Year 2019, Volume 6 , Issue 2, Pages 103 - 122 2019-08-15

Teachers’ Miths and Views abouut Creativity
Öğretmenlerin yaratıcılık kavramı ile ilgili sahip oldukları mitler ve görüşler

Nuray SEVİNÇ [1] , Esra KANLI [2]


In this research, it is aimed to reveal the perceptions of teachers on creativity myths.

In this context, with the questionnaire prepared after the literature review, the

definitions and effects attached to creativity are explained. teachers' opinions about

creativity myths were taken. The contents of the questionnaire were grouped by the

researchers; today's discussions of creativity constitute the existing beliefs and

perceptions of creativity. Since the analysis of the data obtained in the study is not a

previous study and a norm group; descriptive and correlational analyzes. Participation

rates for each survey item were calculated according to gender and age variables. The

study group of current research in various provinces of Turkey 2016 - 2017 academic

year working / has created 211 teachers have done. According to the results of the

study, descriptive assessment was made in terms of gender and age when the findings

and independent variables were taken into consideration. The concept of creativity

was examined in terms of existing social perception, common myths, inaccurate beliefs

and teacher perceptions; various recommendations have been presented taking into account the results reached.

Bu araştırmada öğretmenlerin yaratıcılık mitleri üzerine algılarını ortaya çıkartmak amaçlanmıştır. Bu bağlamda, yaratıcılığa ekli / ilgili tanımlar ve etkilerini ortaya koyan alanyazın taramasından sonra hazırlanan anketle; öğretmenlerin yaratıcılık mitlerine ilişkin görüşleri alınmıştır. Anketin içeriğini araştırmacılar tarafından gruplandırılmış; günümüz yaratıcılık tartışmaları, yaratıcılık üzerine var olan inanış ve algılar oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen verilerin analizi, daha önce yapılmış bir çalışma ve bir norm grubu olmadığı için; betimleyici ve korelasyonel analizler kullanılarak yapılmıştır. Her bir anket maddesi ile ilgili, cinsiyet ve yaş değişkenlerine göre katılım oranları hesaplanmıştır. Mevcut araştırmanın çalışma grubunu, Türkiye’nin çeşitli illerinde 2016 - 2017 öğretim yılında görev yapan / yapmış 211 öğretmen oluşturmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerde yaratıcılık mitlerine ilişkin genel algıya dair bulgular ve bağımsız değişkenler dikkate alındığında cinsiyet ve yaş açısından betimsel değerlendirme yapılmıştır. Yaratıcılık kavramı var olan toplumsal algı, yaygın olan mitler, doğru olmayan inanışlar ve öğretmen algıları açısından incelenmiş; ulaşılan sonuçlar dikkate alınarak çeşitli öneriler sunulmuştur.

 • Akgül, T. Y. (2014). Bir ideoloji taşıyıcısı olarak mit ve tragedya. Yedi: Sanat, Tasarım ve Bilim Dergisi, 11, 1-16.
 • Andreasen, C. N. (2013). Yaratıcı beyin: Dehanın nörobilimi. Ankara: Arkadaş Yayınevi.
 • Armstrong, K. & Şendil, D. (Çev.), (2005). Mitlerin kısa tarihi. İstanbul: Merkez Kitapçılık Yayıncılık.
 • Ataizi, M. (2016). Yaratıcılık ve sorun çözme. Konya: Literatürk Academia
 • Barron, F., & Harrington, D. M. (1981). Creativity, intelligence, and personality. Annual Review of Psychology, 32, 439-476.
 • Batey, M. & Furnham, A. (2006). Creativity, intelligence, and personality: a critical review of the scattered literature. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 132(4), 355-429.
 • Burkus, D. & Sart, G. (Çev.). (2015). Yaratıcılık mitleri. İstanbul: Nobel Yayınları.
 • Craft, A. (2001). An analysis of research and literature on creativity in education. Report Prepared for the Qualifications and Curriculum Authority, March 2001, 1- 37.
 • Cropley, A. (2016). The myths of heaven-sent creativity: Towards a perhaps less democratic but more down-to-earth understanding. Creativity Research Journal, 28, Issue 3, 238-246.
 • Kanlı, E. (2014). Bilimsel yaratıcılığın çağrışımsal temelleri: model önerisi. Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi, 4(1), 37-50.
 • Karabey, B. & Yürümezoğlu, K. (2015). Yaratıcılık ve üstün yetenekliliğin zeka kuramları açısından değerlendirilmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 86 - 107
 • Kaygın, B. & Çetinkaya, Ç. (2015). Yaratıcılığın değerlendirmesinde yeni yaklaşımlar. Üstün Zekalılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 2(1), 1-11.
 • Kelley, T. & Kelley, D. (2015). Yaratıcı özgüven. İstanbul: Optimist Kitap.
 • Leeming, D. A. & Soysal, N. (Çev.). (2017). Dünya mitolojisi. İstanbul: Say Yayınları.
 • Mullet, D. R., Willerson, A., Lamb, K.N. & Kettler, T. (2016). Examining teacher perceptions of creativity: A systematic review of the literature. Thinking Skills and Creativity, 21, 9-30.
 • Odena, O., & Welch, G. (2012). Teachers’ perceptions of creativity. Musical Creativity: Insights from Music Education Research, 2, 29-50.
 • Özaşkın, A. G. & Bacanak, A. (2016). Eğitimde yaratıcılık çalışmaları: neler biliyoruz. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5 (25), 212 - 226.
 • Plucker, J. A., Beghetto, R. A. & Dow, G. T. (2004), Why isn’t creativity more important to educational psychologists? Potentials, pitfalls, and future directions in creativity research. Educatıonal Psychologıst, 39(2), 83–96.
 • Rank, O. & Yavaş, G. (Çev.). (2016). Kahramanın doğuş miti: Mitolojinin psikolojik yorumu. İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
 • Robinson, K. & Boyraz, D. (Çev.). (2017). Yaratıcı öğrenciler: çocukların geleceğini düşünenler için eğitimde yaratıcılık devrimi. İstanbul: Sola Yayınları. Sak, U. (2011). Prevalence of misconceptions, dogmas, and popular views about giftedness and intelligence: a case from Turkey. High Ability Studies 22 (2), 179–197.
 • Sak, U. (2016). Yaratıcılık gelişimi ve eğitimi. Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Saydam, M. B. (1997). Deli dumrul’un bilinci: “Türk-İslam ruhu” üzerine bir kültür psikolojisi denemesi. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Simonton, D. K. (2000). Creativity: cognitive, personal, developmental and social aspects. American Psychologist, 55 (1), 151-158. Skiba, T., Tan, M., Sternberg, R. A., & Grigorenko, E. L. (2010). Roads not taken, new roads to take. In R. A. Beghetto, & J. C. Kaufman (Eds.), Nurturing creativity in the classroom (252–269). New York, NY: Cambridge University Press.
 • Sternberg, R. J. (2006). The nature of creativity. Creativity Research Journal, 18(1), 87–98.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Creativity
Authors

Author: Nuray SEVİNÇ
Institution: Öğretmen Akademisi Vakfı
Country: Turkey


Author: Esra KANLI (Primary Author)
Institution: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : August 15, 2019

APA Sevinç, N , Kanlı, E . (2019). Öğretmenlerin yaratıcılık kavramı ile ilgili sahip oldukları mitler ve görüşler . Journal of Gifted Education and Creativity , 6 (2) , 103-122 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/jgedc/issue/48528/437143