Research Article
PDF BibTex RIS Cite

İşgörenlerin Dijital Okuryazarlık Algısı Ve Dijital Teknolojilere Erişim Motivasyonu İlişkisi Üzerinde Dijital Liderliğin Düzenleyicilik Rolü

Year 2022, Volume: 3 Issue: 1, 8 - 22, 01.08.2022
https://doi.org/10.56203/iyd.1095042

Abstract

Bu çalışmanın amacı işgörenlerin dijital okuryazarlık algıları ve dijital teknolojilere erişim motivasyonu ilişkisi üzerinde Dijital Liderliğin düzenleyicilik (moderatör) etkisini araştırmaktır. Bu amaca yönelik olarak beyaz yakalı çalışanlar üzerinde anket aracılığıyla bilgiler toplanmış ve ilgili analizler yapılmıştır. Nicel bir araştırma olarak tasarımlanmış çalışmada güvenilirlik analizleri, açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, korelasyon analizleri, basit regresyon analizleri ve hiyerarşik regresyon analizleri yapılmıştır. Analizler sonucunda işgörenlerin dijital okuryazarlık algıları ve dijital teknolojilere erişim motivasyonu ilişkisi üzerinde dijital liderliğin düzenleyicilik etkisi olduğu bulgulanmıştır. Literatür taraması sonuçlarına dayalı olarak benzer bir çalışmanın yapılmadığı görülmüştür. Dolayısıyla araştırma özgün sonuçlar ortaya koymaktadır. Bununla birlikte uygulamacılar açısından da önemli sonuçlara işaret etmektedir.

Supporting Institution

yok

Thanks

yok

References

 • Abbatiello, A., Knight, M., Philpot, S., & Roy, I. (2017). Leadership disrupted: Pushing the boundaries. Rewriting the rules for the digital age: Global human capital trends, 77-85.
 • Baron, R. J. (2019). Digital literacy the İnternational Encyclopedia of Media Literacy, 1-6.
 • Belshaw, D. (2012). http://neverendingthesis.com/doug-belshaw-edd-thesis-final.pdf
 • Bennis, W. (2013) “Leadership in a digital world: Embracing transparency and adaptive capacity”, MIS Quarterly, Vol. 37, No. 2, pp. 635-636.
 • Cancan, A. (2019, Ocak). Dijitalleşme sürecinde maliyet ve yönetim muhasebesi uygulamalarının incelenmesi. Denizli, Türkiye: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.
 • Çelebi, F. (2021). Dijital çağda liderlik ve girişimcilik, : İksadyayinevi: Ankara.
 • Çetindamar, D., Abedin, B., & Shirahada, K. (2021). The role of employees in digital transformation: A preliminary study on how employees’ digital literacy impacts use of digital technologies. IEEE Transactions on Engineering Management.
 • Chew, E. K. (2013). Value co-creation in the organizations of the future. IT leadership in transition-the ımpact of digitalization on finnish organizations.
 • Covello, S. (2010). A review of digital literacy assessment ınstruments. Academic Press
 • De Waal, B., van Outvorst, F., & Ravesteyn, P. (2016). Digital leadership: The objective-subjective dichotomy of technology revisited. In 12 th european conference on management, leadership and governance ECMLG 2016 (p. 52).5
 • El Sawy, O. A., Kræmmergaard, P., Amsinck, H., & Vinther, A. L. (2020). How LEGO built the foundations and enterprise capabilities for digital leadership. In strategic ınformation management (pp. 174-201). Routledge. Erçetin, Ş., Akbaşlı, S., & Durnalı, M. (2018, Aralık 30). Dijital teknolojilere erişim motivasyonu ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. 8(4), 75-88. Sakarya university journal of education,.
 • Fichman R. G., Dos Santos B. L. & Zheng Z. (2014), Digital ınnovation as a fundamental and powerful concept ın the ınformation systems curriculum , MIS quarterly, 38 (2), 329-353.
 • Gerstner, C. R. & Day, D. V. (1997). Meta-analytic review of leader– member exchange theory: Correlates and construct issues Journal of Applied Psychology, 82(6), 827-844.
 • George, S. (2018). 3 Characteristics of the new digital leader mindset. Gartner Inc. Retrieved from https://www.gartner.com/smarterwithgartner/3-characteristics-ofthe-new-digital-leader-mindset/
 • GILSTER, Paul (1997). Digital literacy. New York: John Wiley.
 • Gökbulak, K., & Gelibolu, M. (2020). Yaygın eğitimde bilişim teknolojilerinden yararlanan kursiyerlerin bilişim teknolojilerine yönelik motivasyon ve özyeterlilik düzeylerinin karşılaştırılması. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 4(6), 132-148
 • Göldağ, Ö. Ü. B., & Kanat, Ö. Ü. S. (2018). Güzel sanatlar eğitimi alan öğrencilerin dijital okuryazarlık durumları. The Journal of Academic Social Science Studies, (70), 77-92.
 • Gunzel-Jensen, F., Rosenberg Hansen, J., Felsager Jakobsen, M.L., & Wulff, J. (2017). A two-pronged approach? Combined leadership approaches and innovative behavior. International journal of public administration, 41(12), 957-970.
 • Harris, K. J., Wheeler, A. R., & Kacmar, K. M. (2011). The mediating role of organizational job embeddedness in the LMX–outcomes relationships. The leadership quarterly, 22(2), 271-281.
 • Hüsing, T., Korte, W.B., Fonstad, N., Lanvin, B., Cattaneo, G., Kolding, M., Lifonti, R. and Van Welsum, D. (2013) Leadership: e-Skills for competitiveness and ınnovation – vision, roadmap and foresight scenarios, final report, empirica – gesellschaft für kommunikations- und technologieforschung mbH, bonn
 • Işık, M. & Uçar, Z. (2019). İş tatmini psikolojik sahiplenme ilişkisinde lider üye etkileşiminin düzenleyicilik etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21 (4), 1119-1145.
 • Liza, K., & Andriyanti, E. (2020). Digital literacy scale of english pre-service teachers and their perceived readiness toward the application of digital technologies. Journal of Education and Learning (EduLearn), 14(1), 74-79.
 • Markus, M. L., & Loebbecke, C. (2013). Commoditized digital processes and business community platforms: New opportunities and challenges for digital business strategies. Mis Quarterly, 37(2), 649-653.
 • Martin, A. (2008). Digital Literacy and the “Digital. Digital literacies: Concepts, policies and practices, 30, 151. Nambisan, S. (2017). Dijital girişimcilik: Girişimciliğin dijital teknoloji perspektifine doğru. Girişimcilik teorisi ve pratiği , 41 (6), 1029-1055.
 • Ng, W. (2012). Can we teach digital natives digital literacy?. Computers & Education, 59(3), 1065-1078.
 • Parida, V. (2018). Digitalization. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1191622/FULLTEXT02
 • Quinn, J. B., Philip A. & Sydney F., (1998). Managing professional ıntellect: Making the most of the best”, Harvard business review on knowledge management, HBR Press, MA.
 • Reddy, P., Sharma, B., & Chaudhary, K. (2020). Digital literacy: A review of literature. International journal of technoethics (IJT), 11(2), 65-94.
 • Çelik Şahin, Ç., Avci, Y. E., & Anık, S. (2020). Dijital liderlik algisinin metaforlar yoluyla incelenmesi. Elektronik sosyal bilimler dergisi, 19(73), 271-286.
 • Seker, S. E. (2014). Dijitalleşme (Digitalization). YBS Ansiklopedi,
 • Sia, S.K., Soh C., & Weill, P. (2016). How DBS bank pursued a Digital Business Strategy. MIS Quarterly Executive, 15(2), 105-121. Sinan, K. U. L. (2020). Dijital okuryazarlik ve diğer değişkenlerle internet bağimliliği ilişkisinin incelenmesi. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi, 4(1), 28-41.
 • Soomro, A. A., Breitenecker, R. J., & Shah, S. A. M. (2018). Relation of work-life balance, work-family conflict, and family-work conflict with the employee performance-moderating role of job satisfaction. South asian journal of business studies.
 • Talan, T., & Aktürk, C. (2021). Orta öğretim öğrencilerinin dijital okuryazarlık ve bilgi güvenliği farkındalığı seviyelerinin incelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 158-180.
 • Tatlı, A. (2018). Öğretmenlerin dijital vatandaşlık düzeylerinin bilgi okuryazarlığı ile internet ve bilgisayar kullanım özyeterlikleri bağlamında değerlendirilmesi (Doctoral dissertation, Necmettin Erbakan University (Turkey).
 • TDK: https://sozluk.gov.tr/Erişim Tarihi: 11/02/2022
 • Toomey, M. (2016). ACS Briefing digital transformation, Infonomics Pty, Melbourne, Australia.
 • UNESCO, Digital Literacy in Education. Paris, Italy: UNESCO, 2011.
 • Üstündağ, M. T., Güneş, E., & Bahçivan, E. (2017). Turkish adaptation of digital literacy scale and investigating pre-service science teachers’ digital literacy. Journal of education and future, 12, 19-29.
 • Vikipedia: https://tr.wikipedia.org/wiki/Dijital_okuryazarl%C4%B1k, Erişim Tarihi: 13/02/2022
 • Valentine, E. and Stewart, G. (2015) “Enterprise business technology governance: Three competencies to build board digital leadership capability”, In: Proceedings of the 48th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, IEEE Computer Society, Kauai, Hawaii, pp. 4513-4522.
 • Van Dijk, J. A. (2005). The deepening divide: Inequality in the information society. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Yamamoto, G., & Shelenkova, I. (2018, 11 29). Internatıonal congress on busıness and marketıng. Istanbul, Turkey: Maltepe University, Faculty of Business and Mangement Sciences.
 • Yalçınsoy, A., & Işık M. (2018). Toksik liderlik ile örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti ilişkisine yönelik bir araştırma, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17(3), 1016-1025,
 • Zupancic, R., Verbeke, J., Achten, H., & Herneoja, A. (2016). Digital leadership. Conference proceedings: 34th eCAADe conference – volume 1, University of Oulu, Finland, 22-26 August 2016

Regulatory Role Of Technological Leadership On The Relationship Of Employee's Perception Of Digital Literacy And Access To Digital Technologies

Year 2022, Volume: 3 Issue: 1, 8 - 22, 01.08.2022
https://doi.org/10.56203/iyd.1095042

Abstract

The aim of this study is to investigate the moderator effect of Digital Leadership on the relationship between employees' perceptions of digital literacy and their motivation to access digital technologies. For this purpose, data was collected on white-collar employees through questionnaires and related analyzes were made. In the research, reliability analyzes, exploratory and confirmatory factor analyzes, correlation analyzes, simple regression analyzes and hierarchical regression analyzes were performed. As a result of the analyzes, it has been found that digital leadership has a moderator effect on the relationship between employees' digital literacy perceptions and their motivation to access digital technologies. Based on the results of the literature review, it was seen that no similar study was conducted. Therefore, the research reveals original results. However, it also points to important results for practitioners.

References

 • Abbatiello, A., Knight, M., Philpot, S., & Roy, I. (2017). Leadership disrupted: Pushing the boundaries. Rewriting the rules for the digital age: Global human capital trends, 77-85.
 • Baron, R. J. (2019). Digital literacy the İnternational Encyclopedia of Media Literacy, 1-6.
 • Belshaw, D. (2012). http://neverendingthesis.com/doug-belshaw-edd-thesis-final.pdf
 • Bennis, W. (2013) “Leadership in a digital world: Embracing transparency and adaptive capacity”, MIS Quarterly, Vol. 37, No. 2, pp. 635-636.
 • Cancan, A. (2019, Ocak). Dijitalleşme sürecinde maliyet ve yönetim muhasebesi uygulamalarının incelenmesi. Denizli, Türkiye: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı.
 • Çelebi, F. (2021). Dijital çağda liderlik ve girişimcilik, : İksadyayinevi: Ankara.
 • Çetindamar, D., Abedin, B., & Shirahada, K. (2021). The role of employees in digital transformation: A preliminary study on how employees’ digital literacy impacts use of digital technologies. IEEE Transactions on Engineering Management.
 • Chew, E. K. (2013). Value co-creation in the organizations of the future. IT leadership in transition-the ımpact of digitalization on finnish organizations.
 • Covello, S. (2010). A review of digital literacy assessment ınstruments. Academic Press
 • De Waal, B., van Outvorst, F., & Ravesteyn, P. (2016). Digital leadership: The objective-subjective dichotomy of technology revisited. In 12 th european conference on management, leadership and governance ECMLG 2016 (p. 52).5
 • El Sawy, O. A., Kræmmergaard, P., Amsinck, H., & Vinther, A. L. (2020). How LEGO built the foundations and enterprise capabilities for digital leadership. In strategic ınformation management (pp. 174-201). Routledge. Erçetin, Ş., Akbaşlı, S., & Durnalı, M. (2018, Aralık 30). Dijital teknolojilere erişim motivasyonu ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. 8(4), 75-88. Sakarya university journal of education,.
 • Fichman R. G., Dos Santos B. L. & Zheng Z. (2014), Digital ınnovation as a fundamental and powerful concept ın the ınformation systems curriculum , MIS quarterly, 38 (2), 329-353.
 • Gerstner, C. R. & Day, D. V. (1997). Meta-analytic review of leader– member exchange theory: Correlates and construct issues Journal of Applied Psychology, 82(6), 827-844.
 • George, S. (2018). 3 Characteristics of the new digital leader mindset. Gartner Inc. Retrieved from https://www.gartner.com/smarterwithgartner/3-characteristics-ofthe-new-digital-leader-mindset/
 • GILSTER, Paul (1997). Digital literacy. New York: John Wiley.
 • Gökbulak, K., & Gelibolu, M. (2020). Yaygın eğitimde bilişim teknolojilerinden yararlanan kursiyerlerin bilişim teknolojilerine yönelik motivasyon ve özyeterlilik düzeylerinin karşılaştırılması. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 4(6), 132-148
 • Göldağ, Ö. Ü. B., & Kanat, Ö. Ü. S. (2018). Güzel sanatlar eğitimi alan öğrencilerin dijital okuryazarlık durumları. The Journal of Academic Social Science Studies, (70), 77-92.
 • Gunzel-Jensen, F., Rosenberg Hansen, J., Felsager Jakobsen, M.L., & Wulff, J. (2017). A two-pronged approach? Combined leadership approaches and innovative behavior. International journal of public administration, 41(12), 957-970.
 • Harris, K. J., Wheeler, A. R., & Kacmar, K. M. (2011). The mediating role of organizational job embeddedness in the LMX–outcomes relationships. The leadership quarterly, 22(2), 271-281.
 • Hüsing, T., Korte, W.B., Fonstad, N., Lanvin, B., Cattaneo, G., Kolding, M., Lifonti, R. and Van Welsum, D. (2013) Leadership: e-Skills for competitiveness and ınnovation – vision, roadmap and foresight scenarios, final report, empirica – gesellschaft für kommunikations- und technologieforschung mbH, bonn
 • Işık, M. & Uçar, Z. (2019). İş tatmini psikolojik sahiplenme ilişkisinde lider üye etkileşiminin düzenleyicilik etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21 (4), 1119-1145.
 • Liza, K., & Andriyanti, E. (2020). Digital literacy scale of english pre-service teachers and their perceived readiness toward the application of digital technologies. Journal of Education and Learning (EduLearn), 14(1), 74-79.
 • Markus, M. L., & Loebbecke, C. (2013). Commoditized digital processes and business community platforms: New opportunities and challenges for digital business strategies. Mis Quarterly, 37(2), 649-653.
 • Martin, A. (2008). Digital Literacy and the “Digital. Digital literacies: Concepts, policies and practices, 30, 151. Nambisan, S. (2017). Dijital girişimcilik: Girişimciliğin dijital teknoloji perspektifine doğru. Girişimcilik teorisi ve pratiği , 41 (6), 1029-1055.
 • Ng, W. (2012). Can we teach digital natives digital literacy?. Computers & Education, 59(3), 1065-1078.
 • Parida, V. (2018). Digitalization. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1191622/FULLTEXT02
 • Quinn, J. B., Philip A. & Sydney F., (1998). Managing professional ıntellect: Making the most of the best”, Harvard business review on knowledge management, HBR Press, MA.
 • Reddy, P., Sharma, B., & Chaudhary, K. (2020). Digital literacy: A review of literature. International journal of technoethics (IJT), 11(2), 65-94.
 • Çelik Şahin, Ç., Avci, Y. E., & Anık, S. (2020). Dijital liderlik algisinin metaforlar yoluyla incelenmesi. Elektronik sosyal bilimler dergisi, 19(73), 271-286.
 • Seker, S. E. (2014). Dijitalleşme (Digitalization). YBS Ansiklopedi,
 • Sia, S.K., Soh C., & Weill, P. (2016). How DBS bank pursued a Digital Business Strategy. MIS Quarterly Executive, 15(2), 105-121. Sinan, K. U. L. (2020). Dijital okuryazarlik ve diğer değişkenlerle internet bağimliliği ilişkisinin incelenmesi. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Bilimleri Dergisi, 4(1), 28-41.
 • Soomro, A. A., Breitenecker, R. J., & Shah, S. A. M. (2018). Relation of work-life balance, work-family conflict, and family-work conflict with the employee performance-moderating role of job satisfaction. South asian journal of business studies.
 • Talan, T., & Aktürk, C. (2021). Orta öğretim öğrencilerinin dijital okuryazarlık ve bilgi güvenliği farkındalığı seviyelerinin incelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 158-180.
 • Tatlı, A. (2018). Öğretmenlerin dijital vatandaşlık düzeylerinin bilgi okuryazarlığı ile internet ve bilgisayar kullanım özyeterlikleri bağlamında değerlendirilmesi (Doctoral dissertation, Necmettin Erbakan University (Turkey).
 • TDK: https://sozluk.gov.tr/Erişim Tarihi: 11/02/2022
 • Toomey, M. (2016). ACS Briefing digital transformation, Infonomics Pty, Melbourne, Australia.
 • UNESCO, Digital Literacy in Education. Paris, Italy: UNESCO, 2011.
 • Üstündağ, M. T., Güneş, E., & Bahçivan, E. (2017). Turkish adaptation of digital literacy scale and investigating pre-service science teachers’ digital literacy. Journal of education and future, 12, 19-29.
 • Vikipedia: https://tr.wikipedia.org/wiki/Dijital_okuryazarl%C4%B1k, Erişim Tarihi: 13/02/2022
 • Valentine, E. and Stewart, G. (2015) “Enterprise business technology governance: Three competencies to build board digital leadership capability”, In: Proceedings of the 48th Annual Hawaii International Conference on System Sciences, IEEE Computer Society, Kauai, Hawaii, pp. 4513-4522.
 • Van Dijk, J. A. (2005). The deepening divide: Inequality in the information society. Thousand Oaks: Sage Publications.
 • Yamamoto, G., & Shelenkova, I. (2018, 11 29). Internatıonal congress on busıness and marketıng. Istanbul, Turkey: Maltepe University, Faculty of Business and Mangement Sciences.
 • Yalçınsoy, A., & Işık M. (2018). Toksik liderlik ile örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti ilişkisine yönelik bir araştırma, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 17(3), 1016-1025,
 • Zupancic, R., Verbeke, J., Achten, H., & Herneoja, A. (2016). Digital leadership. Conference proceedings: 34th eCAADe conference – volume 1, University of Oulu, Finland, 22-26 August 2016

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Zeki UÇAR
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7491-5703
Türkiye


Cüneyt TUTGAÇ
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2450-1160
Türkiye

Project Number yok
Early Pub Date August 1, 2022
Publication Date August 1, 2022
Submission Date March 29, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 3 Issue: 1

Cite

APA
UÇAR, Z., & TUTGAÇ, C. (2022). İşgörenlerin Dijital Okuryazarlık Algısı Ve Dijital Teknolojilere Erişim Motivasyonu İlişkisi Üzerinde Dijital Liderliğin Düzenleyicilik Rolü. İzmir Yönetim Dergisi, 3(1), 8-22. https://doi.org/10.56203/iyd.1095042

Before uploading your article to the system, make sure to use the templates and spelling rules. The referee process will not be started for the works that do not comply with the spelling rules.