocational Education) . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 15 (2) , 67-87 . DOI: 10.17679/iuefd.10643
MLA Ersay, E. , Yazçayır, N. "New Developed Problem Screening Inventory (Sample from Faculty of Vocational Education)" . İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2015 ): 67-87 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuefd/issue/8712/108774>
Chicago Ersay, E. , Yazçayır, N. "New Developed Problem Screening Inventory (Sample from Faculty of Vocational Education)". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 (2015 ): 67-87
RIS TY - JOUR T1 - New Developed Problem Screening Inventory (Sample from Faculty of Vocational Education) AU - EbruErsay, NevriyeYazçayır Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.17679/iuefd.10643 DO - 10.17679/iuefd.10643 T2 - İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 87 VL - 15 IS - 2 SN - 1300-2899-2149-9683 M3 - doi: 10.17679/iuefd.10643 UR - https://doi.org/10.17679/iuefd.10643 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Inonu University Journal of the Faculty of Education New Developed Problem Screening Inventory (Sample from Faculty of Vocational Education) %A Ebru Ersay , Nevriye Yazçayır %T New Developed Problem Screening Inventory (Sample from Faculty of Vocational Education) %D 2015 %J İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1300-2899-2149-9683 %V 15 %N 2 %R doi: 10.17679/iuefd.10643 %U 10.17679/iuefd.10643
ISNAD Ersay, Ebru , Yazçayır, Nevriye . "New Developed Problem Screening Inventory (Sample from Faculty of Vocational Education)". İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 15 / 2 (February 2015): 67-87 . https://doi.org/10.17679/iuefd.10643
AMA Ersay E. , Yazçayır N. New Developed Problem Screening Inventory (Sample from Faculty of Vocational Education). INUJFE. 2015; 15(2): 67-87.
Vancouver Ersay E. , Yazçayır N. New Developed Problem Screening Inventory (Sample from Faculty of Vocational Education). İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 2015; 15(2): 67-87.
IEEE E. Ersay and N. Yazçayır , "New Developed Problem Screening Inventory (Sample from Faculty of Vocational Education)", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 15, no. 2, pp. 67-87, Feb. 2015, doi:10.17679/iuefd.10643

2017 INUEFD  Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.