Istanbul University Faculty of Letters Journal of Turkish Language and Literature
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1015-2091 | e-ISSN 2602-2648 | Period Biannually | Founded: 1946 | Publisher Istanbul University | http://tuded.istanbul.edu.tr


- Call for Papers -


TUDED includes unpublished scientific articles related with Turkish language, literature and culture which are dependent on research and will make original contributions to the field. The conformity of the articles that will be published in TUDED is evaluated by The Editorial Board of the journal. The relevant articles are sent to be evaluated to three referees from different universities who are specialist on their fields. The articles that are accepted by at least two referees are published in TUDED. TUDED, which is published two issues in each year in the four periods of publishing that is declared by the Chancellery of Istanbul University, is a scientific journal with an international editorial board. The articles which are not accepted by The Editorial Board or The Comittee of Referees are not given back to the writer. The legal, scientific and ethical responsibility of the articles that are published in TUDED belongs to their writers. The publication language of TUDED is Turkish. Yet the articles in foreign languages can be published with the decision of the Editorial Board with the condition of not being over one-third of the existing articles.
Istanbul University Faculty of Letters Journal of Turkish Language and Literature

ISSN 1015-2091 | e-ISSN 2602-2648 | Period Biannually | Founded: 1946 | Publisher Istanbul University | http://tuded.istanbul.edu.tr
Cover Image


- Call for Papers -


TUDED includes unpublished scientific articles related with Turkish language, literature and culture which are dependent on research and will make original contributions to the field. The conformity of the articles that will be published in TUDED is evaluated by The Editorial Board of the journal. The relevant articles are sent to be evaluated to three referees from different universities who are specialist on their fields. The articles that are accepted by at least two referees are published in TUDED. TUDED, which is published two issues in each year in the four periods of publishing that is declared by the Chancellery of Istanbul University, is a scientific journal with an international editorial board. The articles which are not accepted by The Editorial Board or The Comittee of Referees are not given back to the writer. The legal, scientific and ethical responsibility of the articles that are published in TUDED belongs to their writers. The publication language of TUDED is Turkish. Yet the articles in foreign languages can be published with the decision of the Editorial Board with the condition of not being over one-third of the existing articles.
Volume 60 - Issue 1 - Jun 30, 2020
 1. Tosyevî’nin Tercemetü’l-Levâyih’i ve Tercüme Stratejisi
  Pages 1 - 55
  Berat AÇIL
 2. On Dokuzuncu Yüzyılda Kaleme Alınan İki Makâmât-ı Harîrî Tercümesi: Manastırlı Dâniş Ahmed Efendi ve Ahmed Hamdi Şirvânî’nin Makâme-i Şîrâziyye’yi Tercümelerinin Mukayesesi
  Pages 57 - 70
  Seda AYDIN KURT
 3. Türkçe Kısasü’l-Enbiyâ Tercümeleri ve Ebû İshâk İbrâhîm B. El-Mansûr B. Halefi’l-Müzekkir En-Nisâbûrî’nin Kısasü’l-Enbiyâ’sının Türkçe Tercümesi
  Pages 71 - 95
  Mariana BUDU
 4. Telif-Tercüme Kavramı Bağlamında Vâhidî’nin Saâdetnâme’si Üzerine Düşünceler
  Pages 97 - 111
  Elif ŞİMŞEK
 5. Zâtî’nin Manzum Kasîde-i Bürde Tercümesi
  Pages 113 - 152
  Damla TAŞDELEN
 6. Bakir Bir Araştırma Sahası Olarak Osmanlı Tercüme Geleneği
  Pages 153 - 178
  Sadık YAZAR
 7. Bir Okçuluk Terimi: Koşa Yay (Çekmek)
  Pages 179 - 194
  Fatih BAKIRCI
 8. Âdile Sultan Divanı’nda Ölüm
  Pages 195 - 213
  Tuba ÇAKIROĞLU
 9. Kudsî’nin Hüsnü’s-Sülûk fî Şâni’l-Mülûk (Şerh-i Hadîs-i Erba‘în) Adlı Eseri
  Pages 215 - 262
  Gökhan DEMİR
 10. Yazımdan Yayıma Hüsn ü Aşk’ın Serencâmı - I
  Pages 263 - 288
  Mehmet Akif GÖZİTOK
 11. Derleme Sözlüğü’ne Göre Türkçede Rüzgâr Adları
  Pages 289 - 329
  Okan Celal GÜNGÖR
 12. Orhan Kemal’in Romanlarında Göç Merkezi Olarak Kentler ve Kültürel Araf
  Pages 331 - 346
  Beyhan KANTER
 13. “Öztürkçeciliğin” Edebî Eserlere Yansıması
  Pages 347 - 372
  İ̇smail KARACA
 14. A Linguistic Analysis of the Dialect of Akçaabat: Women’s Language
  Pages 373 - 388
  Hülya MISIR
 15. Bir Ekodistopya Olarak Köpekli Çocuklar Gecesi’nde Ekomarksizmin İzleri
  Pages 389 - 424
  Ürün ŞEN SÖNMEZ
 16. Doğumunun 120. Yılında Ahmet Caferoğlu Hâtıra Kitabı, İstanbul Üniversitesi - Türk Ocakları İstanbul Şubesi, Editörler: Prof. Dr. Fikret Turan, Dr. Öğr. Üyesi Özcan Tabaklar, Şenyıldız Matbaacılık, İstanbul 2019, 578 s. ISBN: 978-605-9443-25-8
  Pages 425 - 429
  Ümran ERDOĞAN
 17. Tulum, Mertol (2020). Har-nâme: Kanuni Devri İstanbul’unda Çingeneler ve Çingene Kültürü - Hüsâm-ı Sahrâvî, İstanbul: Ketebe Yayınları: 241, ISBN: 978-625-7014-31-1
  Pages 431 - 435
  Günay TULUM
 18. Prof. Dr. Bayram Ali Kaya “Necâtî Bey’in Poetikası (Şiir ve Şair Anlayışı)”, Akademik Kitaplar, İstanbul 2019, 230 s., ISBN: 978-605-9786-67-6
  Pages 437 - 441
  Oğuz YILDIRIM
Indexes and Platforms
Creative Commons

88x31.png