Research Article
BibTex RIS Cite

Evaluating the Concept of Localization in Terms of Academics and the Translation Sector

Year 2022, Issue: 16, 15 - 36, 30.06.2022
https://doi.org/10.26650/iujts.2022.1096056

Abstract

As a result of globalization, technological products and services have become accessible all over the world. Localization is one of the processes that is applied to offer these products and services to different markets. It has become more visible since the widespread use of the Internet and begun being subjected to studies in various academic fields, with translation studies (TS) being one of these fields. Localization is a service that was already provided in translation companies. Aside from this, it has also become visible over time in research in the field of TS. Researchers have approached localization from the perspective of TS. What localization means in terms of TS and the types of localization that follow current developments have formed the content of academic studies. Also currently accepted as a profession by Turkey’s Vocational Qualifications Authority, localization continues to be provided as a common website service in many translation and localization sectors under their Our Services tab. Localization can be said to be a common area for higher education and sector work. This study first examines Turkish studies on higher education and compiles the evaluations on the definition of localization and its subtypes as accepted by researchers. As the study aims to clarify the definition and features of localization, the study’s content includes the relationship between localization and translation. In order to evaluate how the localization sector defines localization, the study presents the definitions from websites that provide this service that we have determined within the scope of our limitations using numerical data and presenting them in bar graphs. As a result of the examination, some of the concepts regarding the definitions websites provide for localization have been determined to be the same or similar to these concepts with regard to higher education. However, the industry offers diversity by including different concepts. The diversity of concepts that are included in the definitions from websites providing localization services is thought to be due to the sector’s perception of translation. However, the sub-types of localization offered by the sector have also been determined to differ with respect to higher education in line with our analysis.

References

 • Ataseven Bilir F. (2021). İletişim ve Medya Bağlamında Çevirmen Başvuru Kitabı (Yerelleştirme). İstanbul: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 275-282. Erişim adresi: https://www.iletisim. gov.tr/images/uploads/dosyalar/%C3%87evirmen_Ba%C5%9Fvuru_Kitab%C4%B1.pdf google scholar
 • Bakır, G. R. (2012). Yazılımda Yerelleştirme ve Çeviri. ( Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. google scholar
 • Bengi Öner I. (2006). Yerelleştirme’nin Tanımı. Varlık Ed. Enver Ercan, Haziran. Erişim adresi: https:// ceviribilim.com/2006/06/01/%E2%80%9Cyerellestirme%E2%80%9Dnin-tanimi/ google scholar
 • Berk, Ö. (2005). Kuramlar Işığında Açıklamalı Çeviribilim Terimcesi. İstanbul: Multilingual. google scholar
 • Bert E. (2000). A Practical Guide to Localization., Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. google scholar
 • Canım Alkan, S. (2014). Web Sitesi Yerelleştirmelerinde Bir Eyleyen Olarak Çevirmenin Konumu: Türkiye Örneği. (Yayımlanmamış Doktora Tezi) İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Canım Alkan, S. (2021). Yerelleştirme ve disiplinlerarasılık. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (23), 1119-1127. google scholar
 • Canım, S. (2008). Türkiye’de Çeviri Bürolarında Web Sitesi Yerelleştirmeleri ve Bu Süreçte Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). google scholar
 • Çeviri ve Yerelleştirme. Locasis içinde. Erişim adresi https://locasis.com/tr/hizmetlerimiz/ceviri-ve-yerellestirme/ google scholar
 • Diri, B. (2019). Turkish issues in video game, web and mobile application localizations. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Dunne, Keiran J. (2015), Localization” The Routledge Encylopedia of Translation Technology, İçinde, Edt. Chan-Sin Wai, Routledge, Londra ve New York, 550-562. google scholar
 • Eruz, S. (2003). Çeviriden Çeviribilime. İstanbul: Multilingual. google scholar
 • Jimenez Crespo, M. A. (2009). The evaluation of pragmatic and functionalist aspects in localisation: towards a holistic approach to quality assurance. The Journal of Internationalisation and Localisation, 1, 60-93. google scholar
 • Karagöz, S. (2019). Amatörler, uzmanlar, kâşifler: Türkiye’de video oyun çevirileri ve yerelleştirme süreci. (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Kocaman, A. (1993). Çeviri, çeviri eleştirisi ve dilbilim. Dilbilim Araştırmaları Dergisi, 4, 1-4. google scholar
 • Kurultay, T. (2000). Çeviri Sürecinde Dil: Eşdeğerlik mi Çeviri İşlemi mi?, yayımlanmamış araştırma. google scholar
 • Lokalizasyon ve Çeviri Farkı. (t.y.). Turkish Translation Office içinde. Erişim adresi https://www. turkishtranslationoffice.com/tr/yerellestirme-hizmetleri/ google scholar
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu. (2018). Yerelleştirme Çevirmeni Yeterliliği. Erişim adresi: https://cdn.istanbul.edu.tr/ FileHandler2.ashx?f=cevirmen-yeterlilikleri---yerellestirme-cevirmeni- --yayinlanan-taslak-15.12.2018.pdf google scholar
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu. (2020). Ulusal Meslek Standartları. Erişim adresi: https://portal.myk.gov.tr/index. php?option=com_meslek_std_taslak&view=taslak_listesi_yeni&msd=2 google scholar
 • Odacıoğlu, M.C. (2016). Çeviribilimde Yerelleştirme Paradigmasına Doğru. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. google scholar
 • Önen, S. İ. (2018). Approaches and strategies to cope with the specific challenges of video game localization. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. google scholar
 • Öztürk, E. (2013). Yerelleştirme ve Çeviri: Çeviribilimde ve Çeviri Eğitiminde Yerelleştirmenin Konumu. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. google scholar
 • Öztürk, İ. Ve Yazar, U. (2017).Müterclm Tercümanlik ve Çevlriblllm Bölümlerindeki Yerelleştirme Dersinin Genel Müfradat içerisindeki Konumu. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10 (52), 215-221. google scholar
 • Pym, A. (2005). Localization: On its nature, virtues and dangers. Erişim adresi: https://usuaris.tinet.cat/apym/ on-line/translation/translation.html google scholar
 • Pym, A. (2006).Localization, training & the threat of fragmentation. Erişim adresi: https://usuaris.tinet.cat/ apym/on-line/translation/translation.html google scholar
 • Sarigül, S. (2020). Turkish translation in the Steam translation server: Two case studies on video game localisation. (Yayimlanmamiş Doktora Tezi). Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Uysal, N. M. (2020). Türkiye’de ulusal yeterliliklere dayali bir çevirmen sertifikasyon sistemine doğru: Süreç nasil işliyor?. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(71), 146-161. google scholar
 • Yalin, Y. (2005). Teknik çeviri eğitimi kapsaminda web sitelerinin yerelleştirilmesi uygulamalari için bir model önerisi. (Yayimlanmamiş Yüksek Lisans Tezi). Yildiz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Yazar, Ulvican. (2017). Yerelleştirme bağlaminda kullanilan çeviri teknolojileri (Çeviribilim öğrencileri ve çeviri sektörü örneklemlerinde). (Yayimlanmamiş Doktora Tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. google scholar
 • Yazici, M. (2007). Yazılı Çeviri Edinci. İstanbul, Multilingual. google scholar
 • Yazilim Yerelleştirme. (t.y.). Akıl küpü tercüme içinde. Erişim adresi https://akilkuputercume.com.tr/yazilim-yerellestirme/ google scholar
 • Yazilim Yerelleştirme. (t.y.). Çeviri evi içinde. Erişim adresi http://www.cevirievi.com.tr/yazilim-yerellestirme. html google scholar
 • Yazilim/Web Sitesi Yerelleştirme. (t.y.). Linguin çeviri içinde. Erişim adresi https://linguinceviri.com/hizmet/ yazilim-web-sitesi-yerellestirme/ google scholar
 • Yerelleştirme. (t.y.). Helico tercüme içinde. Erişim adresi https://helico.com.tr/s/yerellestirme google scholar
 • Yerelleştirme. (t.y.). Kalite tercüme içinde. Erişim adresi https://kalitetercume.com.tr/tr-page-yazilim-yerellestirme google scholar
 • Yerelleştirme. (t.y.). Mirora içinde. Erişim adresi https://www.mirora.com/yerellestirme/ google scholar
 • Yerelleştirme. (t.y.). RDS tercüme içinde. Erişim adresi https://rdstercume.com/yerellestirme/ google scholar
 • Yerelleştirme. (t.y.). Strater çeviri merkezi içinde. Erişim adresi https://www.strater.com.tr/tr_tr/yerellestirme-2/ google scholar
 • Yerelleştirme. (t.y.). Transistent tercüme içinde. Erişim adresi https://www.transistent.com/tr/yerellestirme-hizmetleri/ google scholar

Yerelleştirme Kavramının Akademi ve Sektör Açısından Değerlendirilmesi

Year 2022, Issue: 16, 15 - 36, 30.06.2022
https://doi.org/10.26650/iujts.2022.1096056

Abstract

Küreselleşme ile birlikte teknoloji dünyasının ürünleri ve hizmetleri dünyanın her yerinde ulaşılabilir hale gelmiştir. Yerelleştirme, bu ürün ve hizmetleri farklı pazarlara sunmak için uygulanan işlemlerden biridir. İnternetin yaygın olarak kullanılmaya başlanmasından sonra daha görünür hala gelen yerelleştirme, çeşitli akademik alanların çalışmalarına konu olmaya başlamıştır. Çeviribilim bu alanlardan biri olmuştur. Çeviri şirketlerinde zaten bir hizmet olarak verilen yerelleştirme, zamanla çeviribilim alanındaki araştırmalarda görünür olmuş ve araştırmacılar yerelleştirmeye çeviribilim perspektifinden yaklaşmışlardır. Yerelleştirmenin çeviribilim açısından ne anlama geldiği ve güncel gelişmeleri takip eden yerelleştirme türleri, akademik çalışmaların içeriğini oluşturmuştur. Günümüzde Mesleki Yeterlilik Kurumu’nca bir meslek olarak da kabul edilen yerelleştirme, birçok çeviri veya yerelleştirme sektöründe hizmetlerimiz sekmesinde yer alarak yaygın bir hizmet olarak verilmeye devam etmektedir. Yerelleştirmenin akademi ve sektörün ortak alanlarından biri olduğu söylenebilir. Bu çalışmada öncelikle akademide yer alan ulusal çalışmalar incelenerek yerelleştirme tanımı üzerine değerlendirmeler ve araştırmacıların kabul ettikleri yerelleştirme alt türleri derlenmiştir. Yerelleştirmenin tanımını ve özelliklerini belirginleştirmek amacıyla yerelleştirme ve çeviri ilişkisine de içerikte yer verilmiştir. Yerelleştirme sektörünün yerelleştirme tanımımı değerlendirmek amacıyla ise sınırlılıklarımız kapsamında belirlediğimiz bu hizmeti veren web sitelerindeki tanımlar sütun grafikleri şeklinde verilerek sayısal verilerle sunulmaya çalışılmıştır. İnceleme neticesine bu web sitelerinde verilen yerelleştirme tanımlarındaki bazı kavramların akademide yer alan kavramlarla aynı ya da benzer olduğu ancak sektörün farklı kavramlara yer vererek çeşitlilik sunduğu tespit edilmiştir. Yerelleştirme hizmeti veren web sitelerindeki tanımların içerdiği kavram çeşitliliğinin, sektörün çeviri algısından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bununla birlikte incelememiz doğrultusunda sektörün sunduğu yerelleştirme alt türlerinin de akademiye kıyasla değişlik gösterdiği tespit edilmiştir.

References

 • Ataseven Bilir F. (2021). İletişim ve Medya Bağlamında Çevirmen Başvuru Kitabı (Yerelleştirme). İstanbul: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 275-282. Erişim adresi: https://www.iletisim. gov.tr/images/uploads/dosyalar/%C3%87evirmen_Ba%C5%9Fvuru_Kitab%C4%B1.pdf google scholar
 • Bakır, G. R. (2012). Yazılımda Yerelleştirme ve Çeviri. ( Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. google scholar
 • Bengi Öner I. (2006). Yerelleştirme’nin Tanımı. Varlık Ed. Enver Ercan, Haziran. Erişim adresi: https:// ceviribilim.com/2006/06/01/%E2%80%9Cyerellestirme%E2%80%9Dnin-tanimi/ google scholar
 • Berk, Ö. (2005). Kuramlar Işığında Açıklamalı Çeviribilim Terimcesi. İstanbul: Multilingual. google scholar
 • Bert E. (2000). A Practical Guide to Localization., Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. google scholar
 • Canım Alkan, S. (2014). Web Sitesi Yerelleştirmelerinde Bir Eyleyen Olarak Çevirmenin Konumu: Türkiye Örneği. (Yayımlanmamış Doktora Tezi) İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Canım Alkan, S. (2021). Yerelleştirme ve disiplinlerarasılık. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (23), 1119-1127. google scholar
 • Canım, S. (2008). Türkiye’de Çeviri Bürolarında Web Sitesi Yerelleştirmeleri ve Bu Süreçte Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). google scholar
 • Çeviri ve Yerelleştirme. Locasis içinde. Erişim adresi https://locasis.com/tr/hizmetlerimiz/ceviri-ve-yerellestirme/ google scholar
 • Diri, B. (2019). Turkish issues in video game, web and mobile application localizations. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Dunne, Keiran J. (2015), Localization” The Routledge Encylopedia of Translation Technology, İçinde, Edt. Chan-Sin Wai, Routledge, Londra ve New York, 550-562. google scholar
 • Eruz, S. (2003). Çeviriden Çeviribilime. İstanbul: Multilingual. google scholar
 • Jimenez Crespo, M. A. (2009). The evaluation of pragmatic and functionalist aspects in localisation: towards a holistic approach to quality assurance. The Journal of Internationalisation and Localisation, 1, 60-93. google scholar
 • Karagöz, S. (2019). Amatörler, uzmanlar, kâşifler: Türkiye’de video oyun çevirileri ve yerelleştirme süreci. (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Kocaman, A. (1993). Çeviri, çeviri eleştirisi ve dilbilim. Dilbilim Araştırmaları Dergisi, 4, 1-4. google scholar
 • Kurultay, T. (2000). Çeviri Sürecinde Dil: Eşdeğerlik mi Çeviri İşlemi mi?, yayımlanmamış araştırma. google scholar
 • Lokalizasyon ve Çeviri Farkı. (t.y.). Turkish Translation Office içinde. Erişim adresi https://www. turkishtranslationoffice.com/tr/yerellestirme-hizmetleri/ google scholar
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu. (2018). Yerelleştirme Çevirmeni Yeterliliği. Erişim adresi: https://cdn.istanbul.edu.tr/ FileHandler2.ashx?f=cevirmen-yeterlilikleri---yerellestirme-cevirmeni- --yayinlanan-taslak-15.12.2018.pdf google scholar
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu. (2020). Ulusal Meslek Standartları. Erişim adresi: https://portal.myk.gov.tr/index. php?option=com_meslek_std_taslak&view=taslak_listesi_yeni&msd=2 google scholar
 • Odacıoğlu, M.C. (2016). Çeviribilimde Yerelleştirme Paradigmasına Doğru. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. google scholar
 • Önen, S. İ. (2018). Approaches and strategies to cope with the specific challenges of video game localization. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. google scholar
 • Öztürk, E. (2013). Yerelleştirme ve Çeviri: Çeviribilimde ve Çeviri Eğitiminde Yerelleştirmenin Konumu. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. google scholar
 • Öztürk, İ. Ve Yazar, U. (2017).Müterclm Tercümanlik ve Çevlriblllm Bölümlerindeki Yerelleştirme Dersinin Genel Müfradat içerisindeki Konumu. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10 (52), 215-221. google scholar
 • Pym, A. (2005). Localization: On its nature, virtues and dangers. Erişim adresi: https://usuaris.tinet.cat/apym/ on-line/translation/translation.html google scholar
 • Pym, A. (2006).Localization, training & the threat of fragmentation. Erişim adresi: https://usuaris.tinet.cat/ apym/on-line/translation/translation.html google scholar
 • Sarigül, S. (2020). Turkish translation in the Steam translation server: Two case studies on video game localisation. (Yayimlanmamiş Doktora Tezi). Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Uysal, N. M. (2020). Türkiye’de ulusal yeterliliklere dayali bir çevirmen sertifikasyon sistemine doğru: Süreç nasil işliyor?. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 13(71), 146-161. google scholar
 • Yalin, Y. (2005). Teknik çeviri eğitimi kapsaminda web sitelerinin yerelleştirilmesi uygulamalari için bir model önerisi. (Yayimlanmamiş Yüksek Lisans Tezi). Yildiz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. google scholar
 • Yazar, Ulvican. (2017). Yerelleştirme bağlaminda kullanilan çeviri teknolojileri (Çeviribilim öğrencileri ve çeviri sektörü örneklemlerinde). (Yayimlanmamiş Doktora Tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya. google scholar
 • Yazici, M. (2007). Yazılı Çeviri Edinci. İstanbul, Multilingual. google scholar
 • Yazilim Yerelleştirme. (t.y.). Akıl küpü tercüme içinde. Erişim adresi https://akilkuputercume.com.tr/yazilim-yerellestirme/ google scholar
 • Yazilim Yerelleştirme. (t.y.). Çeviri evi içinde. Erişim adresi http://www.cevirievi.com.tr/yazilim-yerellestirme. html google scholar
 • Yazilim/Web Sitesi Yerelleştirme. (t.y.). Linguin çeviri içinde. Erişim adresi https://linguinceviri.com/hizmet/ yazilim-web-sitesi-yerellestirme/ google scholar
 • Yerelleştirme. (t.y.). Helico tercüme içinde. Erişim adresi https://helico.com.tr/s/yerellestirme google scholar
 • Yerelleştirme. (t.y.). Kalite tercüme içinde. Erişim adresi https://kalitetercume.com.tr/tr-page-yazilim-yerellestirme google scholar
 • Yerelleştirme. (t.y.). Mirora içinde. Erişim adresi https://www.mirora.com/yerellestirme/ google scholar
 • Yerelleştirme. (t.y.). RDS tercüme içinde. Erişim adresi https://rdstercume.com/yerellestirme/ google scholar
 • Yerelleştirme. (t.y.). Strater çeviri merkezi içinde. Erişim adresi https://www.strater.com.tr/tr_tr/yerellestirme-2/ google scholar
 • Yerelleştirme. (t.y.). Transistent tercüme içinde. Erişim adresi https://www.transistent.com/tr/yerellestirme-hizmetleri/ google scholar
There are 39 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section MAKALELER
Authors

Büşra Çelik 0000-0001-8211-6696

Çağla Konuk 0000-0001-7712-0236

Sinem Canım 0000-0002-6736-1885

Publication Date June 30, 2022
Published in Issue Year 2022 Issue: 16

Cite

APA Çelik, B., Konuk, Ç., & Canım, S. (2022). Yerelleştirme Kavramının Akademi ve Sektör Açısından Değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi(16), 15-36. https://doi.org/10.26650/iujts.2022.1096056
AMA Çelik B, Konuk Ç, Canım S. Yerelleştirme Kavramının Akademi ve Sektör Açısından Değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi. June 2022;(16):15-36. doi:10.26650/iujts.2022.1096056
Chicago Çelik, Büşra, Çağla Konuk, and Sinem Canım. “Yerelleştirme Kavramının Akademi Ve Sektör Açısından Değerlendirilmesi”. İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi, no. 16 (June 2022): 15-36. https://doi.org/10.26650/iujts.2022.1096056.
EndNote Çelik B, Konuk Ç, Canım S (June 1, 2022) Yerelleştirme Kavramının Akademi ve Sektör Açısından Değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi 16 15–36.
IEEE B. Çelik, Ç. Konuk, and S. Canım, “Yerelleştirme Kavramının Akademi ve Sektör Açısından Değerlendirilmesi”, İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi, no. 16, pp. 15–36, June 2022, doi: 10.26650/iujts.2022.1096056.
ISNAD Çelik, Büşra et al. “Yerelleştirme Kavramının Akademi Ve Sektör Açısından Değerlendirilmesi”. İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi 16 (June 2022), 15-36. https://doi.org/10.26650/iujts.2022.1096056.
JAMA Çelik B, Konuk Ç, Canım S. Yerelleştirme Kavramının Akademi ve Sektör Açısından Değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi. 2022;:15–36.
MLA Çelik, Büşra et al. “Yerelleştirme Kavramının Akademi Ve Sektör Açısından Değerlendirilmesi”. İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi, no. 16, 2022, pp. 15-36, doi:10.26650/iujts.2022.1096056.
Vancouver Çelik B, Konuk Ç, Canım S. Yerelleştirme Kavramının Akademi ve Sektör Açısından Değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Çeviribilim Dergisi. 2022(16):15-36.