Year 2017, Volume 8 , Issue 2, Pages 423 - 452 2017-12-31

PİŞMANLIKLA VERİLEN BEYANNAMENİN İHTİRAZÎ KAYITLA VERİLEBİLMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
AN EVALUATION ON GIVING THE DECLARATION SUBMITTED WITH REPENTANCE WITH MENTAL RESERVATION

Fevzi Rifat ORTAÇ [1] , Elif YILMAZ FURTUNA [2]


Vergi sistemlerinde mükelleflerin kendi gelirlerini kendilerinin beyan etmesi, vergilendirme sürecine mükelleflerin katılımının sağlanması açısından önem arz etmektedir. Ancak vergi mükelleflerinin vergilendirmeye ilişkin işlemleri her zaman tam ve doğru olarak yerine getirmeleri mümkün olamamaktadır. Vergilendirme işlemlerindeki bu eksiklikleri gidermek açısından Türk vergi sisteminde pişmanlık ve ıslah müessesesine yer verilmiştir. Kanun koyucu ayrıca vergi mükelleflerinin tereddüde düştükleri durumlara ilişkin olarak hak kaybını önlemek amacıyla ihtirazî kayıt uygulamasına da beyan sisteminde yer vermiştir. İhtirazî kayıt, mükellefin beyannameye koyduğu bir not ile kendi beyanına karşı dava açma hakkını saklı tutmasına hizmet eden bir hukukî imkândır. Pişmanlık ve ıslah, vergi cezası kesilmesini önleyen hallerden biri olmasının yanı sıra, vergi anlaşmazlıklarının idarî aşamadaki çözüm yollarından biridir.

Bu çalışmanın konusunu pişmanlık dilekçesinin ekinde verilen beyannamenin ihtirazî kayıtla verilip verilemeyeceği sorusu oluşturmaktadır. Bu kapsamda ilk olarak pişmanlık ve ıslah müessesesi, hukukî niteliği, kapsamı ve yararlanma şartları anlatılacaktır. Ardından pişmanlık dilekçesinin ekinde düzeltme işlemine yönelik olarak verilen beyannamenin ayrı bir beyanname olup olmadığı hususu incelenecektir. Akabinde ihtirazî kayıt kavramı anlatılacak, buradan hareketle pişmanlık dilekçesi ile verilen beyannamelerin ihtirazî kayıtla verilip verilemeyeceği konusunda doktrindeki görüşler gerekçeleriyle ele alınacaktır. Konuyla ilgili mahkeme kararlarına da yer verilen çalışma, genel değerlendirmemizi içeren sonuç bölümü ile sona ermektedir.


Taxpayers' declaration of their income in tax systems is important in terms of ensuring the participation of taxpayers in taxation process. However, it is not always possible for taxpayers to carry out their taxation completely and accurately. In order to eliminate these deficiencies in the taxation process, Turkish Tax System has repentance and correctional institution. The legislator has included the application of mental reservation in the tax return system in order to prevent the loss of rights in relevant of the situations which taxpayers are hesitant. Mental reservation, is a legal opportunity that serves the taxpayer the right to file a lawsuit against his/her own statement by writing a note in it. Repentance and correctional institution is the one of the cases that prevent tax penalty and also is one of the solutionary ways of tax disputes in the administrative phase.

The subject of this work is the question of whether the declaration given in the attachment of the petition of repentance can be submitted with mental reservation or not. In this context, firstly repentance and correctional instituion, its legal nature, its scope and its conditions of utilization will be explained. And then it will be examined that the declaration given in the attachment of the petition of repentance for correction is a separate declaration or not. Right after the notion of mental reservation will be explained and the opinions in the doctrine about whether or not the declarations given in the attachment of the petition of repentance can be given with the mental reservation will be discussed with their grounds. The study, which also includes court decisions, ends with a concluding section that includes our overall evaluation.

 • ASLIİPEK, Süleyman: “Pişmanlık ve Islah Müessesesi ve Uygulamada Özellik Arzeden Durumlar”, http://www.bilgilidenetim.com, (Erişim Tarihi: 31.07.2017).
 • ATALI, Murat: Medeni Usul Hukuku, (Ed. Tolga AKKAYA), A.Ü. AÖF Yayını No:1284, Eskişehir 2001.
 • AZRAK, Ali Ülkü: “İptal Davalarının Objektifliği Üzerine Düşünceler”, Onar Armağanı, İstanbul 1977.
 • CANDAN, Turgut: Vergi Usul Kanununun 371’inci Maddesinde Düzenlenen Pişmanlık ve Islah Müessesesi Hakkında, PWC.TV’de Yapılan Konuşma, https://turgutcandan.com, (Erişim Tarihi: 25.04.2017).
 • ÇAĞLAYAN, Ramazan: İdari Yargılama Hukuku, Güncellenmiş 8. Bası, Seçkin Yayınları, Ankara 2016.
 • DOĞRUSÖZ, Bumin: Vergi Hukukunda İhtirazi Kayıt ve Pişmanlıkla Beyan, archive.ismmmo.org.tr, (Erişim Tarihi: 28.04.2017).
 • GÖZÜBÜYÜK, A. Şeref /TAN, Turgut: İdare Hukuku, C. 2, İdari Yargılama Hukuku, Ankara 1999.
 • KARAKOÇ, Yusuf: Vergi Anlaşmazlıklarının/Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 3. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2015.
 • KARAKOÇ, Yusuf: Genel Vergi Hukuku, 7. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2014.
 • KARAKOÇ, Yusuf: Türk Vergi Hukukunda Pişmanlık ve Islah, Gözden Geçirilmiş 2. Bası, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No:76, İzmir 1997.
 • MUTLUER, M. Kamil/DAYANÇ, N. Nilay: Vergi Hukuku Genel ve Özel Hükümler, Turhan Kitabevi, Değiştirilmiş ve Güncelleştirilmiş 4. Baskı, Ankara 2014.
 • MUTLUER, M. Kamil: Vergi Genel Hukuku, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları 121/9, İstanbul 2006.
 • “İdari Uyuşmazlık ve Davalar”: http://notoku.com/idari-uyusmazlik-ve-davalar/ (Erişim Tarihi 22.05.2017).
 • ONAR, Sıddık Sami: İdare Hukukunun Umumi Esasları, C. III, İstanbul 1996.
 • ÖNCEL, Mualla/KUMRULU, Ahmet/ ÇAĞAN, Nami: Vergi Hukuku, Gözden Geçirilmiş Değişiklikler İşlenmiş 23. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2014.
 • ÖNCEL, Mualla/KUMRULU, Ahmet/ÇAĞAN, Nami: Vergi Hukuku, 13. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2005.
 • T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk Sözlüğü, http://www.sozluk.adalet.gov.tr, (Erişim Tarihi: 22.05.2017).
 • YILMAZ, Elif: “Uzlaşma Müessesesinin Hukuki Niteliği ve Temel Vergilendirme İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, XIII(1-2), Ankara 2009, s. 321-351.
 • YÜCE, Mehmet: Vergi Yargılama Hukuku, 4. Baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2015.
 • YÜCEL, Necmi N.: Tatbikatta Vergi Cezaları, İnkılap Kitabevi, İstanbul 1955.
Subjects Law
Published Date Aralık 2017
Journal Section Articles
Authors

Author: Fevzi Rifat ORTAÇ
Country: Turkey


Author: Elif YILMAZ FURTUNA
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : August 3, 2017
Acceptance Date : December 18, 2017
Publication Date : December 31, 2017

Bibtex @research article { inuhfd332527, journal = {İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-1082}, eissn = {2667-5714}, address = {İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi 44280 Malatya / Türkiye}, publisher = {Inonu University}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {423 - 452}, doi = {10.21492/inuhfd.332527}, title = {PİŞMANLIKLA VERİLEN BEYANNAMENİN İHTİRAZÎ KAYITLA VERİLEBİLMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {ORTAÇ, Fevzi Rifat and YILMAZ FURTUNA, Elif} }
APA ORTAÇ, F , YILMAZ FURTUNA, E . (2017). PİŞMANLIKLA VERİLEN BEYANNAMENİN İHTİRAZÎ KAYITLA VERİLEBİLMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 423-452 . DOI: 10.21492/inuhfd.332527
MLA ORTAÇ, F , YILMAZ FURTUNA, E . "PİŞMANLIKLA VERİLEN BEYANNAMENİN İHTİRAZÎ KAYITLA VERİLEBİLMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8 (2017 ): 423-452 <https://dergipark.org.tr/en/pub/inuhfd/issue/30360/332527>
Chicago ORTAÇ, F , YILMAZ FURTUNA, E . "PİŞMANLIKLA VERİLEN BEYANNAMENİN İHTİRAZÎ KAYITLA VERİLEBİLMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8 (2017 ): 423-452
RIS TY - JOUR T1 - PİŞMANLIKLA VERİLEN BEYANNAMENİN İHTİRAZÎ KAYITLA VERİLEBİLMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AU - Fevzi Rifat ORTAÇ , Elif YILMAZ FURTUNA Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.21492/inuhfd.332527 DO - 10.21492/inuhfd.332527 T2 - İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 423 EP - 452 VL - 8 IS - 2 SN - 2146-1082-2667-5714 M3 - doi: 10.21492/inuhfd.332527 UR - https://doi.org/10.21492/inuhfd.332527 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi PİŞMANLIKLA VERİLEN BEYANNAMENİN İHTİRAZÎ KAYITLA VERİLEBİLMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %A Fevzi Rifat ORTAÇ , Elif YILMAZ FURTUNA %T PİŞMANLIKLA VERİLEN BEYANNAMENİN İHTİRAZÎ KAYITLA VERİLEBİLMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %D 2017 %J İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-1082-2667-5714 %V 8 %N 2 %R doi: 10.21492/inuhfd.332527 %U 10.21492/inuhfd.332527
ISNAD ORTAÇ, Fevzi Rifat , YILMAZ FURTUNA, Elif . "PİŞMANLIKLA VERİLEN BEYANNAMENİN İHTİRAZÎ KAYITLA VERİLEBİLMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8 / 2 (December 2018): 423-452 . https://doi.org/10.21492/inuhfd.332527
AMA ORTAÇ F , YILMAZ FURTUNA E . PİŞMANLIKLA VERİLEN BEYANNAMENİN İHTİRAZÎ KAYITLA VERİLEBİLMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. İnÜHFD. 2017; 8(2): 423-452.
Vancouver ORTAÇ F , YILMAZ FURTUNA E . PİŞMANLIKLA VERİLEN BEYANNAMENİN İHTİRAZÎ KAYITLA VERİLEBİLMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2017; 8(2): 452-423.