Year 2016, Volume 4 , Issue 2, Pages 32 - 45 2016-10-30

ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN ARACI ROLÜ: SINIR BİRİMİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
THE MEDIATING ROLE OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEIVED ORGANIZATONAL SUPPORT AND TURNOVER INTENTION: A RESEARCH ON BOUNDARY SPANNING ROLE EMPLOYEES

Emre Burak EKMEKÇİOĞLU [1] , Alptekin SÖKMEN [2]


Bu çalışmada algılanan örgütsel desteğin işten ayrılma niyetiyle ilişkisinde örgütsel bağlılığın aracı rolü incelenmiştir. Veriler bir belediyenin halkla birebir ilişki içinde olan 153 sınır personelinden elde edilmiş ve değişkenler arası ilişkiler yapısal eşitlik modeliyle incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre algılanan örgütsel desteğin çalışanların işten ayrılma niyetini anlamlı ve negatif; örgütsel bağlılığı ise anlamlı ve pozitif yönde etkilediği; örgütsel bağlılığın işten ayrılma niyetini anlamlı ve negatif yönde etkilediği ortaya konulmuştur. Aynı zamanda algılanan örgütsel desteğin işten ayrılma niyetiyle ilişkisinde örgütsel bağlılığın aracı rolünün olduğu da tespit edilmiştir.


The present study examines the mediating role of organizational commitment on the relationship between perceived organizational support and turnover intention. Data were collected from 153 boundary spanning role employees who work in a Municipality and the relations of variables were

investigated by using structural equation modeling. The results reveal that perceived organizational support hasa significant and negative impact on employee’s turnover intention and hasa significant and positive impact on organizational commitment, and organizational commitment has a significant and negative impact on employee’s turnover intention.It was also determined that organizational commitment has a mediator role on the relationship between perceived organizational support and turnover intention.


E. B. Ekmekçioğlu-A. Sökmen/ IREM, 4(2), 2016, 32-45.investigated by using structural equation modeling. The results reveal thatperceived organizationalsupport hasa significant and negative impact on employee’s turnover intention and hasa significantand positive impact on organizational commitment, and organizational commitment has asignificant and negative impact on employee’s turnover intention.It wasalso determined thatorganizationalcommitment has a mediator roleon the relationship between perceived organizationalsupport and turnover intention.Key words:PerceivedOrganizational Support, Organizational Commitment, TurnoverIntention, Mediating Effect


Jel Codes:M10, M19, M54.
I.GİRİŞ


Algılananörgütseldestek(AÖD), örgütlerin çalışanlarının katkılarınadeğer verdikleri,ayrıcaonların refah veiyiolmadurumlarıylailgilendikleriyleilgiligenelalgılardır (Eisenberger, Huntington,Hutchison &Sowa, 1986:501;Shore&Wayne,1993:774). AÖDaynızamandaçalışan veişveren arasındasosyal değişimdeki kilit faktörlerden biridir (Gakovic&Tetrick, 2003:649). Örgütselbağlılık (ÖB), çalışanın örgütüylepsikolojik bir bağoluşturarak veonunlabütünleşerek örgütlerinden gönüllüolarak ayrılmaolasılığınıdüşüren bir kavramdır (Allen &Meyer,1996:252). Bununlabirlikte ÖB, bireyin örgütün amaçvedeğerlerinegüçlübirşekildeinanışını;örgütüyeliğinin devamıiçin güçlübiristeğiveörgütadınaçabasarfetmeyeistekliolmayıiçerir (Porter, Steers, Mowday&Boulian,1974:604).İştenayrılmaniyeti (İAN)iseçalışanların mevcutörgütlerinden kendiarzularıylaayrılmaistekleridir (Tett &Meyer, 1993: 262). Yapılan araştırmalar İAN’nin çalışanların davranışlarınıanlamadaönemlibirdeğişken olduğunu göstermektedir (Jung & Kim, 2012:3641).


Sosyal değişim teorisi işyeri davranışlarını anlamadaenönemli paradigmalardanbiridir(Cropanzano &Mitchell,2005:874). Teoriyegöreörgütileçalışanlar arasındakiilişkideçalışanlar,örgütünişleilgili pozitifdavranışlarayararlı; negatifdavranışlara zararvericidavranışlarla karşılıkvermeeğilimindedir (Hekman, Bigley, Steensma&Hereford, 2009:506). Sosyaldeğişimteorisi, AÖDileÖB(Eisenberger veark., 1986:500) veAÖDileİAN(Dawley, Houghton &Bucklew, 2010:242) arasındakiilişkilerindahanet birşekildeanlaşılmasınayardımcıolur.Hem sosyal değişim teorisi hem dekarşılıklılıknormunagöreörgütler çalışanların vermişolduklarıkatkıyadeğer verdiklerinde, onların iyidurumlarıylailgilendiklerinde, örgütlerinin kendilerinidestekledikleri algıları yükselençalışanlar,örgüteduygusal olarak dahafazlabağlanabilecekveörgütekarşıbir yükümlülük hissedebileceklerdir(Allen,Shrore&Liden, 2003: 99-100). Yüksek düzeydekiörgütseldestek algısısonucundabu desteğin karşılığınıverebilmek yadaödeyebilmek amacıylabireyler arasındabir yükümlülüğesebep olduğu


on the relationship between perceived organizational support and turnover intention.

 • Abraham, R. 1999. The impact of emotional dissonance on organizational commitment and intention to turnover. The journal of Psychology, 133(4): 441-455.
 • Allen, D. G., Shore, L. M., & Griffeth, R. W. 2003. The role of perceived organizational support and supportive human resource practices in the turnover process. Journal of management, 29(1): 99-118.
 • Allen, N. J., & Meyer, J. P. 1996. Affective, continuance, and normative commitment to the organization: An examination of construct validity. Journal of vocational behavior, 49(3): 252-276.
 • Bagozzi, R. P., & Yi, Y. (1988). On the evaluation of structural equation models. Journal of the academy of marketing science, 16(1): 74-94.
 • Baron, R. M. & Kenny, D. A. 1986. The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations., Journal of Personality and Social Psychology, 51(6): 1173-1182.
 • Cammann, C., Fichman, M., Jenkins, D.,& Klesh, J. 1979. The Michigan Organizational Assessment Questionnaire. Unpublished manuscript, University of Michigan, Ann Arbor.
 • Cropanzano, R., & Mitchell, M. S. 2005. Social exchange theory: An interdisciplinary review. Journal of management, 31(6): 874-900.
 • Cropanzano, R., Howes, J. C., Grandey, A. A., & Toth, P. 1997. The relationship of organizational politics and support to work behaviors, attitudes, and stress. Journal of Organizational Behavior, 18(2): 159-180.
 • Dawley, D., Houghton, J. D., & Bucklew, N. S. 2010. Perceived organizational support and turnover intention: The mediating effects of personal sacrifice and job fit. The Journal of Social Psychology, 150(3): 238-257.
 • DeConinck, J. B., & Johnson, J. T. (2009). The effects of perceived supervisor support, perceived organizational support, and organizational justice on turnover among salespeople. Journal of Personal Selling & Sales Management, 29(4): 333-350.
 • Dysvik, A., & Kuvaas, B. 2013. Perceived job autonomy and turnover intention: The moderating role of perceived supervisor support. European Journal of Work and Organizational Psychology, 22(5): 563-573.
 • Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S. & Sowa, D., 1986. Perceived organizational support, Journal of Applied Psychology, 71(3): 500–507.
 • Fındıklı, M. A. 2015. Algılanan lider desteği ve algılanan örgütsel destek ile işten ayrılma niyeti ilişkisinde örgütsel özdeşlemenin aracılık rolü: İstanbul’da kamu çalışanları üzerine bir araştırma. YÖNETİM: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, (77): 136-157.
 • Gakovic, A., & Tetrick, L. E. 2003. Perceived organizational support and work status: a comparison of the employment relationships of part‐time and full‐time employees attending university classes. Journal of Organizational Behavior, 24(5): 649-666.
 • Gillet, N., Gagné, M., Sauvagère, S., & Fouquereau, E. 2013. The role of supervisor autonomy support, organizational support, and autonomous and controlled motivation in predicting employees' satisfaction and turnover intentions. European Journal of Work and Organizational Psychology, 22(4): 450-460.
 • Hekman, D. R., Bigley, G. A., Steensma, H. K., & Hereford, J. F. 2009. Combined effects of organizational and professional identification on the reciprocity dynamic for professional employees. Academy of management journal, 52(3): 506-526.
 • Hwang, J., & Hopkins, K. 2012. Organizational inclusion, commitment, and turnover among child welfare workers: A multilevel mediation analysis. Administration in Social Work, 36(1): 23-39.
 • Jaramillo, F., Mulki, J. P., & Solomon, P. 2006. The role of ethical climate on salesperson’s role stress, job attitudes, turnover intention, and job performance. Journal of Personal Selling & Sales Management, 26(3): 271-282.
 • Joo, B. K., Hahn, H. J., & Peterson, S. L. 2015. Turnover intention: the effects of core self-evaluations, proactive personality, perceived organizational support, developmental feedback, and job complexity. Human Resource Development International, 18(2): 116-130.
 • Juhdi, N., Pa'wan, F., & Hansaram, R. M. K. 2013. HR Practices and Turnover intention: The mediating roles of organizational commitment and organizational engagement in a selected region in Malaysia. The International Journal of Human Resource Management, 24(15): 3002-3019.
 • Jung, J., & Kim, Y. 2012. Causes of newspaper firm employee burnout in Korea and its impact on organizational commitment and turnover intention. The International Journal of Human Resource Management, 23(17): 3636-3651.
 • Kang, H. J., Gatling, A., & Kim, J. 2015. The impact of supervisory support on organizational commitment, career satisfaction, and turnover intention for hospitality frontline employees. Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 14(1): 68-89.
 • Kaplan, M., & Öğüt, A. 2012. Algılanan örgütsel destek ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin analizi: Otel işletmelerinde bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(1): 387-401.
 • Karatepe, O. M. & Sökmen, A. 2001. İşletmenin sınır birimlerinde çalışan işgörenlerin örgütsel bağlılığı: Ampirik bir değerlendirme. TODAİ Amme İdaresi Dergisi, 34(4): 157-181.
 • Karatepe, O. M., & Vatankhah, S. 2014. The Effects of High-Performance Work Practices on Perceived Organizational Support and Turnover Intentions: Evidence from the Airline Industry. Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 13(2): 103-119.
 • Kim, T., & Chang, K. 2014. Turnover intentions and organizational citizenship behaviours in Korean firms: the interactional effects of organizational and occupational commitment. Asia Pacific Business Review, 20(1): 59-77.
 • Maertz, C. P., Griffeth, R. W., Campbell, N. S., & Allen, D. G. 2007. The effects of perceived organizational support and perceived supervisor support on employee turnover. Journal of Organizational Behavior, 28(8): 1059-1075.
 • Marsh, H. W., & Hocevar, D. 1985. Application of confirmatory factor analysis to the study of self-concept: First-and higher order factor models and their invariance across groups. Psychological bulletin, 97(3): 562.
 • Meydan, C. M. & Şeşen, H. 2015. Yapısal eşitlik modellemesi AMOS uygulamaları. Ankara: Detay Yayıncılık, 2.Baskı.
 • Meyer, J. P., Allen, N. J. & Smith, C. A. 1993. Commitment to organizations and occupations: Extension and test of a three-component conceptualization. Journal of Applied Psychology, 78(4): 538-551.
 • Ng, T. W., & Sorensen, K. L. 2008. Toward a further understanding of the relationships between perceptions of support and work attitudes: A meta-analysis. Group & Organization Management, 33(3): 243-268.
 • Özdevecioğlu, M. 2004. Algılanan örgütsel desteğin işten ayrılma niyeti üzerindeki etkileri. Amme İdaresi Dergisi, 37(4): 97-115.
 • Özdevecioğlu, M. 2003. Algılanan Örgütsel Destek İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2): 113-130.
 • Park, J. H., Newman, A., Zhang, L., Wu, C., & Hooke, A. 2016. Mentoring functions and turnover intention: the mediating role of perceived organizational support. The International Journal of Human Resource Management, 27(11): 1173-1191.
 • Porter, L. W., Steers, R. M., Mowday, R. T., & Boulian, P. V. 1974. Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians. Journal of applied psychology, 59(5): 603-609.
 • Rhoades, L., Eisenberger, R., & Armeli, S. 2001. Affective commitment to the organization: the contribution of perceived organizational support. Journal of applied psychology, 86(5): 825-836.
 • Settoon, R. P., Bennett, N., & Liden, R. C. 1996. Social exchange in organizations: Perceived organizational support, leader–member exchange, and employee reciprocity. Journal of applied psychology, 81(3): 219-227.
 • Shore, L. M., & Wayne, S. J. 1993. Commitment and employee behavior: comparison of affective commitment and continuance commitment with perceived organizational support. Journal of applied psychology, 78(5): 774-780.
 • Tett, R. P., & Meyer, J. P. 1993. Job satisfaction, organizational commitment, turnover intention, and turnover: path analyses based on meta‐analytic findings. Personnel psychology, 46(2): 259-293.
 • Turunç, Ö., & Çelik, M. 2010. Algılanan Örgütsel Desteğin Çalışanların İş-Aile, Aile-İş Çatışması, Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Savunma Sektöründe Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1): 209-232.
 • Uçar, D., & Ötken, A. B. 2013. Perceived organizational support and organizational commitment: The mediating role of organization based self-esteem. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 25(2): 85-105.
 • Wayne, S. J., Shore, L. M., & Liden, R. C. 1997. Perceived organizational support and leader-member exchange: A social exchange perspective. Academy of Management journal, 40(1): 82-111.
 • Yang, J. T. 2008. Effect of newcomer socialisation on organisational commitment, job satisfaction, and turnover intention in the hotel industry. The Service Industries Journal, 28(4): 429-443.
Journal Section ARTICLES
Authors

Author: Emre Burak EKMEKÇİOĞLU

Author: Alptekin SÖKMEN

Dates

Application Date : March 27, 2017
Acceptance Date : June 16, 2016
Publication Date : October 30, 2016

APA Ekmekçioğlu, E , Sökmen, A . (2016). ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEĞİN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN ARACI ROLÜ: SINIR BİRİMİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . International Review of Economics and Management , 4 (2) , 32-45 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/iremjournal/issue/15724/301464