Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Üç Aşamalı Kavram Tanı Testi Geliştirme Çalışması: 5. Sınıf Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Ünitesi

Year 2019, Volume 7, Issue 14, 515 - 539, 29.10.2019
https://doi.org/10.18009/jcer.602223

Abstract

Bu çalışmanın amacı, 5. sınıf fen bilimleri dersi “Canlılar Dünyasını Gezelim ve Tanıyalım” ünitesine yönelik; öğrencilerin ünite ile ilgili başarı düzeyleri ve sahip oldukları kavram yanılgılarının tespit edilmesini sağlayacak geçerli ve güvenilir bir üç aşamalı kavram tanı testi geliştirmektir. Geliştirilen test, Samsun il merkezinde bulunan üç ortaokulda, beşinci sınıfta öğrenim gören 210 öğrenciye uygulanmıştır. Toplam 23 maddeden oluşan üç aşamalı kavram tanı testi için geçerlilik güvenirlik çalışması yapılmıştır. Kavram tanı testinin güvenirliği birinci aşama sorularının analizinden KR-20 formülü ile hesaplanmış ve 0,80 olarak bulunmuştur. Üç madde birlikte değerlendirildiğinde testin güçlük ve ayırt edicilik değerleri sırasıyla pj: 0.47 ve rjx: 0.52 olarak hesaplanmıştır. Bu veriler geliştirilen testin güvenilir, orta güçlükte ve çok iyi maddelerden oluşan bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir.

References

 • Allen, M. (2010). Misconceptions in primary science. Berkshire: Open University Press.
 • Arslan, H. O., Çiğdemoğlu, C. & Moseley, C. (2012). A three-tier diagnostic test to assess pre-service teachers’ misconceptions about global warming, greenhouse effect, ozone layer depletion, and acid rain. International Journal of Science Education, 34 (11), 1667-1686. doi:10.1080/09500693.2012.680618
 • Bağcan-Büyükturan, E. & Çıkrıkçı Demirtaşlı, S. (2012). Çoktan seçmeli testler ile yapılandırılmış gridlerin psikometrik özellikleri bakımından karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45 (1), 395-415.
 • Bakioğlu, B., Karamustafaoğlu, S. & Karamustafaoğlu, O. (2014, Mayıs). 5. sınıf “Vücudumuzun bilmecesini çözelim” ünitesi başarı testi: geçerlik ve güvenirlik. Konya: International Conference On Education in Mathematics, Scıence & Technology- (ICEMST 2014) bildiri kitabı, 16-18 Mayıs, Konya.
 • Bernhisel, S. M. (1999). Measuring preservice and inservice biology teachers’ understanding of selected biological concepts. Unpublished Dissertation. Utah: Utah State University
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler için veri analizi el kitabı (12. bs.) Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, O. & Köklü, N. (2010). Sosyal bilimler için istatistik (6.bs.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Chen, C.C., Lin, H.S., & Lin, M.L. (2002). Developing a two-tier diagnostic instrument to assess high school students’ understanding-the formation of images by a plane mirror. Proceedings of the National Science Council, 12 (3), 106-121.
 • Çalık, M. & Ayas, A. (2003). Çözeltilerde kavram başarı testi hazırlama ve uygulama. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2), 1-17.
 • Çelik, D. (2000). Okullarda ölçme ve değerlendirme nasıl olmalı? İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Çepni, S., Baki, A., Ayas, A., Demircioğlu, G., & Akyıldız, S. (2009). Ölçme ve değerlendirme. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Çetinkaya, M. (2010). Canlıların sınıflandırılması konusu için web destekli kavram haritaları ve anlam çözümleme tablolarının öğrenme üzerindeki etkisinin araştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Gönen, S., Kocakaya, S. & Kocakaya, F. (2011). Dinamik konusunda geçerliliği ve güvenilirliği sağlanmış bir başarı testi geliştirme çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 40-57.
 • Karataş, F. Ö., Köse S. & Coştu, B., (2003). Öğrenci yanılgılarını ve anlama düzeylerini belirlemede kullanılan iki aşamalı testler. Pamukkale Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (13), 54-69.
 • Mutlu, M. & Tokcan, H. (2012). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin toprak kirliliği hakkındaki düşünceleri. International Journal of Social Science Research, 1 (1), 65-75.
 • Novak, J. D. (1998). Metacognitive strategies to help students learning how to learn. Research Matters-to the Science Teacher, No.9802, Mart National Association for Research in Science Teaching. Erişim adresi: https://www.narst.org/publications/research/Metacogn.cfm
 • Odom, A.L., & Barrow, L.H. (1995). Development and application of a twotier diagnositc test measuring college biology students’ understanding of diffusion and osmosis after a course of instruction, Journal of Research in Science Teaching, 32 (1), 45-61.
 • Öksüz, Y., & Güven Demir, E. (2019). Açık uçlu ve çoktan seçmeli başarı testlerinin psikometrik özellikleri ve öğrenci performansı açısından karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 259-282. doi: 10.16986/HUJE.2018040550
 • Özçelik, D. A. (2010). Test hazırlama kılavuzu (4. baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Özyılmaz-Akamca, G. (2008). İlköğretimde analojiler, kavram karikatürleri ve tahmin-gözlem- açıklama teknikleriyle desteklenmiş fen ve teknoloji eğitiminin öğrenme ürünlerine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Peşman, H. (2005). Development of a three-tier test to assess ninth grade students’ misconceptions about simple electric circuits (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Peşman, H. & Eryılmaz, A. (2010). Development of a three-tier test to assess misconceptions about simple electric circuits. Journal of Educational Research, 103 (3), 208-222.
 • Saka, A., Ayas, A. & Enginar, İ. (2002, Eylül). Öğrencilerin omurgalı-omurgasız canlılar ile ilgili görüşlerinin yaşlara göre değişimi. 5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 16-18 Eylül, Ankara: ODTÜ.
 • Sesli, E. & Kara, Y. (2012). Development and application of a two-tier multiple-choice diagnostic test for high school students’ understanding of cell division and reproduction, Journal of Biological Education, 46 (4), 214-225.
 • Sözbilir, M. (2010). Madde analizi ve test geliştirme. Erişim adresi: https://olcmevedegerlendirme.files.wordpress.com/2010/09/7-madde-analizi-ve-test-gelistirme.pdf
 • Summers, M., Kruger, C., Childs, A. & Mant, J. (2000). Primary school teachers' understanding of environmental issues: An interview study. Environmental Education Research, 6 (4), 293-312.
 • Tan, K-C. D., Goh, N-K., Chia, L. S. & Treagust, D. F. (2002). Development and application of a two-tier multiple-choice diagnostic instrument to assess high school students’ understanding of inorganic chemistry qualitative analysis, Journal of Research in Science Teaching, 39 (4), 283-301.
 • Taş, E., Aymen Peker, E. & Çetinkaya, M. (2014). Determining of misconceptions by means of tree-tier test about the unit human and environment. Proceedings of 2nd International Conference on Economics and Social Sciences, 85-90.
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın.
 • Tekkaya, C., Çapa, Y. & Yılmaz, Ö. (2000). Biyoloji öğretmen adaylarının genel biyoloji konularındaki kavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 140-147.
 • Yağbasan R. & Gülçiçek Ç. (2003). Fen öğretiminde kavram yanılgılarının karakteristiklerinin tanımlanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 110 –128.
 • Yen, C-F., Yao, T-W. & Mintzes, J-J. (2007). Taiwanese students’ alternative conceptions of animal biodiversity. International Journal of Science Education, 29 (4), 535–553.

Three Tier Concept Diagnostic Test Development Study: Let’s Travel and Learn About The Living World Unit of Fifth Grade

Year 2019, Volume 7, Issue 14, 515 - 539, 29.10.2019
https://doi.org/10.18009/jcer.602223

Abstract

The purpose of this study is to develop a valid and reliable three-tier concept diagnostic test for the Let’s Travel and Learn about the Living World unit of fifth grade Science lesson and which that provide the students with the level of success and their misconceptions related to the unit. The developed test was applied to 210 5th grade students attending at three secondary schools in the center of Samsun. A validity and reliability studies were conducted for a three-tier concept diagnostic test consisting of a total of 23 items. The reliability of the concept diagnostic test was evaluated as 0.80 with the help of KR-20 reliability estimation method for the first stage questions. When the three items were evaluated together, the difficulty and discrimination values of the test were calculated as pj: 0.47 and rjx: 0.52. These data show that the developed test has a structure with reliable, medium difficulty and very good substances.

References

 • Allen, M. (2010). Misconceptions in primary science. Berkshire: Open University Press.
 • Arslan, H. O., Çiğdemoğlu, C. & Moseley, C. (2012). A three-tier diagnostic test to assess pre-service teachers’ misconceptions about global warming, greenhouse effect, ozone layer depletion, and acid rain. International Journal of Science Education, 34 (11), 1667-1686. doi:10.1080/09500693.2012.680618
 • Bağcan-Büyükturan, E. & Çıkrıkçı Demirtaşlı, S. (2012). Çoktan seçmeli testler ile yapılandırılmış gridlerin psikometrik özellikleri bakımından karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 45 (1), 395-415.
 • Bakioğlu, B., Karamustafaoğlu, S. & Karamustafaoğlu, O. (2014, Mayıs). 5. sınıf “Vücudumuzun bilmecesini çözelim” ünitesi başarı testi: geçerlik ve güvenirlik. Konya: International Conference On Education in Mathematics, Scıence & Technology- (ICEMST 2014) bildiri kitabı, 16-18 Mayıs, Konya.
 • Bernhisel, S. M. (1999). Measuring preservice and inservice biology teachers’ understanding of selected biological concepts. Unpublished Dissertation. Utah: Utah State University
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler için veri analizi el kitabı (12. bs.) Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, O. & Köklü, N. (2010). Sosyal bilimler için istatistik (6.bs.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Chen, C.C., Lin, H.S., & Lin, M.L. (2002). Developing a two-tier diagnostic instrument to assess high school students’ understanding-the formation of images by a plane mirror. Proceedings of the National Science Council, 12 (3), 106-121.
 • Çalık, M. & Ayas, A. (2003). Çözeltilerde kavram başarı testi hazırlama ve uygulama. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2), 1-17.
 • Çelik, D. (2000). Okullarda ölçme ve değerlendirme nasıl olmalı? İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Çepni, S., Baki, A., Ayas, A., Demircioğlu, G., & Akyıldız, S. (2009). Ölçme ve değerlendirme. Trabzon: Celepler Matbaacılık.
 • Çetinkaya, M. (2010). Canlıların sınıflandırılması konusu için web destekli kavram haritaları ve anlam çözümleme tablolarının öğrenme üzerindeki etkisinin araştırılması (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Gönen, S., Kocakaya, S. & Kocakaya, F. (2011). Dinamik konusunda geçerliliği ve güvenilirliği sağlanmış bir başarı testi geliştirme çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 40-57.
 • Karataş, F. Ö., Köse S. & Coştu, B., (2003). Öğrenci yanılgılarını ve anlama düzeylerini belirlemede kullanılan iki aşamalı testler. Pamukkale Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (13), 54-69.
 • Mutlu, M. & Tokcan, H. (2012). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin toprak kirliliği hakkındaki düşünceleri. International Journal of Social Science Research, 1 (1), 65-75.
 • Novak, J. D. (1998). Metacognitive strategies to help students learning how to learn. Research Matters-to the Science Teacher, No.9802, Mart National Association for Research in Science Teaching. Erişim adresi: https://www.narst.org/publications/research/Metacogn.cfm
 • Odom, A.L., & Barrow, L.H. (1995). Development and application of a twotier diagnositc test measuring college biology students’ understanding of diffusion and osmosis after a course of instruction, Journal of Research in Science Teaching, 32 (1), 45-61.
 • Öksüz, Y., & Güven Demir, E. (2019). Açık uçlu ve çoktan seçmeli başarı testlerinin psikometrik özellikleri ve öğrenci performansı açısından karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(1), 259-282. doi: 10.16986/HUJE.2018040550
 • Özçelik, D. A. (2010). Test hazırlama kılavuzu (4. baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Özyılmaz-Akamca, G. (2008). İlköğretimde analojiler, kavram karikatürleri ve tahmin-gözlem- açıklama teknikleriyle desteklenmiş fen ve teknoloji eğitiminin öğrenme ürünlerine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Peşman, H. (2005). Development of a three-tier test to assess ninth grade students’ misconceptions about simple electric circuits (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Peşman, H. & Eryılmaz, A. (2010). Development of a three-tier test to assess misconceptions about simple electric circuits. Journal of Educational Research, 103 (3), 208-222.
 • Saka, A., Ayas, A. & Enginar, İ. (2002, Eylül). Öğrencilerin omurgalı-omurgasız canlılar ile ilgili görüşlerinin yaşlara göre değişimi. 5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. 16-18 Eylül, Ankara: ODTÜ.
 • Sesli, E. & Kara, Y. (2012). Development and application of a two-tier multiple-choice diagnostic test for high school students’ understanding of cell division and reproduction, Journal of Biological Education, 46 (4), 214-225.
 • Sözbilir, M. (2010). Madde analizi ve test geliştirme. Erişim adresi: https://olcmevedegerlendirme.files.wordpress.com/2010/09/7-madde-analizi-ve-test-gelistirme.pdf
 • Summers, M., Kruger, C., Childs, A. & Mant, J. (2000). Primary school teachers' understanding of environmental issues: An interview study. Environmental Education Research, 6 (4), 293-312.
 • Tan, K-C. D., Goh, N-K., Chia, L. S. & Treagust, D. F. (2002). Development and application of a two-tier multiple-choice diagnostic instrument to assess high school students’ understanding of inorganic chemistry qualitative analysis, Journal of Research in Science Teaching, 39 (4), 283-301.
 • Taş, E., Aymen Peker, E. & Çetinkaya, M. (2014). Determining of misconceptions by means of tree-tier test about the unit human and environment. Proceedings of 2nd International Conference on Economics and Social Sciences, 85-90.
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın.
 • Tekkaya, C., Çapa, Y. & Yılmaz, Ö. (2000). Biyoloji öğretmen adaylarının genel biyoloji konularındaki kavram yanılgıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 140-147.
 • Yağbasan R. & Gülçiçek Ç. (2003). Fen öğretiminde kavram yanılgılarının karakteristiklerinin tanımlanması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 110 –128.
 • Yen, C-F., Yao, T-W. & Mintzes, J-J. (2007). Taiwanese students’ alternative conceptions of animal biodiversity. International Journal of Science Education, 29 (4), 535–553.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Published Date December
Journal Section Research Article
Authors

Evşen AYMEN PEKER> (Primary Author)
MEB, Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu Samsun
0000-0003-0969-5753
Türkiye


Erol TAŞ>
ORDU ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0969-5753
Türkiye

Supporting Institution Ondokuz Mayıs Üniversitesi BAP
Project Number PYO.EGF.1904.14.006
Publication Date October 29, 2019
Submission Date August 28, 2019
Acceptance Date October 4, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 7, Issue 14

Cite

APA Aymen Peker, E. & Taş, E. (2019). Üç Aşamalı Kavram Tanı Testi Geliştirme Çalışması: 5. Sınıf Canlılar Dünyasını Gezelim Tanıyalım Ünitesi . Journal of Computer and Education Research , 7 (14) , 515-539 . DOI: 10.18009/jcer.602223

download13894               13896   13897 14842      download


Creative Commons License


This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


Dear Authors;

We would like to inform that ORCID, which includes 16 digit number will be requested from the authors for the studies to be published in JCER. It is important to be sensitive on this issue. 


Best regards...