Year 2019, Volume 7 , Issue 13, Pages 146 - 170 2019-04-30

An Investigation of the Problem Solving Strategies used of Middle School Students for of the Assumption Component of Mathematical Thinking
Matematiksel Düşünmenin Varsayımda Bulunma Bileşenine Yönelik Olarak Ortaokul Öğrencilerinin Kullandıkları Problem Çözme Stratejilerinin İncelenmesi

Ebru KÜKEY [1] , Recep ASLANER [2] , Tayfun TUTAK [3]


This study aims at scrutinizing the middle school students’ problem solving strategies with regard to the assumption component of mathematical thinking. The study is designed as a case study, among other qualitative research methods. The study group is comprised of 96 middle school students. The data in the study are obtained via non-routine problems prepared for the assumption component of mathematical thinking. When the strategies the students used in solving the problem are addressed, it is seen that they used the equating, with guess and verify strategies. In this respect, it is considered that the students used two of problem solving strategies and this issue should be paid attention in their education process in order for them to learn other problem solving strategies. 
Bu çalışma, ortaokul öğrencilerinin matematiksel düşünmenin varsayımda bulunma bileşeni kapsamında kullanmış oldukları problem çözme stratejilerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması olarak tasarlanmıştır. Çalışma, 96 ortaokul öğrencisi ile yürütülmüştür. Araştırmada veriler, matematiksel düşünmenin varsayımda bulunma bileşenine yönelik olarak hazırlanan rutin olmayan problem ile elde edilmiş ve elde edilen verilerin analizi aşamasında içerik analizi kullanılmıştır. Öğrencilerin problemi çözerken kullanmış oldukları stratejiler incelendiğinde, denklem kurma ile tahmin ve kontrol stratejilerini kullandıkları belirlenmiştir. Bu doğrultuda öğrencilerin problem çözme stratejilerinden iki tanesini kullandıkları görülmüştür. Bu nedenle diğer problem çözme stratejileri de kullanabilmeleri için öğretim sürecinde bu noktaya dikkat edilmesi gerektiği düşünülmektedir.   
 • Altun, M. & Arslan, Ç. (2006). İlköğretim öğrencilerinin problem çözme stratejilerini öğrenmeleri üzerine bir çalışma. Uludağ Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(1), 1-21.
 • Arslan, S. & Yıldız, C. (2010). 11. sınıf öğrencilerinin matematiksel düşünmenin aşamalarındaki yaşantılarından yansımalar. Eğitim ve Bilim, 35(156), 17-31.
 • Burton, L. (1984). Mathematical thinking: The struggle for meaning. Journal for Research in Mathematics Education, 15(l), 35-49.
 • Blitzer, R. (2003). Thinking mathematically. New Jersey: Prentice Hall.
 • Cumhur, F. & Güven, B. (2018). Matematik öğretmeni adaylarının kullandıkları soruların incelenmesi: öğretmenlik uygulaması dersinden yansımalar. Journal of Computer and Education Research, 6(12), 195-221.
 • Czocher, J. A. (2013). Where does the calculus go? An investigation of how calculus ideas are used in later coursework. International Journal of Mathematical Education in Science and Technologj, 44(5), 673-684.
 • Erbaş, A. K. & Okur, S. (2012). Researching students’ strategies, episodes, and metacognitions in mathematical problem solving. Quality and Quantity: International Journal of Methodology, 46(1), 89–102.
 • Ersoy, E. & Güner, P. (2014). Matematik öğretimi ve matematiksel düşünme. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 102-112.
 • Ferri, R. B. (2003). Mathematical thinking styles-An emprical study, www.erzwiss.unihamburg.de/Personal/Gkaiser/pdf-dok/borrom2.pdf (erişim tarihi: 09.05.2015)
 • Henderson, P. (2002). Materials development in support of mathematical thinking. http://portal.acm.org/citation.cfm?id=783001 (erişim tarihi: 16.11.2015)
 • Karacaoğlu, A. (2015). 6-8. sınıf öğrencilerinin cebirsel sözel problemleri çözme stratejileri ve hatalarının analizi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Karakoca, A. (2011). Altıncı sınıf öğrencilerinin problem çözmede matematiksel düşünmeyi kullanma durumları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Keıth, D. (2000). Finding your inner mathematician. Chronicle of Higher Education, 47(5), 5-6.
 • Keskin, M., Akbaba Dağ, S. & Altun, M. (2013). 8. ve 11. sınıf öğrencilerinin matematiksel düşünme aşamalarındaki davranışlarının karşılaştırılması. Journal of Educational Sciences, 1, 33-50.
 • Kieran, C. (1992). The learning and teaching of school algebra. In D.A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning. New York: Macmillan.
 • Kocaman, M. (2017). Lise 11. sınıf öğrencilerinin matematiksel düşünme ve akıl yürütme becerilerinin incelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • Küchemann, D. (1978). Children’s understanding of numerical variables. Mathematics in Scholl, 7(4), 23-26.
 • Kükey, E. (2018). Ortaokul öğrencilerinin matematiksel düşünme biçimleri ile öğretmen adaylarının bu konudaki görüşlerinin incelenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Kükey, E. & Aslaner, R. (2017). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının, iyi bir matematik öğretmeninin nasıl olması gerektiğine yönelik görüşlerinin incelenmesi. International e-Journal of Educational Studies (IEJES), 1(1), 1-11.
 • Liu, P. H. (2003). Do teachers need to incorporate the history of mathematics in their teaching?. The Mathematics Teacher, 96(6), 416-421.
 • Liu, Y. (2014). Teachers’ in-the-moment noticing of students’ mathematical thinking: a case study of two teacher, Unpublished doctor’s thesis, The University of North Carolina.
 • Lutfiyya, L. A. (1998). Mathematical thinking of high school in nebraska. International Journal of Mathematics Education and Science Technology, 29(1), 55-64.
 • Mason, J., Burton, L. & Stacey, K. (1985). Thinking mathematically. Revised Edition. England: Addison-Wesley Publishers, Wokingham.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2. edition). London: Sage Publications.
 • Mubark, M. (2005). Mathematical thinking and mathematical achievement of students in the year of 11 scientific stream in Jordan, Unpublished doctor’s thesis, New Castle.
 • Nabb, K. A. (2013). An empirical grounded theory approach to characterizing advanced mathematical thinking in college calculus, Unpublished doctor’s thesis, Graduate College o f the Illinois Institute o f Technology, Chicago.
 • National Council of the Teachers of Mathematics (2000). Principles and Standards for School Mathematics. Reston, VA.
 • Özer, Ö. & Arıkan, A. (2002). Lise matematik derslerinde öğrencilerin ispat yapma düzeyleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Egitimi Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Rudder, C. A. (2006). Problem solving: case studies investigating the strategies used by secondary American and Singaporean students, Ph.D. thesis, Florida State University.
 • Schoenfeld, A. H. (1992). Learning to think mathematically: Problem solving, metacognition, and sense-making in mathematics. (Ed. D.A. Grouws). Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning: A Project of The National Council of Teachers of Mathematics. (pp.334-370). Newyork: Macmillan.
 • Soto, M. M. (2014). Documenting students’ mathematical thinking through explanations and screencasts, Unpublished doctor’s thesis, The University of California, California.
 • Stacey, K. (2006). What is mathematical thinking and why is it ımportant? APECTsukuba International Conference, Tokyo and Sapporo, Japan. http://www.apecneted.org/resources/files/12_3-4_06_1_Stacey.pdf (erişim tarihi: 12.04.2015)
 • Tall, D. (2002). Advanced mathematical thinking. USA: Kluwer Academic Publishers.
 • Tural Sönmez, M. (2017). Matematiksel modelleme problemlerinin yapılandırılması üzerine tasarım tabanlı inceleme: finansal içerik örneği. Journal of Computer and Education Research, 5(10), 218-240.
 • Umay, A. (2003). Matematiksel muhakeme yeteneği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 234–243.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, D. (2015). Ortaokul öğrencilerinin geometrik problemlerdeki matematiksel düşünme süreçlerinin incelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
Primary Language tr
Subjects Social
Published Date April
Journal Section Full Length Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2130-0884
Author: Ebru KÜKEY (Primary Author)
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-1037-6100
Author: Recep ASLANER
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-0277-6377
Author: Tayfun TUTAK
Institution: FIRAT UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Application Date : March 4, 2019
Acceptance Date : April 8, 2019
Publication Date : April 30, 2019

APA Kükey, E , Aslaner, R , Tutak, T . (2019). Matematiksel Düşünmenin Varsayımda Bulunma Bileşenine Yönelik Olarak Ortaokul Öğrencilerinin Kullandıkları Problem Çözme Stratejilerinin İncelenmesi . Journal of Computer and Education Research , 7 (13) , 146-170 . DOI: 10.18009/jcer.535610