Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

The Analysis of Multiple Intelligence Types of Social Sciences and Science High School Students in Terms of Different Variables

Year 2020, Volume 7, Issue 13, 1 - 17, 30.04.2020
https://doi.org/10.29129/inujgse.570417

Abstract

Purpose: This study was conducted to determine the intelligence areas of the social sciences and science high school students and to examine them in terms of different variables.

 

Design & Methodology: Screening method was used. This study was carried out with a total of 322 students at 9th and 10th grades in 2017-2018 academic year in Trabzon province, 150 students from Social Sciences High School and 172 students from Science High School. In this study, multiple intelligence inventory, biology attitude test and high school biology averages were used as data collection tools. The data obtained from these tools were analyzed using the SPSS 22 program; Mann-Whitney-U test for independent groups and Kruskal Wallise H test for one-way variance analysis.

 

Findings: According to the data obtained, the dominant multiple intelligence types in science and social sciences high school are logical / mathematical, visual / spatial and musical / rhythmic intelligence. It was found that the multiple intelligences of social sciences high school students had no effect on the average academic achievement and biology course attitude and there were differences in most sub-dimensions in science high schools.

 

Implications & Suggestions: The results of the research showed that the multiple intelligence fields of the students attending high school of science and social sciences differed, and accordingly, the academic achievement averages of biology and course attitudes towards biology showed variability. In different provinces, different data collection scales and more than one science and social science high school students who will form a larger sample can be applied and different studies can be performed to obtain general results.

References

 • Altınsoy, A.B.(2011). Fen ve teknoloji dersinde çoklu zekâ kuramına dayalı öğretimin öğrencilerin başarılarına etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Aşılıoğlu, G. & Aytaç, Ö. (2002). Biyoloji eğitiminde yeni gelişmeler. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi içinde (s.22-28). Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 • Bümen, N. (2003). Gözden geçirme stratejisi ile desteklenmiş çoklu zeka kuramı uygulamalarının erişi, tutum ve kalıcılığa etkisi. Ege Eğitim Dergisi, 3(2), 65-78.
 • Campbell, L. & Campbell, B. (1999). Multiple intelligences and student achievement: Success stories from six schools. USA: ASCD.
 • Checkley, K. (1997). The first seven and the eight, Educational Leadership, 55(1), 8-13.
 • Dunn, R. & Dunn, K. (1993). Learning styles of the multiculturally diverse, Emergency Librarian, 20(4), 24–33.
 • Ekici, G. & Hevedanlı, M. (2010). Lise öğrencilerinin biyoloji dersine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(4), 97-109.
 • Gardner, H. (1983). Frames of mind: the theory of multiple intelligences. New York: Basic Books.
 • Gardner, H. (2004). Zihin çerçeveleri: Çoklu zekâ kuramı. (Çev. Ebru Kılıç). İstanbul: Alfa Yayıncılık.
 • Geban, Ö., Ertepınar, H., Yılmaz, G., Altın, A., & Şahbaz, F. (1994). Bilgisayar destekli eğitimin öğrencilerin fen başarılarına ve fen bilgisi ilgilerine etkisi. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Goodnough, K. (2001). Multiple intelligences theory: A framework for personalizing science curricula. School Science and Mathematics, 101(4), 180-194.
 • Gözüm, A.İ.C. (2011). Çoklu zeka kuramına göre işlenen enzimler konusunun fen bilgisi öğretmen adayları üzerindeki başarısının incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kars.
 • Gül, Ş. & Yeşilyurt, S. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin biyoloji ve biyoloji dersine yönelik tutumları (Pilot uygulama). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (1)20, 28 – 47.
 • Harms, G.D. (1998). Self-perceptions of multiple intelligences among selected third-, seventh-, and eleventh-grade students in South Dakota. Dissertation Abstracts International. 59(8), 2850.
 • İnaltekin, T. (2008). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin genetik ve kalıtımsal yapı konusundaki başarılarına, fen bilgisi dersine karşı tutum ve algılamalarına çoklu zekâ kuramının etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kars.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayıncılık. Ankara
 • Korkmaz, Ö. & Yeşil, R. (2011). Orta öğretim son sınıf öğrencilerinin öz algıları çerçevesinde çoklu zeka profilleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 117-135.
 • Kırıcı, M. (2009). Ortaöğretim fen bölümü öğrencilerinin çoklu zeka kuramına göre zeka alanlarıyla öğrenme stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Norela M. & Lauren, A. R. (2011). Student’s learning style and multiple intelligence profile. Journal of Educational Sciences & Psychology, 1(1).80 – 85.
 • Oral, B. (2001) Branşlarına göre üniversite öğrencilerinin zeka alanlarının incelenmesi, Eğitim ve Bilim, 122, 19-31.
 • Öztürkmen, B. (2006). Ortaöğretim öğrencilerinin çoklu zeka kuramına göre zeka alanlarıyla öğrenme stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Pehlivan, H. & Köseoğlu, P. (2010). Ankara Fen Lisesi öğrencilerinin biyoloji dersine yönelik tutumları ile akademik benlik tasarımları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 225-235.
 • Pekel , F.O. (2005). DNA, gen, kromozom kavramlarının anlaşılmasında kavramsal değişim yaklaşımının etkinliğinin incelenmesi (Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Rahbarnia, F., Hamedian, S. & Radmehr, F. (2014). A study on the relationship between multiple intelligences and mathematical problem solving based on Revised Bloom Taxonomy. Journal of Interdisciplinary Mathematics, 17(2), 109-134.
 • Saban, A. (2002). Çoklu zeka teorisi ve eğitimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Şahan, A. (2018). Fen bilimleri öğretiminde çoklu zekâ destekli eğitim modelinin öğrenci başarısına ve fen tutumuna etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale.

Sosyal Bilimler ve Fen Lisesi Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Alanlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Year 2020, Volume 7, Issue 13, 1 - 17, 30.04.2020
https://doi.org/10.29129/inujgse.570417

Abstract

Amaç: Bu araştırma, sosyal bilimler ve fen lisesi öğrencilerinin sahip oldukları zeka alanlarını belirleyip farklı değişkenler açısından incelemek amacı ile yapılmıştır.

 

Yöntem: Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu araştırma, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Trabzon ilinde bulunan Sosyal bilimler lisesinden 150 ve Fen lisesinden 172 öğrenci olmak üzere 9. ve 10. sınıflarda öğrenim gören toplam 322 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veri toplama aracı olarak Çoklu Zeka Envanteri, Biyoloji tutum testi ve lise biyoloji akademik başarı ortalamaları kullanılmıştır. Bu araçlardan elde edilen verilerin analizinde SPSS.22 paket programı kullanılarak; bağımsız gruplar için Mann-Whitney-U testi, tek yönlü varyans analizi Kruskal Wallis H testi kullanılarak yapılmıştır.

 

Bulgular: Elde edilen verilere göre fen ve sosyal bilimler lisesinde baskın çoklu zeka türlerinin mantıksal/matematiksel, görsel/uzamsal ve müziksel/ritmik zeka olduğu ortaya çıkmıştır. Sosyal bilimler lisesi öğrencilerinin çoklu zekalarının biyoloji akademik başarı ortalamasına ve biyoloji ders tutumuna genel olarak bir etkisinin olmadığı, fen lisesinde ise çoğu alt boyutta fark gözlendiği tespit edilmiştir.

 

Sonuçlar ve Öneriler: Araştırma sonuçları fen ve sosyal bilimler lisesinde öğrenim gören öğrencilerin sahip olduğu çoklu zeka alanlarının farklılık gösterdiği, buna bağlı olarak da biyoloji akademik başarı ortalamalarının ve biyolojiye karşı ders tutumlarının da değişkenlik gösterdiği tespit edilmiştir. Başka illerde farklı veri toplama ölçekleri ve daha büyük örneklem oluşturacak birden fazla fen ve sosyal bilimler lisesi öğrencisine uygulamalar yapılarak geneli kapsayacak sonuçlar elde edilebilecek farklı çalışmalar yapılabilir.

References

 • Altınsoy, A.B.(2011). Fen ve teknoloji dersinde çoklu zekâ kuramına dayalı öğretimin öğrencilerin başarılarına etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Aşılıoğlu, G. & Aytaç, Ö. (2002). Biyoloji eğitiminde yeni gelişmeler. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi içinde (s.22-28). Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 • Bümen, N. (2003). Gözden geçirme stratejisi ile desteklenmiş çoklu zeka kuramı uygulamalarının erişi, tutum ve kalıcılığa etkisi. Ege Eğitim Dergisi, 3(2), 65-78.
 • Campbell, L. & Campbell, B. (1999). Multiple intelligences and student achievement: Success stories from six schools. USA: ASCD.
 • Checkley, K. (1997). The first seven and the eight, Educational Leadership, 55(1), 8-13.
 • Dunn, R. & Dunn, K. (1993). Learning styles of the multiculturally diverse, Emergency Librarian, 20(4), 24–33.
 • Ekici, G. & Hevedanlı, M. (2010). Lise öğrencilerinin biyoloji dersine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(4), 97-109.
 • Gardner, H. (1983). Frames of mind: the theory of multiple intelligences. New York: Basic Books.
 • Gardner, H. (2004). Zihin çerçeveleri: Çoklu zekâ kuramı. (Çev. Ebru Kılıç). İstanbul: Alfa Yayıncılık.
 • Geban, Ö., Ertepınar, H., Yılmaz, G., Altın, A., & Şahbaz, F. (1994). Bilgisayar destekli eğitimin öğrencilerin fen başarılarına ve fen bilgisi ilgilerine etkisi. I. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Goodnough, K. (2001). Multiple intelligences theory: A framework for personalizing science curricula. School Science and Mathematics, 101(4), 180-194.
 • Gözüm, A.İ.C. (2011). Çoklu zeka kuramına göre işlenen enzimler konusunun fen bilgisi öğretmen adayları üzerindeki başarısının incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kars.
 • Gül, Ş. & Yeşilyurt, S. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin biyoloji ve biyoloji dersine yönelik tutumları (Pilot uygulama). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (1)20, 28 – 47.
 • Harms, G.D. (1998). Self-perceptions of multiple intelligences among selected third-, seventh-, and eleventh-grade students in South Dakota. Dissertation Abstracts International. 59(8), 2850.
 • İnaltekin, T. (2008). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin genetik ve kalıtımsal yapı konusundaki başarılarına, fen bilgisi dersine karşı tutum ve algılamalarına çoklu zekâ kuramının etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kars.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayıncılık. Ankara
 • Korkmaz, Ö. & Yeşil, R. (2011). Orta öğretim son sınıf öğrencilerinin öz algıları çerçevesinde çoklu zeka profilleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 117-135.
 • Kırıcı, M. (2009). Ortaöğretim fen bölümü öğrencilerinin çoklu zeka kuramına göre zeka alanlarıyla öğrenme stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Norela M. & Lauren, A. R. (2011). Student’s learning style and multiple intelligence profile. Journal of Educational Sciences & Psychology, 1(1).80 – 85.
 • Oral, B. (2001) Branşlarına göre üniversite öğrencilerinin zeka alanlarının incelenmesi, Eğitim ve Bilim, 122, 19-31.
 • Öztürkmen, B. (2006). Ortaöğretim öğrencilerinin çoklu zeka kuramına göre zeka alanlarıyla öğrenme stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Pehlivan, H. & Köseoğlu, P. (2010). Ankara Fen Lisesi öğrencilerinin biyoloji dersine yönelik tutumları ile akademik benlik tasarımları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 225-235.
 • Pekel , F.O. (2005). DNA, gen, kromozom kavramlarının anlaşılmasında kavramsal değişim yaklaşımının etkinliğinin incelenmesi (Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Rahbarnia, F., Hamedian, S. & Radmehr, F. (2014). A study on the relationship between multiple intelligences and mathematical problem solving based on Revised Bloom Taxonomy. Journal of Interdisciplinary Mathematics, 17(2), 109-134.
 • Saban, A. (2002). Çoklu zeka teorisi ve eğitimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Şahan, A. (2018). Fen bilimleri öğretiminde çoklu zekâ destekli eğitim modelinin öğrenci başarısına ve fen tutumuna etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kırıkkale.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Manuscripts
Authors

Fadime GÜLOĞLU
0000-0003-0276-6598
Türkiye


Esra ÖZAY KÖSE (Primary Author)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9085-7478
Türkiye

Publication Date April 30, 2020
Application Date May 27, 2019
Acceptance Date October 25, 2019
Published in Issue Year 2020, Volume 7, Issue 13

Cite

APA Güloğlu, F. & Özay Köse, E. (2020). Sosyal Bilimler ve Fen Lisesi Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Alanlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi . İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 7 (13) , 1-17 . DOI: 10.29129/inujgse.570417