Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Mimarlık eğitiminde maket: örnek bir yapı bilgisi dersi uygulaması

Year 2020, Volume 6, Issue 2, 128 - 145, 31.12.2020
https://doi.org/10.47615/issej.748821

Abstract

Mimarlık öğrencileri, proje derslerinde tasarladıkları yapıların uygulanabilirliği konusunda bir takım bilgi eksiklikleri yaşamaktadırlar. Bu eksikliklerin giderilmesi için, eğitim süresince yapı ile ilgili destek dersleri verilmektedir. Bu derslerde, verilen bilgilerin pekiştirilmesi doğrultusunda, maket yapımı; yapı bilgisi derslerinde öğrenmenin önemli bir tamamlayıcısı haline gelmektedir. Bu çalışmada, mimarlık öğrencilerinin üç boyutlu görsel algılarını artıracak ve edinim biçimlerini geliştirecek maket yapımı yöntemi kullanılmaktadır. Çalışmanın kapsamını; Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi’nde verilen “Yapı Bilgisi I” dersi kapsamında uygulanan 1/10 ölçek ve 30x30 cm boyutlarındaki maket çalışmaları oluşturmaktadır. Çalışma ile öğrencilerin ileriye yönelik hem tasarım, hem de maket çalışmalarında kullanabilecekleri bilgilerle donatılmaları hedeflenmiştir. Bununla birlikte, araştırmanın öğrencilere sağladığı katkılar ve bazı eksikliklerin belirlenebilmesi amacıyla dönem sonunda bir anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin, çalışma kapsamında hazırlanan anket sorularına verdiği cevaplar ile de, maket çalışması ile derste işlenen konuların daha iyi kavrandığı, yapı malzemeleri konusunda bilgi düzeylerinin arttığı, çalışmanın proje derslerinde de yararlı olduğu sonuçları ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda, mimarlık eğitiminde proje atölyelerine destek olarak işlenen yapı bilgisi derslerinde maket uygulamalarının gerçekleştirilmesinin öğrencilere mesleki açıdan büyük bir katkı ve avantaj sağlayacağı ortaya koyulmaktadır. Çalışma sonucunda gerek bölüm müfredat içeriği, gerekse ders içeriği ve uygulaması üzerine bazı özlü önerilerde bulunulmaktadır.

References

 • Aktaş, G. G. (2019). İçmimarlık eğitiminde üniversite-sanayi işbirliği modeli: Yerinde, yaparak öğrenme. Sanat ve Tasarım Dergisi, 24, 35-49.
 • Belir, Ö. (2019). Mimarlık öğrencilerinin “Bütünleşik fiziksel aktivite merkezi” örneğinde mekân tasarımı deneyimleri. Modular, 2(1), 46-56.
 • Erbil, Y. (2008). Mimarlık eğitiminde yaparak/yaşayarak öğrenme. E-Journal of New World Sciences Academy, 3(3), 579-587.
 • Gergin, A. (2015). Sanat ve tasarım alanlarında maket yapımının tasarım, üretim ve sunum aşamalarına etkileri. Yedi, 14, 157-168. doi: 10.17484/yedi.08591
 • İlerisoy, Z. Y., & Ayci, H. (2019). Mimarlık son sınıf öğrencilerinin alan seçimlerine yönelik bir değerlendirme. JRES, 6(2), 192-214.
 • İlhan, E., & Kalaycı, N. (2018). Üniversitelerin lisans programlarında uygulanan çekirdek programların değerlendirilmesi. Yükseköğretim Dergisi, 8(3), 264–281. doi:10.2399/yod.18.014
 • Karakaş Özür, N. (2019). Yüksek öğretim coğrafya eğitiminde öğrenci merkezli ders uygulaması. Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi, 7(1), 1-24.
 • Kızılyaprak, N. (2019). An analysis of architectural technology education in Turkey. Mimarlık ve Yaşam Dergisi, 4(1), 39-53. doi: 10.26835/my.491641
 • Lökçe, S. (2002). Mimarlık eğitim programları: Mimari tasarım ve teknoloji ile bütünleşme. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 17(3), 1-16.
 • Malecha, M. J. (2008). Dönüşüm sürecinde mimarlık eğitimi: Üçüncü bir bilgi alanına doğru. Mimarlık, 340. 10 Şubat 2020 tarihinde <http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa= mimarlik&DergiSayi=290&RecID=1707> adresinden erişildi.
 • Mıhlayanlar, E., & Tachir G. (2019). Mimarlık eğitiminde bilgisayar destekli tasarımdan bina enformasyonuna. Artium, 7(2), 167-179.
 • Onur, B. (2019). Mimarın mesleki kimlik algısının boyutları. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8(1), 151-162.
 • Özkaynak, M., & Acar Ata, İ. (2018). Mimari tasarım eğitiminde yaz okulu deneyimi: Öğrenci performansı üzerinden bir değerlendirme. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 9(19), 77-92. doi: 10.16950/iujad.511970
 • Özyaba, M., Polat, S., Erbil, Y., & Yurtkuran, S. (2013). Mimarlık öğrencilerinin sosyo-ekonomik durumlarının eğitim sürecindeki başarılarına etkisi. Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 18(2), 1-6.
 • Şensoy, G., & Yamaçlı, R. (2015). Disiplinlerarası bir içerik olarak mimarlık. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(2), 329-339.
 • Tantekin Çelik, G., Bağrıaçık, R., & Laptalı Oral, E. (2012). Mimarlık bölümü öğrencilerinin akademik tükenmişlikleri. NWSA-Engineering Sciences, 7(1), 358-367.
 • Tokman, L. Y. (2012). Mimarlık Üzerine Bir Bilimsel Araştırma Tasarım Yöntem Uygulama. Ankara: Efil Yayınevi.
 • Yücel, G. (2018). Ahşap ve mimarlık eğitimi: İstanbul örneği. Mobilya ve Ahşap Malzeme Araştırmaları Dergisi, 1(2), 62-77.

Model in architectural education: a sample building construction lesson practice

Year 2020, Volume 6, Issue 2, 128 - 145, 31.12.2020
https://doi.org/10.47615/issej.748821

Abstract

Architecture students experience some deficiencies in the applicability of the structures they designed in the project studios. Some supporting lessons are given during the training to overcome these deficiencies. In these lessons, model making becomes an essential reinforcement to learning in building construction lessons. In this study, a model-making method is used to increase the three-dimensional visual perceptions of architecture students and to improve their acquisition styles. The study's scope consists of 1/10 scale and 30x30 cm-scale model studies applied in the Building Information I course given in the Fall Semester of the 2019-2020 Academic Year in the Department of Architecture of Ondokuz Mayıs University. The study aimed to equip students with information that they can use in both forward-looking design and model studies. Besides, a questionnaire study was carried out to determine the contribution of the research to students. The results of the questionnaire revealed that the subjects covered in the course were better comprehended. The level of knowledge about building materials increased, and the study was also useful in the project lessons. In this context, it is revealed that performing model applications in building information courses in architectural education will provide an outstanding contribution and advantage. In conclusion, some succinct suggestions are made on the course content and the curriculum of the departments.

References

 • Aktaş, G. G. (2019). İçmimarlık eğitiminde üniversite-sanayi işbirliği modeli: Yerinde, yaparak öğrenme. Sanat ve Tasarım Dergisi, 24, 35-49.
 • Belir, Ö. (2019). Mimarlık öğrencilerinin “Bütünleşik fiziksel aktivite merkezi” örneğinde mekân tasarımı deneyimleri. Modular, 2(1), 46-56.
 • Erbil, Y. (2008). Mimarlık eğitiminde yaparak/yaşayarak öğrenme. E-Journal of New World Sciences Academy, 3(3), 579-587.
 • Gergin, A. (2015). Sanat ve tasarım alanlarında maket yapımının tasarım, üretim ve sunum aşamalarına etkileri. Yedi, 14, 157-168. doi: 10.17484/yedi.08591
 • İlerisoy, Z. Y., & Ayci, H. (2019). Mimarlık son sınıf öğrencilerinin alan seçimlerine yönelik bir değerlendirme. JRES, 6(2), 192-214.
 • İlhan, E., & Kalaycı, N. (2018). Üniversitelerin lisans programlarında uygulanan çekirdek programların değerlendirilmesi. Yükseköğretim Dergisi, 8(3), 264–281. doi:10.2399/yod.18.014
 • Karakaş Özür, N. (2019). Yüksek öğretim coğrafya eğitiminde öğrenci merkezli ders uygulaması. Çankırı Karatekin Üniversitesi Karatekin Edebiyat Fakültesi Dergisi, 7(1), 1-24.
 • Kızılyaprak, N. (2019). An analysis of architectural technology education in Turkey. Mimarlık ve Yaşam Dergisi, 4(1), 39-53. doi: 10.26835/my.491641
 • Lökçe, S. (2002). Mimarlık eğitim programları: Mimari tasarım ve teknoloji ile bütünleşme. Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 17(3), 1-16.
 • Malecha, M. J. (2008). Dönüşüm sürecinde mimarlık eğitimi: Üçüncü bir bilgi alanına doğru. Mimarlık, 340. 10 Şubat 2020 tarihinde <http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa= mimarlik&DergiSayi=290&RecID=1707> adresinden erişildi.
 • Mıhlayanlar, E., & Tachir G. (2019). Mimarlık eğitiminde bilgisayar destekli tasarımdan bina enformasyonuna. Artium, 7(2), 167-179.
 • Onur, B. (2019). Mimarın mesleki kimlik algısının boyutları. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 8(1), 151-162.
 • Özkaynak, M., & Acar Ata, İ. (2018). Mimari tasarım eğitiminde yaz okulu deneyimi: Öğrenci performansı üzerinden bir değerlendirme. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 9(19), 77-92. doi: 10.16950/iujad.511970
 • Özyaba, M., Polat, S., Erbil, Y., & Yurtkuran, S. (2013). Mimarlık öğrencilerinin sosyo-ekonomik durumlarının eğitim sürecindeki başarılarına etkisi. Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 18(2), 1-6.
 • Şensoy, G., & Yamaçlı, R. (2015). Disiplinlerarası bir içerik olarak mimarlık. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(2), 329-339.
 • Tantekin Çelik, G., Bağrıaçık, R., & Laptalı Oral, E. (2012). Mimarlık bölümü öğrencilerinin akademik tükenmişlikleri. NWSA-Engineering Sciences, 7(1), 358-367.
 • Tokman, L. Y. (2012). Mimarlık Üzerine Bir Bilimsel Araştırma Tasarım Yöntem Uygulama. Ankara: Efil Yayınevi.
 • Yücel, G. (2018). Ahşap ve mimarlık eğitimi: İstanbul örneği. Mobilya ve Ahşap Malzeme Araştırmaları Dergisi, 1(2), 62-77.

Details

Primary Language English
Subjects Education, Scientific Disciplines
Published Date Winter
Journal Section Makaleler
Authors

Alper BODUR (Primary Author)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ
0000-0002-4048-1158
Türkiye


Naide SEVİM KOŞAN
ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY
0000-0002-9157-8216
Türkiye


Yeşim GÖRMÜŞ
ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY
0000-0002-5412-3132
Türkiye

Thanks Yazarlar, sergi afişi tasarımındaki yardımlarından dolayı grafik tasarım uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Serpil Kaptan'a teşekkür eder.
Publication Date December 31, 2020
Application Date June 6, 2020
Acceptance Date November 12, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 6, Issue 2

Cite

Bibtex @research article { issej748821, journal = {Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2146-6297}, address = {}, publisher = {Abdulkadir UZUNÖZ}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {128 - 145}, doi = {10.47615/issej.748821}, title = {Model in architectural education: a sample building construction lesson practice}, key = {cite}, author = {Bodur, Alper and Sevim Koşan, Naide and Görmüş, Yeşim} }
APA Bodur, A. , Sevim Koşan, N. & Görmüş, Y. (2020). Model in architectural education: a sample building construction lesson practice . Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi , 6 (2) , 128-145 . DOI: 10.47615/issej.748821
MLA Bodur, A. , Sevim Koşan, N. , Görmüş, Y. "Model in architectural education: a sample building construction lesson practice" . Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 6 (2020 ): 128-145 <https://dergipark.org.tr/en/pub/issej/issue/56758/748821>
Chicago Bodur, A. , Sevim Koşan, N. , Görmüş, Y. "Model in architectural education: a sample building construction lesson practice". Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 6 (2020 ): 128-145
RIS TY - JOUR T1 - Model in architectural education: a sample building construction lesson practice AU - Alper Bodur , Naide Sevim Koşan , Yeşim Görmüş Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.47615/issej.748821 DO - 10.47615/issej.748821 T2 - Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 128 EP - 145 VL - 6 IS - 2 SN - -2146-6297 M3 - doi: 10.47615/issej.748821 UR - https://doi.org/10.47615/issej.748821 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 International Social Sciences Education Journal Model in architectural education: a sample building construction lesson practice %A Alper Bodur , Naide Sevim Koşan , Yeşim Görmüş %T Model in architectural education: a sample building construction lesson practice %D 2020 %J Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi %P -2146-6297 %V 6 %N 2 %R doi: 10.47615/issej.748821 %U 10.47615/issej.748821
ISNAD Bodur, Alper , Sevim Koşan, Naide , Görmüş, Yeşim . "Model in architectural education: a sample building construction lesson practice". Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi 6 / 2 (December 2020): 128-145 . https://doi.org/10.47615/issej.748821
AMA Bodur A. , Sevim Koşan N. , Görmüş Y. Model in architectural education: a sample building construction lesson practice. ISSEJ. 2020; 6(2): 128-145.
Vancouver Bodur A. , Sevim Koşan N. , Görmüş Y. Model in architectural education: a sample building construction lesson practice. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi. 2020; 6(2): 128-145.
IEEE A. Bodur , N. Sevim Koşan and Y. Görmüş , "Model in architectural education: a sample building construction lesson practice", Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, vol. 6, no. 2, pp. 128-145, Dec. 2020, doi:10.47615/issej.748821

21910All papers published in the journal are licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International