Year 2019, Volume 7 , Issue 13, Pages 90 - 108 2019-04-30

Metaphorical Perceptions of Pre-Service Mathematics Teacher towards Art in Mathematics Activities
Matematik Öğretmen Adaylarının, Matematik Etkinliklerindeki Sanata Yönelik Metaforik Algıları

Ebru KÜKEY [1] , Hilal KÜKEY [2] , Tayfun TUTAK [3]


The aim of the study is to determine the art perceptions of in mathematics activities of pre-service mathematics teachers through metaphors. The method of the study is designed as a case study of qualitative research designs. The study group consisted of 92 pre-service teachers studying in mathematics teaching program. The data were collected with a form where pre-service teachers completed the statement “Mathematics activities are like the art of…, because…”. Content analysis was used to analyze the answers of pre-service teachers. The necessary coding of the data obtained in this way was made and appropriate themes were determined. As a result of the evaluations, the metaphorical perceptions of pre-service mathematics teachers towards art were determined under 5 themes. These themes are expressed as mind, profession, mathematical, life and activity. As a result of the evaluations, the metaphorical perceptions of pre-service teachers about art in mathematics activities were determined.
Araştırmanın amacı, matematik öğretmen adaylarının matematik etkinliklerindeki sanat algılarını, metaforlar aracılığıyla belirlemektir. Çalışmanın yöntemi, nitel araştırma desenlerinden olgu bilim olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, matematik öğretmenliği programında öğrenim gören 92 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler, öğretmen adaylarının “Matematik etkinlikleri … sanatıdır, çünkü …” cümlesini tamamlamalarıyla elde edilmiştir. Öğretmen adaylarının vermiş oldukları cevapların çözümlenmesinde içerik analizi kullanılmış ve verilerin kodlamaları yapılarak uygun temalar belirlenmiştir. Değerlendirmeler sonucunda matematik öğretmenlerinin sanata yönelik metaforik algıları zihin, meslek, matematiksel, hayat ve aktivite olmak üzere 5 tema altında belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda, matematik eğitiminde kavramlar arasındaki ilişkiye ve düzene dayalı olarak yapılmasının önemli olduğu sonucuna varılmıştır.
 • Allen, B. & Shiu, C. (1997). Learning mathematics is like...’- views of tutors and students beginning a distance taught undergraduate course. In Proceedings of the British Society for Research into Learning Mathematics (pp. 8-11). University of Oxford.
 • Anderson, T. & Milbrandt, M. K. (2002). Art for life. Authentic instruction in art. New York: McGraw-Hill.
 • Baykul, Y. (2014). Ortaokulda matematik öğretimi. Ankara: Pegem Akademi Yayınları
 • Bybee, R. W. (2010). What is STEM education?. Science, 329(5995), 996-997.
 • Dejarnette, N. K. (2012). America’s children: Providing early exposure to STEM (Science, Technology, Engineering and Math) initiatives. Education, 133(1), 77-84.
 • Durukan, Ü. G., Hacıoğlu, Y. & Dönmez Usta, N. (2016). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmeni adaylarının “teknoloji” algıları. Journal of Computer Education Research, 4(7), 24-46.
 • Erdoğan, A., Yazlik, O. D. & Erdik, C. (2014). Mathematics teacher candidates’ metaphors about the concept of “mathematics”. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 2(4), 289-299.
 • Gökbayrak, S. & Karışan, D. (2017). Altıncı sınıf öğrencilerinin FETEMM temelli etkinlikler hakkındaki görüşlerinin incelenmesi. Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 3, 2-17.
 • Graham, R. G. (1996). Implementing the connection between mathematics and art in the classroom (Unpublished master’s thesis). Kean College of New Jersey, New Jersey.
 • Guzey, S. S., Harwell, M. & Moore, T. (2014). Development of an instrument to assess attitudes towards science, technology, engineering, and mathematics (STEM). School Science and Mathematics, 114(6), 271-279.
 • Güler, G., Akgün, L., Öçal, M. F. & Doruk, M. (2012). Matematik öğretmeni adaylarının matematik kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 25-29.
 • Gülhan, F. & Şahin, F. (2016). Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik entegrasyonunun (STEM) 5. sınıf öğrencilerinin bu alanlarla ilgili algı ve tutumlarına etkisi. International Journal of Human Sciences, 13(1), 602-620.
 • Güner, N. (2013). Öğretmen adaylarının matematik hakkında oluşturdukları metaforlar. NWSA-Education Sciences, 8 (4), 428-440.
 • Güneş, G. & Gökçek, T. (2010). Eğitimcilerin bakış açısıyla matematik ve sanat ilişkisi. 9. Matematik Sempozyumunda sunulmuş bildiri, Trabzon.
 • Gür, H., Hangül, T. & Kara, A. (2013). Ortaokul ve lise öğrencilerinin “matematik” kavramına ilişkin sahip oldukları metaforların karşılaştırılması. 12. Matematik Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Ankara.
 • Hardy. G. H. (1999). A mathematician's apology, (Bir Matematikçinin Savunması Türkçe'si Nermin Arık) Tubitak Popüler Bilim Kitapları Pro-Mat Basım Yayın, İstanbul.
 • Hickman, R. & Huckstep, P. (2003). Art and mathematics in education. Journal of Aesthetic Education, 37(1), 1-12.
 • İpek, J., Özmüş, P., Girizoğlu, G. & Kıyak, F. (2010). Matematik öğretmen adaylarının dinamik geometri yazılımı ile matematik ve sanata bakışları: “Piet mondrian örneği”, International, Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya Turkey.
 • Kükey, E. & Aslaner, R. (2017). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının, iyi bir matematik öğretmeninin nasıl olması gerektiğine yönelik görüşlerinin incelenmesi. International e-Journal of Educational Studies (IEJES), 1(1), 1-11.
 • Marshall, J. (2008). Visible thinking: Using contemporary art to teach conceptual skills. Art Education, 61(2), 38-45.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (Second Edition). London: Sage Publications.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2017). Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • Moomaw, S. (2013). Teaching STEM in the early years: Activities for integrating science, technology, engineering, and mathematics. Redleaf Press.
 • Moye, J. (2011). Putting core academics into context, CTE courses provide an excellent platform for students to learn the relevance of science, technology, engineering, and mathematics (STEM) as well as literature, arts, and social studies. (http://www.eric.ed.gov/PDFS/EJ926077.pdf adresinden ulaşılmıştır.)
 • National Council of Teachers of Mathematics. (2000). Principles and standarts for school mathematics. Reston, VA: NCTM.
 • Noyes, A. (2006). Using metaphor in mathematics teacher preparation. Teaching and Teacher Education, 22, 898-909.
 • Oflaz, G. (2011). İlköğretim öğrencilerinin matematik ve matematik öğretmeni kavramlarına ilişkin metaforik algıları. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications konferansında sunulmuş bildiri, Antalya.
 • Özdemir, S. (2016). STEM eğitimi için görüşler. Ankara.
 • Palmquist, A. (2001). Cognitive style and users’ metaphors for the web: An exploratory study. The Journal of Academic Librarianship, 27(1), 24-32.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods (3rd ed.). London: Sage Publications.
 • Reid, A., Petocz, P., Smith, G., Wood, L. & Dortins, E. (2003). Mathematics students’ conceptions of mathematics. New Zealand Journal of Mathematics, 32, 163-172.
 • Roberts, A. (2012). A justification for STEM education. Technology and Engineering Teacher, 71(8), 1-5.
 • Sanchez, A., Barreiro, J. M. & Maojo, V. (2000). Design of virtual reality systems for education: A cognitive approach. Education and Information Technologies, 5(4), 345-362.
 • Serig, D. (2006). A conceptual structure of visual metaphor. Studies in Art Education, 47(3), 229-247.
 • Sterenberg, G. (2008). Investigating teachers’ images of mathematics. Journal of Mathematics Teacher Education, 11, 89-105.
 • Şahin, B. (2013). Öğretmen adaylarının “matematik öğretmeni”, “matematik” ve “matematik dersi” kavramlarına ilişkin sahip oldukları metaforik algılar. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 313-321.
 • Uğurel, I., Tuncer, G. & Toprak, Ç. (2013). Matematiği sanatla İlişkilendiren bir öğretim uygulaması tasarlamak mümkün mü? Öğretmen adaylarının çalışma örnekleri, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(4), 455-476.
 • Wood, L. N. (2008). Engineering mathematics-what do students think? ANZIAM Journal, 49, 513-525.
 • Yıldırım, B. & Altun, Y. (2015). STEM eğitim ve mühendislik uygulamalarının fen bilgisi laboratuar dersindeki etkilerinin incelenmesi. El-Cezerî Fen ve Mühendislik Dergisi, 2(2), 28-40.
 • Yıldırım, B. & Selvi, M. (2016). Examination of the effects of STEM education integrated as a part of science, technology, society and environment courses. Journal of Human Sciences, 13 (3), 3684-3695.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yılmaz, S. (2013). Ortaokul öğrencilerinin matematik algılarının metaforik incelenmesi. 12. Matematik Sempozyumunda sunulmuş bildiri, Ankara.
 • Yüner, B. & Özdemir, M. (2017). Metaforik okul algısı ile okulu terk eğilimi arasındaki ilişkisinin öğrenci görüşlerine göre incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(3), 1041-1060.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date April
Journal Section Full Length Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2130-0884
Author: Ebru KÜKEY (Primary Author)
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7165-9393
Author: Hilal KÜKEY
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0277-6377
Author: Tayfun TUTAK
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : March 1, 2019
Acceptance Date : April 2, 2019
Publication Date : April 30, 2019

APA KÜKEY, E , KÜKEY, H , TUTAK, T . (2019). Matematik Öğretmen Adaylarının, Matematik Etkinliklerindeki Sanata Yönelik Metaforik Algıları. Journal of Computer and Education Research , 7 (13) , 90-108 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jcer/issue/44941/534615