Year 2018, Volume 8 , Issue 17, Pages 36 - 46 2018-06-30

KENT PARKLARINDAKİ ÇOCUK OYUN ALANLARININ KULLANICI İSTEKLERİ AÇISINDAN BELİRLENMESİ

Şule Kısakürek [1] , Müge Külahlıoğlu [2] , Emine Ardıç [3]


Çocuk oyun alanları, çocukların hem sosyal, fiziksel ve zihinsel olarak gelişimine katkı sağlayan hem de doğa ile ilişki kurabildikleri alanlardır. Ancak gelişen teknolojik olanaklar, hızlı ve düzensiz bir şekilde büyüyen kentler ile birlikte çocuk oyun alanları kullanıcıların taleplerine cevap veremez hale gelmiştir. Bu bağlamda çocuk oyun alanlarının tasarım ve planlamasında kullanıcı isteklerinin dikkate alınması önem taşımaktadır. Bu noktadan hareketle çalışmada Kahramanmaraş kenti çocuk oyun alanları örneğinde kullanıcı görüş ve isteklerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmanın amacına uygun olarak 4 ana başlıkta toplam 33 adet sorudan oluşan anket formları hazırlanmıştır. Anket formları Kahramanmaraş kenti Onikişubat, Aslanbey ve Kılavuzlu mesire alanı içerinde yer alan çocuk oyun alanlarında toplam 150 kişiye yüz yüze metodu ile uygulanmıştır. Anket formlarının analizi SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda kullanıcıların mevcut çocuk oyun alanları hakkındaki görüşleri ve talepleri belirlenmiştir.


Çocuk Oyun Alanları, Kahramanmaraş, Kullanıcı İstekleri, Likert
  • ASTM, 2016. Standard Guide for ASTM Standards on Playground Surfacing. ASTM International, www.astm.org (Erişim tarihi: 10.05.2017).Bal, A. 2005. Zonguldak Kenti Yeşil Alan Sistemindeki Çocuk Oyun Alanlarının Durumunun Peyzaj Mimarlığı İlkeleri Açısından İrdelenmesi, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Bartın, 172 s.Cihangiroğlu, C. 1994. Çocuk Oyun Alanlarındaki Oyun Aletlerinde Uyulması Gereken Kriterler Üzerine Bir Araştırma.(Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı, Ankara.CPSC, 2010. Public playground safety handbook: Government Printing Office. http://www.cpsc.gov/pagefiles/122149/325.pdf (Erişim tarihi: 10.01.2018).Cunningham, C., Jones, M., Taylor, N. 1994. The Child-Friendly Neighbourhood: Some Questions and Tentative Answers from Australian Research. International Play Journal: 279-295.Ergen, S. 2000. Sokakların çocuk oyun alanı olarak kullanılabilirliğine ilişkin bir yöntem denemesi: Süleymaniye örneği. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi.Duman, G., Koçak, N. 2013. Çocuk oyun alanlarının biçimsel özellikleri açısından değerlendirilmesi (Konya ili örneği). Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 11(1): 64-81.Ergen, S. 2000. Sokakların çocuk oyun alanı olarak kullanılabilirliğine ilişkin bir yöntem denemesi: Süleymaniye örneği. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi.Günal, B. ve Esin, N. 2007. İnsan – Mekân İletişim Modeli Bağlamında Konutta Psiko-Sosyal Kalitenin İrdelenmesi. İTÜ Dergisi/a, Mimarlık-Planlama-Tasarım Serisi, 6,1: 19-30.Kellert, S.R. 2002. Experiencing nature: affective, cognitive, and evaluative development in children. In: Kahn, P.H and Kellert S.R. (Eds.), Children and Nature: Psychological, Sociocultural, and Evolutionary Investigations. The MIT Pres. USA.Likert, R. 1932. A technique for the measurement of attitudes. Archives of Psychology, Vol. 22, 5-55.Özgen, Y., Aytuğ, A., 1992. Kullanıcı Eğilimleri̇ Açısından Çocuk Oyun Alanları Ve Araçlari Üzeri̇ne Bi̇r İnceleme. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi. Vol. 42/2 s:99-118.Özgüner H., Ergin Ş., Gül A., Çukur D., Küçük V., Akten M. 2007. Günümüz Kültürel Yapısı içinde Kentsel Alanda Doğa Korumanın Olanak ve Sınırları İle Sosyalizasyon Sürecinde Çocuklarda Doğa Bilinci Gelişimini Destekleyici Kentsel Tasarım Yaklaşımlarının Saptanması. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Raporu, Proje No: 01018-m-05, Isparta.Tezbaşaran, A.A. (2008). Likert tipi ölçek hazırlama kılavuzu (e-kitap). http://www.academia.edu/1288035/Likert_Tipi_Ölçek_Hazırlama_Kılavuzu (Erişim tarihi: 10.12.2017).Tranter, P., Doyle, J. 1996. Reclaiming the residential street as playspace. International Play Journal: 481-97.Valentine, G., McKendrick, J.H. 1997. Children's outdoor play: exploring parental concerns about children's safety and the changing nature of childhood. Geoforum 28: 219-235.Yılmaz, H, Yılmaz, S, Demircioğlu Yıldız, N. (2010). Kars Kent Halkının Rekreasyonel Talep ve Eğilimlerinin Belirlenmesi / Determination Of The Recreational Demands And Tendencies Of The People In The City Center Of Kars. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34 (4).Yılmaz, S., Bulut, Z. 2003. Kentsel Mekanlarda Çocuk Oyun Alanlarının Yeri ve Önemi: Erzurum Örneği. Milli Eğitim Dergisi, Sayı:158.Yücel, G.F. 2005. Çocuk oyun alanları tasarımı. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 55(2):99-110.Tranter, P., Pawson, E. 2001. Children's access to local environments: a case-study of Christchurch, New Zealand." Local Environment 6(1): 27-48.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Peyza Planlama ve Tasarım / Landscape Planning and Design
Authors

Author: Şule Kısakürek (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Müge Külahlıoğlu
Institution: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Country: Turkey


Author: Emine Ardıç
Country: Turkey


Dates

Application Date : February 28, 2018
Acceptance Date : September 26, 2018
Publication Date : June 30, 2018

APA Kısakürek, Ş , Külahlıoğlu, M , Ardıç, E . (2018). KENT PARKLARINDAKİ ÇOCUK OYUN ALANLARININ KULLANICI İSTEKLERİ AÇISINDAN BELİRLENMESİ . İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi , 8 (17) , 36-46 . DOI: 10.16950/iujad.399810