Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Logistics and Airline Logistics in Turkey within the Scope of Strategic Planning

Year 2022, Volume 3, Issue 1, 41 - 61, 28.08.2022
https://doi.org/10.52995/jass.1144700

Abstract

Strategic planning is the methodological, long-term planning starting from small steps to high-level decisions of a country or an organization's goals, resources, roadmap, techniques and tactics in line with its vision where it wants to be in the future and its mission. Logistics when evaluated comprehensively, considering the latest technology and globalization, on the other hand, can be defined as the systematic planning, starting from the acquisition of a good or service, including all activities that may be encountered throughout its life cycle, and execution of all activities beyond the sale or disposal of a good or service. Countries making an effective strategic planning with correct future predictions, taking into account their logistics capabilities and performance, and acting according to the plan, can become an economically powerful, developed country and gain an advantage over their counterparts. Airline logistics, which has been increasing in volume and efficiency in recent years, can also contribute to this advantage. In this study, the contribution of airline logistics in Turkey was investigated by comparing logistics in the world and Turkey within the scope of strategic planning. In the research, the official reports of international organizations such as the World Bank, especially Turkish Presidency and the Ministry of Development along with the official data of other countries were used. As a result, the research shows that logistics is a factor that requires strategic planning rather than a simple cost, it will have an even more important place for countries in the future, with the contribution of the globalization of the logistics network and the tremendous development in information system technologies, particularly the share of airline logistics will increase and logistics will be the new assistant element.

References

 • Akış, E. (2016). Türkiye’de Lojistik Sektörü ve Rekabet Gücü Etkisi, 2.Üretim Ekonomisi Kongresi Bildiri.
 • Babacan, M. (2003). Lojistik Sektörünün Ülkemizdeki Gelişimi ve Rekabet Vizyonu, Ege Akademik Bakış, 3(1), 8-15.
 • Başkol, M. (2010). Lojistik ve Lojistik Yönetimi. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 1(2), 47-64.
 • Bookbinder, J. H. ve Tan, C. S. (2003). Comparison of Asian and European Logistics Systems. International Journal of Physical Distribution ve Logistics Management. 33(1), s.36-58.
 • Braungart, M. ve McDonough, W. (2002). Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things, North Point Press.
 • DHMİ İstatistikler. https://www.dhmi.gov.tr/Sayfalar/Istatistikler.aspx. Erişim Tarihi:06.07.2022.
 • Digital Business Era: Stretch Your Boundaries, Technology Vision. (2015). Accenture.
 • Estrategia Logistica de Espagña, Ministerio de Fomento, 2013.
 • Eren, A. S., Eryer, A. ve Eryer, S. (2020). Havayolu Taşımacılığı ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin İncelenmesi Türkiye Örneği: Ampirik Analiz, Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi. Cilt 2, Sayı 3, 236-257.
 • FIATA (Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés- International Federation of Freight Forwarders Associations). https://fiata.org/. Erişim Tarihi:08.06.2022.
 • Gani, A. (2017). The Logistics Performance Effect in International Trade. The Asian Journal of Shipping and Logistics. 33 (4): 279–288.
 • Gibson, D., Rosen, B. S. (2015). Additive Manufacturing Technologies: 3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing. 2nd Edition. Springer.
 • Greek Logistics: Unlocking Growth Potential Through Regulatory Reform and Complementary Measures. (2013). World Bank.
 • Grefen, P., Hofman, W., Dijkman, R., Veenstra, A., Peters, S. (2018). An Integrated View on the Future of Logistics and Information Technology. Eindhoven.
 • Gümüş Akar, P., Manga, M. ve Bal, H. (2019). Havayolu Taşımacılığında Liberalizasyon ve Ekonomik Büyüme Arasında Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği. Gaziantep University Journal of Social Sciences. 18(3), 1160-1174.
 • Hayaloğlu, P. (2015). The Impact of Developments in the Logistics Sector: The Case of OECD Countries. Int.Journal of Economics and Financial Issues. 5(2), 523–530.
 • IATA. (2021). International Air Transport Association Annual Review 2021 https://www.iata.org/contentassets/c81222d96c9a4e0bb4ff6ced0126f0bb/iata-annual-review-2021.pdf.
 • Jean-François Arvis vd. (2014). Industrie 4.0: Smart Manufacturing for the Future. Germany Trade and Invest.
 • Karataş, İ. A. (2017). Bazı Avrupa Ülkeleri ile Türkiye’nin Lojistik Sektörünün Karşılaştırmalı Analizi. Akademik Yaklaşımlar Dergisi. 8(1):1-22.
 • Kasarda, J. D. ve Green, J. D. (2005). Air cargo as an economic development engine: A note on opportunities and constraints. Journal of Air Transport Management, , 11(6), 459-462.
 • Keskin, M.H. (2016). Lojistik El Kitabı: Kavramlar, Prensipler, Uygulamalar. Nobel Yayınları, Ankara.
 • KPMG Raporu. (2021). Taşımacılık ve Lojistik Sektörüne Bakış.
 • La Logistique en France. (2015). État des Lieux et Pistes de Progrès, du Développement Durable et de l’Énergie, Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique.
 • Logistica 2011-2020. (2010), Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
 • Lojistik Performans Endeksi (LPE). (2018). https://lpi.worldbank.org/. Erişim Tarihi:09.06.2022.
 • Oğuz, H.İ. ve Oğuz, D. (2019). Türkiye Ekonomisinde Lojistik. Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalışmaları Dergisi. Cilt: 1, Sayı: 2, s.65-74.
 • Powell, D. (2001). Governments and Industry Working Together to Implement Modern Logistics. Transport, Communications Bulletin for Asia and the Pacific. 70: 1–16.
 • Sharipbekova, K., Raimbekov, Z. (2018). Influence of Logistics Efficiency on Economic Growth of the CIS Countries. European Research Studies Journal. 21(2): 678-690.
 • Savy, M. (2016). Logistics as a Political Issue. Transport Reviews. 36 (4): 413-417.
 • Shepherd, B. (2011) Logistic Costs and Competitiveness, Measurement and Trade Policy Applications. Transport Research Support Working Paper. World Bank.
 • SHGM İstatistikler. https://web.shgm.gov.tr/tr/kurumsal/4547-istatistikler. Erişim Tarihi:06.07.2022.
 • Stratégie Nationale de Développement de la Compétitivité Logistique. (2010). Morocco.
 • Şen, G. (2021). Covid-19 Aşılarının Lojistiğinde Havacılık Endüstrisinin Rolü. Journal of Aviation. 5 (2), 127-141.
 • T.C. Kalkınma Bakanlığı On Birinci Kalkınma Planı. (2018). Lojistik Hizmetlerin Geliştirilmesi, Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Ankara.
 • The Logistics Growth Review-Connecting People with Goods. (2011). UK Department for Transport, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_ data/file/ 3819/logistics-growth-review.pdf.
 • Türk Varlık Fonu. (2020). www.tvf.com.tr/portfoyumuz. Portföyümüz ve Genel Bilgiler. Erişim Tarihi: 09.06.2022.
 • Türkiye Lojistik Sektör Araştırması. (2002). Ernst ve Young. IBS Research and Consultancy. Power Dergisi.
 • TÜSİAD Raporu. (2022). Türkiye-Çin İlişkileri Sektörel Yuvarlak Masa Toplantıları-7. Ulaştırma ve Lojistik.
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) Performans Raporu. (2022 ). Ankara.
 • Utikad Sektör Raporu. (2020). https://www.utikad.org.tr/UTIKAD-Raporlari. Erişim Tarihi:06.07.2022.
 • Utikad Sektör Raporu. (2021). https://www.utikad.org.tr/UTIKAD-Raporlari. Erişim Tarihi:06.07.2022.
 • Utikad (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği). http://www.utikad.org.tr/loj-hizmet.html. Erişim Tarihi:08.06.2022.
 • Ülker, Ç. (2016). Havayolu Taşımacılığı Piyasasının Teorik Analizi. Kafkas Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi Dergisi. 7(14), 711-725.
 • Von der Gracht, H. A. ve Darkow, I. L. (2013). The Future Role of Logistics for Global Wealth-Scenarios and Discontinuities until 2025. Foresight. Vol. 15, No. 5, 405-419.
 • Wolff, R.A. ve Yıldız, D. (2018). Türkiye’de Lojistik Yönetimindeki Gelişmeler: Stratejik Bir Bakış Açısı, Social Sciences Research Journal. Volume 7, Issue 3, 187-198.
 • www.aa.com.tr. AB'nin stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz. 09.11.2020. Erişim Tarihi: 09.06.2022.
 • www.haber7.com. Akılsızlar, Ahmaklar. 05.05.2010. Erişim Tarihi:09.06.2022.
 • www.haberler.com. Türkiye Yeniden İddia Sahibi Bir Ülke Haline Geldi. 19.11.2016. Erişim Tarihi:09.06.2022.
 • www.tccb.gov.tr. Amacımız Ülkemizi Dördüncü Sanayi Devrimi Ürün ve Teknolojilerinin Üssü Haline Getirmektir. Erişim Tarihi: 09.06.2022.

Stratejik Planlama Kapsamında Türkiye'de Lojistik ve Havayolu Lojistiği

Year 2022, Volume 3, Issue 1, 41 - 61, 28.08.2022
https://doi.org/10.52995/jass.1144700

Abstract

Bir ülkenin veya organizasyonun gelecekte nerede olmak istediğini ifade eden vizyonu çerçevesinde ve varoluş misyonu doğrultusunda amaçlarını, kaynaklarını, yol haritasını, teknik ve taktiklerini metodolojik, uzun vadeli ve ufak adımlardan başlayarak üst düzey kararlara kadar giden seviyede planlamasına stratejik planlama denmektedir. Lojistik ise, günümüzde en son teknoloji ve globalleşme göz önüne alınarak kapsamlı bir şekilde değerlendirildiğinde bir mal veya hizmetin elde edilmesinden başlayarak, ömür devri boyunca karşılaşılabilecek tüm faaliyetleri de içerecek şekilde satılması veya elden çıkarılmasının da ötesindeki tüm uygulamaların sistematik olarak planlanması ve icra edilmesi olarak tanımlanabilir. Ülkeler lojistik kabiliyetleri ve performanslarını da dikkate alarak doğru gelecek öngörüleri ile etkili bir stratejik planlama yapar ve yaptıkları plana uygun hareket ederlerse ekonomik olarak güçlü ve gelişmiş bir ülke haline gelerek muadillerine karşı avantaj sağlayabilirler. Lojistiğin içerisinde son yıllarda hacmi ve etkinliği giderek artan havayolu lojistiği de elde edilebilecek avantaja katkıda bulunabilir. Bu çalışmada dünyada ve Türkiye’de Lojistiğin stratejik planlama kapsamında karşılaştırması yapılarak Türkiye’deki havayolu lojistiğinin katkısı araştırılmıştır. Araştırmada literatürde yer alan dünya bankası gibi saygın uluslararası örgütlerin resmi raporları ile başta T.C. Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Kalkınma Bakanlığı olmak üzere diğer ülkelerin resmi verileri kullanılmıştır. Sonuç olarak; lojistiğin basit bir maliyetten ziyade stratejik planlama gerektiren bir faktör olduğunun anlaşıldığı, gelecekte ülkeler için daha da önemli bir yere sahip olacağı, lojistik ağın globalleşmesi ile bilgi sistem teknolojilerindeki muazzam gelişme ile özellikle havayolu lojistiğinin genel içerisinde payının artacağını lojistiğin yeni as elemanı olacağı tespit edilmiştir.

References

 • Akış, E. (2016). Türkiye’de Lojistik Sektörü ve Rekabet Gücü Etkisi, 2.Üretim Ekonomisi Kongresi Bildiri.
 • Babacan, M. (2003). Lojistik Sektörünün Ülkemizdeki Gelişimi ve Rekabet Vizyonu, Ege Akademik Bakış, 3(1), 8-15.
 • Başkol, M. (2010). Lojistik ve Lojistik Yönetimi. Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 1(2), 47-64.
 • Bookbinder, J. H. ve Tan, C. S. (2003). Comparison of Asian and European Logistics Systems. International Journal of Physical Distribution ve Logistics Management. 33(1), s.36-58.
 • Braungart, M. ve McDonough, W. (2002). Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things, North Point Press.
 • DHMİ İstatistikler. https://www.dhmi.gov.tr/Sayfalar/Istatistikler.aspx. Erişim Tarihi:06.07.2022.
 • Digital Business Era: Stretch Your Boundaries, Technology Vision. (2015). Accenture.
 • Estrategia Logistica de Espagña, Ministerio de Fomento, 2013.
 • Eren, A. S., Eryer, A. ve Eryer, S. (2020). Havayolu Taşımacılığı ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin İncelenmesi Türkiye Örneği: Ampirik Analiz, Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi. Cilt 2, Sayı 3, 236-257.
 • FIATA (Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés- International Federation of Freight Forwarders Associations). https://fiata.org/. Erişim Tarihi:08.06.2022.
 • Gani, A. (2017). The Logistics Performance Effect in International Trade. The Asian Journal of Shipping and Logistics. 33 (4): 279–288.
 • Gibson, D., Rosen, B. S. (2015). Additive Manufacturing Technologies: 3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing. 2nd Edition. Springer.
 • Greek Logistics: Unlocking Growth Potential Through Regulatory Reform and Complementary Measures. (2013). World Bank.
 • Grefen, P., Hofman, W., Dijkman, R., Veenstra, A., Peters, S. (2018). An Integrated View on the Future of Logistics and Information Technology. Eindhoven.
 • Gümüş Akar, P., Manga, M. ve Bal, H. (2019). Havayolu Taşımacılığında Liberalizasyon ve Ekonomik Büyüme Arasında Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği. Gaziantep University Journal of Social Sciences. 18(3), 1160-1174.
 • Hayaloğlu, P. (2015). The Impact of Developments in the Logistics Sector: The Case of OECD Countries. Int.Journal of Economics and Financial Issues. 5(2), 523–530.
 • IATA. (2021). International Air Transport Association Annual Review 2021 https://www.iata.org/contentassets/c81222d96c9a4e0bb4ff6ced0126f0bb/iata-annual-review-2021.pdf.
 • Jean-François Arvis vd. (2014). Industrie 4.0: Smart Manufacturing for the Future. Germany Trade and Invest.
 • Karataş, İ. A. (2017). Bazı Avrupa Ülkeleri ile Türkiye’nin Lojistik Sektörünün Karşılaştırmalı Analizi. Akademik Yaklaşımlar Dergisi. 8(1):1-22.
 • Kasarda, J. D. ve Green, J. D. (2005). Air cargo as an economic development engine: A note on opportunities and constraints. Journal of Air Transport Management, , 11(6), 459-462.
 • Keskin, M.H. (2016). Lojistik El Kitabı: Kavramlar, Prensipler, Uygulamalar. Nobel Yayınları, Ankara.
 • KPMG Raporu. (2021). Taşımacılık ve Lojistik Sektörüne Bakış.
 • La Logistique en France. (2015). État des Lieux et Pistes de Progrès, du Développement Durable et de l’Énergie, Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique.
 • Logistica 2011-2020. (2010), Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
 • Lojistik Performans Endeksi (LPE). (2018). https://lpi.worldbank.org/. Erişim Tarihi:09.06.2022.
 • Oğuz, H.İ. ve Oğuz, D. (2019). Türkiye Ekonomisinde Lojistik. Uluslararası İşletme ve Ekonomi Çalışmaları Dergisi. Cilt: 1, Sayı: 2, s.65-74.
 • Powell, D. (2001). Governments and Industry Working Together to Implement Modern Logistics. Transport, Communications Bulletin for Asia and the Pacific. 70: 1–16.
 • Sharipbekova, K., Raimbekov, Z. (2018). Influence of Logistics Efficiency on Economic Growth of the CIS Countries. European Research Studies Journal. 21(2): 678-690.
 • Savy, M. (2016). Logistics as a Political Issue. Transport Reviews. 36 (4): 413-417.
 • Shepherd, B. (2011) Logistic Costs and Competitiveness, Measurement and Trade Policy Applications. Transport Research Support Working Paper. World Bank.
 • SHGM İstatistikler. https://web.shgm.gov.tr/tr/kurumsal/4547-istatistikler. Erişim Tarihi:06.07.2022.
 • Stratégie Nationale de Développement de la Compétitivité Logistique. (2010). Morocco.
 • Şen, G. (2021). Covid-19 Aşılarının Lojistiğinde Havacılık Endüstrisinin Rolü. Journal of Aviation. 5 (2), 127-141.
 • T.C. Kalkınma Bakanlığı On Birinci Kalkınma Planı. (2018). Lojistik Hizmetlerin Geliştirilmesi, Özel İhtisas Komisyonu Raporu. Ankara.
 • The Logistics Growth Review-Connecting People with Goods. (2011). UK Department for Transport, https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_ data/file/ 3819/logistics-growth-review.pdf.
 • Türk Varlık Fonu. (2020). www.tvf.com.tr/portfoyumuz. Portföyümüz ve Genel Bilgiler. Erişim Tarihi: 09.06.2022.
 • Türkiye Lojistik Sektör Araştırması. (2002). Ernst ve Young. IBS Research and Consultancy. Power Dergisi.
 • TÜSİAD Raporu. (2022). Türkiye-Çin İlişkileri Sektörel Yuvarlak Masa Toplantıları-7. Ulaştırma ve Lojistik.
 • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) Performans Raporu. (2022 ). Ankara.
 • Utikad Sektör Raporu. (2020). https://www.utikad.org.tr/UTIKAD-Raporlari. Erişim Tarihi:06.07.2022.
 • Utikad Sektör Raporu. (2021). https://www.utikad.org.tr/UTIKAD-Raporlari. Erişim Tarihi:06.07.2022.
 • Utikad (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği). http://www.utikad.org.tr/loj-hizmet.html. Erişim Tarihi:08.06.2022.
 • Ülker, Ç. (2016). Havayolu Taşımacılığı Piyasasının Teorik Analizi. Kafkas Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi Dergisi. 7(14), 711-725.
 • Von der Gracht, H. A. ve Darkow, I. L. (2013). The Future Role of Logistics for Global Wealth-Scenarios and Discontinuities until 2025. Foresight. Vol. 15, No. 5, 405-419.
 • Wolff, R.A. ve Yıldız, D. (2018). Türkiye’de Lojistik Yönetimindeki Gelişmeler: Stratejik Bir Bakış Açısı, Social Sciences Research Journal. Volume 7, Issue 3, 187-198.
 • www.aa.com.tr. AB'nin stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz. 09.11.2020. Erişim Tarihi: 09.06.2022.
 • www.haber7.com. Akılsızlar, Ahmaklar. 05.05.2010. Erişim Tarihi:09.06.2022.
 • www.haberler.com. Türkiye Yeniden İddia Sahibi Bir Ülke Haline Geldi. 19.11.2016. Erişim Tarihi:09.06.2022.
 • www.tccb.gov.tr. Amacımız Ülkemizi Dördüncü Sanayi Devrimi Ürün ve Teknolojilerinin Üssü Haline Getirmektir. Erişim Tarihi: 09.06.2022.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Journal Section Research Articles
Authors

Hakan Ömer TUNCA> (Primary Author)
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI
0000-0002-1180-2549
Türkiye

Publication Date August 28, 2022
Submission Date July 17, 2022
Acceptance Date August 22, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 3, Issue 1

Cite

APA Tunca, H. Ö. (2022). Stratejik Planlama Kapsamında Türkiye'de Lojistik ve Havayolu Lojistiği . Havacılık ve Uzay Çalışmaları Dergisi , 3 (1) , 41-61 . DOI: 10.52995/jass.1144700