Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

3E, 5E ve FeTeMM ile Desteklenmiş Öğrenme Ortamının Sürdürülebilir Kalkınma Konusuna Etkisi

Year 2022, Volume 10, Issue 19, 73 - 102, 23.04.2022
https://doi.org/10.18009/jcer.1002914

Abstract

Bu araştırmanın amacı, 3E, 5E ve FeTeMM ile desteklenmiş öğrenme ortamının sürdürülebilir kalkınma konusu üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırmanın örneklemi 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Van ilinin merkez bir ortaokulunda öğrenim görmekte olan 30 öğrenciden (16 erkek, 14 kız) oluşmaktadır. Araştırmada nicel ve nitel veriler bir arada kullanılmıştır. Araştırmada açıklayıcı desen yöntem kullanılmıştır. Nicel veriler, “Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Tutum Ölçeği (SÜKTÖ)” ve “Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Başarı Testi (SÜKYÖBAT)” ile toplanmıştır. Nitel veriler ise, “Yarı Yapılandırılmış Mülakat Formu” ile toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen nicel veriler normal dağılım göstermediğinden non-parametrik (parametrik olmayan) testlerden Wilcoxon Signed Ranks testi ile analiz edilirken, nitel veriler ise içerik ve betimsel analize tabi tutularak analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, öğrencilerin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutumlarında ve akademik başarılarında anlamlı bir artış meydana gelmiştir.

References

 • Akpınar, E. & Ergin, Ö. (2005). Yapılandırmacı kurama dayalı fen öğretimine yönelik bir uygulama. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 9-17.
 • Arsal, Z. (2012). İlköğretim programlarında küresel ısınma kazanımları ve hedef niteliklerine göre değerlendirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(4), 119-130.
 • Bakırcı, H. & Kutlu, E. (2018). Fen bilimleri öğretmenlerinin FeTeMM yaklaşımı hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(2), 367-389.
 • Bakırcı, H. & Çalık, M. (2013). Adaptasyon ve doğal seçilim konusunda geliştirilen rehber materyallerin sekizinci sınıf öğrencilerinin alternatif kavramlarının giderilmesine etkisi. Eğitim ve Bilim, 38(168), 215-229.
 • Bakırcı, H., Subay, S., Midyatlı, F. & Ünsal, N. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin bazı fen kavramlarıyla ilgili düşüncelerinin sınıf seviyesine göre incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Dergisi, 10(1), 31-48.
 • Bayrak, N. (2008). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımın beş aşamalı modeline uygun olarak geliştirilen ders yazılımı ve çalışma yapraklarının öğrencilerin başarısına, öğrenilen bilgilerin kalıcılığına ve öğrencilerin fen bilgisi dersine yönelik tutumlarına etkisinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Benli-Özdemir, E., & Arık, S. (2018). Çocukların üstbilişsel farkındalıkları ile sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutumlarının incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi, 3(1), 1-22.
 • Berlin, D. F. & White, A. L. (1994). The Berlin-White integrated science and mathematics model. School Science and Mathematics Journal, 94(1), 2-4.
 • Coertjens, L., Boewe-de Pauw, J., Maeyer, S. & Van Petegem, P. (2010). Do schools make a difference in their students’ environmental attitudes and awareness? Evidence from Pisa 2006. International Journal of Science and Mathematics, 8, 497-522.
 • Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
 • Çepni, S. (2010). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Kültür Yayınları.
 • Çolak, H. (2012). İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarıyla örgütsel performans arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(2) , 85-114.
 • Daugherty, M. K. (2013). The prospect of an “A” in STEM education. Journal of STEM Education, 14(2), 10-15.
 • Demirel, Ö. (2006). Öğretim ilke ve yöntemleri: Öğretme sanatı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Er-Nas, S., & Şenel-Çoruhlu, T. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının perspektifinden sürdürülebilir kalkınma kavramı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1) , 562-580.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metotlarına giriş: Nitel, nicel ve eleştirel kuram metodolojileri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ergin, Ö., Pekmez, E. & Erdal, S. (2005). Kuramdan uygulamaya deney yoluyla Fen öğretimi. İzmir: Dinozor kitapevi. Johnson, R. B. & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time has come. Journal Educational Researcher, 33(7), 14-26.
 • Kalaycı, Ş. (2008). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayınları.
 • Karadeniz, O., Eker, C. & Burunsuz, E. (2015). Ortaokul sosyal bilgiler dersi öğretim programı kazanımlarının yapılandırmacı öğrenme kuramı ilkelerine göre değerlendirilmesi. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10, 563-580.
 • Karakaya, F. & Avgın, S. S. (2016). Effect of demographic features to middle school students attitude towards FeTeMM (STEM). Journal of Human Sciences. 2, 40-60.
 • Kaya, M.F. (2013). Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutum ölçeği. Marmara Coğrafya Dergisi, 28, 175-193.
 • Kaya, M. & Tomal, N. (2011). Sosyal bilgiler dersi öğretim programının sürdürülebilir kalkınma eğitimi açısından incelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1,49-65.
 • Kaypak, Ş. (2009). Küreselleşme sürecinde sürdürülebilir bir kalkınma için sürdürülebilir bir çevre. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 20,19-33.
 • Keleş, Ö. (2011). Öğrenme halkası modelinin öğrencilerin ekolojik ayak izlerini azaltmasına etkisi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3),1143 -1160.
 • Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook (2nd. Ed). London: Sage.
 • Özmen, H. (2004). Fen öğretiminde öğrenme teorileri ve teknoloji destekli yapılandırmacı (constructivist) öğrenme. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), 14.
 • Özmete, E. ve Özdemir, P. (2015). Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma göstergelerinin analizi: sosyal refah ve sosyal hizmetler. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 26,11-130.
 • Öztürk-Geren, N., & Dökme, İ. (2015). 5E öğrenme modeline dayalı etkinliklerin öğrencilerin bilimsel süreç becerileri ve akademik başarılarına etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1),76-95.
 • Şahin, A., Ayar, M.C. & Adıgüzel, T. (2014). Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik içerikli okul sonrası etkinlikler ve öğrenciler üzerindeki etkileri. Educational Journal Sciences, 14(1), 297-322.
 • Taşlıdere, E. & Eryılmaz, A. (2012). Basit elektrik devreleri konusuna yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi ve öğrencilerin tutumlarının değerlendirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 31–46.
 • Uğraş, M., & Zengin, E. (2019). Sınıf öğretmeni adaylarının sürdürülebilir kalkınma için eğitim ile ilgili görüşleri. Journal of Theoretical Educational Science, 12(1) , 298-315.
 • Ursavaş, N. & Aytar, A. (2018). Okul öncesi öğrencilerinin su farkındalığı ve su okuryazarlıklarındaki gelişimin incelenmesi: Proje tabanlı bir araştırma. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 3(1), 19-45.
 • Wang, H. (2012). A new era of science education: science teacher’s perceptions and classroom practices of science, technology, engineering, and mathematics (stem) integration. Doktora tezi, Minnesota Üniversitesi.
 • Williams, J. (2011). STEM education: Proceed with caution. Design and Technology Education: An International Journal, 16(1), 26–35.
 • Yamak, H., Bulut, N. & Dündar, S. (2014). 5. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri ile Fen’e karşı tutumlarına FeTeMM etkinliklerinin etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 249-265.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, B., & Altun, Y. (2015). STEM eğitim ve mühendislik uygulamalarının Fen bilgisi laboratuar dersindeki etkilerinin incelenmesi. El-Cezeri Journal of Science and Engineering, 2(2), 28-40.

The Effect of 3E, 5E and STEM Supported Learning Environment on Sustainable Development

Year 2022, Volume 10, Issue 19, 73 - 102, 23.04.2022
https://doi.org/10.18009/jcer.1002914

Abstract

The aim of this research is to examine the impact of 3E, 5E and STEM supported learning environment on sustainable development. The sample of the study consists of 30 students (16 males, 14 females) studying in a central secondary school in Van in the 2018-2019 academic year. Explanatory Design method was used in the study. In the research, quantitative and qualitative data were used together. Quantitative data were collected with the "Attitude Scale towards Sustainable Development (ASSD)" and "Achievement Test for Sustainable Development (ATSD)". Qualitative data, on the other hand, were collected using the "Semi-Structured Interview Form". Since the quantitative data obtained from the research did not show normal distribution, one of the non-parametric (non-parametric) tests was analyzed with the Wilcoxon Signed Ranks test, while the qualitative data were analyzed by content and descriptive analysis. According to the results, there has been a positive increase in students' attitudes towards sustainable development and their academic success.

References

 • Akpınar, E. & Ergin, Ö. (2005). Yapılandırmacı kurama dayalı fen öğretimine yönelik bir uygulama. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 9-17.
 • Arsal, Z. (2012). İlköğretim programlarında küresel ısınma kazanımları ve hedef niteliklerine göre değerlendirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(4), 119-130.
 • Bakırcı, H. & Kutlu, E. (2018). Fen bilimleri öğretmenlerinin FeTeMM yaklaşımı hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 9(2), 367-389.
 • Bakırcı, H. & Çalık, M. (2013). Adaptasyon ve doğal seçilim konusunda geliştirilen rehber materyallerin sekizinci sınıf öğrencilerinin alternatif kavramlarının giderilmesine etkisi. Eğitim ve Bilim, 38(168), 215-229.
 • Bakırcı, H., Subay, S., Midyatlı, F. & Ünsal, N. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin bazı fen kavramlarıyla ilgili düşüncelerinin sınıf seviyesine göre incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Dergisi, 10(1), 31-48.
 • Bayrak, N. (2008). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımın beş aşamalı modeline uygun olarak geliştirilen ders yazılımı ve çalışma yapraklarının öğrencilerin başarısına, öğrenilen bilgilerin kalıcılığına ve öğrencilerin fen bilgisi dersine yönelik tutumlarına etkisinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Benli-Özdemir, E., & Arık, S. (2018). Çocukların üstbilişsel farkındalıkları ile sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutumlarının incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi, 3(1), 1-22.
 • Berlin, D. F. & White, A. L. (1994). The Berlin-White integrated science and mathematics model. School Science and Mathematics Journal, 94(1), 2-4.
 • Coertjens, L., Boewe-de Pauw, J., Maeyer, S. & Van Petegem, P. (2010). Do schools make a difference in their students’ environmental attitudes and awareness? Evidence from Pisa 2006. International Journal of Science and Mathematics, 8, 497-522.
 • Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
 • Çepni, S. (2010). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. Trabzon: Kültür Yayınları.
 • Çolak, H. (2012). İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarıyla örgütsel performans arasındaki ilişki üzerine bir araştırma. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(2) , 85-114.
 • Daugherty, M. K. (2013). The prospect of an “A” in STEM education. Journal of STEM Education, 14(2), 10-15.
 • Demirel, Ö. (2006). Öğretim ilke ve yöntemleri: Öğretme sanatı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Er-Nas, S., & Şenel-Çoruhlu, T. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının perspektifinden sürdürülebilir kalkınma kavramı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1) , 562-580.
 • Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metotlarına giriş: Nitel, nicel ve eleştirel kuram metodolojileri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ergin, Ö., Pekmez, E. & Erdal, S. (2005). Kuramdan uygulamaya deney yoluyla Fen öğretimi. İzmir: Dinozor kitapevi. Johnson, R. B. & Onwuegbuzie, A. J. (2004). Mixed methods research: A research paradigm whose time has come. Journal Educational Researcher, 33(7), 14-26.
 • Kalaycı, Ş. (2008). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayınları.
 • Karadeniz, O., Eker, C. & Burunsuz, E. (2015). Ortaokul sosyal bilgiler dersi öğretim programı kazanımlarının yapılandırmacı öğrenme kuramı ilkelerine göre değerlendirilmesi. Turkish Studies-International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10, 563-580.
 • Karakaya, F. & Avgın, S. S. (2016). Effect of demographic features to middle school students attitude towards FeTeMM (STEM). Journal of Human Sciences. 2, 40-60.
 • Kaya, M.F. (2013). Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutum ölçeği. Marmara Coğrafya Dergisi, 28, 175-193.
 • Kaya, M. & Tomal, N. (2011). Sosyal bilgiler dersi öğretim programının sürdürülebilir kalkınma eğitimi açısından incelenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1,49-65.
 • Kaypak, Ş. (2009). Küreselleşme sürecinde sürdürülebilir bir kalkınma için sürdürülebilir bir çevre. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 20,19-33.
 • Keleş, Ö. (2011). Öğrenme halkası modelinin öğrencilerin ekolojik ayak izlerini azaltmasına etkisi. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3),1143 -1160.
 • Miles, M.B. & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook (2nd. Ed). London: Sage.
 • Özmen, H. (2004). Fen öğretiminde öğrenme teorileri ve teknoloji destekli yapılandırmacı (constructivist) öğrenme. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(1), 14.
 • Özmete, E. ve Özdemir, P. (2015). Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma göstergelerinin analizi: sosyal refah ve sosyal hizmetler. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 26,11-130.
 • Öztürk-Geren, N., & Dökme, İ. (2015). 5E öğrenme modeline dayalı etkinliklerin öğrencilerin bilimsel süreç becerileri ve akademik başarılarına etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1),76-95.
 • Şahin, A., Ayar, M.C. & Adıgüzel, T. (2014). Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik içerikli okul sonrası etkinlikler ve öğrenciler üzerindeki etkileri. Educational Journal Sciences, 14(1), 297-322.
 • Taşlıdere, E. & Eryılmaz, A. (2012). Basit elektrik devreleri konusuna yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi ve öğrencilerin tutumlarının değerlendirilmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(1), 31–46.
 • Uğraş, M., & Zengin, E. (2019). Sınıf öğretmeni adaylarının sürdürülebilir kalkınma için eğitim ile ilgili görüşleri. Journal of Theoretical Educational Science, 12(1) , 298-315.
 • Ursavaş, N. & Aytar, A. (2018). Okul öncesi öğrencilerinin su farkındalığı ve su okuryazarlıklarındaki gelişimin incelenmesi: Proje tabanlı bir araştırma. İnformal Ortamlarda Araştırmalar Dergisi, 3(1), 19-45.
 • Wang, H. (2012). A new era of science education: science teacher’s perceptions and classroom practices of science, technology, engineering, and mathematics (stem) integration. Doktora tezi, Minnesota Üniversitesi.
 • Williams, J. (2011). STEM education: Proceed with caution. Design and Technology Education: An International Journal, 16(1), 26–35.
 • Yamak, H., Bulut, N. & Dündar, S. (2014). 5. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri ile Fen’e karşı tutumlarına FeTeMM etkinliklerinin etkisi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(2), 249-265.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, B., & Altun, Y. (2015). STEM eğitim ve mühendislik uygulamalarının Fen bilgisi laboratuar dersindeki etkilerinin incelenmesi. El-Cezeri Journal of Science and Engineering, 2(2), 28-40.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education and Educational Research
Published Date April
Journal Section Research Article
Authors

Mahmut ERKOL>
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI VAN
0000-0002-0113-8031
Türkiye


Hüseyin ARTUN>
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8496-918X
Türkiye


Atilla TEMUR>
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9837-7858
Türkiye


Murat OKUR> (Primary Author)
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2502-2276
Türkiye

Early Pub Date April 19, 2022
Publication Date April 23, 2022
Application Date September 30, 2021
Acceptance Date February 17, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 10, Issue 19

Cite

APA Erkol, M. , Artun, H. , Temur, A. & Okur, M. (2022). 3E, 5E ve FeTeMM ile Desteklenmiş Öğrenme Ortamının Sürdürülebilir Kalkınma Konusuna Etkisi . Journal of Computer and Education Research , 10 (19) , 73-102 . DOI: 10.18009/jcer.1002914

download13894               13896   13897 14842      download


Creative Commons License


This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


Dear Authors;

We would like to inform that ORCID, which includes 16 digit number will be requested from the authors for the studies to be published in JCER. It is important to be sensitive on this issue. 


Best regards...