Review
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Year 2014, Volume 2, Issue 1, 1 - 10, 01.07.2014

Abstract

References

 • Afyoncu, E. (2009). “Sokullu Mehmet Paşa”, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, c.37, Türkiye Diyanet vakfı Yayınları, Ankara s.354-357.
 • Akgündüz, M. (2004). Osmanlı medreseleri – XIX. asır, Beyan Yayınları: İstanbul.
 • Akkutay, Ü. (1984). Enderun Mektebi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yayınları, Ankara.
 • Akyüz, Ç. (2010). Manas Destanı’nda alp kadın tipi. Mukaddime, 1, 169-180.
 • Akyüz, Y. (1989). Türk eğitim tarihi. Ankara Basımevi Üniversitesi: Ankara.
 • Aslanapa, O. (1963). Ortaçağ’da en eski yatılı ilim ve kültür müesseseleri. Türk Kültürü, 2, 34-43.
 • Besançon, M. (2013). Creativity, giftedness and education, Gifted and Talented International, Volume: 28, World Council for Gifted and Talented Children, Kentucky, s.149-160. Braudel, F. (2001) Uygarlıkların Grameri, Ter. M.A. Kılıçbay, Gece Yayınları, Ankara.
 • Cansever, T. (2005). Mimar Sinan. Albaraka Türk Yayınları: İstanbul.
 • Cihan, A. (1999). Osmanlı medreselerinde sosyal hayat, Osmanlı (Toplum), Yeni Türkiye, C. 5, Ankara s.176-186.
 • Cropley, A. J., & Urban, K. K. (2000). Programs and strategies for nurturing creativity. K.A. Heller, F. j. Mönks, R. J. Stenberg and R. F. Subootnik (Eds), International handbook of giftedness and talent (2nd ed. 485-498). Oxford, UK: Elsevier Science Ltd.
 • Çeçen, K. (1988). Sinan’ın köprü ve su kemerleri, sinan dönemi türk mimarlığı ve sanatı. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Çelebi, A. (1976). İslam’da eğitim öğretim tarihi. Damla Yayınevi, İstanbul.
 • Çobanoğlu, Ö. (2003). Türk dünyası epik destan geleneği. Akçağ Yayınları: Ankara. Develi, H. (2003). Sai Mustafa Çelebi yapılar kitabı: tezkiretü'l-bünyan ve tezkiretü'l-ebniye: mimar sinan’ın anıları. Koç Kültür Kitaplığı, İstanbul.
 • Doğan, R. (1999). Yaygın din eğitimi açısından ikinci meşrutiyet dönemine kadar vaaz ve vaizliğin gelişimine tarihî bir bakış, Dinî Araştırmalar 1:3, Ankara s. 257-272.
 • Ducharme, S. (2001). Slaves of the Sultan: Janissaries, Middle East Resources May 2001, Harvard University, Cambridge.
 • Enç, M., Çağlar, D. & Özsoy, Y. (1987). Özel Eğitime Giriş, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, No:156, Ankara.
 • Golden, M. (1998). Sport and society in ancient greece. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Günay, R. (2005). Mimar Sinan. Yapı Yayınevi: İstanbul.
 • Hökelekli, H., & Gündüz, T. (2007). Üstün Yetenekli Çocukların Değer Yönelimleri ve Eğitimleri, Recep Kaymakcan (ed.), Değerler ve Eğitimi, Dem Yayınları, İstanbul.
 • http://europepmc.org/articles/PMC1036140/pdf/medhist00054-0003.pdf
 • İbn Haldun, (1989). Mukaddime, Ter. Zakir Kadiri Ugan, MEB Yayınları, İstanbul.
 • İlgürel, M. (1986). “Yeniçeriler” islam ansiklopedisi. Diyanet Vakfı Yayınevi, İstanbul. İnalcık, H. (1994). The Ottoman Empire : the classical age, 1300-1600. Phoenix Press, London. Kafesoğlu, İ. (1977), Türk milli kültürü. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara.
 • Kaplan, M. (2004). Türk destanında alp tipi, Türk edebiyatı üzerinde araştırmalar 1, Dergâh Yayınları: İstanbul. Karpat, K. (2002). Osmanlı modernleşmesi, Çev. A.Zorlu Durukan & Kaan Durukan, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara.
 • Kayaoğlu, İ. (1978). Turumtay vakfiyesi. Vakıflar Dergisi, 12, 91-112.
 • Kazancıgil, R. (1988). Koca Sinan reis-i mimâran sinan bin abdülmennan, mimar sinan ve selimiye camii. Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi Yayınları, No. 1, İstanbul.
 • Kazıcı, Z. (1991). İslâm müesseseleri tarihi. Kayıhan Yayınevi, İstanbul
 • Kazıcı, Z. (1995). Anahatlarıyla islam eğitim tarihi. İfav Kitapları: İstanbul. Kennell, N., & Chapel, M., (1995). The gymnasium of virtue : education & culture in ancient Sparta. University of North Carolina Press, Hill. Konyalı, İ.H., (1948). Mimar koca sinan: vakfiyeleri, hayır eserleri, hayatı, padişaha vekaleti, azadlık kağıdı, alım-satım hüccetleri. Nihat Topçubaşı Yayınevi, İstanbul.
 • Konyalı, İ.H., (1964). Abideleri ve kitabeleri ile konya tarihi. Yeni Kitap Basımevi: Konya.
 • Köprülü, F. (1991). Osmanlı devleti’nin kuruluşu. Türk Tarih Kurumu Basımevi: Ankara.
 • Köymen, M. A., (1992). Büyük selçuklu imparatorluğu tarihi III, alp arslan ve zamanı. Türk Tarih Kurumu Yayınları: Ankara.
 • Köymen, M.A. (1983). Alparslan ve zamanı. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları. Ankara.
 • Kuban, D. ( 2011). Sinan’ın sanatı ve selimiye. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları: İstanbul.
 • Kuran, A. (1986). Mimar sinan. Hürriyet Vakfı Yayınları: İstanbul. Mansel, A. M. (2004). Ege ve Yunan tarihi. Türk Tarih Kurumu Yayınları: Ankara. Mülayim, S. (1998). Sinan. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 37, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul. Özcan, A. (1994). Devşirme, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c.9, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul s.254-256. Özcan, A. (2005). Kul, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c.24, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul. Özer, B. (1988). Cami mimarisinde çoğulculuğun temsilcisi olarak mimar sinan'' sinan dönemi Türk mimarlığı ve sanatı. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları: İstanbul.Pakalın, M. Z., (1983). Osmanlı tarih deyimleri ve terimleri sözlüğü. MEB Yayınevi: İstanbul.
 • Plutarch, (1914). Parallel lives. Vol. 1. Trans. Perrin, B., Harvard University Press, Cambridge. Plutarch, (1988). Plutarch on Sparta, Penguin Books, London.
 • Powell, A. (2001). Athens and Sparta. Routledge, London and New York. Quennell, Marjorie, (1962). Everyday things in ancient greece. Batsford, London
 • Refik, A. (2012). Mimar Sinan. Akıl Fikir Yayınları: İstanbul.
 • Russell, G. A. (1990) Physicians at the Ottoman Court, Medical History, 34, s.243-267 Retrieved from: Saoud, R. (2007). Sinan: a great ottoman architect and urban designer. Foundation for Science Technology and Civilisation, Manchester.
 • Sözen, M. (1975). Türk mimarisinin gelişimi ve mimar sinan. İş Bankası Yayınları, İstanbul. Tekin, O. (2007). Eski yunan tarihi. İletişim Yayınları: İstanbul
 • Temir, A. (1989). Kırşehir Emiri Cacaoğlu nure’l-din’in 1272 tarihli arapça-moğolca vakfiyesi. Türk Tarih Kurumu, Ankara. Thomas, R. M. (2012). Eski yunan (tarih öncesinden helenistik çağ'a). Say Yayınları: İstanbul Togan, Z. V. (1981). Umumi türk tarihine giriş. Enderun Kitabevi, İstanbul
 • Tortop H. S. & Eker, C., (2014). Why should self-regulated learning skills take place in gifted education programs ?. Journal of Gifted Education Research, 2(1), 23-41.
 • Tortop, H. S. (2013). A new model program for academically gifted students in Turkey: overview of the education program for the gifted students’ bridge with university (EPGBU). Journal for the Education of the Young Scientist and Giftedness, 2(1), 21-31. Tunç, M. Ş. (1926). Felsefe Dersleri: Ruhiyat, İkbal Kütüphanesi, İstanbul
 • Turan, O. (1969). Selçuklular tarihi ve türk islam medeniyeti. Turan Neşriyat Yurdu, İstanbul Unat F. R., & Köymen, M. A. (1987). Kitâb ı Cihânnûmâ, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınevi, Ankara.
 • Uzun, M. (2004). Üstün Yetenekli Çocuklar El Kitabı, Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul. Uzunçarşılı, İ. H. (1984). Osmanlı devleti teşkilatından kapıkulu ocakları, Türk Tarih Kurumu Yayınları Ankara.
 • Uzunçarşılı, İ. H. (1997). Devşirme, İslam Ansiklopedi, c.3, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Eskişehir s.563-564.
 • Yavuz, K. (2000). Aşık Paşa, Garipname, Retrieved from: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10669,garib-namepdf.pdf?0
 • Zeidner, Z. & Zinovich, I. S. (2013). Research on Personality and Effective Dispositions of Gifted children: The Israeli Scene, Gifted and Talented International, Volume: 28, World Council for Gifted and Talented Children, Kentucky.

A Historical and an Educational Analysis to Decode the Gifted Individual Type Intended to Educate in the Ottoman Empire by Searching the Process of Mimar Sinan’s Education

Year 2014, Volume 2, Issue 1, 1 - 10, 01.07.2014

Abstract

This study accentuates that each society has its own unique and gifted ideal type to rise. And also it will be focused on that those special terms of the society determine the characteristics of that ideal type. In order to get the point, educational experiences in the Ottoman period will be inspected attentively. By using different sources, it will be elaborated further that the Ottoman society composed an elective education not an elitist education. In the Ottoman elective education system, individuals were elected according to their abilities from Acemi Oğlanlar Quarry (Candidate Janissaries) to Enderun School. This elective education system might be a model for the present. Especially it will be investigated how Sinan bin Abdulmennan was discovered and how he became one of the greatest figures in the architectural area. The main purpose of this study is to search historical origins of the Ottoman gifted education system thoroughly if there was any application to adapt for the gifted education in the present. 

References

 • Afyoncu, E. (2009). “Sokullu Mehmet Paşa”, Türkiye Diyanet Vakfı Ansiklopedisi, c.37, Türkiye Diyanet vakfı Yayınları, Ankara s.354-357.
 • Akgündüz, M. (2004). Osmanlı medreseleri – XIX. asır, Beyan Yayınları: İstanbul.
 • Akkutay, Ü. (1984). Enderun Mektebi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yayınları, Ankara.
 • Akyüz, Ç. (2010). Manas Destanı’nda alp kadın tipi. Mukaddime, 1, 169-180.
 • Akyüz, Y. (1989). Türk eğitim tarihi. Ankara Basımevi Üniversitesi: Ankara.
 • Aslanapa, O. (1963). Ortaçağ’da en eski yatılı ilim ve kültür müesseseleri. Türk Kültürü, 2, 34-43.
 • Besançon, M. (2013). Creativity, giftedness and education, Gifted and Talented International, Volume: 28, World Council for Gifted and Talented Children, Kentucky, s.149-160. Braudel, F. (2001) Uygarlıkların Grameri, Ter. M.A. Kılıçbay, Gece Yayınları, Ankara.
 • Cansever, T. (2005). Mimar Sinan. Albaraka Türk Yayınları: İstanbul.
 • Cihan, A. (1999). Osmanlı medreselerinde sosyal hayat, Osmanlı (Toplum), Yeni Türkiye, C. 5, Ankara s.176-186.
 • Cropley, A. J., & Urban, K. K. (2000). Programs and strategies for nurturing creativity. K.A. Heller, F. j. Mönks, R. J. Stenberg and R. F. Subootnik (Eds), International handbook of giftedness and talent (2nd ed. 485-498). Oxford, UK: Elsevier Science Ltd.
 • Çeçen, K. (1988). Sinan’ın köprü ve su kemerleri, sinan dönemi türk mimarlığı ve sanatı. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • Çelebi, A. (1976). İslam’da eğitim öğretim tarihi. Damla Yayınevi, İstanbul.
 • Çobanoğlu, Ö. (2003). Türk dünyası epik destan geleneği. Akçağ Yayınları: Ankara. Develi, H. (2003). Sai Mustafa Çelebi yapılar kitabı: tezkiretü'l-bünyan ve tezkiretü'l-ebniye: mimar sinan’ın anıları. Koç Kültür Kitaplığı, İstanbul.
 • Doğan, R. (1999). Yaygın din eğitimi açısından ikinci meşrutiyet dönemine kadar vaaz ve vaizliğin gelişimine tarihî bir bakış, Dinî Araştırmalar 1:3, Ankara s. 257-272.
 • Ducharme, S. (2001). Slaves of the Sultan: Janissaries, Middle East Resources May 2001, Harvard University, Cambridge.
 • Enç, M., Çağlar, D. & Özsoy, Y. (1987). Özel Eğitime Giriş, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, No:156, Ankara.
 • Golden, M. (1998). Sport and society in ancient greece. Cambridge University Press, Cambridge.
 • Günay, R. (2005). Mimar Sinan. Yapı Yayınevi: İstanbul.
 • Hökelekli, H., & Gündüz, T. (2007). Üstün Yetenekli Çocukların Değer Yönelimleri ve Eğitimleri, Recep Kaymakcan (ed.), Değerler ve Eğitimi, Dem Yayınları, İstanbul.
 • http://europepmc.org/articles/PMC1036140/pdf/medhist00054-0003.pdf
 • İbn Haldun, (1989). Mukaddime, Ter. Zakir Kadiri Ugan, MEB Yayınları, İstanbul.
 • İlgürel, M. (1986). “Yeniçeriler” islam ansiklopedisi. Diyanet Vakfı Yayınevi, İstanbul. İnalcık, H. (1994). The Ottoman Empire : the classical age, 1300-1600. Phoenix Press, London. Kafesoğlu, İ. (1977), Türk milli kültürü. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara.
 • Kaplan, M. (2004). Türk destanında alp tipi, Türk edebiyatı üzerinde araştırmalar 1, Dergâh Yayınları: İstanbul. Karpat, K. (2002). Osmanlı modernleşmesi, Çev. A.Zorlu Durukan & Kaan Durukan, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara.
 • Kayaoğlu, İ. (1978). Turumtay vakfiyesi. Vakıflar Dergisi, 12, 91-112.
 • Kazancıgil, R. (1988). Koca Sinan reis-i mimâran sinan bin abdülmennan, mimar sinan ve selimiye camii. Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi Yayınları, No. 1, İstanbul.
 • Kazıcı, Z. (1991). İslâm müesseseleri tarihi. Kayıhan Yayınevi, İstanbul
 • Kazıcı, Z. (1995). Anahatlarıyla islam eğitim tarihi. İfav Kitapları: İstanbul. Kennell, N., & Chapel, M., (1995). The gymnasium of virtue : education & culture in ancient Sparta. University of North Carolina Press, Hill. Konyalı, İ.H., (1948). Mimar koca sinan: vakfiyeleri, hayır eserleri, hayatı, padişaha vekaleti, azadlık kağıdı, alım-satım hüccetleri. Nihat Topçubaşı Yayınevi, İstanbul.
 • Konyalı, İ.H., (1964). Abideleri ve kitabeleri ile konya tarihi. Yeni Kitap Basımevi: Konya.
 • Köprülü, F. (1991). Osmanlı devleti’nin kuruluşu. Türk Tarih Kurumu Basımevi: Ankara.
 • Köymen, M. A., (1992). Büyük selçuklu imparatorluğu tarihi III, alp arslan ve zamanı. Türk Tarih Kurumu Yayınları: Ankara.
 • Köymen, M.A. (1983). Alparslan ve zamanı. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Yayınları. Ankara.
 • Kuban, D. ( 2011). Sinan’ın sanatı ve selimiye. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları: İstanbul.
 • Kuran, A. (1986). Mimar sinan. Hürriyet Vakfı Yayınları: İstanbul. Mansel, A. M. (2004). Ege ve Yunan tarihi. Türk Tarih Kurumu Yayınları: Ankara. Mülayim, S. (1998). Sinan. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C. 37, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul. Özcan, A. (1994). Devşirme, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c.9, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul s.254-256. Özcan, A. (2005). Kul, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c.24, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul. Özer, B. (1988). Cami mimarisinde çoğulculuğun temsilcisi olarak mimar sinan'' sinan dönemi Türk mimarlığı ve sanatı. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları: İstanbul.Pakalın, M. Z., (1983). Osmanlı tarih deyimleri ve terimleri sözlüğü. MEB Yayınevi: İstanbul.
 • Plutarch, (1914). Parallel lives. Vol. 1. Trans. Perrin, B., Harvard University Press, Cambridge. Plutarch, (1988). Plutarch on Sparta, Penguin Books, London.
 • Powell, A. (2001). Athens and Sparta. Routledge, London and New York. Quennell, Marjorie, (1962). Everyday things in ancient greece. Batsford, London
 • Refik, A. (2012). Mimar Sinan. Akıl Fikir Yayınları: İstanbul.
 • Russell, G. A. (1990) Physicians at the Ottoman Court, Medical History, 34, s.243-267 Retrieved from: Saoud, R. (2007). Sinan: a great ottoman architect and urban designer. Foundation for Science Technology and Civilisation, Manchester.
 • Sözen, M. (1975). Türk mimarisinin gelişimi ve mimar sinan. İş Bankası Yayınları, İstanbul. Tekin, O. (2007). Eski yunan tarihi. İletişim Yayınları: İstanbul
 • Temir, A. (1989). Kırşehir Emiri Cacaoğlu nure’l-din’in 1272 tarihli arapça-moğolca vakfiyesi. Türk Tarih Kurumu, Ankara. Thomas, R. M. (2012). Eski yunan (tarih öncesinden helenistik çağ'a). Say Yayınları: İstanbul Togan, Z. V. (1981). Umumi türk tarihine giriş. Enderun Kitabevi, İstanbul
 • Tortop H. S. & Eker, C., (2014). Why should self-regulated learning skills take place in gifted education programs ?. Journal of Gifted Education Research, 2(1), 23-41.
 • Tortop, H. S. (2013). A new model program for academically gifted students in Turkey: overview of the education program for the gifted students’ bridge with university (EPGBU). Journal for the Education of the Young Scientist and Giftedness, 2(1), 21-31. Tunç, M. Ş. (1926). Felsefe Dersleri: Ruhiyat, İkbal Kütüphanesi, İstanbul
 • Turan, O. (1969). Selçuklular tarihi ve türk islam medeniyeti. Turan Neşriyat Yurdu, İstanbul Unat F. R., & Köymen, M. A. (1987). Kitâb ı Cihânnûmâ, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınevi, Ankara.
 • Uzun, M. (2004). Üstün Yetenekli Çocuklar El Kitabı, Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul. Uzunçarşılı, İ. H. (1984). Osmanlı devleti teşkilatından kapıkulu ocakları, Türk Tarih Kurumu Yayınları Ankara.
 • Uzunçarşılı, İ. H. (1997). Devşirme, İslam Ansiklopedi, c.3, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Eskişehir s.563-564.
 • Yavuz, K. (2000). Aşık Paşa, Garipname, Retrieved from: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10669,garib-namepdf.pdf?0
 • Zeidner, Z. & Zinovich, I. S. (2013). Research on Personality and Effective Dispositions of Gifted children: The Israeli Scene, Gifted and Talented International, Volume: 28, World Council for Gifted and Talented Children, Kentucky.

Details

Primary Language English
Subjects Anthropology
Journal Section Differentiated Instruction
Authors

İbrahim GÜLER This is me

Türkiye

Publication Date July 1, 2014
Published in Issue Year 2014, Volume 2, Issue 1

Cite

Bibtex @review { jegys432763, journal = {Journal for the Education of Gifted Young Scientists}, eissn = {2149-360X}, address = {editorjegys@gmail.com}, publisher = {Genç Bilge Yayıncılık}, year = {2014}, volume = {2}, number = {1}, pages = {1 - 10}, title = {A Historical and an Educational Analysis to Decode the Gifted Individual Type Intended to Educate in the Ottoman Empire by Searching the Process of Mimar Sinan’s Education}, key = {cite}, author = {Güler, İbrahim} }
APA Güler, İ. (2014). A Historical and an Educational Analysis to Decode the Gifted Individual Type Intended to Educate in the Ottoman Empire by Searching the Process of Mimar Sinan’s Education . Journal for the Education of Gifted Young Scientists , 2 (1) , 1-10 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jegys/issue/37410/432763
MLA Güler, İ. "A Historical and an Educational Analysis to Decode the Gifted Individual Type Intended to Educate in the Ottoman Empire by Searching the Process of Mimar Sinan’s Education" . Journal for the Education of Gifted Young Scientists 2 (2014 ): 1-10 <https://dergipark.org.tr/en/pub/jegys/issue/37410/432763>
Chicago Güler, İ. "A Historical and an Educational Analysis to Decode the Gifted Individual Type Intended to Educate in the Ottoman Empire by Searching the Process of Mimar Sinan’s Education". Journal for the Education of Gifted Young Scientists 2 (2014 ): 1-10
RIS TY - JOUR T1 - A Historical and an Educational Analysis to Decode the Gifted Individual Type Intended to Educate in the Ottoman Empire by Searching the Process of Mimar Sinan’s Education AU - İbrahimGüler Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Journal for the Education of Gifted Young Scientists JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 10 VL - 2 IS - 1 SN - -2149-360X M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal for the Education of Gifted Young Scientists A Historical and an Educational Analysis to Decode the Gifted Individual Type Intended to Educate in the Ottoman Empire by Searching the Process of Mimar Sinan’s Education %A İbrahim Güler %T A Historical and an Educational Analysis to Decode the Gifted Individual Type Intended to Educate in the Ottoman Empire by Searching the Process of Mimar Sinan’s Education %D 2014 %J Journal for the Education of Gifted Young Scientists %P -2149-360X %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Güler, İbrahim . "A Historical and an Educational Analysis to Decode the Gifted Individual Type Intended to Educate in the Ottoman Empire by Searching the Process of Mimar Sinan’s Education". Journal for the Education of Gifted Young Scientists 2 / 1 (July 2014): 1-10 .
AMA Güler İ. A Historical and an Educational Analysis to Decode the Gifted Individual Type Intended to Educate in the Ottoman Empire by Searching the Process of Mimar Sinan’s Education. JEGYS. 2014; 2(1): 1-10.
Vancouver Güler İ. A Historical and an Educational Analysis to Decode the Gifted Individual Type Intended to Educate in the Ottoman Empire by Searching the Process of Mimar Sinan’s Education. Journal for the Education of Gifted Young Scientists. 2014; 2(1): 1-10.
IEEE İ. Güler , "A Historical and an Educational Analysis to Decode the Gifted Individual Type Intended to Educate in the Ottoman Empire by Searching the Process of Mimar Sinan’s Education", Journal for the Education of Gifted Young Scientists, vol. 2, no. 1, pp. 1-10, Jul. 2014

Submitted Articles: 589   Rejected Articles: 268 Published Articles: 320  Acceptance Rate:  %54   (Updated at February 9, 2022)

Journal for the Education of Gifted Young Scientists indexed from SCOPUS June 2018- December 2020. SOBIAD Impact Factor Score (1,171) Top One of Turkey at SOBIAD Index at 2019. Thanks for the contributions. 3rd International Congress on Gifted Youth and Sustainability of the Education (ICGYSE) 15-16 December 2022 (Please click for attendance).

Dergimiz "Education Full Text (H.W.Wilson) Database Coverage List" tarafından dizinlenmektedir. HTML  PDF   JEGYS'nin kapsamı;  eğitim bilimleri, alan eğitimi (tüm alan eğitimleri), üstün zekalılar eğitimi, interdisipliner eğitim çalışmaları, eğitimde sürdürülebilirlik çalışmaları, yetenek eğitimi gibi konulardır. Yazarların, araştırmalarında; yeni yöntem, model, yaklaşım, yetenek gelişimi, ileri (advanced) eğitim yenilikleri, karakter eğitimi, eğitimde sürdürülebilirlik gibi yönlerinden birini ya da birkaçını vurgulamaları JEGYS'nin yayın hedeflerini gerçekleştirmesi açısından önemlidir. 

JEGYS NOT INDEXED citefactor

    21871  17854      25126  20742           17865                   22217           21870        SCImago Journal & Country Rank (SJR) 25746257472574825749DHET Accredited Journal List (Department of Higher Education and Training of South Africa)
 

JOIN OUR EDITORIAL BOARD, PLEASE SEND YOUR CV TO EDITORJEGYS@GMAIL.COMPOPULARITY OF THE JEGYS OVER THE WORLD

                                                                 Free counters!

Note: Counter started on 28 February 2021

Giftedupoint.com Meeting point of the talent and giftedness

Young Wise Publishing/Genç Bilge Yayıncılık
Management-Publication Process-Office (Adress 1): 63 – 66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23, EC1N 8LE, London, UK
Web site: https://youngwisepub.com/ E-mail: info@youngwisepub.com

ISSN-Ownership-Office (Adress 2): Bahcelievler District 3015 St. No:9/1  Isparta, Turkey
Web site: http://gencbilgeyayincilik.com/ E-mail: gencbilgeyayincilik@gmail.com