Research Article
BibTex RIS Cite

Examination of the number sense performance of gifted students in terms of various variables

Year 2023, Volume: 11 Issue: 4 - December 2023, 605 - 614, 30.12.2023
https://doi.org/10.17478/jegys.1402570

Abstract

In this study, it is aimed to examine performance of number sense of gifted students in terms of gender, grade levels,number sense self-efficacy and number sense components. In line with the studies in the literature, due to the insufficent research on the number sense on students who diagnosed with special talents in our country, it is felt that in this research we need to study with these student and examine the level of student of this category in the scope of relevant study in terms of various variables. A quantitative descriptive research model was used to determine carefully and completely the level of students’ number sense and their existing situations that is related to it. The study group consists of 6th and 7th-grade students attending Science and Art Centers located in 12 provinces in the Eastern Anatolia Region during the 2022-2023 academic year .286 students attended in this research that included 184 students in the 6th grade and 102 students in the 7th grade. This study included the Number Sense Scale and the Number Sense Self-Efficacy Scale as a data collection tools. It is indicated that in this research students diagnosed with special abilities didn't show high level of number sense performance; instead, they prefer rule-based solutions.It is revealed that , the component “flexibility in calculation” is the most succeded one among the components of number sense.When the students’ grade level increases, it has been observed that , the number sense performance of students improves.When number sense performance was examined based on gender, it was seen that male students used number sense more than female students.When the relationship between the number sense test scores and number sense self-efficacy scores of gifted students was examined, an expressive positive correlation was found between the scores.

Ethical Statement

Bu araştırma Kafkas Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu’nun 16.09.2022 tarih ve 35 sayılı kararı doğrultusunda yürütülmüştür.

Supporting Institution

Kars Kafkas Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi

References

 • Alsawaie, O. N. (2012). Number sense-based strategies used by high-achieving sixth grade students who experienced reform textbooks. International Journal of Science and Mathematics Education, 10(5), 1071-1097.
 • Altay, M. K., & Umay, A. (2013). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerine yönelik sayı duyusu ölçeği’nin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 38(167).
 • Aşkar, P. & Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayarla ı̇lgili öz-yeterlik algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-8.
 • Büyüköztürk, Ş. (2019). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı . Ankara ,Pegem Akademi
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara,Pegem Akademi
 • Chen, P. & Zimmerman, B. (2007). A cross-national comparison study on the accuracy of self-efficacy beliefs of middle-school mathematics students. The Journal Of Experimental Education, 75(3), 221–244
 • Çaylı Suel , N. (2019). Ortaokul öğrencilerinin sayı duyusu becerileri ve sayı duyusu öz yeterlikleri. Master Thesis,Bolu Abant İzzet Baysal University, Bolu
 • Çepni S., Gökdere M. & Bacanak A.(2004). Üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde fen öğretmenlerinin karşılaştıkları temel sorunlar. Milli Eğitim Dergisi, 162.
 • Deniz, T. (2017). Ortaokul öğrencilerinin üstbiliş becerileri, matematik özyeterlikleri ve matematik başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Master Thesis, Gaziantep University, Gaziantep
 • Doğan, A., & Paydar, S. (2020). Üstün yetenekli öğrenciler ile akranlarının sayı hissi alt bileşenlerinin karşılaştırılması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 21-44.
 • Dyson, N. I., Jordan, N. C. & Glutting, J. (2013).A number sense intervention for low-income kindergartners at risk for mathematics difficulties. Journal Of Learning Disabilities 46 (2),166–181.
 • Er, Z., & Artut, P. D. (2017). Investigation of number sense strategies used by eight grade on the subject of natural numbers, decimal numbers, fractions, percentages of eight grade students. International Journal Of Social Sciences And Education Research, 3(1), 218-229.
 • Eraslan, A. (2009). Finlandiya'nın PISA'daki başarısının nedenleri: Türkiye için alınacak dersler. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 238-248.
 • Facun, R. D. Ve Nool, N. R. (2012). Assessing the number sense of grade 6 pupils. International Conference On Education And Management Innovation, 30. 297- 301.
 • Harç, S. (2010). 6. Sınıf öğrencilerinin sayı duygusu kavramı açısından mevcut durumlarının analizi , Master Thesis, Marmara University, İstanbul.
 • Howden, H. (1989, Feb). Teaching Number Sense. Arithmetic Teacher, 6–11.
 • İymen, E. (2012). 8.Sınıf öğrencilerinin üslü i̇fadeler i̇le i̇lgili sayı duyularının sayı duyusu bileşenleri bakımından i̇ncelenmesi. Master Thesis , Pamukkale University, Pamukkale
 • Jordan, N. C., Glutting, J. & Ramineni, C. (2010). The İmportance Of Number Sense To Mathematics Achievement İn First And Third Grades. Learning And İndividual Differences, 20(2), 82-88.
 • Kayhan-Altay, M. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin sayı duyularının; sınıf düzeyine, cinsiyete ve sayı duyusu bileşenlerine göre incelenmesi, Yayınlanmamış Phd Thesis, Hacettepe University, Ankara.
 • Markovits, Z., & J.T. Sowder. (1994). Developing Number Sense: An İntervention Study İn Grade 7. Journal For Research İn Mathematics Education 25, 4–29.
 • Mcıntosh, A., Reys, B. J. & Reys, R. E. (1992). A Proposed Framework For Examining Basic Number Sense. For The Learning Of Mathematics, 12 (3), 2–9.
 • Menon, R. (2004). Preservice teachers’ number sense. Focus On Learning Problems İn Mathematics, 26(2), 49-61.
 • Mohamed, M., & Johnny, J. (2010). Investigating number sense among students. Procedia-Social And Behavioral Sciences, 8, 317-324.
 • Purnomo, Y.W., Kowiyah, Alyani, F., and Assiti, S.S., (2014). Assessing numbersense performance of indonesian elementary school students. International Education Studies. 7 (8). 74-84.
 • Reys, B. J., Kim, O. K. & Bay, J. M. (1999). Establishing fraction benchmarks. Mathematics Teaching İn The Middle School, 4 (8), 530–532.
 • Singh, P. (2009). An assessment of number sense among secondary school students. International Journal for Mathematics Teaching and Learning.1-29
 • Şahin, G. (2019). Ortaokul öğrencilerinde sayı duyusu gelişimi, Master Thesis,Gaziantep University , Gaziantep
 • Tunalı ,C.(2018). Özel yetenekli öğrencilerin sayı duyusu düzeylerinin belirlenmesi.Master Thesis,Dokuz Eylül University,İzmir
 • Van De Walle, J.A., Karp, K.S. & Bay-Williams, J.M., (2012). İlkokul ve ortaokul matematiği: gelişimsel yaklaşımla öğretim. Ankara ,Nobel Akademik Yayıncılık
 • Yang, D. C. (2005). Number sense strategies used by 6th grade students in Taiwan. Educational Studies, 31(3): 317-333
 • Yang, D.C., Li, M.N. & Lin, C.I. (2008). A study of the performance of 5th graders in number sense and its relationship to achievement in mathematics. International Journal Of Science And Mathematics Education, 6(4), 789-807.
 • Yarar, S.H.,Es H. & Gürefe, N. (2018,September 140-149). Ortaokul öğrencilerinin sayı duyusundaki başarısı ve öz yeterliliği. 5th Internatioal IFS And Contemporary Mathematics Conference , Kahramanmaraş, Turkey
 • Yenilmez, K., & Yıldız, Ş. (2018). 7. Sınıf öğrencilerinin rasyonel sayılar konusunda kullandıkları sayı duyusu stratejilerinin incelenmesi. Journal Of Theoretical Educational Science, 11(3), 457-485.
Year 2023, Volume: 11 Issue: 4 - December 2023, 605 - 614, 30.12.2023
https://doi.org/10.17478/jegys.1402570

Abstract

References

 • Alsawaie, O. N. (2012). Number sense-based strategies used by high-achieving sixth grade students who experienced reform textbooks. International Journal of Science and Mathematics Education, 10(5), 1071-1097.
 • Altay, M. K., & Umay, A. (2013). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerine yönelik sayı duyusu ölçeği’nin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 38(167).
 • Aşkar, P. & Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayarla ı̇lgili öz-yeterlik algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-8.
 • Büyüköztürk, Ş. (2019). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı . Ankara ,Pegem Akademi
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara,Pegem Akademi
 • Chen, P. & Zimmerman, B. (2007). A cross-national comparison study on the accuracy of self-efficacy beliefs of middle-school mathematics students. The Journal Of Experimental Education, 75(3), 221–244
 • Çaylı Suel , N. (2019). Ortaokul öğrencilerinin sayı duyusu becerileri ve sayı duyusu öz yeterlikleri. Master Thesis,Bolu Abant İzzet Baysal University, Bolu
 • Çepni S., Gökdere M. & Bacanak A.(2004). Üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde fen öğretmenlerinin karşılaştıkları temel sorunlar. Milli Eğitim Dergisi, 162.
 • Deniz, T. (2017). Ortaokul öğrencilerinin üstbiliş becerileri, matematik özyeterlikleri ve matematik başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Master Thesis, Gaziantep University, Gaziantep
 • Doğan, A., & Paydar, S. (2020). Üstün yetenekli öğrenciler ile akranlarının sayı hissi alt bileşenlerinin karşılaştırılması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 21-44.
 • Dyson, N. I., Jordan, N. C. & Glutting, J. (2013).A number sense intervention for low-income kindergartners at risk for mathematics difficulties. Journal Of Learning Disabilities 46 (2),166–181.
 • Er, Z., & Artut, P. D. (2017). Investigation of number sense strategies used by eight grade on the subject of natural numbers, decimal numbers, fractions, percentages of eight grade students. International Journal Of Social Sciences And Education Research, 3(1), 218-229.
 • Eraslan, A. (2009). Finlandiya'nın PISA'daki başarısının nedenleri: Türkiye için alınacak dersler. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 238-248.
 • Facun, R. D. Ve Nool, N. R. (2012). Assessing the number sense of grade 6 pupils. International Conference On Education And Management Innovation, 30. 297- 301.
 • Harç, S. (2010). 6. Sınıf öğrencilerinin sayı duygusu kavramı açısından mevcut durumlarının analizi , Master Thesis, Marmara University, İstanbul.
 • Howden, H. (1989, Feb). Teaching Number Sense. Arithmetic Teacher, 6–11.
 • İymen, E. (2012). 8.Sınıf öğrencilerinin üslü i̇fadeler i̇le i̇lgili sayı duyularının sayı duyusu bileşenleri bakımından i̇ncelenmesi. Master Thesis , Pamukkale University, Pamukkale
 • Jordan, N. C., Glutting, J. & Ramineni, C. (2010). The İmportance Of Number Sense To Mathematics Achievement İn First And Third Grades. Learning And İndividual Differences, 20(2), 82-88.
 • Kayhan-Altay, M. (2010). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin sayı duyularının; sınıf düzeyine, cinsiyete ve sayı duyusu bileşenlerine göre incelenmesi, Yayınlanmamış Phd Thesis, Hacettepe University, Ankara.
 • Markovits, Z., & J.T. Sowder. (1994). Developing Number Sense: An İntervention Study İn Grade 7. Journal For Research İn Mathematics Education 25, 4–29.
 • Mcıntosh, A., Reys, B. J. & Reys, R. E. (1992). A Proposed Framework For Examining Basic Number Sense. For The Learning Of Mathematics, 12 (3), 2–9.
 • Menon, R. (2004). Preservice teachers’ number sense. Focus On Learning Problems İn Mathematics, 26(2), 49-61.
 • Mohamed, M., & Johnny, J. (2010). Investigating number sense among students. Procedia-Social And Behavioral Sciences, 8, 317-324.
 • Purnomo, Y.W., Kowiyah, Alyani, F., and Assiti, S.S., (2014). Assessing numbersense performance of indonesian elementary school students. International Education Studies. 7 (8). 74-84.
 • Reys, B. J., Kim, O. K. & Bay, J. M. (1999). Establishing fraction benchmarks. Mathematics Teaching İn The Middle School, 4 (8), 530–532.
 • Singh, P. (2009). An assessment of number sense among secondary school students. International Journal for Mathematics Teaching and Learning.1-29
 • Şahin, G. (2019). Ortaokul öğrencilerinde sayı duyusu gelişimi, Master Thesis,Gaziantep University , Gaziantep
 • Tunalı ,C.(2018). Özel yetenekli öğrencilerin sayı duyusu düzeylerinin belirlenmesi.Master Thesis,Dokuz Eylül University,İzmir
 • Van De Walle, J.A., Karp, K.S. & Bay-Williams, J.M., (2012). İlkokul ve ortaokul matematiği: gelişimsel yaklaşımla öğretim. Ankara ,Nobel Akademik Yayıncılık
 • Yang, D. C. (2005). Number sense strategies used by 6th grade students in Taiwan. Educational Studies, 31(3): 317-333
 • Yang, D.C., Li, M.N. & Lin, C.I. (2008). A study of the performance of 5th graders in number sense and its relationship to achievement in mathematics. International Journal Of Science And Mathematics Education, 6(4), 789-807.
 • Yarar, S.H.,Es H. & Gürefe, N. (2018,September 140-149). Ortaokul öğrencilerinin sayı duyusundaki başarısı ve öz yeterliliği. 5th Internatioal IFS And Contemporary Mathematics Conference , Kahramanmaraş, Turkey
 • Yenilmez, K., & Yıldız, Ş. (2018). 7. Sınıf öğrencilerinin rasyonel sayılar konusunda kullandıkları sayı duyusu stratejilerinin incelenmesi. Journal Of Theoretical Educational Science, 11(3), 457-485.

Details

Primary Language English
Subjects Mathematics Education, Special Talented Education
Journal Section Advanced Math Education
Authors

Esra ALTINTAŞ 0000-0003-3311-7179

Hilal TAŞGİN 0000-0003-1849-0629

Şükrü İLGÜN 0000-0002-2842-2032

Project Number 2023-SB-34
Early Pub Date January 2, 2024
Publication Date December 30, 2023
Submission Date December 9, 2023
Acceptance Date December 28, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 11 Issue: 4 - December 2023

Cite

APA ALTINTAŞ, E., TAŞGİN, H., & İLGÜN, Ş. (2023). Examination of the number sense performance of gifted students in terms of various variables. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 11(4), 605-614. https://doi.org/10.17478/jegys.1402570
AMA ALTINTAŞ E, TAŞGİN H, İLGÜN Ş. Examination of the number sense performance of gifted students in terms of various variables. JEGYS. December 2023;11(4):605-614. doi:10.17478/jegys.1402570
Chicago ALTINTAŞ, Esra, Hilal TAŞGİN, and Şükrü İLGÜN. “Examination of the Number Sense Performance of Gifted Students in Terms of Various Variables”. Journal for the Education of Gifted Young Scientists 11, no. 4 (December 2023): 605-14. https://doi.org/10.17478/jegys.1402570.
EndNote ALTINTAŞ E, TAŞGİN H, İLGÜN Ş (December 1, 2023) Examination of the number sense performance of gifted students in terms of various variables. Journal for the Education of Gifted Young Scientists 11 4 605–614.
IEEE E. ALTINTAŞ, H. TAŞGİN, and Ş. İLGÜN, “Examination of the number sense performance of gifted students in terms of various variables”, JEGYS, vol. 11, no. 4, pp. 605–614, 2023, doi: 10.17478/jegys.1402570.
ISNAD ALTINTAŞ, Esra et al. “Examination of the Number Sense Performance of Gifted Students in Terms of Various Variables”. Journal for the Education of Gifted Young Scientists 11/4 (December 2023), 605-614. https://doi.org/10.17478/jegys.1402570.
JAMA ALTINTAŞ E, TAŞGİN H, İLGÜN Ş. Examination of the number sense performance of gifted students in terms of various variables. JEGYS. 2023;11:605–614.
MLA ALTINTAŞ, Esra et al. “Examination of the Number Sense Performance of Gifted Students in Terms of Various Variables”. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, vol. 11, no. 4, 2023, pp. 605-14, doi:10.17478/jegys.1402570.
Vancouver ALTINTAŞ E, TAŞGİN H, İLGÜN Ş. Examination of the number sense performance of gifted students in terms of various variables. JEGYS. 2023;11(4):605-14.