Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Hikâye Destekli Etkinliklerin 7. Sınıf Sindirim Sistemi Konusunda Kullanılması

Year 2020, Volume 6, Issue 1, 1 - 16, 30.06.2020

Abstract

Bu araştırmanın amacı fen bilimleri dersinde vücudumuzdaki sistemler ünitesinde sindirim sistemi konusunun hikâye destekli sınıf içi etkinlikler ile öğretilmesinin 7.sınıf öğrencilerinin akademik başarı, tutum ve kalıcılığa etkisini belirlemektir. Çalışmada, ön/son-test kontrol gruplu deneysel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Ağrı merkezde bir ortaokulda olan iki adet 7.sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Rastgele seçilen bir sınıf hikâye destekli etkinliklerin uygulandığı deney grubu ve diğer bir sınıf ise mevcut öğretim sisteminin işlendiği kontrol grubu olarak seçilmiştir. Veri toplama aracı olarak sindirim sistemine yönelik başarı testi ve biyolojiye yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise bağımsız gruplar için t-testi kullanılmıştır. Analiz sonucuna göre sindirim sisteminde her iki gurubun son test puanları arasında deney gurubu lehine önemli bir fark çıkmıştır. Sindirim sisteminde her iki grubunun kalıcılık test sonuçlarına ortalamalar üzerinden bakıldığında deney grubunun kalıcılık testinde daha fazla ortalamaya sahip olduğu gözükmektedir. Biyoloji dersine karşı tutum sonuçlarına bakıldığında ise deney gurubu lehine önemli bir fark çıkmıştır. Her iki gruptaki değişim dikkate alındığında Hikâye destekli sınıf içi etkinliklerin öğrencilerin biyoloji konularındaki başarılarını artırma, kalıcılık sağlama ve tutumları değiştirmede olumlu yönde katkı sağladığı sonucuna ulaşılabilir.

References

 • Cındıl, T., Özmen H. Ve Ünal S. (2012). “7.sınıf Fen Eğitiminde Tansiyon Kavramının Hikâyeleştirme Yöntemi İle Öğretiminin Öğrencilerin Başarılarına ve Bilgiyi Yapılandırmalarına Etkisi” [Bildiri]. X. ULUSAL Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012, Niğde
 • Çakar A. (2007). Din ve Ahlak Eğitiminde Hikâyenin Kullanımı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Rize Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Demircioğlu, H., Demircioğlu, G., Ayas, A. (2006). Hikâyeler ve kimya öğretimi. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 110-119
 • Dincel, M. (2005). Öyküleme Ve Deney Tekniğinin Fen Bilgisi Derslerinde Öğrencilerin Kavramsal Anlama Ve Başarılarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Geban, Ö, Ertepınar, H, Yılmaz, G, Altın, A., ve Şahbaz, F. (1994). Bilgisayar destekli eğitimin öğrencilerin fen başarılarına ve fen bilgisi ilgilerine etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi, 1.Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Senpozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, İzmir
 • Kalaycı, Ş. (2005). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kemiksiz, C. (2016). 6.Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Senaryo Temelli Öğrenme Yönteminin Akademik Başarı Tutum ve Kalıcılığa Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Bolu
 • Millar, R.,Osbome,I. &Nott, (1998). Science education for the future, School Science Rewiev, 80 (291), 19-24.
 • Mirkamali, F. (2013). A Good Way for Teaching Vocabulary. Language in India, 13(4), 146-159.
 • Pakdemirli, M. N. (2011). İlköğretim DKAB Derslerinde Hikâye Kullanımının Önemi: Eğitim Psikolojisi Açısından Bir Yaklaşım. Değerler Eğitimi Dergisi, 9(21), 99-129.
 • Palupi, R. E. A. (2010). EnrıchingVocabularyMastery Using ShortTexts. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sebelas Maret University/Educational Sciences, Sukarata.
 • Pekel, O. F.,(2005). DNA, Gen, Kromozom kavramlarının anlaşılmasında kavramsal değişim yaklaşımının etkinliğinin İncelenmesi, Doktora tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Rıza, E. T., (2006). Yaratıcı Dil Eğitiminde Aile, Okul ve Öğrenci Sorumluluğu. Yaşadıkça Eğitim Dergisi. 92: 19-24
 • Sarı, B. (2018). Elektronik Hikâye Kitaplarının Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeyden gelen 4-6 Yaş Çocukların Anlamlı Kelime Edinimleri Üzerine Etkisi. Doktora Tezi. Uludağ Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Bursa
 • Soylu, H. (2004). Fen öğretiminde yeni yaklaşımlar keşif yoluyla öğrenme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Şahin, C. (2016). Hikâyelerle desteklenmiş Yabancı Dil Öğretiminin 5 ve 8. Sınıflar Düzeylerinde Kelime Dağarcığı, okuduğunu anlama ve yabancı dile karşı tutumuna etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ahi Evran Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kırşehir.
 • Şimşek, A. (2006). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Tarihsel Hikâyeye Yönelik Öğrenci Görüşleri, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 1, Sayfa 187-202.
 • Ünver, E. (2015). 5. Sınıf Öğrencilerinin Sindirim Sistemindeki Kavramları Öğrenmede Hikâyelendirme Tekniğinin Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İzmir.
 • Yalnız, M. (2012). 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Müfredatının Hikaye Yöntemi İle Anlatımı. Yüksek Lisans Tezi. Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum.
 • Yang,Y. T. C.,&Wu, W. C. I.(2012).Dijital story telling for enhancing student academic achievement, critical thinking, and learning motivation: A year long experimental study .Computers&Education, 59(2), 339-352.
 • Yiğit, E.Ö. (2007). Öyküleştirme Yönteminin 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Programı Ülkemizin Kaynakları Ünitesindeki Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Year 2020, Volume 6, Issue 1, 1 - 16, 30.06.2020

Abstract

References

 • Cındıl, T., Özmen H. Ve Ünal S. (2012). “7.sınıf Fen Eğitiminde Tansiyon Kavramının Hikâyeleştirme Yöntemi İle Öğretiminin Öğrencilerin Başarılarına ve Bilgiyi Yapılandırmalarına Etkisi” [Bildiri]. X. ULUSAL Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran 2012, Niğde
 • Çakar A. (2007). Din ve Ahlak Eğitiminde Hikâyenin Kullanımı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Rize Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Demircioğlu, H., Demircioğlu, G., Ayas, A. (2006). Hikâyeler ve kimya öğretimi. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 110-119
 • Dincel, M. (2005). Öyküleme Ve Deney Tekniğinin Fen Bilgisi Derslerinde Öğrencilerin Kavramsal Anlama Ve Başarılarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Geban, Ö, Ertepınar, H, Yılmaz, G, Altın, A., ve Şahbaz, F. (1994). Bilgisayar destekli eğitimin öğrencilerin fen başarılarına ve fen bilgisi ilgilerine etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi, 1.Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Senpozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, İzmir
 • Kalaycı, Ş. (2005). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kemiksiz, C. (2016). 6.Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Senaryo Temelli Öğrenme Yönteminin Akademik Başarı Tutum ve Kalıcılığa Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Bolu
 • Millar, R.,Osbome,I. &Nott, (1998). Science education for the future, School Science Rewiev, 80 (291), 19-24.
 • Mirkamali, F. (2013). A Good Way for Teaching Vocabulary. Language in India, 13(4), 146-159.
 • Pakdemirli, M. N. (2011). İlköğretim DKAB Derslerinde Hikâye Kullanımının Önemi: Eğitim Psikolojisi Açısından Bir Yaklaşım. Değerler Eğitimi Dergisi, 9(21), 99-129.
 • Palupi, R. E. A. (2010). EnrıchingVocabularyMastery Using ShortTexts. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sebelas Maret University/Educational Sciences, Sukarata.
 • Pekel, O. F.,(2005). DNA, Gen, Kromozom kavramlarının anlaşılmasında kavramsal değişim yaklaşımının etkinliğinin İncelenmesi, Doktora tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Rıza, E. T., (2006). Yaratıcı Dil Eğitiminde Aile, Okul ve Öğrenci Sorumluluğu. Yaşadıkça Eğitim Dergisi. 92: 19-24
 • Sarı, B. (2018). Elektronik Hikâye Kitaplarının Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeyden gelen 4-6 Yaş Çocukların Anlamlı Kelime Edinimleri Üzerine Etkisi. Doktora Tezi. Uludağ Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Bursa
 • Soylu, H. (2004). Fen öğretiminde yeni yaklaşımlar keşif yoluyla öğrenme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Şahin, C. (2016). Hikâyelerle desteklenmiş Yabancı Dil Öğretiminin 5 ve 8. Sınıflar Düzeylerinde Kelime Dağarcığı, okuduğunu anlama ve yabancı dile karşı tutumuna etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ahi Evran Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kırşehir.
 • Şimşek, A. (2006). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde Tarihsel Hikâyeye Yönelik Öğrenci Görüşleri, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 1, Sayfa 187-202.
 • Ünver, E. (2015). 5. Sınıf Öğrencilerinin Sindirim Sistemindeki Kavramları Öğrenmede Hikâyelendirme Tekniğinin Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İzmir.
 • Yalnız, M. (2012). 12.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Müfredatının Hikaye Yöntemi İle Anlatımı. Yüksek Lisans Tezi. Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çorum.
 • Yang,Y. T. C.,&Wu, W. C. I.(2012).Dijital story telling for enhancing student academic achievement, critical thinking, and learning motivation: A year long experimental study .Computers&Education, 59(2), 339-352.
 • Yiğit, E.Ö. (2007). Öyküleştirme Yönteminin 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Programı Ülkemizin Kaynakları Ünitesindeki Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Makaleler
Authors

Esra ÖZAY KÖSE (Primary Author)
Atatürk Üniversitesi, K.K.Eğitim Fakültesi
0000-0001-9085-7478
Türkiye


Taha YILDIRIM
Atatürk Üniversitesi, K.K.Eğitim Fakültesi
0000-0002-7600-1937
Türkiye

Publication Date June 30, 2020
Application Date September 20, 2019
Acceptance Date February 26, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 6, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { issej622641, journal = {Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-6297}, address = {}, publisher = {Abdulkadir UZUNÖZ}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {1 - 16}, doi = {}, title = {Hikâye Destekli Etkinliklerin 7. Sınıf Sindirim Sistemi Konusunda Kullanılması}, key = {cite}, author = {Özay Köse, Esra and Yıldırım, Taha} }
APA Özay Köse, E. & Yıldırım, T. (2020). Hikâye Destekli Etkinliklerin 7. Sınıf Sindirim Sistemi Konusunda Kullanılması . Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi , 6 (1) , 1-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/issej/issue/55044/622641
MLA Özay Köse, E. , Yıldırım, T. "Hikâye Destekli Etkinliklerin 7. Sınıf Sindirim Sistemi Konusunda Kullanılması" . Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 6 (2020 ): 1-16 <https://dergipark.org.tr/en/pub/issej/issue/55044/622641>
Chicago Özay Köse, E. , Yıldırım, T. "Hikâye Destekli Etkinliklerin 7. Sınıf Sindirim Sistemi Konusunda Kullanılması". Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 6 (2020 ): 1-16
RIS TY - JOUR T1 - Hikâye Destekli Etkinliklerin 7. Sınıf Sindirim Sistemi Konusunda Kullanılması AU - Esra Özay Köse , Taha Yıldırım Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 16 VL - 6 IS - 1 SN - -2146-6297 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 International Social Sciences Education Journal Hikâye Destekli Etkinliklerin 7. Sınıf Sindirim Sistemi Konusunda Kullanılması %A Esra Özay Köse , Taha Yıldırım %T Hikâye Destekli Etkinliklerin 7. Sınıf Sindirim Sistemi Konusunda Kullanılması %D 2020 %J Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi %P -2146-6297 %V 6 %N 1 %R %U
ISNAD Özay Köse, Esra , Yıldırım, Taha . "Hikâye Destekli Etkinliklerin 7. Sınıf Sindirim Sistemi Konusunda Kullanılması". Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 6 / 1 (June 2020): 1-16 .
AMA Özay Köse E. , Yıldırım T. Hikâye Destekli Etkinliklerin 7. Sınıf Sindirim Sistemi Konusunda Kullanılması. ISSEJ. 2020; 6(1): 1-16.
Vancouver Özay Köse E. , Yıldırım T. Hikâye Destekli Etkinliklerin 7. Sınıf Sindirim Sistemi Konusunda Kullanılması. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi. 2020; 6(1): 1-16.
IEEE E. Özay Köse and T. Yıldırım , "Hikâye Destekli Etkinliklerin 7. Sınıf Sindirim Sistemi Konusunda Kullanılması", Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, vol. 6, no. 1, pp. 1-16, Jun. 2020

21910All papers published in the journal are licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International