Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

An evaluation on the current state of water buffalo breeding in Diyarbakır, identification of problems and solutions

Year 2022, Volume 6, Issue 1, 141 - 151, 15.03.2022
https://doi.org/10.31015/jaefs.2022.1.19

Abstract

The present study aimed to determine the current state of water buffalo breeders in Silvan, Bağlar, Yenişehir, and Sur counties of Diyarbakır province in Turkey, and to reveal the aspects of shelter, grazing, calf breeding, brood use, meat and milk production practices, care and health protection, expectations from breeding practices and current problems. The results of the face-to-face surveys were used carried out with a total of 147 business owners engaged in water buffalo breeding in four counties. In the research, the average number of water buffaloes per farm was determined to be 11.03. The breeders have reported that they continue to raise water buffaloes for reasons such as making a living, high quality of water buffalo milk, and benefiting from the available subsidies. The average lactation period of water buffaloes was 7.1 months, the average daily milk obtained per animal was determined to be 3.63 liters. The milk obtained is mostly evaluated as yogurt, cheese, and butter. As a result, it was determined that almost all of the breeders are satisfied with water buffalo breeding, they see breeding as a family profession, and they are aware of the quality and importance of water buffalo products. 

References

 • Akdağ, F. (2004). Yerli ırk mandalarda kesim yaşının kesim ve karkas özellikleri üzerine etkisi (in Turkish). İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 30(2), 79-86. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuvfd/issue/18547/195791
 • Altınbaş, C.M. (2003). Bartın ili manda yetiştiriciliği (in Turkish). Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 49.
 • Atasever, S., Erdem, H. (2008). Manda Yetiştiriciliği ve Türkiye’deki Geleceği (in Turkish). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(1),59-64. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuanajas/issue/20223/214366
 • Avcı, H. (2015). İstanbul İli Avrupa Yakasındaki Manda İşletmelerinin Yapısal ve Mekansal Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma (in Turkish). Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ. 69. Retrieved from http://acikerisim.nku.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.11776/1023/0049194.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Bayram, E. (2016). Samsun İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğine Üye İşletmelerin Yapısal Durumu İle Orta ve Büyük İşletmelerdeki Bazı Yetiştiricilik Uygulamalarının Süt Verim Düzeyine Etkileri (in Turkish). Yüksek Lisans Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Üniversitesi Enstitüsü, Samsun. 48. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=zgvca35jmNV-ZrkvF3oYKw&no=wHbDOBqeJlYDMSn7LMI22w
 • Canbolat, Ö. (2012). Manda yetiştiriciliği ve Türkiye’deki mevcut durumu (in Turkish). Tarım Türk Dergisi, 37, 177-180.
 • Çiftçi, S., Yılmaz, A. (2019). Bitlis ili Anadolu mandası işletmelerinin genel yapısal özellikleri üzerine bir araştırma (in Turkish). Çanakkale Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 7 (1): 47-56. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/comuagri/issue/46291/443113
 • Çiftçi, S., Yılmaz, A. (2020). Bitlis ili Anadolu mandası yetiştiricilerinin manda besleme ve ürünlerinden faydalanma ve pazarlama olanaklarına yönelik görüşleri (in Turkish). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 23 (1): 271-280. Retrieved from http://dogadergi.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/51654/593757
 • FAOSTAT. (2020). Food and Agriculture Organization of the United Nations. Retrieved from https://www.fao.org
 • Fisher, H. (1975). The water buffalo. A physiological survey of types and uses. Animal Research and Adevelopment, 1, 118-130.
 • Işık, M. (2015). Muş ilinde manda yetiştiriciliği faaliyetinin ekonomik analizi (in Turkish). Yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta. 85. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=enCrW_wH98_DMKWDXGzdgw&no=I-Ob8NTFQph1xP-WmklJsg
 • İlaslan, M., Karabulut, A. Aşkın, Y. İzgi. A. N. (1983). Yerli mandalarda vücut yapısı, döl ve süt verimi üzerine araştırmalar (in Turkish). Afyon Zirai Araştırma Enstitüsü. Yay. No:14. Afyon.
 • Kaptan, M. (2019). Zonguldak ili Çaycuma ilçesi Manda Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumunun Belirlenmesi (in Turkish). Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 95. Retrieved from https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12575/68976
 • Özdemir, G., Özdemir, A. (2016). Bingöl ili manda yetiştiriciliğinin sorun ve çözüm önerilerinin yetiştirici gözüyle değerlendirilmesi (in Turkish). Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(2): 157-164. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/412439
 • Özger, Ö. (2018). Iğdır ilinde manda yetiştiriciliğini faaliyetinin ekonomik analizi (in Turkish). Yüksek lisans tezi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Iğdır. 84. Retrieved from https://acikbilim.yok.gov.tr/bitstream/handle/20.500.12812/623365/yokAcikBilim_10215272.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
 • Özkan, Z, Arslan, S, Uçurum, I, Canik, F, Uzun, B. (2017). Samsun ilinde manda yetiştiriciliği faaliyetine yer veren işletmelerin mevcut durum analizi (in Turkish). Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü. Retrieved from https://arastirma.tarimorman.gov.tr/tepge
 • Sarıözkan, S. (2011). Türkiye’de manda yetiştiriciliğinin önemi (in Turkish). Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17(1): 163-166. Retrieved from http://vetdergikafkas.org/abstract.php?id=2549
 • Soysal, İ., Kök, S., Gürcan, E.K. (2005). Mandalarda Alyuvar Potasyum Polimorfizmi üzerine bir araştırma (in Turkish). Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2 (2), 189-193. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/19060/201610
 • SPSS. (2020). IBM SPSS for Windows. Version 24, SPSS Inc. Chicago, USA.
 • Şekerden, Ö. (2001). Büyükbaş Hayvan Yetiştirme (Manda Yetiştiriciliği) (in Turkish). Temizyürek Ofset Matbaacılık Antakya Hatay.
 • Tatar, A.M. (2021). Manda Yetiştiriciliği ders notu (in Turkish). Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü. Diyarbakır.
 • TUİK. (2021). Hayvancılık İstatistikleri. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu. Retrieved from https://www.tuik.gov.tr
 • Uslu, N.T. (1970). Afyon Bölgesi mandalarının çeşitli özellikleri ile rasyonel ve köy şartlarında süt verimleri üzerinde mukayeseli araştırmalar (in Turkish). Yem Bitkileri Üretme ve Zootekni Deneme İstasyonu. Doktora Tezi. Bornova- İzmir. Retrieved from https://kutuphane.tarimorman.gov.tr/vufind/Record/14678
 • Williamson, G., Payne, W.J.A. (1968). An introduction to animal husbandry in the tropics. 2nd Ed. Longrans Green and Co. Ltd. London.
 • Yıldız, S., Deniz, S. (2021). Muş İli Damızlık Sığır/Manda Yetiştiricileri Birliklerine Üye İşletmelerin Yem Temini ve Hayvan Besleme Alışkanlıkları (in Turkish). Journal of the Institute of Science and Technology, 11 (4), 3280-3291. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jist/issue/66161/959986
 • Yılmaz, S. (2013). Afyonkarahisar yöresi manda yetiştiriciliği; Küçükçobanlı Köyü örneği (in Turkish). Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Aydın. 144. Retrieved from http://adudspace.adu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11607/1207

Year 2022, Volume 6, Issue 1, 141 - 151, 15.03.2022
https://doi.org/10.31015/jaefs.2022.1.19

Abstract

References

 • Akdağ, F. (2004). Yerli ırk mandalarda kesim yaşının kesim ve karkas özellikleri üzerine etkisi (in Turkish). İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dergisi, 30(2), 79-86. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuvfd/issue/18547/195791
 • Altınbaş, C.M. (2003). Bartın ili manda yetiştiriciliği (in Turkish). Yüksek lisans tezi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 49.
 • Atasever, S., Erdem, H. (2008). Manda Yetiştiriciliği ve Türkiye’deki Geleceği (in Turkish). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 23(1),59-64. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuanajas/issue/20223/214366
 • Avcı, H. (2015). İstanbul İli Avrupa Yakasındaki Manda İşletmelerinin Yapısal ve Mekansal Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma (in Turkish). Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ. 69. Retrieved from http://acikerisim.nku.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.11776/1023/0049194.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Bayram, E. (2016). Samsun İli Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğine Üye İşletmelerin Yapısal Durumu İle Orta ve Büyük İşletmelerdeki Bazı Yetiştiricilik Uygulamalarının Süt Verim Düzeyine Etkileri (in Turkish). Yüksek Lisans Tezi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Üniversitesi Enstitüsü, Samsun. 48. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=zgvca35jmNV-ZrkvF3oYKw&no=wHbDOBqeJlYDMSn7LMI22w
 • Canbolat, Ö. (2012). Manda yetiştiriciliği ve Türkiye’deki mevcut durumu (in Turkish). Tarım Türk Dergisi, 37, 177-180.
 • Çiftçi, S., Yılmaz, A. (2019). Bitlis ili Anadolu mandası işletmelerinin genel yapısal özellikleri üzerine bir araştırma (in Turkish). Çanakkale Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 7 (1): 47-56. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/comuagri/issue/46291/443113
 • Çiftçi, S., Yılmaz, A. (2020). Bitlis ili Anadolu mandası yetiştiricilerinin manda besleme ve ürünlerinden faydalanma ve pazarlama olanaklarına yönelik görüşleri (in Turkish). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 23 (1): 271-280. Retrieved from http://dogadergi.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/51654/593757
 • FAOSTAT. (2020). Food and Agriculture Organization of the United Nations. Retrieved from https://www.fao.org
 • Fisher, H. (1975). The water buffalo. A physiological survey of types and uses. Animal Research and Adevelopment, 1, 118-130.
 • Işık, M. (2015). Muş ilinde manda yetiştiriciliği faaliyetinin ekonomik analizi (in Turkish). Yüksek lisans tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta. 85. Retrieved from https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=enCrW_wH98_DMKWDXGzdgw&no=I-Ob8NTFQph1xP-WmklJsg
 • İlaslan, M., Karabulut, A. Aşkın, Y. İzgi. A. N. (1983). Yerli mandalarda vücut yapısı, döl ve süt verimi üzerine araştırmalar (in Turkish). Afyon Zirai Araştırma Enstitüsü. Yay. No:14. Afyon.
 • Kaptan, M. (2019). Zonguldak ili Çaycuma ilçesi Manda Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumunun Belirlenmesi (in Turkish). Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 95. Retrieved from https://dspace.ankara.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12575/68976
 • Özdemir, G., Özdemir, A. (2016). Bingöl ili manda yetiştiriciliğinin sorun ve çözüm önerilerinin yetiştirici gözüyle değerlendirilmesi (in Turkish). Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(2): 157-164. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/412439
 • Özger, Ö. (2018). Iğdır ilinde manda yetiştiriciliğini faaliyetinin ekonomik analizi (in Turkish). Yüksek lisans tezi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Iğdır. 84. Retrieved from https://acikbilim.yok.gov.tr/bitstream/handle/20.500.12812/623365/yokAcikBilim_10215272.pdf?sequence=-1&isAllowed=y
 • Özkan, Z, Arslan, S, Uçurum, I, Canik, F, Uzun, B. (2017). Samsun ilinde manda yetiştiriciliği faaliyetine yer veren işletmelerin mevcut durum analizi (in Turkish). Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü. Retrieved from https://arastirma.tarimorman.gov.tr/tepge
 • Sarıözkan, S. (2011). Türkiye’de manda yetiştiriciliğinin önemi (in Turkish). Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 17(1): 163-166. Retrieved from http://vetdergikafkas.org/abstract.php?id=2549
 • Soysal, İ., Kök, S., Gürcan, E.K. (2005). Mandalarda Alyuvar Potasyum Polimorfizmi üzerine bir araştırma (in Turkish). Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2 (2), 189-193. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jotaf/issue/19060/201610
 • SPSS. (2020). IBM SPSS for Windows. Version 24, SPSS Inc. Chicago, USA.
 • Şekerden, Ö. (2001). Büyükbaş Hayvan Yetiştirme (Manda Yetiştiriciliği) (in Turkish). Temizyürek Ofset Matbaacılık Antakya Hatay.
 • Tatar, A.M. (2021). Manda Yetiştiriciliği ders notu (in Turkish). Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü. Diyarbakır.
 • TUİK. (2021). Hayvancılık İstatistikleri. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu. Retrieved from https://www.tuik.gov.tr
 • Uslu, N.T. (1970). Afyon Bölgesi mandalarının çeşitli özellikleri ile rasyonel ve köy şartlarında süt verimleri üzerinde mukayeseli araştırmalar (in Turkish). Yem Bitkileri Üretme ve Zootekni Deneme İstasyonu. Doktora Tezi. Bornova- İzmir. Retrieved from https://kutuphane.tarimorman.gov.tr/vufind/Record/14678
 • Williamson, G., Payne, W.J.A. (1968). An introduction to animal husbandry in the tropics. 2nd Ed. Longrans Green and Co. Ltd. London.
 • Yıldız, S., Deniz, S. (2021). Muş İli Damızlık Sığır/Manda Yetiştiricileri Birliklerine Üye İşletmelerin Yem Temini ve Hayvan Besleme Alışkanlıkları (in Turkish). Journal of the Institute of Science and Technology, 11 (4), 3280-3291. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jist/issue/66161/959986
 • Yılmaz, S. (2013). Afyonkarahisar yöresi manda yetiştiriciliği; Küçükçobanlı Köyü örneği (in Turkish). Yüksek Lisans Tezi. Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Aydın. 144. Retrieved from http://adudspace.adu.edu.tr:8080/xmlui/handle/11607/1207

Details

Primary Language English
Subjects Agriculture, Dairy and Animal Science
Published Date March 2022
Journal Section Research Articles
Authors

Murat TURAN (Primary Author)
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9286-3046
Türkiye


Ali Murat TATAR
DİCLE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
0000-0002-4993-2779
Türkiye

Supporting Institution Dicle Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
Project Number Ziraat.18.007
Publication Date March 15, 2022
Application Date January 31, 2022
Acceptance Date March 26, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 6, Issue 1

Cite

APA Turan, M. & Tatar, A. M. (2022). An evaluation on the current state of water buffalo breeding in Diyarbakır, identification of problems and solutions . International Journal of Agriculture Environment and Food Sciences , 6 (1) , 141-151 . DOI: 10.31015/jaefs.2022.1.19


19514

19515

19516