Research Article
BibTex RIS Cite

Preservice Preschool Teachers’ Views on the Characteristics of Gifted Children

Year 2017, Volume: 5 Issue: 3, 70 - 89, 01.08.2017

Abstract

This study aims to investigate preservice preschool teachers’ views on gifted children. Mixed method was conducted in the study. “The Scale for Rating the Behavioral Characteristics of Gifted and Talented Students”, developed by Şahin (2012), and semi-structured interview forms were used. The findings indicate that preservice preschool teachers associate giftedness with cognitive characteristics in general. Therefore, they usually focus on cognitive skills when the basic characteristics of gifted children are in question. Their responses to the scale show that they believe that these children are gifted in problem solving skills and general cognitive skills, but hesitant in communicative and social skills.

References

 • Akar, İ., & Şengil Akar, Ş. (2012). İlköğretim okullarında görev yapmakta olan öğretmenlerin üstün yetenek kavramı hakkındaki görüşleri [Primary school in-service teachers’ perceptions’ of giftedness]. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(2), 423-436.
 • Aktepe, V., & Aktepe, L. (2009). Fen ve teknoloji öğretiminde kullanılan öğretim yöntemlerine ilişkin öğrenci görüşleri: Kırşehir BİLSEM örneği [Teaching method using science and technology education on students’ aspects: The example of Kırşehir BİLSEM]. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 69-80.
 • Ataman, A. (2012a). Üstün yetenekli çocuk kimdir? [Who is the gifted child?] Geleceğin Mimarları Üstün Yetenekliler Sempozyumu içinde (4-15). Tekirdağ: Namık Kemal Üniversitesi.
 • Ataman, A. (2012b). Üstün yetenekli öğrencilerin öğretmenlerine ve ailelerine öneriler [Suggestions to teachers and families of gifted students]. Geleceğin Mimarları Üstün Yetenekliler Sempozyumu içinde (22-28). Tekirdağ: Namık Kemal Üniversitesi.
 • Bailey, K.D. (1982). Methods of socail research. (2. Ed.). New York: The Free Press.
 • Baykoç Dönmez, N. (2010). Öğretmenlik programları için özel eğitim [Special education for teaching programs] Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Bildiren, A., & Uzun, M. (1997). Üstün yetenekli öğrencilerin belirlenmesine yönelik bir tanılama yönteminin kullanılabilirliğinin incelenmesi. [An identification study for gifted students]. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 31-39.
 • Bildiren, A., & Türkkanı, B. (2016). Üstün yetenekli öğrencilerin perspektifinden bilim ve sanat merkezlerinin hoş ve hoş olmayan özellikleri ve değişiklik talepleri. [Well and unwell structures of science and art centers from the perspectives of gifted students and their demands for change]. Üstün Yetenekliler Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi (UYAD), 1(2), 128-135.
 • Bilgili, A. E. (2000). Üstün yetenekli çocukların eğitimi sorunu-sosyal sorumluluk yaklaşımı. [Education problem of gifted children-social responsibility approach.] M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 59-74.
 • Chan, D., W., (2000): Exploring ıdentification procedures of gifted students by teacher ratings: parent ratings and students self-reports ın Hong Kong. High Ability Studies, 11(1), 69-82.
 • Çakmak Teloğlu, Ş.K. (2016). Erken çocuklukta üstün yetenekli ve normal gelişim gösteren çocukların ahlaki akıl yürütmelerinin incelenmesi. [Investigation of moral reasoning of children with gifted and normal development in early childhood] Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çapan, B. E. (2010). Öğretmen adaylarının üstün yetenekli öğrencilere ilişkin metaforik algıları. [Metaphorical perceptions of prospective teachers about gifted students] Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 140-154.
 • Çekiç, A. & Bakla, A. (2014). Nitel analiz ve yorumlama. [Qualitative analysis and interpretation] M. Bütün ve S. B. Demir (eds.), Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri, (ss. 431-539). Ankara: PEGEM.
 • Dağlıoğlu, E. H. ve Metin, N. (2002). Anaokuluna devam eden beş-altı yaş grubu çocuklar arasından matematik alanında üstün yetenekli olanların belirlenmesi. [Identification of highly talented children in the field of mathematics among children aged between five and six who attend kindergarten] V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül 2002, Odtü Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.
 • Daştan, Ş. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin öz-yeterlik düzeyleri ile üstün yeteneklilerin eğitimine yönelik tutumlarının karşılaştırılması. [Comparison of pre-school teachers' self-efficacy levels and attitudes towards the education of gifted students] Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Dede, Y. & Demir, S. B. (2014). Karma yöntem araştırmalarının doğası [The nature of mixed method studies]. Y. Dede ve SB. Demir (Eds), Karma yöntem araştırmaları tasarımı ve yürütülmesi, (ss.1-22). Ankara:ANI.
 • Delice, A. (2014). Karma yöntem desen seçimi [Mixed method design choice]. Y. Dede ve SB. Demir (Eds), Karma yöntem araştırmaları tasarımı ve yürütülmesi. Ankara:ANI.
 • Gökdere, M., & Çepni, S. (2004). Üstün yetenekli öğrencilerin fen öğretmenlerinin hizmet içi ihtiyaçlarının değerlendirilmesine yönelik bir çalışma bilim sanat merkezi örneklemi. [A study on the assessment of the in-service needs of science teachers of gifted students]. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 1-14.
 • Gökdere, M. ve Ayvacı, H. Ş. (2004). Sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekli çocuklar ve özellikleri ile ilgili bilgi seviyelerinin belirlenmesi. [Determining the level of knowledge about gifted children and their characteristics of classroom teachers]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 17-26.
 • Guskin, S., L., Peng, S., Y., J., Majd-Jabbari, M., (1988): Teachers’ perceptions of giftedness. Gifted Child Quarterly, 32 (1), 216-221.
 • Güçin, G., (2014). Türkiye’de üstün yetenekliler ve üstün zekâlılar alanında yapılmış akademik çalışmaların çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. [Evaluation of academic studies in the field of gifted and talented gifted in Turkey in terms of various variables]. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Kara, N. (2016). Üstün zekalı çocukların duygusal zekaya ilişkin gelişim süreçlerinde iletişimin rolü. [The role of communication in developmental processes of gifted children's emotional intelligence]. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Karadağ, F. (2015). Okul öncesi dönemde potansiyel üstün zekalı çocukların belirlenmesi. [Identification of potential gifted children in preschool period]. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Karakuş, F. (2010). Üstün yetenekli çocukların anne babalarının karşılaştıkları güçlükler. [Difficulties for parents of gifted children]. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 127-144.
 • Kaya, N. G. (2013). Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi ve BİLSEM’ler. [Training of high talented students and BİLSEM]. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 115-122.
 • Koçak, R., & İçmenoğlu, E. (2016). Üstün yetenekli öğrencilerin duygusal zekâ ve yaratıcılık düzeylerinin yaşam doyumlarını yordayıcı rolü. [The role of emotional intelligence and creativity of gifted students in predicting life satisfaction]. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(37), 73-85.
 • Kontaş, H.& Yağcı, E. (2016). BİLSEM öğretmenlerinin program geliştirme ihtiyaçlarına ilişkin geliştirilen programın etkililiği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 902-923.
 • Kunt, K. (2012). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin üstün yeteneklilik ve üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. [Examination of science and technology teachers' views on the education of gifted and talented]. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • Levent, F. (2011). Üstün yeteneklilerin eğitimine yönelik görüş ve politikaların incelenmesi. [Examination of opinions and policies on the education of gifted]. Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
 • MEB (2009). Millî Eğitim Bakanlığı Bilim Ve Sanat Merkezleri Yönergesi. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2593_0.html adresinden 10.04.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Mertol, H., Doğdu, M., & Yılar, B. (2013). Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin sosyal bilgiler dersine ilişkin metaforik algıları. [Metaphorical perceptions of gifted and talented students on social studies]. Üstün Yetenekliler Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi (UYAD), 1(3), 176-183.
 • Neumeister, K. L. S., Adams, C. M., Pierce, R. L., Cassady, J. C., & Dixon, F. A. (2007). Fourth-grade teachers' perceptions of giftedness: Implications for identifying and serving diverse gifted students. Journal for the Education of the Gifted, 30(4), 479-499.
 • Oğurlu, Ü., & Yaman, Y. (2010). Üstün zekâlı/yetenekli çocuklar ve iletişim. [Gifted / talented children and communication]. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28), 213-223.
 • Özbay, Y.& Palancı, M. (2011). Üstün yetenekli çocuk ve ergenlerin psikososyal özellikleri. [Psychosocial characteristics of gifted children and adolescents] Sakarya Universitesi Eğitim Fakultesi Dergisi, 22, 89-108.
 • Özenç, M. & Özenç, E. G. (2013). Türkiye’de üstün yetenekli öğrencilerle ilgili yapılan lisansüstü eğitim tezlerinin çok boyutlu olarak incelenmesi. [Multidimensional examination of post-graduate theses on gifted students in Turkey]. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 171, 13–28
 • Özsoy, Y. (2014). Bilim ve sanat merkezi öğrenci, öğretmen ve velilerinin üstün yetenekli öğrenci kavramına ilişkin metaforları. [Metaphors of science and arts center students, teachers and parents on the concept of gifted student]. Üstün Yetenekliler Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi (UYAD), 2(1), 74-87.
 • Sak, U. (2011a). Üstün zekâlı öğrenciler. [Gifted students] İ. H. Diken (Ed.), Özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim (ss. 497-534). Ankara: PEGEM.
 • Sak, U. (2011b). Üstün yetenekliler eğitim programları modeli (ÜYEP) ve sosyal geçerliği. [Models of high talent training programs (ÜYEP) and social validity]. Eğitim ve Bilim, 36(161), 213-229.
 • Saranlı, A. G., & Metin, E. N. (2014). SENG Üstün Yetenekliler Aile Eğitimi Modelinin Üstün Yetenekli Çocuklar ve Ailelerine Etkileri. Eğitim ve Bilim, 39(175), 1-13.
 • Sarı, H. (2013). Türkiye’de üstün yetenekli çocukların eğitim gördüğü bilim ve sanat merkezleri için öneriler-editöre mektup. [Suggestions for science and art centers where gifted children are educated in Turkey -Edit letter ] Üstün Yetenekliler Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi (UYAD), 1(2), 146-149.
 • Schreglmann, S. (2016). Türkiye’de Üstün Yetenekli Öğrenciler ile İlgili Yapılan Yükseköğretim Tezlerinin İçerik Analizi (2010–2015) Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 4 (1), 14-26.
 • Şahin, F. (2012). Sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekli öğrenciler ve özellikleri hakkında bilgi düzeylerini artırmaya yönelik eğitim programının etkililiği. [The effectiveness of the training program for increasing the knowledge of classroom teachers about gifted students and their characteristics] Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Şahin, F. (2013). Üstün yetenekli öğrencilerin özellikleri konusunda okul öncesi yardımcı öğretmen adaylara verilen eğitimin etkisi. [The effect of education given to pre-primary teacher candidates on the characteristics of gifted students]. Üstün Yetenekliler Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi (UYAD), 1(3), 166-175.
 • Şahin, F., & Kargın, T. (2013). Sınıf öğretmenlerine üstün yetenekli öğrencilerin belirlenmesi konusunda verilen bir eğitimin öğretmenlerin bilgi düzeyine etkisi. [The influence of a given education on the knowledge level of the gifted students to the class teachers]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 14(2), 1-13.
 • Şenol, C. (2011). Üstün yetenekliler eğitim programlarına ilişkin öğretmen görüşleri (BİLSEM örneği). [Teachers' views on the curriculum of high talents (BİLSEM example)]. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Tashakkori, A., & Creswell, J. W. (2007). Editorial: The new era of mixed methods. http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2345678906293042 adresinden erişilmiştir.
 • Tezcan, F. (2012). Okul öncesi öğretmenlerinin erken yaştaki üstün zekalı çocuklara ve eğitimlerine yönelik algıları. [Perceptions of preschool teachers towards early gifted children and their education]. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Tortop, H. S. (2014). Öğretmen adaylarının üstün yetenekli ve çok kültürlü eğitime ilişkin tutumları. [Teacher candidates' attitudes towards gifted and multicultural education] Üstün Yetenekliler Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi (UYAD), 2(2), 16-26.
 • Tütüncü, S. (2013). Sınıf öğretmenlerinin ve ilköğretim matematik öğretmenlerinin matematikte üstün zekalı öğrencilere yönelik algıları. [Perceptions of primary school teachers and elementary mathematics teachers towards gifted students in mathematics]. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yakmacı Güzel, B. (2002). Üstün yeteneklilerin belirlenmesinde yardımcı yeni bir yaklaşım: Dabrowski`nin aşırı duyarlılık alanları. [A new approach to assist in the identification of gifted talents: Dabrowski's hypersensitivity areas]. Yayımlanmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yılmaz, M., & Çaylak, B. (2009). Bilim Sanat Merkezinin Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersindeki Başarılarına Sağladığı Katkılara İlişkin Velilerin Görüşleri. [Opinions of the Scientists and Artisans about the Contribution of the Students to the Achievement of the Science and Technology Course]. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 369-383. http://www.ctgifted.org/website/publish/gifted/optionsList.php?10 adresinden 08.05.2017 tarihinde erişilmiştir.
Year 2017, Volume: 5 Issue: 3, 70 - 89, 01.08.2017

Abstract

References

 • Akar, İ., & Şengil Akar, Ş. (2012). İlköğretim okullarında görev yapmakta olan öğretmenlerin üstün yetenek kavramı hakkındaki görüşleri [Primary school in-service teachers’ perceptions’ of giftedness]. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(2), 423-436.
 • Aktepe, V., & Aktepe, L. (2009). Fen ve teknoloji öğretiminde kullanılan öğretim yöntemlerine ilişkin öğrenci görüşleri: Kırşehir BİLSEM örneği [Teaching method using science and technology education on students’ aspects: The example of Kırşehir BİLSEM]. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 69-80.
 • Ataman, A. (2012a). Üstün yetenekli çocuk kimdir? [Who is the gifted child?] Geleceğin Mimarları Üstün Yetenekliler Sempozyumu içinde (4-15). Tekirdağ: Namık Kemal Üniversitesi.
 • Ataman, A. (2012b). Üstün yetenekli öğrencilerin öğretmenlerine ve ailelerine öneriler [Suggestions to teachers and families of gifted students]. Geleceğin Mimarları Üstün Yetenekliler Sempozyumu içinde (22-28). Tekirdağ: Namık Kemal Üniversitesi.
 • Bailey, K.D. (1982). Methods of socail research. (2. Ed.). New York: The Free Press.
 • Baykoç Dönmez, N. (2010). Öğretmenlik programları için özel eğitim [Special education for teaching programs] Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Bildiren, A., & Uzun, M. (1997). Üstün yetenekli öğrencilerin belirlenmesine yönelik bir tanılama yönteminin kullanılabilirliğinin incelenmesi. [An identification study for gifted students]. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 31-39.
 • Bildiren, A., & Türkkanı, B. (2016). Üstün yetenekli öğrencilerin perspektifinden bilim ve sanat merkezlerinin hoş ve hoş olmayan özellikleri ve değişiklik talepleri. [Well and unwell structures of science and art centers from the perspectives of gifted students and their demands for change]. Üstün Yetenekliler Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi (UYAD), 1(2), 128-135.
 • Bilgili, A. E. (2000). Üstün yetenekli çocukların eğitimi sorunu-sosyal sorumluluk yaklaşımı. [Education problem of gifted children-social responsibility approach.] M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 59-74.
 • Chan, D., W., (2000): Exploring ıdentification procedures of gifted students by teacher ratings: parent ratings and students self-reports ın Hong Kong. High Ability Studies, 11(1), 69-82.
 • Çakmak Teloğlu, Ş.K. (2016). Erken çocuklukta üstün yetenekli ve normal gelişim gösteren çocukların ahlaki akıl yürütmelerinin incelenmesi. [Investigation of moral reasoning of children with gifted and normal development in early childhood] Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çapan, B. E. (2010). Öğretmen adaylarının üstün yetenekli öğrencilere ilişkin metaforik algıları. [Metaphorical perceptions of prospective teachers about gifted students] Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 140-154.
 • Çekiç, A. & Bakla, A. (2014). Nitel analiz ve yorumlama. [Qualitative analysis and interpretation] M. Bütün ve S. B. Demir (eds.), Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri, (ss. 431-539). Ankara: PEGEM.
 • Dağlıoğlu, E. H. ve Metin, N. (2002). Anaokuluna devam eden beş-altı yaş grubu çocuklar arasından matematik alanında üstün yetenekli olanların belirlenmesi. [Identification of highly talented children in the field of mathematics among children aged between five and six who attend kindergarten] V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Eylül 2002, Odtü Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara.
 • Daştan, Ş. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin öz-yeterlik düzeyleri ile üstün yeteneklilerin eğitimine yönelik tutumlarının karşılaştırılması. [Comparison of pre-school teachers' self-efficacy levels and attitudes towards the education of gifted students] Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Dede, Y. & Demir, S. B. (2014). Karma yöntem araştırmalarının doğası [The nature of mixed method studies]. Y. Dede ve SB. Demir (Eds), Karma yöntem araştırmaları tasarımı ve yürütülmesi, (ss.1-22). Ankara:ANI.
 • Delice, A. (2014). Karma yöntem desen seçimi [Mixed method design choice]. Y. Dede ve SB. Demir (Eds), Karma yöntem araştırmaları tasarımı ve yürütülmesi. Ankara:ANI.
 • Gökdere, M., & Çepni, S. (2004). Üstün yetenekli öğrencilerin fen öğretmenlerinin hizmet içi ihtiyaçlarının değerlendirilmesine yönelik bir çalışma bilim sanat merkezi örneklemi. [A study on the assessment of the in-service needs of science teachers of gifted students]. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 1-14.
 • Gökdere, M. ve Ayvacı, H. Ş. (2004). Sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekli çocuklar ve özellikleri ile ilgili bilgi seviyelerinin belirlenmesi. [Determining the level of knowledge about gifted children and their characteristics of classroom teachers]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 17-26.
 • Guskin, S., L., Peng, S., Y., J., Majd-Jabbari, M., (1988): Teachers’ perceptions of giftedness. Gifted Child Quarterly, 32 (1), 216-221.
 • Güçin, G., (2014). Türkiye’de üstün yetenekliler ve üstün zekâlılar alanında yapılmış akademik çalışmaların çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi. [Evaluation of academic studies in the field of gifted and talented gifted in Turkey in terms of various variables]. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Kara, N. (2016). Üstün zekalı çocukların duygusal zekaya ilişkin gelişim süreçlerinde iletişimin rolü. [The role of communication in developmental processes of gifted children's emotional intelligence]. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Karadağ, F. (2015). Okul öncesi dönemde potansiyel üstün zekalı çocukların belirlenmesi. [Identification of potential gifted children in preschool period]. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Karakuş, F. (2010). Üstün yetenekli çocukların anne babalarının karşılaştıkları güçlükler. [Difficulties for parents of gifted children]. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 127-144.
 • Kaya, N. G. (2013). Üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi ve BİLSEM’ler. [Training of high talented students and BİLSEM]. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 115-122.
 • Koçak, R., & İçmenoğlu, E. (2016). Üstün yetenekli öğrencilerin duygusal zekâ ve yaratıcılık düzeylerinin yaşam doyumlarını yordayıcı rolü. [The role of emotional intelligence and creativity of gifted students in predicting life satisfaction]. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(37), 73-85.
 • Kontaş, H.& Yağcı, E. (2016). BİLSEM öğretmenlerinin program geliştirme ihtiyaçlarına ilişkin geliştirilen programın etkililiği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(3), 902-923.
 • Kunt, K. (2012). Fen ve teknoloji öğretmenlerinin üstün yeteneklilik ve üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili görüşlerinin incelenmesi. [Examination of science and technology teachers' views on the education of gifted and talented]. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • Levent, F. (2011). Üstün yeteneklilerin eğitimine yönelik görüş ve politikaların incelenmesi. [Examination of opinions and policies on the education of gifted]. Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
 • MEB (2009). Millî Eğitim Bakanlığı Bilim Ve Sanat Merkezleri Yönergesi. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2593_0.html adresinden 10.04.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Mertol, H., Doğdu, M., & Yılar, B. (2013). Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerin sosyal bilgiler dersine ilişkin metaforik algıları. [Metaphorical perceptions of gifted and talented students on social studies]. Üstün Yetenekliler Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi (UYAD), 1(3), 176-183.
 • Neumeister, K. L. S., Adams, C. M., Pierce, R. L., Cassady, J. C., & Dixon, F. A. (2007). Fourth-grade teachers' perceptions of giftedness: Implications for identifying and serving diverse gifted students. Journal for the Education of the Gifted, 30(4), 479-499.
 • Oğurlu, Ü., & Yaman, Y. (2010). Üstün zekâlı/yetenekli çocuklar ve iletişim. [Gifted / talented children and communication]. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28), 213-223.
 • Özbay, Y.& Palancı, M. (2011). Üstün yetenekli çocuk ve ergenlerin psikososyal özellikleri. [Psychosocial characteristics of gifted children and adolescents] Sakarya Universitesi Eğitim Fakultesi Dergisi, 22, 89-108.
 • Özenç, M. & Özenç, E. G. (2013). Türkiye’de üstün yetenekli öğrencilerle ilgili yapılan lisansüstü eğitim tezlerinin çok boyutlu olarak incelenmesi. [Multidimensional examination of post-graduate theses on gifted students in Turkey]. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 171, 13–28
 • Özsoy, Y. (2014). Bilim ve sanat merkezi öğrenci, öğretmen ve velilerinin üstün yetenekli öğrenci kavramına ilişkin metaforları. [Metaphors of science and arts center students, teachers and parents on the concept of gifted student]. Üstün Yetenekliler Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi (UYAD), 2(1), 74-87.
 • Sak, U. (2011a). Üstün zekâlı öğrenciler. [Gifted students] İ. H. Diken (Ed.), Özel eğitime gereksinimi olan öğrenciler ve özel eğitim (ss. 497-534). Ankara: PEGEM.
 • Sak, U. (2011b). Üstün yetenekliler eğitim programları modeli (ÜYEP) ve sosyal geçerliği. [Models of high talent training programs (ÜYEP) and social validity]. Eğitim ve Bilim, 36(161), 213-229.
 • Saranlı, A. G., & Metin, E. N. (2014). SENG Üstün Yetenekliler Aile Eğitimi Modelinin Üstün Yetenekli Çocuklar ve Ailelerine Etkileri. Eğitim ve Bilim, 39(175), 1-13.
 • Sarı, H. (2013). Türkiye’de üstün yetenekli çocukların eğitim gördüğü bilim ve sanat merkezleri için öneriler-editöre mektup. [Suggestions for science and art centers where gifted children are educated in Turkey -Edit letter ] Üstün Yetenekliler Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi (UYAD), 1(2), 146-149.
 • Schreglmann, S. (2016). Türkiye’de Üstün Yetenekli Öğrenciler ile İlgili Yapılan Yükseköğretim Tezlerinin İçerik Analizi (2010–2015) Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 4 (1), 14-26.
 • Şahin, F. (2012). Sınıf öğretmenlerinin üstün yetenekli öğrenciler ve özellikleri hakkında bilgi düzeylerini artırmaya yönelik eğitim programının etkililiği. [The effectiveness of the training program for increasing the knowledge of classroom teachers about gifted students and their characteristics] Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
 • Şahin, F. (2013). Üstün yetenekli öğrencilerin özellikleri konusunda okul öncesi yardımcı öğretmen adaylara verilen eğitimin etkisi. [The effect of education given to pre-primary teacher candidates on the characteristics of gifted students]. Üstün Yetenekliler Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi (UYAD), 1(3), 166-175.
 • Şahin, F., & Kargın, T. (2013). Sınıf öğretmenlerine üstün yetenekli öğrencilerin belirlenmesi konusunda verilen bir eğitimin öğretmenlerin bilgi düzeyine etkisi. [The influence of a given education on the knowledge level of the gifted students to the class teachers]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 14(2), 1-13.
 • Şenol, C. (2011). Üstün yetenekliler eğitim programlarına ilişkin öğretmen görüşleri (BİLSEM örneği). [Teachers' views on the curriculum of high talents (BİLSEM example)]. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Tashakkori, A., & Creswell, J. W. (2007). Editorial: The new era of mixed methods. http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2345678906293042 adresinden erişilmiştir.
 • Tezcan, F. (2012). Okul öncesi öğretmenlerinin erken yaştaki üstün zekalı çocuklara ve eğitimlerine yönelik algıları. [Perceptions of preschool teachers towards early gifted children and their education]. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Tortop, H. S. (2014). Öğretmen adaylarının üstün yetenekli ve çok kültürlü eğitime ilişkin tutumları. [Teacher candidates' attitudes towards gifted and multicultural education] Üstün Yetenekliler Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi (UYAD), 2(2), 16-26.
 • Tütüncü, S. (2013). Sınıf öğretmenlerinin ve ilköğretim matematik öğretmenlerinin matematikte üstün zekalı öğrencilere yönelik algıları. [Perceptions of primary school teachers and elementary mathematics teachers towards gifted students in mathematics]. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Yakmacı Güzel, B. (2002). Üstün yeteneklilerin belirlenmesinde yardımcı yeni bir yaklaşım: Dabrowski`nin aşırı duyarlılık alanları. [A new approach to assist in the identification of gifted talents: Dabrowski's hypersensitivity areas]. Yayımlanmamış doktora tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yılmaz, M., & Çaylak, B. (2009). Bilim Sanat Merkezinin Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersindeki Başarılarına Sağladığı Katkılara İlişkin Velilerin Görüşleri. [Opinions of the Scientists and Artisans about the Contribution of the Students to the Achievement of the Science and Technology Course]. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(11), 369-383. http://www.ctgifted.org/website/publish/gifted/optionsList.php?10 adresinden 08.05.2017 tarihinde erişilmiştir.
There are 51 citations in total.

Details

Primary Language English
Journal Section Gifted Education
Authors

Dila Yazıcı This is me

Berrin Akman

Servet Kardeş This is me

Elif Mercan Uzun

Publication Date August 1, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 5 Issue: 3

Cite

APA Yazıcı, D., Akman, B., Kardeş, S., Mercan Uzun, E. (2017). Preservice Preschool Teachers’ Views on the Characteristics of Gifted Children. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 5(3), 70-89.
AMA Yazıcı D, Akman B, Kardeş S, Mercan Uzun E. Preservice Preschool Teachers’ Views on the Characteristics of Gifted Children. JEGYS. August 2017;5(3):70-89.
Chicago Yazıcı, Dila, Berrin Akman, Servet Kardeş, and Elif Mercan Uzun. “Preservice Preschool Teachers’ Views on the Characteristics of Gifted Children”. Journal for the Education of Gifted Young Scientists 5, no. 3 (August 2017): 70-89.
EndNote Yazıcı D, Akman B, Kardeş S, Mercan Uzun E (August 1, 2017) Preservice Preschool Teachers’ Views on the Characteristics of Gifted Children. Journal for the Education of Gifted Young Scientists 5 3 70–89.
IEEE D. Yazıcı, B. Akman, S. Kardeş, and E. Mercan Uzun, “Preservice Preschool Teachers’ Views on the Characteristics of Gifted Children”, JEGYS, vol. 5, no. 3, pp. 70–89, 2017.
ISNAD Yazıcı, Dila et al. “Preservice Preschool Teachers’ Views on the Characteristics of Gifted Children”. Journal for the Education of Gifted Young Scientists 5/3 (August 2017), 70-89.
JAMA Yazıcı D, Akman B, Kardeş S, Mercan Uzun E. Preservice Preschool Teachers’ Views on the Characteristics of Gifted Children. JEGYS. 2017;5:70–89.
MLA Yazıcı, Dila et al. “Preservice Preschool Teachers’ Views on the Characteristics of Gifted Children”. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, vol. 5, no. 3, 2017, pp. 70-89.
Vancouver Yazıcı D, Akman B, Kardeş S, Mercan Uzun E. Preservice Preschool Teachers’ Views on the Characteristics of Gifted Children. JEGYS. 2017;5(3):70-89.