Research Article
PDF BibTex RIS Cite

THE EFFECT OF R&D EXPENDITURES ON ECONOMIC GROWTH AND TRADE BALANCE: EVIDENCE FROM G-20 COUNTRIES

Year 2018, Volume: 6 Issue: 2, 43 - 58, 02.01.2019

Abstract

Nowadays, there is
intense competition in international markets. In this case, the main targets of
the countries are sustainable growth and the superiority of foreign trade. Innovation
and R&D activities are the main factors that countries need to achieve these
targets. By making it possible to produce new products and services, R&D
expenditures provide long term growth and competitive advantages for countries.
The aim of this study is to investigate the importance of the impact of the
R&D expenditures - which show on increasing scale day by day- on the export,
economic growth for G-20 countries. For this purpose, the impact of R&G
expenditure on these two macro criteria of the G-20 countries was investigated by
panel data analysis. According to the results of the research, the increase in
R & D expenditures has a positive and significant effect on economic growth
and exports.

References

 • Aghion, P. ve Howitt, P. (1992) A Model of Growth Through Creative Destruction, Econometrica, 60(2), 323-351.
 • Altın, O. ve A.A., Kaya (2009) Türkiye'de Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi, Ege Akademik Bakış, 9 (1) 2009: 251-259.
 • Altıntaş, H. ve Mercan, M. (2015) Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Panel Eş-bütünleşme Analizi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 70(2).
 • Amaghouss, J. ve Ibourk, A. (2013) Entrepreneurial Activities, Innovation And Economic Growth: The Role Of Cyclical Factors Evidence From Oecd Countries For The Period 2001-2009, International Business Research, 6(1), 153-165.
 • Bassanini, A. ve Scarpetta, S. (2001) The Driving Forces of Economic Growth: Panel Data Evidence For The OECD Countries”, OECD Economic Studies, No. 33.
 • Brown, T. E. ve Jan U. (2004) Innovation, Entrepreneurship And Culture, Edward Elgar Publishing Limited, İngiltere.
 • Coe, David T., Elhanan Helpman ve A. W. Hoffmaister (1995) International R&D Spillovers And Institutions, IMF Working Paper, Wp/08/104.
 • Eid, A. (2012) Higher Education R&D And Productivity Growth: An Empirical Study on High-İncome OECD Countries, Education Economics, 20(1), 53-68.
 • Falk, M. (2007) R&D Spending in The High-Tech Sector and Economic Growth", Research İn Economics, 61,140-147.
 • Genç, M.C. ve Atasoy, Y. (1010) Ar&Ge Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, V(II), 27-34.
 • Göçer, İ. (2013) Ar-Ge Harcamalarının Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı, Dış Ticaret Dengesi Ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri. Maliye Dergisi, 165(2), 215-240.
 • Gülmez, A. ve Akpolat, A. G. (2014) Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Türkiye ve AB Örneği İçin Dinamik Panel Veri Analizi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
 • Güloğlu, B. ve Tekin, R.B. (2012) A Panel Causality Analysis of The Relationship Among Research and Development, Innovation and Economic Growth in High-Income OECD Countries, Eurasian Economic Review, 2(1), 32-47.
 • Gyekye, A. B., Oseifuah, E. K. ve Vukor-Quarshie, G. N. K. (2012) The İmpact of Research And Development on Socio-Economic Development: Perspectives From Selected Developing Economies. Journal Of Emerging Trends in Economics And Management Sciences, 3(6), 915.
 • Kirankabeş, M.C. ve Erçakar, M.E. (2012) Importance of Relationship Between R&D Personnel And Patent Applications on Economics Growth: A Panel Data Analysis, International Research Journal of Finance And Economics, ISSN 1450-2887, 92, 72-81.
 • Korkmaz, Suna (2010) Türkiye'de Ar-Ge Yatırımları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin VAR Modeli İle Analizi, Journal of Yaşar University, 2010 20(5) 3320‐3330.
 • Landesmann, M. ve Pfaffermayr, M. (1997) Technological Competition and Trade Performance, Applied Economics, 29(2), 179-196.
 • Özer, M. ve Çiftçi, N. (2009) Ar-Ge Harcamaları ve İhracat İlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (23), 39-49
 • Park, Walter G. (1995) International R&D Spillovers And Oecd Economic Growth, Economic Inquir, Vol.33, No.4, S.571-591.
 • Samimi, J.A. ve Ledary, R.B. (2010) ICT And Economic Growth: New Evidence From Some Developing Countries, Australian Journal Of Basic And Applied Sciences, 4(8), 3086-3091.
 • Saraç, B. T. (2009) Araştırma-Geliştirme Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Erkisi: Panel Veri Analizi, Econanadolu 2009: Anadolu International Conference İn Economics, June 17- 19, 2009, Eskişehir, Turkey.
 • Tatoğlu, F. Y. (2012) Panel veri ekonometrisi, Beta Yayınevi.
 • Türedi, S. (2013) Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Panel Veri Analizi. Gümüshane University Electronic Journal Of The Institute Of Social Science/Gümüshane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 4(7).
 • Ulku, H. (2004) R And D, Innovation, And Economic Growth: An Empirical Analysis (No. 4-185). International Monetary Fund.
 • Yaylalı, M., Akan, Y. ve Işık, C. (2010) Türkiye'de Ar-Ge Yatırım Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Eş-Bütünleşme ve Nedensellik İlişkisi: 1990-2009", Bilgi Ekonomisi Ve Yönetimi Dergisi, V(I)I, 13-26.
 • Yıldırım, E. ve Kesikoğlu, F. (2012) Ar-Ge Harcamaları İle İhracat Arasındaki Nedensellik İlişkileri: Türkiye Örneğinde Panel Nedensellik Testi Kanıtları.

AR-GE HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME VE DIŞ TİCARET DENGESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: G-20 ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Year 2018, Volume: 6 Issue: 2, 43 - 58, 02.01.2019

Abstract

Günümüzde uluslararası piyasalarda yoğun bir rekabet yaşanmaktadır. Bu
durumda ülkelerin temel hedefleri arasında sürdürülebilir bir büyümeyi sağlamak
ve dış ticarette üstünlüğe sahip olma yer almaktadır. Ülkelerin bu hedeflere
ulaşmak için ihtiyaç duyduğu faktörlerin başında inovasyon ve Ar-Ge
faaliyetleri gelmektedir. Ar-Ge harcamaları, inovatif ürün ve hizmetlerin
üretilmesini mümkün kılarak, ülkelere uzun dönemli büyüme ve rekabet avantajı
sağlar. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı, önemi her geçen gün biraz daha
artan Ar-Ge harcamalarının G-20 ülkelerinin ihracat, ekonomik büyüme üzerindeki
etkisini araştırmaktır. Bunun için G-20 ülkelerinin Ar-Ge harcamalarının bu iki
makro ölçüt üzerindeki etkisi panel veri analizi ile araştırılmıştır. 

References

 • Aghion, P. ve Howitt, P. (1992) A Model of Growth Through Creative Destruction, Econometrica, 60(2), 323-351.
 • Altın, O. ve A.A., Kaya (2009) Türkiye'de Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisinin Analizi, Ege Akademik Bakış, 9 (1) 2009: 251-259.
 • Altıntaş, H. ve Mercan, M. (2015) Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Panel Eş-bütünleşme Analizi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 70(2).
 • Amaghouss, J. ve Ibourk, A. (2013) Entrepreneurial Activities, Innovation And Economic Growth: The Role Of Cyclical Factors Evidence From Oecd Countries For The Period 2001-2009, International Business Research, 6(1), 153-165.
 • Bassanini, A. ve Scarpetta, S. (2001) The Driving Forces of Economic Growth: Panel Data Evidence For The OECD Countries”, OECD Economic Studies, No. 33.
 • Brown, T. E. ve Jan U. (2004) Innovation, Entrepreneurship And Culture, Edward Elgar Publishing Limited, İngiltere.
 • Coe, David T., Elhanan Helpman ve A. W. Hoffmaister (1995) International R&D Spillovers And Institutions, IMF Working Paper, Wp/08/104.
 • Eid, A. (2012) Higher Education R&D And Productivity Growth: An Empirical Study on High-İncome OECD Countries, Education Economics, 20(1), 53-68.
 • Falk, M. (2007) R&D Spending in The High-Tech Sector and Economic Growth", Research İn Economics, 61,140-147.
 • Genç, M.C. ve Atasoy, Y. (1010) Ar&Ge Harcamaları Ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, V(II), 27-34.
 • Göçer, İ. (2013) Ar-Ge Harcamalarının Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı, Dış Ticaret Dengesi Ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri. Maliye Dergisi, 165(2), 215-240.
 • Gülmez, A. ve Akpolat, A. G. (2014) Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Türkiye ve AB Örneği İçin Dinamik Panel Veri Analizi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
 • Güloğlu, B. ve Tekin, R.B. (2012) A Panel Causality Analysis of The Relationship Among Research and Development, Innovation and Economic Growth in High-Income OECD Countries, Eurasian Economic Review, 2(1), 32-47.
 • Gyekye, A. B., Oseifuah, E. K. ve Vukor-Quarshie, G. N. K. (2012) The İmpact of Research And Development on Socio-Economic Development: Perspectives From Selected Developing Economies. Journal Of Emerging Trends in Economics And Management Sciences, 3(6), 915.
 • Kirankabeş, M.C. ve Erçakar, M.E. (2012) Importance of Relationship Between R&D Personnel And Patent Applications on Economics Growth: A Panel Data Analysis, International Research Journal of Finance And Economics, ISSN 1450-2887, 92, 72-81.
 • Korkmaz, Suna (2010) Türkiye'de Ar-Ge Yatırımları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin VAR Modeli İle Analizi, Journal of Yaşar University, 2010 20(5) 3320‐3330.
 • Landesmann, M. ve Pfaffermayr, M. (1997) Technological Competition and Trade Performance, Applied Economics, 29(2), 179-196.
 • Özer, M. ve Çiftçi, N. (2009) Ar-Ge Harcamaları ve İhracat İlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (23), 39-49
 • Park, Walter G. (1995) International R&D Spillovers And Oecd Economic Growth, Economic Inquir, Vol.33, No.4, S.571-591.
 • Samimi, J.A. ve Ledary, R.B. (2010) ICT And Economic Growth: New Evidence From Some Developing Countries, Australian Journal Of Basic And Applied Sciences, 4(8), 3086-3091.
 • Saraç, B. T. (2009) Araştırma-Geliştirme Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Erkisi: Panel Veri Analizi, Econanadolu 2009: Anadolu International Conference İn Economics, June 17- 19, 2009, Eskişehir, Turkey.
 • Tatoğlu, F. Y. (2012) Panel veri ekonometrisi, Beta Yayınevi.
 • Türedi, S. (2013) Bilgi Ve İletişim Teknolojilerinin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Panel Veri Analizi. Gümüshane University Electronic Journal Of The Institute Of Social Science/Gümüshane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 4(7).
 • Ulku, H. (2004) R And D, Innovation, And Economic Growth: An Empirical Analysis (No. 4-185). International Monetary Fund.
 • Yaylalı, M., Akan, Y. ve Işık, C. (2010) Türkiye'de Ar-Ge Yatırım Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Eş-Bütünleşme ve Nedensellik İlişkisi: 1990-2009", Bilgi Ekonomisi Ve Yönetimi Dergisi, V(I)I, 13-26.
 • Yıldırım, E. ve Kesikoğlu, F. (2012) Ar-Ge Harcamaları İle İhracat Arasındaki Nedensellik İlişkileri: Türkiye Örneğinde Panel Nedensellik Testi Kanıtları.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section ARTICLES
Authors

Hasan Hüseyin YILDIRIM

Türkiye


Mehmet Emin AKKILIÇ

Türkiye


Mehmet Selim DİKİCİ This is me

Türkiye

Publication Date January 2, 2019
Submission Date February 19, 2018
Acceptance Date October 23, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 6 Issue: 2

Cite

APA
YILDIRIM, H. H., AKKILIÇ, M. E., & DİKİCİ, M. S. (2019). AR-GE HARCAMALARININ EKONOMİK BÜYÜME VE DIŞ TİCARET DENGESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: G-20 ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA. International Review of Economics and Management, 6(2), 43-58.