Year 2019, Volume 7 , Issue 13, Pages 62 - 89 2019-04-30

The process of conceptualization with the emergent modelling perspective: An example of sembolization
Ortaya Çıkan Modelleme Yaklaşımıyla Kavramlaştırma Süreci: Sembolleştirme Örneği

Melike TURAL SÖNMEZ [1]


The objective of this study is to examine the student’s process of using mathematical sembols with the emergent modelling perspective. A preliminary study was carried out, then a third grade student was chosen as a participant pursposively. The study is a fenomologic case study. Model eliciting and model adaptation activity conducted two times consequetivey within four months. Data collection tools were audio recordings and student’s study notes during modelling process, student’s and parent’s interview records and researcher’s observation notes. The question “what is the individual`s experiment?” aimed for seeking an answer considering a student`s performance in modelling process. Findings were interpreted in the circle of “model of” and “ model for” process with the emergent modelling perspective. The results obtained showed that through the findings of the student`s measurements with standarts and nonstandarts measures, the groups were formed by the participant and this formation led using the sembol of paranthesis. In this research using standart and nonstandart measures and the related finding with other mathematics concepts were interpreted in sociocultural perspective.

Bu çalışmada üçüncü sınıf öğrencisinin ortaya çıkan modelleme yaklaşımı ile matematiksel sembolleri kullanma süreci ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Ön uygulama yapılmış, adından belirli amaca göre üçüncü sınıf öğrencisi katılımcı olarak seçilmiştir. Araştırma fenemolojik durum çalışması niteliğindedir. Uygulanan etkinlikler bir öğrenci ile dört ay aralıkla uygulanan model oluşturma ve model adaptasyon etkinliklerinden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları modelleme sürecinde alınan ses kayıtlarından ve dokümanlardan, araştırmacı gözlem notlarından, öğrenci ve öğrenci velisiyle yapılan görüşmenin ses kaydından ve dokümanlardan oluşmaktadır. Öğrencinin matematiksel modelleme sürecindeki performansı ele alındığında bireyin deneyimi nedir? sorusuna cevap aranmıştır ve ortaya çıkan modelleme perspektifinde ele alınan ‘model of’ ve ‘model for’ döngüsü içinde yorumlanmıştır.  Yapılan analizler sonucunda model oluşturma ve model adaptasyon etkinliklerinde öğrencinin standart ve standart olmayan ölçüm birimleri ile yaptığı ölçümler sonunda gruplamalar oluşturduğu ve bu gruplandırmaların öğrenciyi parantez kullanmaya yönelttiğini göstermektedir. Çalışmada öğrencinin standart ve standart olmayan ölçme birimlerini kullanması ve bunu diğer matematiksel kavramlarla ilişkilendirilmesi sosyokültürel perspektifle açıklanmıştır.

 • Biccard, P., & Wessels, D. (2017). Developing Mathematisation Practices in Primary Mathematics Teaching Through Didactisation-based Teacher Development. African Journal of Research in Mathematics, Science and Technology Education, 21(1), 61-73, DOI: 10.1080/18117295.2017.1283184
 • Blum, W., Galbraith, P., Henn, H-W., & Niss, M. A. (Eds.) (2007). Modelling and Applications in Mathematics Education: The 14th ICMI Study. (1. ed.) New York., N.Y.: Kluwer Academic Publishers.
 • Dewey, J. (1938). Deneyim Ve Eğitim (Çev. S. Akıllı) Ankara: ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık Ve İletişim A.Ş.
 • Doerr, H., & English, L. D. (2003). A Modeling perspective on students’ mathematical reasoning about data. Journal of Research in Mathematics Education, 34(2), 110-136.
 • Duval, R. (2006). A cognitive analysis of problems of comprehension in a learning of mathematics. Educational Studies in Mathematics, 61, 103–131.
 • Erbaş, A. K., Çetinkaya, B., Alacacı, C., Çakıroğlu, E., Aydoğan Yenmez, A., Şen Zeytun, A., Korkmaz, H., Kertil, M., Didiş, M. G., Baş, S., & Şahin, Z. (2016). Lise matematik konuları için günlük hayattan modelleme soruları [Real-life modeling tasks for high school mathematics]. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi [Turkish Academy of Sciences].
 • Gunnarsson, R., Sönnerhed, W. W., & Hernell, B. (2016). Does it help to use mathematically superfluous brackets when teaching the rules for the order of operations?. Educational Studies in Mathematics, 92, 91–105.
 • Hiebert, J., & Lefevre, P. (1986). Conceptual and procedural knowledge in mathematics: An introductory analysis. In. J. Hiebert (Ed.), Conceptual and Procedural Knowledge: The case of mathematics. Hillsdale, N. Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Kertil, M., Çetinkaya B., Erbaş A. K., Çakıroğlu E.,(2016). Matematik eğitiminde matematiksel modelleme. E. Bingölbali, S. Arslan ve İ. Ö. Zembat (Ed.), Matematik eğitiminde teoriler içinde (ss. 539–563), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Lesh, R., & Doerr, H. (2003). Foundations of a models and modeling perspective on mathematics teaching, learning, and problem sol ving. In R. Lesh & H. Doerr (Eds.), Beyond Constructivism: Models and Modeling Perspective on Mathematics Problem Solving, Learning, and Teaching (pp. 3 - 33).
 • Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.Lesh, R., & Zawojewski, J. S. (2007). Problem solving and modeling. In F. Lester (Ed.), Second handbook of research on mathematics teac hing and learning (pp. 763–804). Greenwich, CT: Information Age Publishing.
 • Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı (MEB-TTKB). (2018).İlköğretim matematik dersi programı. Ankara: MEB.
 • Öçal, M. F., İpek, A. S., Özdemir, E. ve Kar, T. (2018). Ortaokul öğrencilerinin aritmetiksel ifadelere yönelik problem kurma becerilerinin işlem önceliği bağlamında incelenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(2), 170-191
 • .Richards, K. C. (1997). Views on globalization. In H. L. Vivaldi (Ed.), Australia in a global world (pp. 29-43). North Ryde, Australia: Century.Selvi, K. (2008). Phenomenological Approach in Education. In: A.T. Tymieniecka (Ed) Education In Human Creative Existential Planning. Analecta Husserliana (The Yearbook Of Phenomenological Research), vol 95. Springer, Dordrecht.
 • Skemp, R. R. (1976). Relational understanding and instrumental understanding. Mathematics Teaching in the Middle School, 12(2), 88–95
 • Tural Sönmez, M. (2017). Matematiksel modelleme problemlerinin yapılandırılması üzerine tasarım tabanlı inceleme: finansal içerik örneği. Journal of Computer and Education Research, 5 (10), 218-240.
 • Türker Biber, B., & Yetkin Özdemir, İ. E. (2015). Matematik öğretiminde matematiksel modelleme yaklaşı¬mı. Cito Eğitim: Kuram ve Uygulama, 27, 45-56.
 • Swetz, F., & Hartzer, J. S. (1991). Mathematical modeling in the secondary school curriculum: A resource guide of classroom exercises. Reston, VA: NCTM.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date April
Journal Section Full Length Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3302-6982
Author: Melike TURAL SÖNMEZ (Primary Author)
Institution: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : December 20, 2018
Acceptance Date : March 8, 2019
Publication Date : April 30, 2019

APA Tural Sönmez, M . (2019). Ortaya Çıkan Modelleme Yaklaşımıyla Kavramlaştırma Süreci: Sembolleştirme Örneği . Journal of Computer and Education Research , 7 (13) , 62-89 . DOI: 10.18009/jcer.499845