Year 2019, Volume 7 , Issue 13, Pages 120 - 145 2019-04-30

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Destekli Matematik Öğretiminin 5. Sınıf Kesir Konusunda Öğrenci Başarılarına Etkisi
The Impact of EBA (Educational Informatics Network) Assisted Math Teaching in 5th Grade Fractions on Students’ Achievements

Elif ERTEM AKBAŞ [1]


Bu çalışmada 5. sınıf öğrencilerinin kesirlerle işlemler konusuna ilişkin EBA üzerinde animasyon ders anlatım içeriklerinin kullanımıyla yapılan öğretim ile geleneksel yöntemlerle yapılan öğretimin öğrenci başarısı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma nicel araştırma yöntemlerinden biri olan ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen olarak tasarlanmıştır. Deney ve kontrol grubu öğrencilerine beş haftalık öğretim planı uygulanmıştır. Kesirlerle işlemler konusu deney grubunda araştırmacı tarafından EBA üzerinde ders anlatım içerikleri ve etkinliklerle destekli öğretim yöntemiyle, kontrol grubunda ise matematik öğretmenleri tarafından geleneksel öğretim yöntemiyle işlenmiştir. Çalışma Van ilinde bulunan bir devlet okulunda yürütülmüştür. Deney (N=20) ve kontrol (N=23) grupları amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Elde edilen verilerin analizinde ilişkisiz örneklemler t-Testi kullanılmıştır. Ek olarak uygulamaya yönelik öğrenci görüşleri alınmıştır. Çalışmada EBA üzerindeki öğretimin geleneksel öğretime göre beşinci sınıf kesirlerle işlemler bilgisinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ulaşılan sonuçlar ve öğrenci görüşleri dikkate alınarak çalışmanın eğitimsel ve yöntemsel boyutları tartışılmıştır.

In this study, the effects of the teaching of fractions through animation based contents on EBA and traditional methods of teaching on students’ achievement were investigated. This study was designed as a quasi-experimental study with pre-test and post-test control group. Five-week teaching plan was implemented on both groups. In the experimental group, the fractional operations were taught by the researcher through EBA, but in the control group, the fractions were taught by the teachers with traditional methods.  This study was conducted in a public school in Van province. The experimental (N = 20) and control (N = 23) groups were determined with purposeful sampling method. Independent samples t-test was used in data analysis. Students' opinions were also collected. It was concluded that the teaching through EBA had a significant effect on the knowledge of the fifth-grade students’ fractions. The educational and methodological dimensions were also discussed considering the obtained results.

 • Aksu, Z., & Konyalıoğlu, A. C. (2015). Sınıf öğretmen adaylarının kesirler konusundaki pedagojik alan bilgileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(2), 723-738.
 • Alabay A. (2015). Ortaöğretim öğretmenlerinin ve öğrencilerinin EBA (eğitimde bilişim ağı) kullanımına ilişkin görüşleri üzerine bir araştırma. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Alacacı, C. (2010). Öğrencilerin kesirler konusundaki kavram yanılgıları. In E. Bingölbali & M.F. Özmantar (Eds.), Matematiksel zorluklar ve çözüm önerileri içinde (s. 63-95). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Altun, M. (2005). Matematik öğretimi. Bursa: Aktüel Yayınları.
 • Aydınözü, D., Sözcü, U., & Akbaş V. (2016). Coğrafya öğretiminde EBA içeriklerinin öğrenci başarısına etkisi. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 8, 343-361.
 • Balcı, S. (2013). Türkçe dersinde tablet pc pilot uygulamasıyla öğretim gören öğrencilerin tutumlarını belirlemeye yönelik ölçek çalışması. Turkish Studies, 8(1), 855-870.
 • Barnett, M., Vaughn, M. H., Strauss, E., & Cotter, L. (2011). Urban environmental education: Leveraging technology and ecology to engage students in researching the environment. International Research in Geographical and Environmental Education, 20(3), 199–214.
 • Baykul, Y. (2000). İlköğretimde matematik öğretimi: 1-5. sınıflar için. Ankara: Pegem A. Yayıncılık.
 • Behr, M., Wachsmuth, I., & Post, T. (1985). Construct a sum: A measure of children's understanding of fraction size. Journal for Research in Mathematics Education, 16(2), 120-131.
 • Bilgi, M., & Şahin, M. (2012). Elementlerde aktiflik kavramının öğretilmesinde bilgisayar destekli öğretim materyali kullanılmasının öğrenci başarısı üzerine etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(4), 146-166.
 • Borich, G. & Kubiszyn, T. (2003). Educational testing and measurement. New York: Jhon Wiley & Son.
 • Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (24. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri (3. Baskı). Ankara: Pegem A. Yayıncılık.
 • Charalambous, C. Y., & Pitta-Pantazi, D. P. (2005). Revisiting a theoretical model on fractions: Implications for teaching and research. In Chick, H.L. & Vincent, J. L. (Eds.), Proceedings of the 29th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol 2, pp. 233- 240).
 • Cohen, J. C. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd Ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates.
 • Crespo, S. (2003). Learning to pose mathematical problems: Exploring changes in preservice teachers’ practices. Educational Studies in Mathematics, 52, 243–270.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Boston: Pearson.
 • Cüre, F., & Özdener, N. (2008). Öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) uygulama başarıları ve BİT’e yönelik tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(34), 41-53.
 • Çakır, H. (1999). Bilgisayar destekli eğitimde grafik ve animasyon tekniklerinin kullanılması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çepni, S. (2010). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. (5. Baskı). Trabzon.
 • Çepni, S., Bayrakçeken, S., Yılmaz, A., Yücel, C., Semerci, Ç., Köse, E., Sezgin, F., Demircioğlu, G., & Gündoğdu, G. (2008). Ölçme ve değerlendirme (2. Baskı). Pegem A Yayıncılık, Ankara.
 • Dursun, A., Kırbaş, İ., & Yüksel, M. E. (2015). Fırsatları artırma ve teknolojiyi iyileştirme hareketi (FATİH) projesi ve proje üzerine bir değerlendirme. İnet-Tr, 15, 147-152.
 • Ebenezer, J., Columbus, R., Kaya, O.N., Zhang, L., & Ebenezer, D.L. (2012). One science teacher’s professional development experience: A case research exploring changes in students’ perceptions of their fluency with innovative technologies. Journal of Science Education and Technology, 21, 22–37.
 • Eğitim Bilişim Ağı, (2016). EBA Nedir? Retrieved from http://www.eba.gov.tr/hakkinda/tam
 • Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri: yaklaşım, yöntem ve teknikler. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Erdemir, N. (2011). The effect of powerpoint and traditional lectures on students’ achievement in physics. Journal of Turkish Science Education, 8(3), 176-189.
 • FATİH, (2016). Hakkında (EBA Nedir?). Retrieved from http://fatihprojesi.meb.gov.tr/proje-hakkinda
 • Güvendi, G. M. (2014). Millî Eğitim Bakanlığı’nın öğretmenlere sunmuş olduğu çevrimiçi eğitim ve paylaşım sitelerinin öğretmenlerce kullanım sıklığının belirlenmesi: Eğitim Bilişim Ağı (EBA) örneği. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Halmatov, M., Okur-Akçay, N., & Ekin, S. (2017). Teknolojik araçların sınıfta kullanımına ilişkin okul öncesi öğretmenlerinin görüşleri. Turkish Studies, 12(11), 95-108.
 • Hansen, A. (2014). Children’s errors in mathematics. London: Sage Publications.
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil.
 • Karataş, H. Alcı, B., & Karabıyık-Çeri, B. (2015). Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime ilişkin tutumları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 1-9.
 • Kieren, T. E. (1988). Personal knowledge of rational numbers: Its intuitive and formal development. In J. Hiebert & M. Behr (Eds.), Research agenda for mathematics education: Number concepts and operations in the middle grades. Lawrence Erlbaum, Virginia.
 • Knott, L. (2010). Problem posing from the foundations of mathematics. TMME, 7, 413- 432.
 • Liao, Y. C. (2007). Effects of computer-assisted instruction on students’ achievement in Taiwan: A meta-analysis. Computers & Education, 48(2), 216-233.
 • MEB, (2009). Matematik Dersi (1-5. sınıflar) öğretim programı. Retrieved from http://talimterbiye.mebnet.net/Ogretim%20Programlari/ilkokul/2013-2014/Matematik1-5.pdf
 • MEB, (2018). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara.
 • Millî Eğitim Bakanlığı, (2016). Eğitimde fatih projesi. Retrieved from http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php?id=6,http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/icerikincele.php
 • Moss, J., & Case, R. (1999). Developing children’s understanding of the rational numbers: A new model and experimental curriculum. Journal for Research in Mathematics Education, 30(2), 122 -147.
 • Olkun, S. & Toluk, Z. U. (2004). İlköğretim etkinlik temelli matematik öğretimi. (3.baskı). Ankara: ANI yayıncılık.
 • Özdamar, K. (2004). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi. Eskişehir: Kaan Kitapevi.
 • Pesen, C. (2003). Eğitim fakülteleri ve sınıf öğretmenleri için matematik öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Piaget, J. (1973). To understand is to invent: The future of education. New York: Grossman.
 • Plano Clark, V. L. & Creswell, J. W. (2015). Understanding research: A consumer’s guide. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
 • Rosenthal, R. & Rosnow, R. L. (1991). Essentials of behavioral research: Methods and data analysis (2nd Ed.). New York: McGraw Hill.
 • Son, J. W. (2012). A cross-national comparison of reform curricula in Korea and the US in terms of cognitive complexity: The case of fraction addition and subtraction. ZDM, 44(2), 161-174.
 • Stafylidou, S., & Vosniadou, S. (2004). The development of students’ understanding of the numerical value of fractions. Learning and Instruction, 14, 503-518.
 • Tekin, H. (1991). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Tunç-Pekkan, Z. (2015). An analysis of elementary school children’s fractional knowledge depicted with circle, rectangle, and number line representations. Educational Studies in Mathematics, 89(3), 419-441.
 • Tüysüz, C., & Aydın, H. (2007). Web tabanlı öğrenmenin ilköğretim okulu düzeyindeki öğrencilerin tutumuna etkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(22), 73-84.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (1999). Sosyal bilimlerde nitel araştırma teknikleri. Ankara: Seçkin Yayınları.
 • Yılmaz, M. (2007). Sınıf öğretmeni yetiştirmede teknoloji eğitimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 155-167.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date April
Journal Section Full Length Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-4004-1697
Author: Elif ERTEM AKBAŞ (Primary Author)
Institution: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Country: Turkey


Dates

Application Date : February 25, 2019
Acceptance Date : April 2, 2019
Publication Date : April 30, 2019

APA ERTEM AKBAŞ, E . (2019). Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Destekli Matematik Öğretiminin 5. Sınıf Kesir Konusunda Öğrenci Başarılarına Etkisi. Journal of Computer and Education Research , 7 (13) , 120-145 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jcer/issue/44941/531953